DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 30     <-- 30 -->        PDF

i šumarstvu . Priroda škrtari sa izdavanjem svojih tajna, mnogo je našemu duhu
još sakriveno, u mnogome smo na stranputici i.zato je važno, da se bojažljivo bdije
nad čuvanjem naineznatnijih i prividno možda nekorisnih vrutaka života i živih organizama.
A to bi trebalo da vrijedi i o divljači. Nauka o lovstvu mora biti usidrena
u znanosti, ali mora da pazi i na laička opažanja, naime na saradnju praktičkih
posmatrača, prije svega onih, koji su oduševljeni lovci. Znanja i iskustva takvih
praktičara dragocjena su i ne može ih se nadoknaditi sa laboratorijskim pokusima ili
sa stečenim posmatranjem divljači, koja je zatvorena u malim oborima ili u zoološkim
vrtovima. Već interes, s kojim se vrše takva laička posmatranja, a naročito mnogobrojnost
slučajeva i raznolikost sredine, daju za nauku pozitivan prinos. Naravski,
pojavljuju se i mnoge greške, ali je stvar nauke, da se laički podaci klasificiraju kritički.
Tako se radi u svima primijenjenim naukama, u ribarstvu, pčelarstvu, entomologiji,
tako i u botanici, šumarstvu i poljoprivredi. Pa i nauka o lovstvu, kao dio praktične
zoologije, mora ići istim putem.


Imao sam radostan dan, kad je godine 1923. bilo riješeno, da nauk a o lov stvu
bude uvrštena u naučnu osnovu naše visoke škole kao redovni
predmet prvoga šumarskog državnog ispita Bio sam radostan
zato, jer smatram ovu nauku ne samo potrebnom dopunom obrazovanja naših
šumara, nego i najpodesnijom vezom između šumara i poljoprivrednika.


Svijest o čuvanju primjerenoga stanja svih vrsta iskonske divljači dužnost ie
našega morala i «gleda i zato treba razmisliti, kako bi zbog toga napredni šumar i
poljoprivrednik na sebe uzeo podjednak dio podnošljivih materijalnih žrtava. Ako se
sporazumiju oba o razumnim ustupcima i ako se zbliže na korist živih stvorova, biće
im to na čast i na radost i kor isti će cjelini. Neće onda biti potrebno da se prirodni
karakter naše domovine održava umjetno pomoću prirodnih rezervacija,
koje su drugdje postale potrebne, ali ipak nisu siguran izlaz iz nužde. Discipli no
va no lovstvo može postati most za dobru saradnju poljoprivrednika
s lovcem u službi narodne cjeline, može činiti
veoma dragocjenu komponentu moderne sociologije našega
sela.


Životni rad poljoprivrednika i šumara vezani su na prirodu i zato oba imaju
isti interes — pozitivni i negativni — za divljač. Za oba bi bilo korisno, da taj´ interes
bude osvijetljen znanjem, ´upoznavanjem i s h va ta nj em značenja lovstva,
kojega je smisao i k o n a č n i c i 1 j da pribavi i čuva sklad u
društvenoj životnoj sredini, koju zovemo domovinom.


Obraćam se zato srdačnom molbom našoj akademskoj omladini obadvaju fakulteta,
da izgradi o lovstvu ispravno svaćanje — barem u tome, da pomaže ispunjenju
plemenitoga gesla : Što je stvorio Bog, to poštuj i čuvaj!


I s time svršavam svoj skromni govor i želim lovstvu na česko-slovenskim livadama,
na poljima i u šumama mnogo uspjeha!«
Priopćio: Prof. Baien.


DOPRINOSI BIĐ-BOSUTSKE VODNE ZADRUGE
sa strane brodske i petrovaradinske imovne općine i državnog erara.*


Godine 1924. osnovana je vodna zadruga Zupanja-Mitroviea, koja je 1930. godine
proširena na Bid-područje i uzela naslov Bid-Bosutska vodna zadruga sa zadatkom,
da podigne nasip uzduž r.ijeke Save od Županje do Mitrovice, regulira odvodne reci


* Pod ovim naslovom izašao je u Vinkovačkom »Hrvatskom Braniku« broj 14 i 15
(od 3. i 4. aprila o. g.) članak g. ing. Mih. Markića, koji radi interesantnosti i aktuelnosti
preštampavamo u cjelini. Uredn.
252