DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 53     <-- 53 -->        PDF

a) Ariš pridolazi od naravi tamo, gdje ima dosta vlage, koja je njemu nužna
radi njegove obilne transpiracije;


b) Ariš pridolazi u glavnom u predjelima sa kontinentalnom termičkom klimom,
tj. gdje su ljeta toplija, a zime hladnije nego u predjelima, gdje ariš ne pridolazi;


c) Za dobro uspijevanje treba ariš svježe, dovoljno duboko tlo, a dobro uspijeva
na svim tlima od neutralnog do kiselog. Najbolje uspijevanje pokazuje kod pH = 5,08,85;
d) Kod usporedbe pridolaska ariša i bukve opažena je činjenica, da bukve nema
ondje, gdje ariš najbolje uspijeva (termička kontinentalna klima), t. j . u centralnom
području Istočnih Alpa, gdje pridolazi ariš u čistim sastojinama ili miješan sa smrekom,
dok na rubovima Alpa pridolazi u glavnom u mješovitim sastojinama t. j . smreka +


+ jela + ariš + bukva.
Ovim je svojim vrijednim djelom g. proi. dr. Tscherma k upotpunio dosa-danju
literaturu o naravnom pridolasku ariša i mnogo doprinio što boljem poznavanju
njegovih zahtjeva na stanište.


Proi.
Dr. Petračić.


ZAKON O LOVU.


(Tumač Ing. A. Š i v i c — Fr. 2 n i d a r š i č).


Pred kraj godine 1936. izašao je u Ljubljani nov tumač našeg zakona o lovu
od 5. XII. 1931. god. u samo´založbi poznatog šumarskog stručnjaka ing. A. Živica ,
šefa šumarskog otseka Dravske banovine, uz saradnju pravnika g. Frana 2 n i d a r š
i č a, sekretara polit, uprave.


Već ime g. Šivica , autora tolikih naših stručnih knjiga i brošura, uliva nam
povere-nje, da je i ovaj komentar k zakonu o lovu na savremenoj visini i izrađen sa
svom potrebnom tačnošću i savesnošću. Baš to nam daje i potstreka da o toj knjizi
iznesemo nekoliko redaka u našem >-Šumarskom listu«, zajedničkom glasilu ´jugoslpvenskih
šumara i lovaca.


Pored prvog tumača zakona o lovu, iz pera g. Dr. Milovana Zoričića , predsednika
Upravnog suda u Zagrebu, izašlog 1935. godine, koji obuhvata Uredbe o lovu
Savske i Dunavske banovine uz naredbu Bana Savske banovine br. 5173—7/35., knjiga
je g. Šivica i dr. prvi upotpunjen i sa svima dosadašnjim novim propisima o lovu
snabdeven, te upravo iscrpan komentar novog zakona o lovu. Pored 5 pravilnika Ministarstva
šuma´i rudnika sadrži naravno uredbe i naredbe, pravilnike i uputstva
Dravske banovine. Takode je napisan u slovenaokom jeziku. Ali odlike toga komentara
su tolike, naročito u obrazloženju pojedinih članova zakona o lovu, da će" ga
moći korisno «potrebiti svi stručnjaci Jugoslavije, šumari i pravnici, koji dođu u
državnom administrativnom aparatu do praktičnog primenjivanja toga zakona, kaosvi vlasnici i zakupnici lovišta, opštinske uprave, stručno osoblje, čuvari lova i organi
žandarmerije. Obrada pojedinih paragrafa je kratka i zbijena, uz to neverovatno potpuna,
skoro iscrpna, bez ikakvih popularnih pripovedanja. Ona je zapravo ono, što
čovek danas, u stalnoj oskudici vremena, želi i treba.


Nov zakon o lovu je gotovo prvi zakon Jugoslavije, koji vodi stvarno računa


o dekoncentraciji uprave i povlašćivanju samouprava, o kojoj se inače toliko čita i
piše, a u praksi tako retko šta vidi. Istina je, da takvo zakonodavstvo dovodi do vrlo
zamršenog i komplikovanog pravnog stanja u zemlji, ali ima tu veliku i željenu vrlinu,
da se prilagođuje lokalnim prilikama pojedinih banovina. Time postizava ono, što je
centralističkom zakonodavstvu u nas do sada tako slabo uspevalo.
157
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Takvi zakoni sa svojom samoupravnom razradom, uredbama, pravilnicima etc.
doduše važe samo za područje svoje banovine, ali imaju ipak tu uzajamnu korist, da
mogu da posluže kao uzor za regulisanje pojedinih pitanja u drugim banovinama ili
da daju potstreka za to, da se regulišu izvesni odnosi, koji bi ostali bez primera
neuređeni, U tome, kao što mislim, moći će, bar na polju lovačkog zakonodavstva,
knjiga g. Šivica i Znidaršića pružati najbolju pomoć tako u pogledu pravilnog shvatanja
zakonskog teksta, kako i u pogledu davanja potstreka za iscrpno i stručno regulisanje
lovačkih pitanja uopšte. Banska uprava u Ljubljani izdala je o lovu već toliko naredaba,
pravilnika i inih propisa, da je popunila sve praznine zakona o lovu, sve nejasnoće
jednoobrazno protumačila, a najosnovnija lokalna pitanja regulisala. U tome
nosi zaslugu također g. Šivic, ne samo kao izdavač tumača, već kao šef šumarskog
otseka Dravske banovine. Sve ovo proizlazi iz njegove knjige. Oseća se, da je pisac
sav taj složeni kompleks pitanja o lovu u praksi proučio i izveo do kraja. Nigde u
knjizi ne opažaš nervoznu ili površnu ´brzinu, koja tragom prati skoro sve komentare
naših novih zakona. Nerna tu gradiva, koje bi bilo sa simpatijom obrađeno i preopširno,
dok bi drugo ostalo zanemareno. Svako je pitanje po svojoj važnosti i obimnosti obrađeno
objektivno, stvarno i razborito, da se čoveku mili, ikad knjigu čita. Praktični
lovci, sudije, advokati i administrativni činovnici, koji nisu imali vremena da se u
pojedina pitanja zakona o lovu upuste do kraja, naći će u ovom komentaru odgovor i
na zapletene i neobične stručne probleme.


Tumač zakona o lovu g. A. Šivica je dakle prvi iscrpni, u celinu sabrani komentar
novih lovačkih propisa. I sama ipodela materije je jasna, razgovetna i za priručnik
vrlo prikladna. Savesno zaokružen sadržaj u početku snaedeven je rasporedom
sa tumačem kratica, uz nekoliko ispravaka. Na kraju je dodat »stvarni rečnik«, veoma
brižljivo i savesno sastavljen, da omogućava vrlo brzo pronalaženje svih traženih
predmeta.


Predgovor sadrži jedan u detalje iscrpan prikaz komplikovanog pravnog stanja
u pogledu propisa o lovu u Jugoslaviji ante legem.
Primerno razrađen je § 1, koji objašnjava sadržaj, obim i suštinu prava lova.
Kod § 2, gde zakon taksativno nabraja lovnu divljač, komentar vrlo poučno
ukazuje na naučnu pozadinu zoološke sistematike životinjskog carstva.
Naročito lepo raščlanjen je § 3. o pravu izvršlvanja lova, koji ističe izvesne
finese u razlikovanju toga prava.


Kompleks odredaba o sopstvenim lovištima, o zakupu opštinskih lovišta i lovištima
države, javnopravnih korporacija i društava (§§ S—15.) sa pitanjem arondacije
protumačen je tako sistematski, jasno i iscrpno, da će svako moći dobiti određene
poglede po ovim inače dosta komplikovanim stvarima.


Primerno je obrađen § 17. o lovostaji i izuzecima.
Vrlo poučno su analizovani paragrafi o nadzoru i zaštiti lova (§§ 40—49.), kako
bi čuvari lova, žandarmi i uopšte organi vlasti pravilno shvatili svoje dužnosti i prava,
a da ne zagaze u tako česta prekoračenja istih.
Poglavlje o dužnosti naknade štete načinjene u lovu i od divljači sadrži takođe
mnogo interesantnih i praktički potrebnih uputstava, koja će svakom lovcu, a naročito
članovima izbornih sudova dobro doći. Pored sve naučne težine izvadanja su ipak
napisana u vrlo jednostavnom stilu, da ih može svako lagano razumeti.
Na kraju zakonskog teksta nisu zaboravljene izmene, koje su do sada donete
finansijskim zakonima od 1934/35. i 1936/37. godine.Lovačka
uredba Dravske banovine propraćena je napomenama ispod crtice na
dotičnim stranama, gde je trebalo skrenuti pažnju na izvesnu važnu stvar.
U čl. 13. uredbe taksativno su nabrojene sve korisne ptice, koje stoje pod zakonskom
zaštitom. U »Dodatku« se mogu iste naći razvrstane po azbučnom redu.


158