DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 113     <-- 113 -->        PDF

Ing. MIL. PLAVŠIĆ (ZAGREB);


OPOREZIVANJE ŠUMA*


(ASSIETTE DES IMPÔTS SUR LES FORETS)


Posljednjih godina tuže se vlasnici šuma (Krajiške imovne općine,
zemljišne zajednice, privatnici itd.), da je porez na šume previsok. Poreske
vlasti da razrezuju porez na šume bez poznavanja glavnih osobina
šumskog gospodarstva i tehnike šumske produkcije. Povodom toga držim
za potrebno, da ukratko teoretski i kritički prikazem glavne poreze, koji
terete šumsko zemljište i šumsko gospodarstvo, zatim poreze, koji su
za šume važili nekada u Hrvatskoj, Slavoniji i Vojvodini, te današnje
porezno zakonodavstvo Jugoslavije, u koliko se odnosi na šume-


Prije nego prijeđemo na razmatranje o oporezivanju šuma moramo
odmah istaći, da se kod prosuđivanja poreskih sistema ne smije nikada
zaboraviti činjenica, da u praksi ne postoji niti može da postoji potpuno
pravedno i sasvim točno razrezivanje poreza uopće, a pogotovo ne kod
šumskog gospodarstva. Sve kad bi teorija i bila u stanju da brojčano
obuhvati sve porezu podložene faktore s obzirom na mjesne, vremenske
i lične prilike, ipak bi potpuna tačnost odmjere poreza bila znatno oslabljena
radi nepokretnosti i glomaznosti porezne tehnike. Radi toga je i
bilo i bit će uvijek nezadovoljnika među poreskim obvczanicima.


U razmatranje ćemo uzeti tri glavna poreza, koja obično terete
šumski posjed, a to su: 1. porez na prihod od zemljišta (zemljarina);


2. porez na dohodak; 3. porez na imovinu.
1. Porez na prihod od zemljišta (zemljarina).
Taj je porez historijski najstariji iza glavarine. On predstavlja tekući
porez na čisti prihod, pod kojim se razumijeva skup onih dobara,
koja su plod nekog određenog izvora (na pr. zemljišta) po odbitku svih
troškova potrebnih za postignuće tog prihoda. Čisti je prihod uvijek novčani
prihod ili u novcu izražena vrijednost ekonomskih rezultata privredno-
gospodarskog djelovanja.1


Zemljarina ima da tereti čisti prihod prosječne prihodne sposobnosti
zemljišta bez obzira na lične prilike vlasnika, trenutno stanje tržišta itd.
Radi toga se ona i zove realni ili objektivni porez. U glavnom svi porezni
zakoni uzimaju kod šuma u obzir prihod, koji se može postići ria osnovu
uobičajen e ophodnje, vrsti drva i načina gospodarenja, a ne dolazi
u obzir prihod, koji bi se mogao postići rentabiln i j om vrstom drveća
ili p o d e s n i j i m načinom gospodarenja. Uzrok tome leži u nepokretnosti
i glomaznosti porezne tehnike, kao i u konzervativnosti šumskog
gospodarstva-


Kao osnovica za razrez zemljarine služi katastarski čisti prihod,
koji je dulje vremena stalan. Radi toga će se dogoditi, ako je polučeni


* Teoretsko razmatranje u pogledu oporezivanja šuma, izrađeno u Zavodu za
uređivanje
šuma na ´Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu.
1 Dr. H. W. Weber : Forstwirtschaftspolitik 1926, str. 270.


447
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 114     <-- 114 -->        PDF

prihod veći od prihoda predviđenog katastrom, da taj višak prihoda ne
potpadne pod zemljarinu. S obzirom na to E n d r e s2 ističe, da zemljarina
ima uzgojni karakter, jer ona potstiče na bolje gospodarenje. Napredni
će gospodar biti nagrađen, dok će nemarni gospodar, koji pušta
da mu šuma propada, biti kažnjen, jer će platiti porez na veći prihod,
nego što ga iz šume faktično dobiva. Međutim zemljarina ima i loših
strana, a te su, da gospodarski slabiji i zaduženi vlasnik šume mora
plaćati isto tolik porez kao L onaj, koji je dobro situiran. Osim toga se
često plaća zemljarina na zemljišta, od kojih vlasnik nema uopće nikakova
prihoda.


Sad nastaje pitanje, što ima u šumarstvu da služi kao osnovica za
razrez zemljarine?


Držimo li se strogo naziva »zemljarina«, a u vidu imamo i porezno
zakonodavstvo, koje govori o čistom zemljišnom prihodu, to bi se u ime
zemljarine imala oporezovati samo zemljišna renta, jer ona predstavlja
čisti zemljišni prihod. Prema tomu bez obzira na to, postoji li potrajno
ili prekidno šumsko gospodarenje, ima se po tome principu u ime zemljarine
oporezovati samo zemljišna renta. Taj su princip usvojile Pruska i
Hesenska.


Međutim u slučaju, gdje zemljarina predstavlja glavni porez, a ne
postoji porez na dohodak i imovinu, takav način oporezivanja šuma nije
pravedan, jer nije uopće oporezovan kapital drvne mase, odnosno kamati
toga kapitala, koji predstavljaju glavni dio prihoda vlasnika šume.
Takav postupak bio bi za fiskus štetan, a osim toga i nepravedan s obzirom
na poljoprivredno gospodarstvo i druga privredna poduzeća, jer
bi renta jednog velikog kapitala bila izdvojena od poreza. Ako dakle
zemljarina predstavlja glavni porez i znatno vrelo prihoda države, to se
kod oporezivanja šuma u ime zemljarine ima oporezovati zemljišna
renta, a osim toga i kamati kapitala drvne mase, odnosno šumska renta.
No kod toga treba razlikovati, da li se na šumskom zemljištu vodi potrajno
ili prekidno šumsko gospodarenje. U tom naime smjeru t. j . št o
ima da služi kao poreska osnovica za razrez zemljarine kod prekid n
o g, a što kod potrajnog šumskog gospodarenja postoje do danas
u šumarskoj nauci dva osnovno različita shvaćanja. Jedno shvaćanje
zastupa E n d r e s, a drugo potpuno različito H. Weber F
r e i b u r g-3


E n d r e s stoji na stanovištu, da kao poreska osnovica kod potrajnog
gospodarenja ima da služi šumska renta, a kod prekidnog gospodarenja
samo zemljišna renta, dok Weber-Freibur g zahtijeva
da poresku osnovicu kod oba načina gospodarenja predstavlja šumska
renta. Držimo da je Endresovo shvaćanje ispravnije i logičnije. Radi
ilustracije gornjih napomena uzet ćemo dva primjera.


Neki posjednik ima šumu uređenu za potrajno godišnje gospodarenje,
koja je približno u normalnom stanju i (svedena na zajednički bonitet)
ima površinu od 100 ha. Najpovoljnija ophodnja određena je sa 100
godina. Tečajem gospodarenja ustanovljen je postotak ukamaćenja sa
p = 3%. Prihodna vrijednost zemljišta uz ovaj postotak iznosi 1.100 d.


2 Dr. Endres:Di e Besteuerung des Waldes, Forstwissenschaftliches Zentralblatt
1889; Dr. En dres : Forstpolitik, 1905 i 1922, str. 882.


3 H. Weber-Fre i to ur g: Die Besteuerung des Waldes, Frankfurt 1909.


448
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 115     <-- 115 -->        PDF

po ha, a zemljišna renta 33 d. po ha. Vlasnik šume dobiva godišnji čisti
prihod ili šumsku rentu od 18.000 d. Od te svote otpada na zemljišnu rentu
za 100 ha 3.300 d., dok ostatak od 14.700 d otpada na kamate kapitala
drvne mase od cijele šume.


Uz uvjet oporezivanja samo zemljišne rente i uz poreznu stopu od
10% platio bi vlasnik šume porez u ime zemljarine u iznosu od


3300 X 3QQ-— 330 d., dok bi ostatak od 14.700 d, koji predstavlja ka


14.700


pital u iznosu od ~QQ3~ = 490.000 d.. uz postotak ukamaćenja od 3%,


ostao neoporezovan. Takav način oporezivanja ne bi bio pravedan i
ispravan, kako smo gore istaknuli, jer bi renta kapitala drvne mase bila
izdvojena od poreza.


Prema izloženom treba dakle da služi kao poreska osnovica za
razrez zemljarine kod potrajnog šumskog gospodarenja šumska renta,
ako je zemljarina glavni porez i ne postoje porezi na dohodak i imovinu.
Međutim moramo istaći, da taj porez nije sada više zemljarina u smislu
spomenutom u početku, već da on predstavlja neki porez, koji se približuje
porezu na dohodak.


Oporezivanje prekidnog šumskog gospodarstva u ime zemljarine
treba provesti prema prijedlogu Endres a po zemljišnoj renti.


Karakteristika je prekidnog gospodarenja, da ono ne daje prihod
svake godine, nego se godišnji drvni prirasti gomilaju jedan na drugi
kroz cio vijek, te se drvna masa može uživati istom u doba zrelosti
šume. Kod ovog načina gospodarenja ne postoji kapital drvne mase, a
sječivi prihod uvećan za prihode od proreda prolongirane na kraj ophodnje
i umanjen za upravne i kulturne troškove izdane za isto vrijeme,
nije ništa drugo nego konačna vrijednost svih zemljišnih renta na kraju
ophodnje.


Pretpostavimo jednostavnosti radi, da se prihodi od proreda pokrivaju
sa upravnim i kulturnim troškovima, te uzmimo u obzir samo
glavni sječivi prihod.


Ako čisti zemljišni prihod, koji se na koncu ophodnje poluči u obliku


glavnog sječivog prihoda, treba u svrhu oporezovanja da se jednolično


razdijeli na pojedine godine ophodnje, onda se to može da provede samo


na osnovu jednadžbe:


1,0 y —1


A« = r- 0,0 p


Čisti zemljišni prihod odnosno zemljišna renta, koja se ima prema
En dres u oporezovati, iznosi:


VV e b e r - F. pak zahtijeva da se oporezuje šumska renta, odnosno
prosječni godišnji čisti prihod.


A..


449 8
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 116     <-- 116 -->        PDF

Ako se u račun uzmu ovi podaci: An = 18.000 d. po ha, u = 100
god., postotak ukamaćenja p = 3%, porezna stopa 10%, to zemljišna
renta iznosi:


18000 0,03


r =


...7»» — l = 29:
64 din,


a zemljarina prema E n d r e s u:
10


29,64 JQQ = 2,96 ca 3 din.


Po Weberov u pak zahtjevu iznosi zemljarina:
18000 10


=18din


"100" Too-


Ako se prekidno šumsko gospodarenje oporezuje po prosječnom,


čistom prihodu (W e b e r - F.), to bi vlasnik šume platio poreza za


1S d — 3 d = 15 d više, nego po zemljišnoj reti (E n d . e s). Taj znatni


višak dolazi odatle, što su u prosječnom iznosu sadržani kamati kapitala


drvne mase, koji iznose 180 d — 29,64 d = 150,36 d po ha, a koje


posjednik šume ne uživa, jer kod prekidnog gospodarenja uopće ne po


stoji kapital drvne mase.


Prema Endresov u shvaćanju pri plaćanju zemljarine od 3 d po


ha plaća se faktično zemljarina na prihod, koji će unići nakon 100 godina


u iznosu od 18-000 d uz gornje ukamaćenje od 3%. Međutim prema W e


berov u shvaćanju plaća se zemljarina od prihoda u iznosu od


1.03´uo — i
180 ^ — = 109.312 d, ako se (kao što i treba) uzme u obzir kamato


kamatni račun. Taj iznos vlasnik šume ne može nikad postići na 1 ha.


Iz svega izloženog vidimo, da je u pitanju oporezivanja šuma shvaćanje
E n d r e s a ispravnije i logičnije. Taj ispravni princip oporezivanja
šuma, da se kod potrajnog šumskog gospodarenja u ime zemljarine
oporezuje šumska, a kod rekidnog gospodarenja zemljišna renta, bio je
zaveden u Bavarskoj.


Oporezivanje šuma u ime zemljarine, kako ga danas shvaća We ber
, postojalo je u Württembergu, Austriji, Mađarskoj, a postoji kod
nas još i danas. O našim prilikama bit će govora na drugom mjestu ove
radnje.


Zemljarina, moramo istaći, sve više gubi važnost u naprednim zemljama,
a na njeno mjesto dolazi porez na dohodak. Uzrok tome pojavu
leži u činjenici, da katastarski čisti prihodi ostaju dulje vremena nepromijenjeni,
jer njihovo ustanovljivanje uzrokuje velike troškove, pa se
zbilja postignuti čisti prihodi šume često puta znatno razlikuju od katastarskih
čistih prihoda. Pogotovu je to slučaj u današnjim nesigurnim
i nestalnim prilikama. Zbog toga ovakovim načinom oporezivanja bivaju
poreski obvezanici često puta previše ili premalo oporezovani. Da
se to ne dogodi, te da se postigne što veća pravednost kod razreda
poreza, odnosno da se porez na prihod plaća onda, kad prihod bude
faktično realiziran, zaveden je u naprednim državama (kao glavni porez)
porez na dohodak.


450
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 117     <-- 117 -->        PDF

2. Porez na dohodak.
Ovaj porez odnosi se na ukupni godišnji čisti dohodak poreskog
obvezanika bez obzira na to, da li su pojedini izvori dohotka već oporezovani
drugim kojim porezom ili nisu.4


Sad nastaje pitanje, što se razumijeva pod dohotkom, jer na visinu
i način oporezivanja znatno utječe pojam dohotka, kako to ispravno
naglašuje H. W. W e b e r-5 O dohotku postoje različna shvaćanja i teorije.
Prema H. W. W e b e r u, koji uzima u obzir podjelu G e r 1 o f f a,
dadu se te teorije svrstati u ove četiri grupe:


a) Konzumna teorija s predstavnicima Hermannom, Mariovom
i Schmollerom, koji pod dohotkom smatraju sumu gospodarskih
dobara, koju može neka osoba u izvjesnom odlomku vremena
potrošiti u svrhu zadovoljenja svojih potreba, a da kod toga ne umanji
svoju imovinu. Sličnu definiciju dohotka daje i L i e f m a n n,e koji operira
s novcem, te pod dohotkom razumijeva samo novčani iznos, koji
može neko konzumno gospodarstvo unutar gospodarske periode potrošiti
za zadovoljenje svojih potreba, a da kod toga ne umanji svoju
imovinu.


b) Produktivna teorija sa predstavnicima W a g n e r o m i
C o h il o m, koji pod dohotkom smatraju onu sumu dobara, koja u pravilnom
ponavljanju stoji na raspolaganju jednom kućanstvu.


c) Teorija izvora (Quellentheorie) sa predstavnicima N e u m a n nom,
P h i 1 i p o v i c h o m, koji pod dohotkom razumijevaju sveukupne
čiste prihode, koji u određenoj periodi vremena pritiču gospodarskom
subjektu kao prihodi trajnih izvora.


d) Fiskalna teorija dohotka zastupana po S c h a n z u, koji pod
dohotkom smatra sve čiste prihode: novčano podavanje trećih osoba,
poklone, nasljeđa, dobitke na lutriji, osigurnine, dobitke zbog konjunkture
itd. Od toga se odbijaju kamati na dug i gubitak, odnosno umanjenje imovine.
Takvim shvaćanjem dohotka — ističe Philippovich -
Schan z je eliminirao pojam dohotka uopće iz ljudskog gospodarstva.
Shvaćanje dohotka po Schanz u usvojeno je u glavnim potezima u njemačkom
zakonu o dohotku od 1925 godine.


Iz ovog kratkog prikaza shvaćanja o dohotku vidimo, da u tora
pogledu postoje različita mišljenja. Zbog toga neki porezni zakoni, kao
na pr. spomenuti njemački zakon o dohotku, ne daje definicije pojma
dohotka i tek napominju, što se ima oporezovati kao dohodak.


Kao najpodesnija definicija dohotka s obzirom na šumsko gospodarstvo
izlazi, držimo, definicija H- W. Webe r a,7 koji pod dohotkom
razumijeva onu sumu prihoda, koja pritiče kućanstvu nekog gospodarskog
subjekta u gospodarskom periodu iz njegovog šumskog gospodarstva
kao privrednog gospodarstva. Usvojivši tu definiciju za šumski dohodak
uzet ćemo u razmatranje oporezivanje dohotka od šumskog
gospodarstva.


4 Dr. Ing. Hufnagel : Gutsadministration und Gütterschätzung, g. 1923, str. 47
5 Vidi pod 1) str. 271.
6 R. Lief mann : Grundsätze der Volkswirtschaftslehre II Bd, 1922, str. 388.
7 Vidi pod 1) str. 274.


451
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 118     <-- 118 -->        PDF

U šumarskoj nauci postoje dva oprečna stajališta i u pitanju, što ima
da služi kao poreska osnovica za razrez poreza na d o h o d a k. I ovdje
jedno shvaćanje zastupa Weber-Freiburg, a drugo Endres.


W e b e r - F. uzima u obzir pojam dohotka od S c h a n z a, pa ističe,
da se kao dohodak ne smiju smatrati faktično unišli čisti primici nekog
šumskog gospodarstva u jednoj godini, nego faktično nastali prirast
vrijednosti, te se ima provesti tačno lučenje rente od kapitala i sastaviti
u tom smjeru trgovačka bilanca. Prema tom shvaćanju predstavljaju
sastojine imovinu i produktivno sredstvo, čiji prirast ili renta ima da se
smatra kao dohodak i da se kao takav oporezuje. U godišnjim prihodima
može često da se nalazi i dio kapitala drvne mase, koji ne može da se
smatra kao dohodak. U takvom slučaju godišnji prihod predstavlja trošenje
i zahvat u imovinu, te zbog toga onaj dio prihoda, koji predstavlja
imovinu, ne bi smio doći pod porez.


Radi toga zaWebera-F . predstavlja dohodak u šumskom gospodarstvu
samo godišnji čisti prirast vrijednosti šume bez obzira na to,
da li je taj prirast iskorišten ili je ostao i dalje u šumskom gospodarstvu
kao privrednom gospodarstvu. Na osnovu takovog shvaćanja zahtijeva
W e b e r, da se kod potrajnog i prekidnog šumskog gospodarenja oporezuje
svake godine u ime dohotka čisti godišnji prirast šume. Kako smo
međutim već kod zemljarine spomenuli i dokazali, takovo je shvaćanje
za prekidno šumsko gospodarenje neispravno. Osim toga protivi se to
i H. W. Weberovo j definiciji dohotka, jer se ne može godišnji čisti
prirast vrijednosti kod prekidnog gospodarenja u godini svog postanka
iskoristiti ili u novčanom obliku kućanstvu privesti. U tom slučaju plaćao
bi vlasnik šume porez na dohodak, a da ovaj i ne postoji.


Predodžba W e.b e r a - F. da godišnji prirast vrijednosti kod potrajnog
šumskog gospodarstva predstavlja dohodak, može vrijediti samo
za normalnu šumu, gdje je godišnji prirast vrijednosti jednak šumskoj
renti. No što se zbiljno stanje šume više udaljuje od normalnog, to će
postojati veća razlika medu njima. Zato Krieger, 8 koji je inače W e b
e r o v pristaša s obzirom na oporezivanje dohotka kod potrajnog šumskog
gospodarstva, ističe, da glavna Weberov a greška pri obrađivanju
teorije oporezivanja dohotka od šumskog gospodarstva leži baš u
pretpostavci jednakosti šumske rente i godišnjeg prirasta vrijednosti
šume. Ta pretpostavka međutim vrijedi samo za normalnu šumu.


Oporezivanje šuma na osnovu godišnjeg prirasta vrijednosti može
se doduše provesti, ali je neispravno takav porez nazvati porezom na
dohodak, kako to naglašuje Endres. 8


Dok Webe r ostaje konzekventno na svom shvaćanju oporezivanja
dohotka od šumskog gospodarstva, dotle je Endre s tokom svoga
rada mijenjao svoje mišljenje u tom smjeru.


U prvom izdanju svoje šumarske politike on usvaja shvaćanje dohotka
po »izvornoj teoriji« (spomenuta naprijed pod točkom c). Ali on to
ne čini potpuno, te promatra oporezivanje dohotka sa stajališta stručnošumarskog
i stajališta porezno-tehničkog. Sa stajališta porezno-tehničkog
najpodesnije je, ističe Endres , da ne postoji nikakova razlika između


8 Dr. H. Krieger : Die Messung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des
Waldes, god. 1929, str. 93.


9 Vidi pod 2), str. 870.


452
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 119     <-- 119 -->        PDF

rente i kapitala, nego da porezu na dohodak podleži sječivi prihod, prihodi
od proreda i sporedni prihodi (po odbitku svih troškova) bez obzira
na to, da li oni predstavljaju rentu ili zahvat u kapital.


Sa stajališta stručno-šumarskog takav postupak nije opravdan,
nego treba lučiti rentu od kapitala, a zatim potrajno od prekidnog šumskog
gospodarenja. Kod potrajnog gospodarenja može se godišnji sječiti
prihod odnosno etat smatrati kao suma prirasta vrijednosti svih sastojina,
te bi prema tome oporezivanje čistog sječivog prihoda bilo jednako
oporezivanju godišnjeg prirasta vrijednosti čitave šume. Ovo shvaćanje
Kndresa vrijedi, kako smo to već kod Webera-F. naglasili, samo
normalnu šumu.


Iz ovog izlaganja vidimo, da je E n d r e s glede potrajnog gospodarenja
bio u početku istog mišljenja kao i Weber-F. U Endres
o v u zahtjevu, da se luči renta od kapitala, vidi se utjecaj »izvorne
teorije dohotka«.


Što se tiče prekidnog šumskog gospodarenja, napominje E n d r e s,
da godišnji prirast vrijednosti sastojina ne predstavlja dohodak u poreznom
smislu, jer se on ne može iskoristiti po svom postanku, nego
dolazi do iskorišaćvanja tek kao sječivi prihod. Zbog toga kod prekidnog,
gospodarenja ne predstavlja godišnji prirast vrijednosti dohodak, već
samo sječivi prihod. Sječivi prihod, koji predstavlja dohodak u poreznom
smislu, treba prema Endres u da sačinjavaju sastojine zrele u financijskom
smislu. No u tom slučaju postoji opasnost, da će vlasnici šuma
izigravati zakon i da će sjeći nezrele sastojine, pa radi toga ističe E n dres
, da kod prekidnog gospodarenja svaka sastojina, koja je posječena
sa znanjem i voljom vlasnika, bila ona zrela ili ne, predstavlja s poreznog
gledišta dohodak po odbitku svih troškova.


U drugom izdanju svoje šumarske politike mijenja Endre s mišljenje
i smatra sastojine pojedinih dobnih razreda, prema poreznom
shvaćanju dohotka, kao dozrijevajuće plodove, a ne kao osnovnu imovinub
(Stammvermögen). TJzrok tome leži u činjenici, da je praktički
teško provesti tačno poreznu kontrolu, u kojoj bi se lučila renta od kapitala,
jer su oboje od iste supstance, drva. Kod takvog oporezivanja, gdje
se luči renta d kapitala, čijj dio ne može biti oporezovan, ako se u njega
zahvati, može vlasnik šume mimoići zakon. U takvu slučaju tréba on
samo da odabere visoku ophodnju i odredi oprezno niski etat, koji predstavlja
osnovicu poreza na dohodak. Svako iskorišćavanje veće od etata
predstavlja zahvat u imovinu i oprošteno je od poreza. Zbog toga zahtijeva
E n d r e s, da se i kod potrajnog godišnjeg gospodarenja ima smatrati
dohotkom sav čisti utržak, koji je postignut voljom i znanjem vlasnika
šume, te kao takav ima da čitav potpadne pod porez na dohodak
bez obzira na to, da li je on veći od ukupnog prirasta ili određenog etata
izraženog u novcu. Prema tome shvaćanju ne uzima se više u obzir
zahvat u kapital drvne mase, te ne postoji više, u poreznom smislu, normalno
iskorišćavanje, odnosno preveliko iskorišćavanje.


Kod oporezivanja prekidnog šumskog gospodarenja zahtijeva En dre
s poseban postupak. Radi sječe zrelih sastojina dobiva vlasnik
šume nakon dugog vremena najednom velik dohodak. Ako se u obzir
uzme još dohodak, koji mu pritiče iz drugog gospodarskog djelovanja,
koji mu pritiče iz drugog gospodarskog djelovanja, to će on zbrojivši sve
te dohotke zbog progresije platiti vrlo velik porez. On će od strane po


453
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 120     <-- 120 -->        PDF

rezne vlasti biti uvršten u viši porezni razred, što nije opravdano. Kad bi
naime vlasnik šume mogao kod prekidnog gospodarenja svake godine
uživati prirast vrijednosti, bolje bi prošao, jer ga ne bi tako teško teretila
progresija. Zbog toga E n d r e s predlaže, da se dohodak prekidnog
gospodarenja razlučeno i posebno oporezuje od ostalog dohotka, jer u
tom slučaju ne će biti od tako jakog utjecaja poreska progresija.


Punom oprostu poreza na onaj dohodak, što ga je vlasnik šume
postigao sječom sastojina stradalih od prirodnih nepogoda, protivi se
E n d r e s. Ako su stradale premlade sastojine, koje ne daju nikakav dohodak,
to automatski ne postoji ni porez na dohodak. Ako je dohodak od
oštećenih sastojina velik, biti će i porez velik i obratno. Troškovi veći
od normalnih nastali često u ovakovim slučajevima moraju se i onako
odbiti, te se tako i oni uzimaju u obzir sa svojim većim iznosom.


Endresov o shvaćanje dohotka potpuno se pokriva sa spomenutom
definicijom dohotka od H. W. W e b e r a. Uz mišljenje Endres a
i njegovo razlaganje u pogledu oporezivanja dohotka od šumskog gospodarstva
izloženo u drugom izdanju šumarske politike pristaje načelno
Godbersen10 (koji je usvojio Liefmannovo shvaćanje dohotka)
i H. W. W e b e r, a protive se izlaganjima Webera-F. Uz Endresa
pristaje i R a a b,11 koji kritički razmatra način ooprezivanja dohotka
šumskog gospodarstva. On ističe, da se zahtjev Webera-F . ne može
usvojiti, jer još zasad nigdje u šumskom gospodarstvu ne postoje gospodarske
knjige, koje bi bile vođene na trgovačkom principu, pa se radi
toga općenito ustaja Endresov o stajalište o oporezivanju dohotka
od šumskog gospodarstva. Glavne karakteristike En dresov a mišljenja
usvojio je i njemački zakon o porezu na dohodak iz g. 1925., što
je dokaz da je Endresovo mišljenje u tom pogledu pobjedilo.


Kako je poznato, a kako se vidi i iz gornjeg razmatranja, u veličini
dohotka dolazi do izražaja lični rad i sposobnost gospodarskog subjekta,
pa zbog toga porez na dohodak predstavlja lični ili personalni porez.
On dopušta odbijanje kamata od dugova itd. Kako smo već gore spomenuil,
porez na dohodak uvijek je progresivan, tj. veći dohodak je procentualno
i jače oporezovan. U naprednim državama predstavlja porez
na dohodak glavni porez.


3. Porez na imovinu.
Pod imovinom u širem smislu razumijeva se, prema H. W. W e-
b e r u.12 ukupna zaliha gospodarskih dobara, koja u određenom vremenskom
roku stoji na raspolaganju nekom subjektu.


Imovina kao financijski izvor, koji dolazi u obzir za oporezovanje,
osnovna je (Stammvermögen) ili prirašćujuća (zuwachsendes Vermögen).
Osnovnu imovinu predstavljaju oni dijelovi imovine, koji su trajne
upotrijebljeni u produkciji odnosno konzumciji. Prirašćujuću imovinu
predstavljaju oni dijelovi imovine, koji se pojavljuju za jedne gospodarske
periode kao novi pritok imovine. Prirašćujuća imovina je prema


10 Dr. R. Godbersen : Theorie der forstlichen Oekonomie, 1926 str. 53.


11 Dr. F. Raab : Bemerkung zur Besteuerung des Einkommens aus Forstwirtschaft.
Tharandter forstl. Jahrbuch 1928, str. 303.


12 Vidi pod 1) str. 268.


454
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 121     <-- 121 -->        PDF

vrsti postanka rezultat osnovne imovine ili rezultat ličnog rada ili kombinacija
obojeg. Ona međutim može bit i rezultat nekog dogodaja (lutrija)Sad
nastaje pitanje, što se ima smatrati kao imovina u šumskom
gospodarstvu i šta ima da služi kao osnovica za razrez poreza na imovinu.
I u tom smjeru postoje različita mišljenja u šumarskoj nauci i to


od Webera-F. i Endresa.


Kod potrajnog šumskog gospodarenja za obojicu predstavlja imovinu
zemljište i drvna masa. Kod prekidnog šumskog gospodarenja
smatra E n d r e s samo zemljište, dok W e b e r - F. smatra i drvnu
masu sastojine kao osnovnu imovinu. Shvaćanje Endres a je ispravnije,
jer sastojine prekidnog gospodarenja ne prelaze neposredno u
osnovnu imovinu kao prirašćujuća imovina, nego predstavljaju još nerealizirani
dohodak, koji će služiti u prvoj liniji ličnim potrebama vlasnika
šume. Istom eventualni visci preko potreba vlasnika šume prelaze
k njegovoj imovini.


Kao osnovica za razrez poreza na imovinu spominje se u poreznom
zakonodavstvu »obična vrijednost« tj. vrijednost, koju neko dobro može
imati za svakoga. Ona je identična sa zarnjenbenom vrijednosti (cijenom).
Budući da je kupoprodaja šuma (sa zemljištem) dosta rijetka, to one ne
daju dobru podlogu za utvrđenje zamjenbene vrijednosti. Zbog toga je
na pr. u Njemačkoj zakonom iz 1925. g. usvojena prihodna vrijednost
šume kao imovinska vrijednost. Prihodnu vrijednost predstavlja 18 puta
uzeta čista šumska renta, što odgovara kamatnjaku od 5,56%. Kod određivanja
prihodne vrijednosti šume pošlo se je od normalne šume i
Schwappachovih prihodnih tabela. Ustanovljena prihodna vrijednost
šume služi kao baza za razrez poreza.


I kod poreza na imovnu usvojena su neka naziranja Endresa ,
a pogotovu što se tiče visine kamatnjaka.


Porez na imovinu predstavlja podavanje na osnovnu utvrđene
vrijednosti imovine poreskog obvezanika, a određuje se u takvoj visini,
da može biti uvijek pokriven prihodom, što ga daje imovina. On se zapravo
odnosi na fundirani dohodak, tj. dohodak koji proističe iz imovine.
Porez na imovinu ne smatra se, kako napominje K o c i a n,13 kao samostalan
porez, nego kao dopunski porez (Ergänzungssteuer). On ima popuniti
one praznine, koje nastaju čak i pored poreza na dohodak. Svrha
mu je da obuhvati i onaj dohodak, koji je izostao kroz nebrigu ili nesposobnost
poreskog obvezanika. On je uvijek progresivan.


Od dosad razmatranog poreza na imovinu treba lučiti porez od
imovine (Die Steuer vom Vermögen). Porez od imovine ne uzima u
obzir prihod od imovine, nego zahvata i u samu imovinu. On predstavlja
izvanredno i obično jednokratno podavanje, kojega naređuje državna
vlast u vrlo teškim prilikama (na pr. ratovima).


4. Oporezivanje šuma u Jugoslaviji.
Nakon izloženog teoretskog razmatranja o oporezivanju šuma prelazimo
na oporezivanje šuma i porezno zakonodavstvo, koje je prije bilo
na snazi u Hrvatskoj, Slavoniji, Medumurju i Vojvodini, te na novo porezno
zakonodavstvo, koje je danas na snazi u našoj državi.


13 Ko ci a . dr. B. i S.: Reforma neposrednih poreza, g. 1922., str. 31.


455
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 122     <-- 122 -->        PDF

Dosad teoretski razmatrani porezi postojali su, a zemljarina postoji
još i danas u našem poreskom zakonodavstvu-


Historijski je najstariji porez na prihod od zemljišta ili zemljarina,
koja je bila zavedena u Hrvatskoj, Slavoniji, Međimurju i Vojvodini zak.
čl- VII. o uređenju zemljarinc iz g., 1875., a određivana je i dalje različitim
zakonima, te postoji još i danas kao jedan od glavnih poreza u našoj
državi.


Porez na dohodak uveden je u gore spomenutim krajevima zak.
čl. X. iz 1909. god. On je trebao stupiti na snagu g. 1911., međutim je
bio obustavljen zak. čl. VI. Tek zakonskim člankom XXVI. iz g- 1916.,
koji je znatno nadopunio odredbe gornjeg člana, oživotvoren je ovaj
porez, te je stupio na snagu 1. I. 1917. g.


Porez na dohodak sastavni je dio t. zv. »velike Wekerleove porezne
reforme«. Zamišljen je bio kao subjektivni porez, koji će svojom
progresijom regulirati poreske obaveze u razmjeru sa poreskom snagom
nekog obvezanika. Taj je porez zadržala i naša država kroz nekoliko
godina. Do god. 1920. računan je porez u krunama, a od 1920. g. u dinarima-
Međutim interesantno je, kako prof. P o š t i ću napominje, da
prelazom na dinarsku valutu nije na dinarsku valutu prešla i skala poreskog
ključa, nego je ona — kako bi se dobila što veća progresija —
zadržala krunsku valutu, ali dakako ne zlatnu nego papirnatu. Zakonom


o neposrednim porezima iz g. 1928. čl. 7. stavljen je taj porez izvan
snage i on više ne postoji.
Porez na imovinu je nominalan porez. On je zaveden u prije spomenutim
krajevima zakonskim čl. XXXII. iz g. 1916., a predmetom mu
je bila sva nepokretna imovina poreznih subjekata obvezanih na plaćanje
ovog poreza. Taj se porez naplaćivao od 1. I. 1917. g., a zadržala ga je
neko vrijeme i naša država.15 Ljestvica je progresivna- Prelazom na
dinarsku valutu zadržana je i dalje ljestvica u krunama kao i kod dohodarine,
da bi se dobila što veća progresija. Porez na imovinu stavljen
je van snage 1925. g., tako da i on danas više ne postoji.


Porez na dohodak i imovinu smatrali su se kod nas kao ratni
porezi. S ozirom na to, što oni danas više ne postoje u našoj državi,
ispustit ćemo ih iz daljnjih razmatranja, a uzet ćemo u obzir samo
zemljarinu.


Kako smo već spomenuli, bila je uvedena zemljarina zakonskim
čl. VII. iz g. 1875. U paragrafu 1. tog zak. čl. određuje se, da se ima
razmjerno podvrgnuti porezu sav zemljišni posjed na temelju čistog
dohotka od zemljišta. Na osnovu ovog zakonskog člana izdalo je Ministarstvo
financija u Budimpešti 17. maja 1876. g- »Naputak za procjenu
šumah«, kojemu je bila svrha da propiše način određivanja katastarskog
čistog prihoda, koji će služiti kao baza za razrez zemljarine. Taj je
^Naputak« po svom sadržaju sličan pravilnicima za uređivanje šuma.
Osobita se važnost polagala na položaj šume i na prometne prilike, jer
od toga mnogo zavisi prihod šume.


14 Ing. Stj. Postić : Poresko opterećenje poljoprivrede i poreska reforma god.
1926, str. 17.
15 Neke spomenute podatke vidi od J. Vinko v ića : Praktična porezno - financijalna
znanost i financ. politika 1925. g. i iz izvornih zakonskih članaka.


456
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 123     <-- 123 -->        PDF

Protiv tog naputka i načina određivanja katastarskog čistog prihoda
za šume prigovorili su šumarski stručnjaci. Uzrok je tome bio taj,
što zak. čl. VII. iz 1875. g. govori o oporezivanju čistog zemljišnog dohotka,
što znači zemljišne rente, dok se u »Naputku« uzeo u obzir prosječni
prirast cjelokupne drvne mase izražen u novcu, odnosno prosječni
godišnji prihod sastojine po jutru umanjen za troškove. Taj se prosječni
godišnji prihod sastoji iz rente zemljišta i kamata kapitala drvne mase.
Dakle tim postupkom bilo je podvrgnuto porezu ne samo zemljište, nego
i drvna masa u ime zemljarine, a što nije propisivao zak. čl. VII.


Protiv takvog načina određivanja katastarskog čistog prihoda
uputilo je Hrvatsko-slavonsko šumarsko društvo Spomenicu16 26.
septembra 1876. g. hrvatskoj zemaljskoj vladi. Spomenicu je sastavio
Adolf D a n h e 1 o v s k ., šumarnik baruna Pranudaua u Donjem Miholjcu.
U Spomenici se skreće pažnja kr. vladi, da se ima pod zemljišnim
čistim prihodom razumijevati samo zemljišna renta, a ne prosječni godišnji
prihod.


Danhelovsky, koji je bio veliki pristaša P r e s s 1 e r a. držeći
se tačno zak. čl. VII. i ondašnjeg poreznog zakonodavstva bio je
potpuno u pravu, da se u ime zemljarine ima oporezovati samo zemljišna
renta. O tom smo već govorili u teoretskom dijelu. U tom smjeru vodio
je Danhelovsky" neprestanu borbu, i ako je i sam bio član procjenbenog
povjerenstva u Slavoniji-


Povodom Spomenice šumarskog društva uputilo je Ministarstvo
financija g. 1877. i 1880. dvije okružnice katastarlnim ravnateljstvima.
U tim se okružnicama naređuje, da se kod određivanja čistog katastarskog
prihoda ne smiju uzeti u obzir prihodi prorede, gdje se isti ne
uživaju; zatim da se kao obrast ne uzima u obzir normalni (.0), kako
je propisano »Naputkom«, nego srednji (0´8), koji se može postići u normalnim
prilikama i pored normalnog gospodarenja.


U slučaju, da je obrast šume slab, a nastao je krivnjom lošeg gospodarenja
ili paše, onda se ima uzeti u obzir gore spomenuti srednji
obrast, i ako taj trenutno ne postoji. Osim navedenog drugi zahtjevi i
napomene šumarskog društva nisu bili uvaženi, tako da čisti katastarski
prihod predstavlja prosječni godišnji prihod sastojine po jutru.


Za ilustraciju donosimo neke podatke »Naputka«, koji su služili
kao podloga za određivanje čistog katastarskog prihoda, kao i njegovo
računanje. Kao podloga su služili prosječni prirasti cjelokupne mase. Ti
su prirasti iznosili za visoke šume normalnog obrasta na II. bon. razredu
u odgovarajućim ophodnjama po jutru:


Vrst drveća Ophodnja god. Prosječni prirast cjelokupne mase


po jutru u ma
Hrast 120—180 2,5
Bukva 90—140 2,6
Smreka i jela 80—120 4,1
Bor i ariš 60—120 3,0
Joha i topola 40— 80 2,3


Bonitetnih razreda je bilo pet, i to za visoke i niske šume.


16 Šumarski List 1877.
17 A. Danhelovsky : Silhouetten zu der Grundsteuer-Regulierung, 1880.


457
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 124     <-- 124 -->        PDF

Gornji prirasti cjelokupne drvne mase po jutru razvrstali su se u
Sortimente i umnožili s jediničnim cijenama. Cijene su uzimane kao prosjek
cijena drva na panju od g. 1855. do 1874. za svaki pojedini procjenbeni
srez- Tome su se dodali i sporedni prihodi (žir, paša i dr.) izraženi
u novcu, a od svega su se odbili troškovi po jutru.


Kako se obavljalo određivanje katastarskog čistog prihoda, pokazuje
ovaj primjer:


Poprečni prihod (prirast) hrasta na II- bon. razredu 2,50 m3
Odbivši od toga 30%, što se ne da unovčiti . . 0,75 «
Ostaje dio, koji se može unovčiti ... . 1,75 m´


Bruto prihod.
Od toga otpada na:
50% građevno drvo = 0,875 m3 a 195 nove 1 ior. 75 novo.
20% cjepanica = 0.350 „ a 34 12 „
30% oblica = 0,525 „ a 12 „ 12 „
Paša 7 novč.; žir 42 novo.; šiška 4 nove 53 „


Svega : 2 îor. 48 novč.


Troškovi:
Kulturni troškovi 8 nove. ; upravni troškovi 90 novč. .. . 98 novč.


Ostaje čisti prihod po jutru : 1 îor. 50 novo.


Taj primjer sadržan je u publikaciji »Prinos poviesti šumskoga
katastra u Hrvatskoj i Slavoniji« iz god. 1884., koju je napisao Dan helovsky
, a u kojoj se opet obara na način određivanja katastarskog
čistog prihoda i na mnoge nepravde, koje su tokom toga rada učinjene.
Tu publikaciju potpisao je biskup Josip Juraj Strossmayer i sva vlastela,


Do gore prikazanog načina određivanja zemljišnog čistog prihoda
za šume došlo se zbog toga, što se način određivanja katastarskog čistog
prihoda za poljoprivredno gospodarenje primijenio i na šumsko gospodarstvo-
Takav postupak ne odgovara međutim prirodnoj osebini šumskog
gospodarstva. Dok se u poljoprivredi može svake godine uživati
prihod sa cijele površine jednog jutra ili hektara, dotle naprotiv u šumskom
gospodarstvu ne postoji takva mogućnost iskorišćavanja prihoda.
U šumskom se gospodarstvu prirasti vrijednosti šume gomilaju jedan na
drugi kroz cio vijek, te se istom u doba zrelosti šume mogu uživati.
Prema tome morao se je u tom smjeru primjeniti drugi princip određivanja
zemljišnog čistog prihoda, ako se htjelo tačno izvršiti odredbe zak.
čl. VII. iz 1875. g., kako je to sa pravom zahtijevalo šumarsko udruženje.


Katastarski čisti prihod za šume u Hrvatskoj, Slavoniji, Međimurju
i Vojvodini bio je određen u razdoblju od 1876 do 1880 god., a određivan
je bio po procjenbenim srezovima. Prema navodima Danhelovsko g
(gore spomenuta publikacija) bile su ljestvice katastarskog čistog prihoda
za šume izrađene već 1880. god. Međutim ne nisu bile nikada objavljene,
jer na osnovu njihovih podataka nije postignut onaj iznos poreza
za šume, koji je bio predviđen u Budimpešti. Radi toga se pristupilo
novom zaokruživanju katastarskog čistog prihoda po srezovima, dizanju
prihoda, smanjivanju troškova, i tako su bile godine. 1882. stvorene i


458
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 125     <-- 125 -->        PDF

objavljene nove ljestvice katastarskog čistog prihoda u novčićima i forintama,
koje su bile po svojim iznosima mnogo veće nego one iz god.
1880. Te ljestvice bile su na snazi do god- 1909. God. 1909. bila je obavljena
revizija katastara na osnovu zak. 51. V i sastavljene nove ljestvice.
Novi čisti katastarski prihod bio je izražen u filirima, jer je stara novčanica
forinta bila zamijenjena krunom. Te ljestvice usvojila je i naša
država, pa su one bile na snazi do godine 1928 za Hrvatsku, Slavoniju,
Međimurje i Vojvodinu. U tim, krajevima plaćala se zemljarina u krunama
sve do godine 1920. Člankom 136. Financijskog zakona od 1920/21.
povišeni su katastarski čisti prihodi odnosno zemljarina na četverostruki
iznos, jer su iznosi kruna pretvoreni u dinare al pari.


Dokle god je vrijedio katastarski čisti prihod iz godine 1909. izražen
u dinarima, iznosila je porezna stopa 20% katastarskog čistog
prihoda.


God. 1928. bio je obnarodovan Zakon o neposrednim porezima, koji
je stupio na snagu 1. I. 1929. god- Kako smo spomenuli, tim zakonom
dokinuti su svi porezi, a za šumsko kao i za poljoprivredno gospodarstvo
odnosno zemljište ostala je na snazi samo zemljarina kao glavni
porez.


Kao osnovica za razrez poreza na zemljište služi prema Zakonu o
neposrednim porezima18 iz godine 1928. 51. 16. katastarski čisti prihod
proračunat po površini, vrsti obradbe i kakvoći zemljišta.


Prema 51. 27. toga zakona plaća se u ime poreza na prihod od
zemljišta:


1. Osnovni porez za 12%, t. j. 12 din od 100 din katastarskog
čistog prihoda. Zakonom o sniženju stope osnovnog poreza na prihod
zemljišta od 11. XII. 1930- god. snižena je porezna stopa na 10% katastarskog
čistog prihoda, te je ista i danas na snazi.
2. Dopunski porez, koji se plaća od sume ukupnog katastarskog
čistog prihoda svega porezu podloženog zemljišta istog obvezanika
na području jedne poreske uprave.
Dopunski porez ne plaća se na katastarski čisti prihod do 1000 din.
Maksimalno iznosi 8% za ukupni katastarski čisti prihod od sto i više
hiljada dinara.


Uvođenje dopunskog poreza držimo da je opravdano s razloga, jer
kod nas u našem poreznom zakonodavstvu ne postoji porez na dohodak
i imovinu. On je progresivan, a to je zavedeno radi toga, da imućniji
državljani doprinesu razmjerno više za potrebe države od siromašnijih.
Njegova progresivnost je to više opravdana, jer kod oporezivanja poljoprivrednog
i šumskog gospodarstva ne postoji niti jedan drugi progresivan
porez. Tom porezu podvrgnuti su u prvom redu veliki posjednici,
budući da se dopunski porez ne odnosi na katastarski čisti prihod do 1000
din. Prema tome može se reći, da je dopunski porez potpuno savremen
i socijalan.


Dopunski i osnovni porez zajedno predstavljaju zemljarinu.


Na osnovu Zakona o neposrednim porezima iz 1928. g. i Uredbe o
djelokrugu i načinu rada komisije za utvrđivanje čistog prihoda zemljišta
od 9. V. 1928. god. utvrđeni su količnici za pretvaranje čistog prihoda
zemljišta iz godine 1909. u novi čisti prihod. Sa količnicima se može


18 Dr. A. Sladović : Zakoni, uredbe i pravilnici o neposrednim porezima, 1936.


459
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 126     <-- 126 -->        PDF

katastarski čisti prihod iz godine 1909. izraziti u parama, te se na taj
način dobiva novi čisti katastarski prihod, koji služi danas kao osnovica
za razrez gore spomenutog osnovnog i dopunskog poreza odnosno
zemljarine.


Za ilustraciju donosimo u priloženoj tabeli katastarske čiste prihode
svih ljestvica, koje su dosad važile, kao i neobjavljene ljestvice iz
god. 1880., koju napominje Danhelovsk y za procjenbeni srez
Đakovo. Iz ove se tabele vidi, da katastarski čisti prihod za šume pred-


Razredi čistog prihoda


I II III IV V VI vn VIII
Neobjavljena ljestvica za šume


iz god. 1880. Katastarski čisti prihod u novčićima po jutru


130 110 90 80 70 60 40 30


Ljestvica koja je vrijedila za


180 160 140 120 100 80 60 30


šume od god. 1882—1909.


Katastarski čisti prihod u fil., od 1920/21 u par. po jutru


Od 1909—1928 g.


520 400 300 240 200 160 120 60


Katastarski čisti prihod u dinarima po jutru
Od 1928 g. do danas.


Količnik 29


150,80 116 87 69,60 58 46,40 34,80 17,40


stavlja prosječni godišnji prihod (šumsku rentu), koji se sastoji iz rente
zemljišta i kamata kapitala drvne mase ispustivši iz obzira poduzetničku
dobit; odnosno iz ove tabele kao i dosadanjih razmatranja izlazi, da se
kod nas provada oporezivanje šuma u ime zemljarine na osnovu pri^
rasta vrijednosti šume. Takav način oporezivanja šuma odnosno takav
porez, kako E n d r e s1J ističe, predstavlja jednu vrstu realnog ili objektivnog
poreza.


Razmotrimo sad opravdanost razreza zemljarine na osnovu današnjeg
katastarskog čistog prihoda za šume s obzirom na Zakon o neposrednim
porezima, te s obzirom na potrajno i prekidno šumsko go~
sodarenje.


Ako se držimo strogo propisa nekih poreznih zakona kao i našeg
zakona o neposrednim porezima iz god- 1928. čl. 16., koji određuje, da
je katastarski čisti prihod novčana vrijednost srednjeg prinosa zemljišta,
koji se može postići uz obično gospodarenje po odbitku prosječnog iznosa
redovnih gospodarskih troškova, to bi kao osnovica za razrez
zremljarine imala služiti samo zemljišna renta šumskog tla- Budući da
prema istraživanjima Endresa, Krieger a, Spiegelai dr. otpada
od ukupne vrijednosti šume zrele za sječu prosječno oko 20—30% na
zemljište, a 70—80% na vrijednost drvne mase, to se može pretpostaviti,
da od cjelokupnog katastarskog prihoda otpada na rentu zemljišta oko


19 Dr. Enđres : Forstpolitik 1922, str. 870.


460
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 127     <-- 127 -->        PDF

20—30%, a na kamate kapitala drvne mase 70—80%. Prema tome bi
kao osnovica za razrez poreza prema gornjem shvaćanju došlo u obzir
samo oko 20—30% sadanjeg katastarskog čistog prihoda. Uzmemo li u
obzir katastarski čisti prihod Đakova u iznosu od 150 din po jutru, to
bi kao osnovica za razrez zemljarine služilo samo 30—45 din. Na taj
način postigli bi potpunu jednakost sa oporezivanjem poljoprivrednog
zemljišta, gdje se oporezuje samo zemljišna renta.


No takovim postupkom, kako smo to već vidjeli u teoretskom razmatranju,
izmakli bi ispod poreza kamati kapitala drvne mase kod potrajnog
šumskog gospodarenja, Jer u našem poreznom zakonodavstvu
ne postoji porez na dohodak. Želi li fiskus, a što je i opravdano, da
porezu budu podvrgnuti i kamati kapitala drvne mase, to bi se na njih
morao primijeniti porez na rente, ako se ne bi primijenila zemljarina.
Takav postupak predstavljao bi međutim nepotrebno povećanje rada i
administracije.


Radi toga, a i s obzirom na naše teoretsko razmatranje o zemljarini,
ispravno je i opravdano razrezivanje zemljarine na osnovu ,sLd,anjeg
katastarskog čistog prihodak kod potrajnog šumskog gospodarenja,
jer u našem poreznom zakonodavstvu ne postoji porez na dohodak.


Osim toga opravdanost takvog shvaćanja leži još i u činjenici, da
se kod potrajnog šumskog gospodarenja dobiva svake godine etat drvne
mase i neki sporedni prihodi, koji izraženi u novcu imaju da budu jednaki
sumi čistih katastarskih prihoda za cijelu površinu šume. Razumije se,
da će ovakav slučaj nastupiti samo onda, ako je stanje šume normalno,
odnosno približno normalno; zatim ako trenutno cijene šumskih proizvoda
odgovaraju cijenama, koje su služile kao podloga za utvrđivanje
čistog katastarskog prihoda. Što je međutim veća razlika između normalnog
i zbiljnog stanja, te sadanjih cijena i cijena, koje su služile prigodom
određivanja katastarskog čistog prihoda, to će biti veća razlika
između faktično polučenog prihoda i sume katastarskih čistih prihoda
za površinu cijele šume, koja služi kao osnovica za razrez zemljarine.
Prema tome često će nastupiti slučajevi, da će se platiti porez na veći
prihod nego je faktično polučen i obratno. No ovakovi su slučajevi, kako
smo spomenuli u teoretskom dijelu, karakteristični za zemljarinu odnosno
realni ili objektivni porez. Zemljarina razrezana na osnovu sadanjeg
katastarskog čistog prihoda na zemljište kod potrajnog šumskog
gospodarenja ne predstavlja više zemljarinu u užem smislu. Taj momenat
istaknuli smo već na početku ove radnje-


Glede prekidnog šumskog gospodarenja ističemo, da se između
njega i potrajnog šumskog gospodarenja ne čini u današnjem našem poreznom
zakonodavstvu nikakova razlika kod razreza zemljarine, što je
svakako neispravno. U teoretskom smo razmatranju spomenuli, da kod
prekidnog šumskog gospodarenja ne postoji uopće mogućnost dobivanja
godišnjih prihoda, a ako i postoje neki prihodi (od proreda), to se ti
ponavljaju u duljim vremenskim razmacima i u relativno malenim iznosima.
Vlasnik šume, koji vodi prekidno šumsko gospodarenje, plaća
faktično stalno porez na prihode, koje ne uživa u sadašnjosti, nego će ih
tek u budućnosti uživati. Takvi slučajevi dešavaju se kod realnog ili
objektivnog poreza, pa prelazimo preko toga. No važno je istaći, kako
smo to već vidjeli u teoretskom razmatranju u pogledu oporezivanja
prekidnog šumskog gospodarenja, ako se zemljarina razrezuje na osnovu


461
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 128     <-- 128 -->        PDF

sadanjeg katastarskog čistog prihoda, onda vlasnik šume plaća zemlja


nnu od prihoda, kojeg uopće nikada ne može postići, jer kod prekidnog


šumskog gospodarenja ne postoji kapital drvne mase odnosno njegovi


kamati. Radi toga bi se kod prekidnog šumskog gospodarenja zemljarina


morala razrezati na osnovu zemljišne rente, odnosno kao baza za razrez


zemljarine imalo bi da služi samo oko 20—30% sadanjeg katastarskog


čistog prihoda.


U toku čitavog našeg razmatranja upotrebljavali smo izraz zemljišna
renta radi toga, jer njime tačno označujemo onaj iznos, koji smatramo
kao osnovicu za razrez poreza. Protivnici teorije zemljišnog čistog
. prihoda ne operiraju sa izrazom zemljišna renta, nego napominju samo
rentu, koja uz odabrani kamatnjak daje konačni iznos, koji je jednak
glavnom sječivom prihodu plus prolongirani prihodi od proreda, umanjeni


za troškove izdane u isto vrijeme.


Na osnovu dosadanjeg razmatranja dolazimo do zaključka, da bi


kod nas pri razrezu zemljarine, odnosno osnovnog i dopunskog poreza


na šumskom zemljište, trebao da služi kao poreska osnovica kod po


trajnog šumskog gospodarenja sadanji katastarski čisti prihod, a kod


prekidnog šumskog gospodarenja zemljišna renta ili oko 20—30% sa


danjeg čistog katastarskog prihoda.


Razmotrimo sad ukratko neke momente, koji se odnose na veličinu


čistog katastarskog prihoda. U našem katastru ima katastarskih čistih


prihoda, koji su veći za šumsko zemljište nego za poljoprivredno zemlji


šte nego za poljoprivredno zemljište istog boniteta, kako to ističe M a r-


k i ć.20 Ovakovi katastarski čisti prihodi svakako su pogrešno ustanov


ljeni, i ako oni predstavljaju prosječne godišnje prihode.


Teoretski i praktički je naime utvrđeno, da je rentabilitet poljskog
gospodarstva veći od rentabiliteta šumskog gospodarstva. Osim toga
u Njemačkoj21 kao jednoj od najnaprednijih zemalja u šumskom i poljoprivrednom
gospodarstvu dokazano je, da se prihodne sposobnosti šumskog
zemljišta prema prihodnim sposobnostima poljoprivrednog zemljišta
istog boniteta odnose prosječno kao 1 :4 (1 :3 do 1:5).


Prema tome u svim onim slučajevima, gdje je katastarski čisti prihod
šumskog zemljišta veći od poljoprivrednog istog boniteta, ima se
provesti korektura tih rezultata, odnosno provesti revizija ljestvica čistog
katastarskog prihoda na osnovu zakona o katastru. Takva revizija
bezuslovno je potrebna radi ispravnosti plaćanja poreza po vlasnicima
šuma.


Osim navedenog razmotrimo još neke slučajeve, koji bi se bezuslovno
trebali uvažiti kod razreza poreza na šume odnosno šumsko
zemljište- Kako je poznato, u našoj državi kao agrarnoj zemlji mnogo se
pogoduje poljoprivredi. Međutim s obzirom na šumarstvo ne može da
se rekne to isto. Tako je Uredbom o olakšanju zemljarine za poresku
godine 1935 br. 4.200 od 2. II. 1935., čiji su propisi produženi i na
budžetsku godinu 1937/38. smanjen katastarski čisti prihod poljoprivrednog
zemljišta za I? ili 33%. Propisi te »Uredbe« nisu se međutim primijenili
na šumsko zemljište. Radi toga postoje danas mnogi slučajevi,
gdje je porez na šumsko zemljište mnogo veći, nego za susjedne ora


20 Ing. M. Markić : O krajiškim imovnim općinama, 1937, str. 42 i 43.
21 Dr. Büh l er: Waldbau I, 1918, str. 613—616.


462
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 129     <-- 129 -->        PDF

niče. Takav postupak predstavlja svakako veliku nepravdu s obzirom
na prihodne sposobnosti šumskog i poljoprivrednog zemljišta, a protivi
se i samom Zakonu o neosrednim porezima.


Tom »Uredbom« o olakšanju zemljarine htjelo se je pomoći poljoprivredi,
koja se radi niskih cijena svojih proizvoda nalazila u teškom
stanju. No kod tog se ispustilo iz vida šumsko gospodarstvo, koje je isto
tako bilo u teškom položaju kao i poljoprivreda, jer su i cijene drva bile
vrlo niske (kao i cijene žita). Treba da se sjetimo 1932. i daljnjih godina,
kad se drvo iz naših šuma jedva moglo prodavati, kad su se mnoge licitacije
održavale bez iskličnih cijena, samo da dođe do nekog unovčenja,
kojim bi se mogli pokriti najnužniji troškovi oko gospodarenja.


Dok za vrijeme gospodarske depresije poljoprivredni proizvodi
imaju ipak neku prođu, premda su im cijene vrlo niske, dotle šumski
proizvodi od kojih građevno drvo predstavlja najveći i najvredniji iznos,
ostaje neprodano, jer za gospodarske krize nema građevne djelatnosti.
S obzirom na to može se istaći, da se za posljednje gospodarske krize
šumsko gospodarstvo nalazilo još u težem položaju nego poljoprivreda-
Nažalost su ove činjenice slabo poznate našim nadležnim faktorima, te
se zbog toga i ne uvažuju.


Na osnovu gore izloženog, a imajući u vidu da šumsko gospodarstvo
kao i poljoprivredno predstavlja važno vrelo državnog prihoda i
blagostanja naroda, što dokazuje trgovačka bilanca; zatim jer se i šumarstvo
nalazilo i nalazi u teškom položaju kao i poljoprivreda, a budući
da se prihodne sposobnosti šumskog zemljišta spram poljoprivrednog
odnose prosječno kao 1:4, to bi se propisi Uredbe o olakšanju zemljarine
iz 1935. g. morali primijeniti i na šumsko zemljište. Ne može se
jedna grana narodne privrede unapređivati, a druga zanemarivati.


No osim navedenog imala bi se uzeti u obzir kod razrezivanja
zemljarine još jedna značajka šumskog gospodarstva, koja se tiče samo
mladih sastojina. Poznato je da mlade sastojine prosječno do 30 godina
starosti ne daju nikakova prihoda, nego uzrokuju troškove oko uprave,
čuvanja, njegovanja itd. Radi toga bi se trebale sve mlade sastojine do
prosječno 30 godina starosti oprostiti od poreza. Tom postupku moglo
bi se doduše prigovoriti, da je kod potrajnog šumskog gospodarenja izdvojen
jedan dio kapitala drvne mase i zemljišta ispod poreza. No uzmu
li se u obzir .gornje napomene, zatim velike koristi šuma po općenitost,
te različita šumarsko-policijska ograničenja, koja propisuje Zakon o šumama
s obzirom na slobodu gospodarenja, a koja ne poznaje poljoprivreda,
to držimo, da je gornji prijedlog potpuno opravdan. Ne želi li se
međutim takvo shvaćanje usvojiti, to bi se trebala dati bar neka pogodnost
u oporezivanju, a ta bi se sastojala u tome, da kao baza za razrez
zemljarine od mladih šuma (do 30 godišnje starosti) služi zemljišna renta
ili oko 20—30% sadanjeg čistog katastarskog prihoda.


u svega dosad izloženog možemo ukratko predložiti slijedeće prijedloge,
koji bi se trebali usvojiti pri oporezivanju šuma u našoj državi:


1. Osnovni i dopunski porez treba kod potrajnog šumskog gospogospodarenja
razrezati na osnovu prosječnog godišnjeg prihoda. Kod tog
neka bude kao porezna osnovica sadanji katastarski čisti prihod. Naprotiv
kod prekidnog gospodarenja ima se oporezovati samo zemljišna renta.
463
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 130     <-- 130 -->        PDF

Kao porezna osnovica ima da bude oko 20—30% sadanjeg katastarskog
čistog prihoda.


2- Svagdje, gdje za šumsko zemljište postoji veći katastarski čisti
prihod nego za poljoprivredno zemljište istog boniteta, treba provesti
reviziju ljestvica čistog katastarskog prihoda.


3. Sve mlade sastojine do 30 godina starosti treba oprostiti od
poreza odnosno, ako se to ne uvaži, treba uzeti kao poresku osnovicu za
njih maksimalno 20—30% sadanjeg katastarskog čistog prihoda. Sve
starije sastojine potrajnog šumskog gospodarenja treba oporezovati po
katastarskom čistom prihodu.
4. Sva poreska olakšanja, koja se primjenjuju na poljoprivredno
gospodarenje i zemljište, imaju se bezuvjetno i u potpunosti primijeniti i
na šumsko gosodarenje i na šumsko zemljište.
Kad bi se pri oporezivanju šuma odnosno šumskog zemljišta usvojili
ovi opravdani predloži, to bi bilo mnogo pomoženo šumskoj privredi
u njenom teškom stanju.


Napominjem da je u pogledu pravednijeg razrezivanja poreza od
strane dekanata Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu .» zahtjev
Ministarstva šuma i rudnika, stavljen u smislu gornjeg izlaganja
poseban obrazložen prijedlog.


Résumé.


Apres avoir, d´une maniere critique, pertracté les différentes formes de l´assiette
des impôts sur les forets, existant dans les différents pays de l´Europe centrale, l´auteur
fait entrer en considération le systeme de l´imposition existant aujourd´hui chez nous.
11 en vient a des conclusions qu´il nous faudraient quelques mesures ibien réformatoires
quant a des impôts a qui sont, maintenant, soumises nos forets.


464