DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ovih narodnih ustanova. Predočeno je stanje količine drvnih masa pojedinih imovnih


općina u času segregacije, prema današnjem stanju, te prema normalnom stanju. I ovo
sam stanje prema autorovim podacima prikazao grafički (si. 2).


Prikazana je zatim visina stvarnog i normalnog etata (si. 3), stanje dobnih razreda
u poređenju sa normalnom površinom (si. 4) i dr. Baš iz ovih podataka vidi se
najbolje, kako gospodarenje imovnih općina ide u susret očitoj propasti, budući da se
stalno nagriza osnovni kapital. Osnovni drvni kapital dobiven prilikom segregacije
umanjen je dosad za ca 20 mil. kub. m. Financijsko stanje nekih imovnih općina upravo
je neodrživo. Iz pregleda dugovanja vidi se, da je dugovima svih imovnih općina iznosila
na koncu 1935. god. ukupno 67 mil. dinara Zaduženje pojedini h imovnih općina
predočuje grafički si. 5, koju sam također (kao i ostale) nacrtao prema podacima
autorovim.


«1/1


LILI


Ol. Oj. SI. lb. lb. 9.. Xr. Sr. 3r


SI. 5. Dugovi imovnih općina.


Na koncu iznosi autor predloge o tome, što bi trebalo preduzeti u cilju sanacije
teških prilika imovnih općina. Predlaže u tome pogledu detaljne mjere sa upravnog,
gospodarskog i financijskog gledišta. Potreba uređenja pitanja imovnih općina vrlo je
aktuelna i od osobite važnosti, jer je tu zainteresovano oko 150.000 seljačkih domova
sa ca 1,2 mil. duša, mnogobrojne upravne, školske i crkvene općine, te 1850 aktivnih
i penzionisanih činovnika, zvaničnika i ostalog osoblja sa nekoliko hiljada članova
njihovih porodica.


Ing. Milan Anić.


GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE br. 4. — Izdanje Zavoda za šumske pokuse
u Zagrebu godine 1935.


1. U ovom broju Glasnika pitanju niskih šuma posvećena je pažnja radnjama prof.
Dr. Đ. Nenadića »O prirastu niskih šuma« (str. 1—46) i prof. Dr. A. Petračića
»Istraživanja o strukturi i prihodu bagremovih k o 1 o s j e k a«
(str. 47—64).
Uzgoj niskih šuma preferira se poglavito zbog namirenja potreba ma ogrijevnorn
drvu, na kojem mjestimice vlada gotovo oskudica. To pitanje svakako zaslužuje punu
pažnju i marno proučavanje, a time su naročito zaimteresovani mali šumoposjednici,
medu koje (uzevši u obzir broj ovlaštenika i površinu njihovih šuma) spadaju i mnoge


259
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 38     <-- 38 -->        PDF

zemljišne zajednice. Niske šume za neke zemljišne zajednice i jedini su uzgojni oblik
šume, koji će se moći i koji će se morati primijeniti, jer makar i računski manja produkcija
drveta i od manje vrijednosti, sječa se vremenski češće ponavlja i stvarni
prihod zemljišta za odnosno selo veći je nego kod visokog uzgoja. Danas imamo šuma
raznih vrsti drva u niskom uzgoju i dohro sklopljenih. Pored hrastovih i bagremovih
ima i grabovih (na teritoriju zagrebačkog sreza), te postoji mogućnost vršenja uporedbe
i između pojedinih vrsti drva.


Niske hrastove šume. Težišno je pitanje kod niskih hrastovih šuma prof. Nenadiću
pitanje proreda. I ako autor kategorički odbija za danu priliku (Brodska imovna
općina) uzgoj niskih šuma, podvlači pitanje proreda, jer će prema okolnostima i samo
njihovo potpuno provođenje u mnogim slučajevima otkloniti potrebu opskrbe drvima
iz niskih šuma. Otkloniti će naravski kod velikih šumoposjednika, a takove su imovne
općine, koje imaju ´bar donekle teritorijalno povoljno razdijeljene sastojimo, u kojima
će biti prorednog materijala, a naročito kada se radi o sastojinama, koje se nalaze u
optimalnim stoj´binskim prilikama. Osobito hrast nalaže opreznost, kojemu je prirast
vrijednosti u jačim debljinskim razredima daleko nadmašio prirast mase.


Rezultati u radnji iznesenih analiza stabala s obzirom na masu kazuju, da je
prirast stabala iz panjeva trajno veći od prirasta stabala iz sjemena (u promatranom
razmaku od prvih 40 godina života tih stabala). Međutim pri promatranju diferencija
u pogledu prirasta potrebna je opreznost, jer su promatrana stabla iz sjemena rasla
bez potrebnih uzgojnih mjera (prorede). Svakako će niska šuma u malim ophodnjama
za 40 godina dati, više mase nego sastojine iste starosti iz sjemena. Stabla iz panjeva
hrane se naime rezervnim hranivima iz korjena, te prirast prvih godina rezultira iz
rezervnih hranjivih materija panja i korijena. Prema tome za proizvodnju ogrijevnog
drveta, a i sitnog građevnog, niska je šuma povoljnija, jer uz potrebnu njegu već u
prvom deceniju daje ogrijevnog materijala. Za niske hrastove šume na dobrim tlima,
kakova su na ispitivanim površinama, prof. Nenadić preporučuje ophodnju od 30 godina.
Današnje ispitane sastojine bez ikakvih tragova njege (trijebljenje, čišćenje, prorede)
u 30. godini starosti daju srednje stablo od cirka 15 cm. bez kore, dok za njegovane
sastojine autor predviđa srednje stablo od pp 19—20 cm, koje će dimenzije današnja
sastojina postići tek u 40. godini. Za ophodnju od 30 godina govori i razvoj nove
sastojine. Prema krošnji stabla razvija se i sistem korijenja. Kod prejako razvijenog
sistema korijena neće moći mladi izbojci u prvim godinama zaposliti sve korijenje i
ono će pružati manju otpornost protiv napadaja od strane insekata i gljiva, koji bi
poslije mogli prelaziti na zdrave dijelove šume.


Bagremovi kolosjeci. Gdje dobro uspijeva vinova loza (na rahlim tlima), za nisku
je šumu vrlo povoljan bagrem. Vrlo dobre izbojne snage i brzog rasta daje on drvo
dobrog kvaliteta, koji dopušta mnogostruku tehničku primjenu. Poljoprivredno-šumarski
fakultet u Zagrebu na svom dobru u Maksimiru još je 1924. godine zasadio površinu
od 25 ha sa bagremom u cilju produkcilje kolja. U kolosjeku je zimi 1933/34. vršena
sječa druge ophodnje. U spomenutoj radnji prof. Petračić prikazuje strukturu bagremovih
kolosjeka druge ophodnje.


U ovoj sastojim, koja je podignuta nakon čiste sječe 60-godišnje hrastove sastojine,
iznosio je broj panjeva po 1 ha nešto preko 5.00O, sa blizu 9.0OO iztoojaka, tako
da na jedan panj otpada površina od cea 1,98 m2, dok na 100 panjeva dolazi 173—174
sta´balaca. 55% panjeva nosilo je po jedan izbojak (stabalce); 28% po 2; 11% po 3;
4% po 4 i 2% po 5 do 6. Visine su se kretale od 2 do 11 metara s maksimumom stabala
öd 6 do 8 metara, a prsni promjeri od 0,8 do 10,4 cm. s maksimumom broja stabala
od 2 do 4 cm. Srednje sastoiinsko stablo ima debljinu od pp 3,92 cm, visinu po Lorey-n
(kubno-srednje) od 7,345 m, a po Bauru (aritmetički) srednje) 6,276 met. Zibroj temeljnica
po ha iznosi 10,60 m2. Sveukupna drvna masa dobivena ksilometrijskim putem,


260
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 39     <-- 39 -->        PDF

dakle uključivši i najtanje grane, 59,84 cm3 (godišnje 11,97 m3 spram 11,50 m3 prve
ophodnje).


Od proizvedene mase izrađivano je vinogradsko kolje i pritke. Pod koljem razur
mijevaju se kolci dužine od 2,5—3 metra i promjera u sredini od 3—5 cm. Pritke su
kolci dužine od 1—2 metra s promjerom od 2—4 cm u sredini. U petgodišnjoi ophodnji
po 1 ha dobiveno je 7.126 komada kolaca sa masom od 38,48 m3, 6050 kom. pritki sa
masom od 11,366 m3 i 8.700 kg. granjevine sa masom od 9,989 m3.


U ovom se ogledaju dobra svojstva bagrema kao uzgojne vrste na odgovarajućim
stojbinama. Vrijedilo bi ispitati stanje tla (provesti sve potrebne analize), da
se dobiju direktive glede trajnosti njegove produktivne sposobnosti pri intenzivnom
gospodarenju bagremovih sastojina.


2. U radnji »O utjecaju zraka na otpor šumskih k 1 i z i n a« (str. 6584)
prof. ing. S. Flögl razrađuje ovo pitanje i stvara zaključke za praksu. Kod izračunavanja
podataka za trasu šumske kiizine ovaj se otpor redovno zanemaruje. Prvo zbog
toga, što taj otpor nije znatan, a drugo zbog mnogih i zamršenih utjecaja koje teoretske
koje praktične naravi. Autor navodi mišljenje Koubelke, da inače valjano trasirana
i izvedena klizina i bez obzira na otpor zraka funkcionira dobro. Prof. Flö´gl
ispituje, u kojim se slučajevima taj otpor može zanemariti, te dolazi do zaključka, da
otpor zraka kod gibanja u klizim igra to veću ulogu, što je sortimenat manji i lakši.
Zbog toga autor preporuča, da otpor zraka treba uzeti u račun uvijek, kada se radi
o ispitivanju sposobnosti rada kiizine za lakše Sortimente, uz velike krivine i na duljim
potezima.
U drugoj radnji »Linija kiizine jednolične brzine« (str. 85—106)
prof. Flögl izvodi, u kojim slučajevima, a uz koje uslove može teško tijelo da na klizim
promjenljivog uzdužnog nagiba, trasiranoj u pravcu, klizi jednoličnom brzinom,
kako klizi i na klizim konstantnog uzdužnog nagiba.


3. Nakon publiciranja radova o pedološkim osobinama ličkih vriština (»Pedološka
istraživanja vriština Ličkog polja«, Zagreb 1931. godine kao 1. svezak Poljoprivredne
knjižnice Kr. Banske uprave Savske banovine) i okoline Senja (u Glasniku za šumske
pokuse br. 3, u kojem su prikazana i istraživanja tla šumskog rasadnika u Crikvenici,
gdje se pokazala t. zv. umornost tla) u ovom je broju Glasnika prof. dr. M. Gračanin
kao prilog naučnog istraživanja naših tala publicirao podatke o svojim istraživanjima
tala na otoku Pagu (»Pedološka studija otoka Paga«; str. 107—188).
Terenski radovi izvršeni su u godini 1930. i 1931., a finansirala ih je opet Banska
uprava, Poljoprivredno odjeljenje u Zaigrebu, koja time dokazuje razumijevanje za
svoju zadaću oslanjajući nastojanje oko unapređenja agrikulture (u najširem smislu)
na rezultate naučnih ispitivanja. Prof. Dr. Gračanin namijenjenoj zadaći o ispitivanju
tala paških polja i blata pridružio je i istraživanja o tlu paških kamenjara, koji čine
gotovo 90% sveukupne površine otoka. Kamenjari Paga zaslužuju to ime u punoj mjeri,
jer mjestimice kamen čini i 98% površine. Sitno tlo iz kamenog supstrata razvija se
poglavito kemijskim i mehaničkim radom o´borinske vode. Kako vapnenac otoka Paga
sadrži i 99,68% kalijskog karbonata, to je uerastvoreni ostatak minimalan (0,32 kg. od
100 kg. kamena), a kako je oborinska voda na otoku Pagu siromašna i na ugljičnom
dioksidu, to ta niska brojka još jače izbija dajući svega 1,19 kg. sitnog tla po 1 ha
godišnje. Međutim i ovako malo stvorenog tla velikim dijelom odnosi ista oborinska
voda u depresije otoka: u polja i blata.
Teksturna oznaka tala kamenjara jest ilovasta u granicama od pjeskovite ilovače
do gline. Boja je u velikom prosjeku smeđa, dok se crljenica ne razvija. U kemijskom
pogledu sva tla pokazuju veliku sadržinu seskvioksida, dok je sadržina kalcija razmjerno
malena. Magnezija ima u većim količinama. Autor podvlači činjenicu, da i ova
skeletna tla obiluju alkalijima (1—2% rastvorivih u 10-% HCl), koji dolaze u tlo raspršeni
morskom vodom. Tla kamenjara sadrže dosta fosfora, sumpora i dušika, ali


261
ŠUMARSKI LIST 5/1937 str. 40     <-- 40 -->        PDF

pretežno organski vezanog. Fiziološko-kemijska analiza pokazuje prisutnost velike


količine fiziološki aktivnog kalija, dok je sadržina fiziološki aktivnoga fosfora znatno


manja, ali ipak u prosjeku veća nego ai ostalim tlima. U dinamici tala dolazi do izra


žaja njegovo ispiranje, a zatim zaslanjivanje raspršenom morskom vodom.


Pri provađanju bonifikacije tala otoka Paga tri su odlučna faktora: bura, po


solica i suša. Za suzbijanje ovih triju nepovoljnih faktora treba da posluži šuma, od


nosno šumsko drveće zasađeno u pojasevima, koji će biti okomito položeni na smjer


sjevero-istočnjaka (bure). Prof. Gračanin postavlja pitanje uzgoja jedne oporne vrste


Eucaliptusa kao vrste, koja mnogo brže raste od bora, te tako može već kroz nekoliko


godina da razvije jedan obranbeni zid.


4. Prof, Dr. A. Levaković priopćuje u ovom broju dvije radnje pod naslovima
»Analitički oblik zakona rastenja« (str. 189—282) i »Analitički
izraz za s a s t o j i n s k u visinsku krivulju« (str. 283—310).
Krivulje rasta i prirasta drveća kao i njihova konstrukcija iz konkretnih podataka
jasna je svakome šumaru. Međutim i ako se ove krivulje praktički (zapravo mehanički)
konstruiraju lako, s njihovim analitičkim izrazima, njihovim jednadžbama a
najopćenitijim oblicima i pogodnim za primjenu u svakom slučaju nije tako. Ovaj posljednji
zadatak rješava prof. Levaković u prvom od navedenih dvaju radova.


Osnovni oblik funkcije prirašćivanja glasi


.=...\[\—~^\ i)


Računskim modifikacijama dobiva se pogodnija jednadžba


2)


.´ = .-.. -e"S"
te funkcija


A xc -x


3)


9 = (. + .).+.


No kako je elemente prirasta teško odrediti s dovoljnom točnošću, to funkcije prirašćivanja
imaju smisla zapravo samo kao osnov za izvođenje funkcija rastenja (koje
predstavlja integral prirašćivanja). Funkcija rastenja po prof. Levakoviću može se
prethodno izraziti u jednostavnom obliku


a 4)


.


ili — što je isto — u obliku


I . \c
. a .+. 5)


koji se od formule (3), kako vidimo, razlikuje samo u tome, što i brojnik i nazivnik
imaju isti eksponent, pa je prema tome funkcija rastenja jednostavnija od funkcije
prirašćivanja. Daljnjom «poredbom vidi se odmah i grafička razlika između funkcije
prirašćivanja i funkcije rastenja, t. j . da krivulja prirašćivanja nakon kulminacije sve
jače i jače silazi prema apscisnoj osi, prema kojoj je vuče veći iznos eksponenta u
nazivniku funkcije, dok u jednadžbi rastenja jednakost eksponenta i u brojniku i u
nazivniku ne dopušta nigda i nikakvo opadanje.


U daljnjem toku izvoda autor iznosi izračunavanje pojedinih parametara (prvo
teoretski, a zatim vezano uz jedan konkretan primjer), te modifikaciju funkcije s obzi


262