DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 30     <-- 30 -->        PDF

i šumarstvu . Priroda škrtari sa izdavanjem svojih tajna, mnogo je našemu duhu
još sakriveno, u mnogome smo na stranputici i.zato je važno, da se bojažljivo bdije
nad čuvanjem naineznatnijih i prividno možda nekorisnih vrutaka života i živih organizama.
A to bi trebalo da vrijedi i o divljači. Nauka o lovstvu mora biti usidrena
u znanosti, ali mora da pazi i na laička opažanja, naime na saradnju praktičkih
posmatrača, prije svega onih, koji su oduševljeni lovci. Znanja i iskustva takvih
praktičara dragocjena su i ne može ih se nadoknaditi sa laboratorijskim pokusima ili
sa stečenim posmatranjem divljači, koja je zatvorena u malim oborima ili u zoološkim
vrtovima. Već interes, s kojim se vrše takva laička posmatranja, a naročito mnogobrojnost
slučajeva i raznolikost sredine, daju za nauku pozitivan prinos. Naravski,
pojavljuju se i mnoge greške, ali je stvar nauke, da se laički podaci klasificiraju kritički.
Tako se radi u svima primijenjenim naukama, u ribarstvu, pčelarstvu, entomologiji,
tako i u botanici, šumarstvu i poljoprivredi. Pa i nauka o lovstvu, kao dio praktične
zoologije, mora ići istim putem.


Imao sam radostan dan, kad je godine 1923. bilo riješeno, da nauk a o lov stvu
bude uvrštena u naučnu osnovu naše visoke škole kao redovni
predmet prvoga šumarskog državnog ispita Bio sam radostan
zato, jer smatram ovu nauku ne samo potrebnom dopunom obrazovanja naših
šumara, nego i najpodesnijom vezom između šumara i poljoprivrednika.


Svijest o čuvanju primjerenoga stanja svih vrsta iskonske divljači dužnost ie
našega morala i «gleda i zato treba razmisliti, kako bi zbog toga napredni šumar i
poljoprivrednik na sebe uzeo podjednak dio podnošljivih materijalnih žrtava. Ako se
sporazumiju oba o razumnim ustupcima i ako se zbliže na korist živih stvorova, biće
im to na čast i na radost i kor isti će cjelini. Neće onda biti potrebno da se prirodni
karakter naše domovine održava umjetno pomoću prirodnih rezervacija,
koje su drugdje postale potrebne, ali ipak nisu siguran izlaz iz nužde. Discipli no
va no lovstvo može postati most za dobru saradnju poljoprivrednika
s lovcem u službi narodne cjeline, može činiti
veoma dragocjenu komponentu moderne sociologije našega
sela.


Životni rad poljoprivrednika i šumara vezani su na prirodu i zato oba imaju
isti interes — pozitivni i negativni — za divljač. Za oba bi bilo korisno, da taj´ interes
bude osvijetljen znanjem, ´upoznavanjem i s h va ta nj em značenja lovstva,
kojega je smisao i k o n a č n i c i 1 j da pribavi i čuva sklad u
društvenoj životnoj sredini, koju zovemo domovinom.


Obraćam se zato srdačnom molbom našoj akademskoj omladini obadvaju fakulteta,
da izgradi o lovstvu ispravno svaćanje — barem u tome, da pomaže ispunjenju
plemenitoga gesla : Što je stvorio Bog, to poštuj i čuvaj!


I s time svršavam svoj skromni govor i želim lovstvu na česko-slovenskim livadama,
na poljima i u šumama mnogo uspjeha!«
Priopćio: Prof. Baien.


DOPRINOSI BIĐ-BOSUTSKE VODNE ZADRUGE
sa strane brodske i petrovaradinske imovne općine i državnog erara.*


Godine 1924. osnovana je vodna zadruga Zupanja-Mitroviea, koja je 1930. godine
proširena na Bid-područje i uzela naslov Bid-Bosutska vodna zadruga sa zadatkom,
da podigne nasip uzduž r.ijeke Save od Županje do Mitrovice, regulira odvodne reci


* Pod ovim naslovom izašao je u Vinkovačkom »Hrvatskom Braniku« broj 14 i 15
(od 3. i 4. aprila o. g.) članak g. ing. Mih. Markića, koji radi interesantnosti i aktuelnosti
preštampavamo u cjelini. Uredn.
252
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 31     <-- 31 -->        PDF

pijente svoga područja i podigne ostale potrebne naprave za odvodnju i obranu od
poplava čitavog poljoprivrednog područja ovoga kraja.


Prinosno područje poljoprivrednog zemljišta iznosi danas oko 445.000 jedinica.
U prinosno područje ove zadruge spadaju skoro sve šume državnog erara u području
Direkcije šuma Vinkovci, sa oko 60.000 jedinica, pretežni dio šuma brodske imovne
općine sa oko 53.000 jedinica i veliki dio šuma petrovaradinske imovne općine sa oko


27.000 prinosnih jedinica. Ova vodna zadruga ima danas svega oko 585.000 jedinica,
od kojih 140.000 otpada na tri pravna lica javnog značaja — državni erar i dvije
imovne općine — dok sve ostale jedinice na pojedine interesente — seljačka domaćinstva
ili seljačke zadruge.
Prema tome posjednici poljoprivrednog zemljišta imaju apsolutnu većinu glasova,
te mogu uvijek posjednike šuma u skupštinama zadruge majorizirati i donašati zaključke
u vlastitom interesu, a protiv interesa imovnih općina i državnog erara.


Da slika bude jasnija zbog pogibelji i štetnih posljedica, koje su već nastupile
po interese posjednika šume, podijelit ćemo materiju na četiri dijela i to:


1. Kratko razmatranje o uplivu poplavne vode na razvoj šume.
2. 0 razvoju upravnog postupka nakon osnivanja vodne zadruge, specijalno što
se tiče i. o.
3. Ü financijalnim prihodima vodne zadruge, u vezi sa posljedicama, koje će
nastupiti na štetu imovnih općina i državnog erara.
4. Prijedlog.
1. Kako je poznato u šumarskim krugovima, čitavi ovi prostrani kompleksi šuma,
koji su uzeti u prinosno područje vodne zadruge, nemaju gotovo nikakvu korist od
svih poduzetih mjera obrane od vodne zadruge, a naročito nemaju ni iz daleka onu
korist, koju ima poljoprivredno zemljište, jer od periodičnih i prolaznih poplava šume
imaju samo korist. 0 šteti ne može biti ni govora.
Da je to tako, dokazuje činjenica, da je od čitavog šumskog područja, koje se
nalazi u priuosnom području vodne zadruge, 95% površine pod šumom skoro normalnog
obrasta i da su na ovom istom području — sve i pored periodičkih poplava —
uzgojeni glasoviti slavonski hrastici stari do 400 godina. Pa i nakon sječe ovih najvrijednijih
šuma krajem prošlog i početkom ovog stoljeća vidimo i danas, da novi
šumski naraštaji ne trpe nikakove štetne posljedice od vode periodičkih pojava. Protivno
se ne može dokazati. Naprotiv, njihovo je stanje u svakom pogledu odlično, pa
se može ustvrditi, da će se iz ovih mladih šuma podignuti u korist slijedećih generacija
najljepše i naj vri jedni je šume u našoj zemlji.


Šta više, možemo pouzdano tvrditi i to, da je upliv vode od periodičkih poplava
upravo blagotvoran i jedan vrlo važan faktor za normalni razvoj ovih šumskih predjela
s razloga, što ova voda daje zemljištu vlagu potrebnu u ljetnim mjesecima za vrijeme
dugotrajne sušne periode.


U ovim predjelima hrast sačinjava pretežni dio sastojlne u smjesi sa jasenom
i brijestom, a to su vrsti drveća, koje traže dosta vlažno zemljište i vrlo dobro podnašaju
periodičku poplavu.


U koliko ima u šumi vode, koja se duže vremena zadržava, t. j . stagnira, ta se


nalazi u pojedinim barama i u neposrednoj blizini ovih bara, no sveukupna površina


ovog zemljišta iznaša najviše 5—10% od cjelokupne površine svih šuma, koje sači


njavaju prinosna područja vodne zadruge.


Sa druge strane ima i takovih predjela, naročito kod B. i o., koji nisu pod vodom
niti za vrijeme najviših poplava, pa su ipak opterećeni doprinosom vodne zadruge.
Površina ovih šuma iznaša blizu 10.000 kat. jutara.


2. U smislu § 70. provedbene naredbe iz godine 1892. Zakona o vodnom pravu,
ne mogu se ničije šume povući u prinosno područje vodne zadruge. Međutim, da bi
se ipak šume imovnih općina i državnog erara obuhvatile u prinosno područje mimo
253
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 32     <-- 32 -->        PDF

navedene ustanove provedbene naredbe navedenog Zakona, to su interesiram pothvat


nici održali sa predstavnicima šumoposjednika 28. V. 1924. konferenciju u generalnoj


direkciji voda u Beogradu.


Delegat Brodske imovne općine dao je pristanak za ulazak B. i o. u vodnu zadrugu
pod uvjetom, da se vodi računa o održanju šuma time, da detaljne uvjete propiše
nadležno zastupstvo imovne općine i da takav zaključak odobri nadležna nadzorna
vlast. Isti je uvjet stavio delegat petrovaradinske i. o. Predstavnik drž. šumskog erara
stavio je uvjet, da prinos ne bi smio preći polovicu šumskog prihoda.


Konstituirajuća skupština vodne zadruge od 7. rujna 1925. godine donijela je i
prihvatila pravila zadruge, u kojima je predviđena klasifikacija prinosnog područja u
tri kategorije. Treća kategorija bila je predviđena u pravilima radi šuma.


Iz svojevremenih dopisa vodne zadruge je vidljivo, da je vodna zadruga smatrala,
da se šume imaju razvrstavati po drugim principima, nego što se razvrstava
poljoprivredno zemljište, jer ona tim dopisima moli, da se predmet klasifikacije šuma


B.
i o. iznese pred glavnu skupštinu B. i o.
Povodom te molbe vodne zadruge, donijela je glavna skupština B. i o. zaključak
od 30. VI. 1926. (koji je po ministarstvu odobren), da šume B. i. o. imaju ostati onako
razvrstane, kako je to bilo i komisionalno ustanovljeno, t. j . u trećoj kategoriji.


Ovaj zaključak zastupstva B. i. o. saopćen je vodnoj zadruzi.


Vodna zadruga tom zaključku nije prigovorila, pa je B. i. o. s pravom smatrala,
da je vodna zadruga taj zaključak prihvatila, jer je donesen povodom njene molbe.
Navod ministarstva građevina u rješenju od 15. VIII. 1933. god., da je skupština vodne
zadruge od 18. IV. 1926. god. u prisutnosti ravnatelja Direkcije šuma B. i. o. odlučila,
da se šume B. i. o. imaju razvrstati u drugu kategoriju prinosnog područja, nije ničim
utvrđen, a niti je takav zaključak B. i. o. dostavljen, već je vodna zadruga spomenutim
molbama od 29. VI. i 3. VIII. 1926. god., dakle tri mjeseca nakon održane glavne skupštine
vodne zadruge od 18. IV. 1926. molila, da se predmet klasifikacije šuma iznese
pred skupštinu zastupstva B. i o.


Važno je napomenuti i slijedeće:
Brodska i. o. nije nikada pravovaljanim odlukama u smislu ustanova § 104. Zakona


o vodnom pravu obaviještena1 o klasifikaciji šuma i ako se iz akta Direkcije šuma B. i. o.
od 1. V. 1929. god. vidi, da su njeni predstavnici na licu mjesta prigovarali klasifikaciji
šuma po odboru za klasifikaciju, pa ni do danas ti prigovori nisu riješeni, tako da se
B. i.
o. nije mogla poslužiti blagodatima §§ 105, 106 i 107 Zakona o vodnom pravu.
Prema tome Brodska i. o. nije nikada priznala samovoljnu klasifikaciju njezinog
posjeda u drugu kategoriju, već je stalno na osnovu § 110 Z. o v. p. tražila drugu
klasifikaciju šuma, kako je to kod osnutka vodne zadruge točkom 5. pravilnika utvrđeno.


Međutim na ovo njezino opravdano traženje do danas nije dobila nikakav odgovor
ili riješenje vodne zadruge, iz čega slijedi, da njoj nije data mogućnost da putem
žalbe zaštiti svoje interese, kako je to predviđeno na osnovu Zakona o vodnom pravu.


Kako se dakle vidi na osnovu izloženih činjenica, nije postojala ni pravna osnova,
a niti stvarna potreba, da se šumski posjedi imovnih općina kao i državnog erara uzmu
u prinosno područje ove vodne zadruge. No kada je već donesen dobrovoljni zaključak


o stupanju u članstvo vodne zadruge uz stanovite uslove odobrene po ministarstvu
šuma i rudnika, logično je, da ovi šumski posjednici imaju puno pravo tražiti i zahtjevati,
da se ti uslovi u punoj mjeri izvršuju i respektiraju sa strane vodne zadruge.
Isključeno je dakle i pomisliti, da se silom može ovim ustanovama naturiti volja ostalih
članova vodne zadruge, pa makar to bila i većina po broju prinosnih jedinica. Svaki
je takav pokušaj ne samo pokušaj protiv osnovnih principa građanskog prava, nego
ga treba spriječiti kao nedopustiv rad na štetu ovih šumovlasnika, čiji su članovi
isključivo seljačka domaćinstva.
254
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Prema tome, kad je već pokrenuto pitanje sanacije i. o., potrebno je, da se i
ovo pitanje regulira na pravedan način i zaštite interesi imovnih općina od nedopuštenog
načina rada i djelovanja uprave vodne zadruge. Pored toga treba uzeti u obzir
i opće obaveze i. o. prema vodnoj zadruzi i taj odmošaj tako regulirati, da ove obaveze


— kako ćemo u nastavku vidjeti — ne bi ugrozile i sam opstanak imovnih općina.
3. Vodna zadruga primila je u razdoblju od 1928. do konca 1935. god. od Brodske
i. o. u ime doprinosa svotu od 8,882.727 Din, od Petrovaradinske i. o. 7,782.443 Din,
od drž. erara 1935. god. 19,279.908 Din. — Svega 34,845.078 Din.
Današnje obaveze vodne zadruge prema njenim vjerovnicima: Prvoj hrvatskoj
štedionici, Privilegovanoj agrarnoj banci, tvrtci za gradnju nasipa i tvrtci Ganz iz
Budimpešte, iznose ogromnu svotu od cea 36,000.000 dinara.


Istina je, da tome nasuprot vodna zadruga ima potraživanja od prinosnika, posjednika
poljoprivrednih zemljišta iz ranijih godina u visini od oko 40,000.000 dinara,
no nije vjerojatno niti se može računati s time, da će vodna zadruga moći na bilo koji
način taj dužni doprinos ubrati u onom roku, u ikojem je ona o´bvezana isplatiti potraživanja
svojih vjerovnika, jer su ti prinosnici slabog ekonomskog stanja te vrlo slabo
plaćaju i tekuće doprinose. Naprotiv je B. i. o. platila skoro sve propisane doprinose
prisilnom prodajom jednog dijela svoje osnovne glavnice u vrijeme najnepovoljnije
konjunkture na drvnom tržištu, samo da može platiti (i protiv jasnog zaključka ,za
kategorisanje šuma u treću kategoriju) samovoljno nametnuti visoki doprinos propisan
za zemljišta druge kategorije.


Isto tako su petrovaradinska i. o. i državni erar platili sva godišnja potraživanja
vodne zadruge.


Prema tome će povjerioci moguće još ove ili najdalje slijedeće godine opravdano
tražiti isplatu svojih tražbina. Posljedica će biti ta, da će vodna zadruga biti primorana
svoje dugove podmiriti raspisom novih visokih tekućih doprinosa. Kako je poznato
u smislu zakona o vodnom pravu, da svi dugovi zadruge (ovamo spadaju i prinosi
pojedinih dobara za ukamaćivanje i amortizaciju zadružnih zajmova) opterećuju i dotični
posjed svih članova zadruge tako, da imaju prednost i pred tražbinama, koje su
već uknjižene, to postoji opasnost, da će i. o. morati veliki dio navedenih obaveza
vodne zadruge platiti, pored redovitih obaveza. Ista obaveza vrijedi naravski i za
šume državnog erara. Pri tome treba imati u vidu, da je skupština vodne zadruge
donijela zaključak, prema kojem posjednici poljoprivrednih zemljišta mogu svoj dug
na doprinosu platiti i odradom u naravi, čime će se znatno umanjiti novčani prihodi
zadruge na štetu posjednika šuma.


Šta će se na koncu dogoditi, nije teško pogoditi. Povjerioci vodne zadruge, koji
potražuju oko 36 milijuna dinara, ne će se upuštati u ispitivanje, da li je zadruga u
mogućnosti da plati, i kada, dugovanje iz svojih redovitih prihoda. Za njih je glavno
zakonsko pravo, da mogu svoja potraživanja ubrati od svih članova solidarno intabulacijom
ili da dotičnu svotu uberu istim putem od najjačih članova, a to su i. o.
i drž. erar. Da će se ovo pitanje zaista na kraju ovako riješiti, možemo zaključiti i na
osnovu toga, što je daleko lakše i uspješnije voditi ovrhu protiv dvije ili tri ustanove
nego protiv nekoliko hiljada ostalih dužnika.


Konačno treba računati i s time, da je stotinu puta lakše ovršnim putem prodati
drvo u šumi na panju nego li pokretna i nepokretna dobra od nekoliko hiljada ostalih
članova. Pravo da kažemo, ovakovu prodaju zemljišta ne bi ni mogli u praksi provesti,
jer je nemoguće naći kupca, a da ne govorimo o kompliciranom sudskom postupku.


Prema tome je posve logično, da će povjerioci tražiti uplatu u prvom redu od
vodne zadruge, pa kada dobiju odgovor, da momentano nema dovoljno prihoda za
isplatu duga, bez ikakvog će predomišljanja tražiti uplatu od imovnih općina i državnog
erara, prethodnom intabulacijom, a zatim tužbom i ovršnim putem, ako ne plate dobrovoljno.


255