DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 109     <-- 109 -->        PDF

S obzirom na daljnji rad sa čempresom, koji treba da zauzme što
više mjesta u šumskom gospodarstvu našeg Mediterana, potrebno je da


o jednoj i o drugoj formi iznesem još nekoliko napomena, koje će, nadam
se, biti od koristi u radu oko podizanja čempresovih kultura.
Imajući pred očima spontane sastojine horizontalne forme na Kreti,
na Kipru i u (Kirenaci na jednoj strani, a na drugoj sastojine piramidalne
forme na našim staništima (u okolici Dubrovnika i na Pelješcu), koje
pokazuju sve osobine spontane flore, nije lako odlučiti, koja je od pomenutih
dviju forma prvotna- Prema tome mogu da postoje dva slučaja:


1) Prvotna je forma horizontalna, dok je piramidalna
forma samo mutacija, koja je uzgajana i kultivirana
zbog svoje karakteristične forme;


2) prvotna je forma piramidalna, a horizontalna
je mutacij a odnosno ona je nastala prilagođavanjem morskoj i
toploj klimi.


Nas šumare međutim interesujc, da li danas ova dva varieteta dolaze
u čistoj liniji i da li mogu na nasljedstvo prenositi svoje osobine.
To je jedno, a drugo je, koji je od ova dva varieteta za šumsko gospodarstvo
bolji?


Navodi o sastojinama i o njihovom pomlađivanju na Kipru, na Kreti
i u Kirenaici pokazuju, da tu dolazi isključivo var . horizontal i s,
a to onda vodi do zaključka, da se tu radi i o čistoj liniji, u kojoj se
pomlađivanjem prenose osobine matičnih stabala na potomstvo.


Navodi o sastojinama na našim staništima (u Župi i Konavljima pa
na Pelješcu), gdje dolazi var. pyramidalis, dovode do zaključka,
da je i tu čista linija sa jednakim posljedicama prilikom pomlađivanja.


Rijetki primjerci horizontalne varijete, koji dolaze medu podmlatkom
u Župi i Konavljima, te na Pelješcu, mogu značiti možda atavizam
ili ponavljanje mutacije. Prema tome podmladak jasno pokazuje, da se
radi o čistim linijama. No pored toga treba imati pred očima još nešto:56


U vezi opažanja Bouchet - ovih o hibridima, koji nastaju na staništima,
na kojima se nalaze obje varitete, a pretpostavivši da je u
danom slučaju horizontalna varieteta brojčano jača, nije bez interesa
šematički iznijeti proces hibridizacije. Pri tome će nam označivati H
horizontalne dominantne determinante, a p piramidalne
recesivne determinante.


1) HH pp


Hp Hp Hp Hp


Prema tome, pretpostavši da su obje biljke homozigotne, biće u
prvoj generaciji sve potomstvo horizontalno-heterozig
o t n o. U daljnjoj hibridizaciji mogu biti ovi slučajevi:


66 V. o. c. pod 35.


443