DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3/1937 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Do ranoga jutra dvorana je bila puna, tek oko 4 h. počeli su se razilaziti cijenjeni
gosti.


Ova priredba priređena je u korist siromašnih studenata šumarstva. Udruženje
će moći i dalje nastaviti svoj rad nabavljanjem knjiga, izdavanjem skripata i pripomagaće
siromašne drugove. Zato se najljepše zahvaljujemo svim našim cij. gostima
i darovateljima, koji su i ovaj put prema nama pokazali osobitu pažnju.


J. Krpan.
ISPRAVAK POGREŠAKA


1.) Gosp. ing. Andrija Perušić javlja, da su mu se pri sastavu tabele
štampane u prošlom ´broju Šum. Lista (strana 50) potkrale neke pogreške u pogledu
D ravske banovine.


U stupcu pod oznakom »Gradskih općina« namjesto »195« treba da stoji »1597«.
U stupcu pod oznakom ´»Mjesnih općina (sela)« namjesto »1597« treba da stoji
»195«.
Osim toga treba sama ova oznaka da se nešto proširi i da glasi »Mjesnih općina
(trgovišta i sela)«.


2.) Na strani 87 istoga broja Š. L. potkralo se nekoliko štamparski h ´pogrešaka,
i to u samom naslov u članka, t. j.
a) ispušteno je ime autora, koje glasi: Ing. A. Premuži ć (Zagieb);
b) naslov članka treba da glasi : Stručna s a r a d . j a šumara u radu
za unapređenje turizma.
Potpuni ii ispravni naslov toga članka vidi se doduše na omotu dotičnog broja,
no ipak smatramo potrebnim da gg. čitaoce još posebno na to upozorimo.


Uredništvo.


OGLASI


Broj: 241—1937.


OGLAS DRAŽBE.


Plemenita općina Turopolje u Velikoj Gorici zastupana po svom županu prodaje
dana 15. ožujka 1937. u 11 sati prije podne u uredu plem. općine Turopolje 5.378 starili
lirastovih stabala u šum. predjelu »Klenova« gospodarske jedinice Turopoljski Lug sa


160,