DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 117     <-- 117 -->        PDF

2. Porez na dohodak.
Ovaj porez odnosi se na ukupni godišnji čisti dohodak poreskog
obvezanika bez obzira na to, da li su pojedini izvori dohotka već oporezovani
drugim kojim porezom ili nisu.4


Sad nastaje pitanje, što se razumijeva pod dohotkom, jer na visinu
i način oporezivanja znatno utječe pojam dohotka, kako to ispravno
naglašuje H. W. W e b e r-5 O dohotku postoje različna shvaćanja i teorije.
Prema H. W. W e b e r u, koji uzima u obzir podjelu G e r 1 o f f a,
dadu se te teorije svrstati u ove četiri grupe:


a) Konzumna teorija s predstavnicima Hermannom, Mariovom
i Schmollerom, koji pod dohotkom smatraju sumu gospodarskih
dobara, koju može neka osoba u izvjesnom odlomku vremena
potrošiti u svrhu zadovoljenja svojih potreba, a da kod toga ne umanji
svoju imovinu. Sličnu definiciju dohotka daje i L i e f m a n n,e koji operira
s novcem, te pod dohotkom razumijeva samo novčani iznos, koji
može neko konzumno gospodarstvo unutar gospodarske periode potrošiti
za zadovoljenje svojih potreba, a da kod toga ne umanji svoju
imovinu.


b) Produktivna teorija sa predstavnicima W a g n e r o m i
C o h il o m, koji pod dohotkom smatraju onu sumu dobara, koja u pravilnom
ponavljanju stoji na raspolaganju jednom kućanstvu.


c) Teorija izvora (Quellentheorie) sa predstavnicima N e u m a n nom,
P h i 1 i p o v i c h o m, koji pod dohotkom razumijevaju sveukupne
čiste prihode, koji u određenoj periodi vremena pritiču gospodarskom
subjektu kao prihodi trajnih izvora.


d) Fiskalna teorija dohotka zastupana po S c h a n z u, koji pod
dohotkom smatra sve čiste prihode: novčano podavanje trećih osoba,
poklone, nasljeđa, dobitke na lutriji, osigurnine, dobitke zbog konjunkture
itd. Od toga se odbijaju kamati na dug i gubitak, odnosno umanjenje imovine.
Takvim shvaćanjem dohotka — ističe Philippovich -
Schan z je eliminirao pojam dohotka uopće iz ljudskog gospodarstva.
Shvaćanje dohotka po Schanz u usvojeno je u glavnim potezima u njemačkom
zakonu o dohotku od 1925 godine.


Iz ovog kratkog prikaza shvaćanja o dohotku vidimo, da u tora
pogledu postoje različita mišljenja. Zbog toga neki porezni zakoni, kao
na pr. spomenuti njemački zakon o dohotku, ne daje definicije pojma
dohotka i tek napominju, što se ima oporezovati kao dohodak.


Kao najpodesnija definicija dohotka s obzirom na šumsko gospodarstvo
izlazi, držimo, definicija H- W. Webe r a,7 koji pod dohotkom
razumijeva onu sumu prihoda, koja pritiče kućanstvu nekog gospodarskog
subjekta u gospodarskom periodu iz njegovog šumskog gospodarstva
kao privrednog gospodarstva. Usvojivši tu definiciju za šumski dohodak
uzet ćemo u razmatranje oporezivanje dohotka od šumskog
gospodarstva.


4 Dr. Ing. Hufnagel : Gutsadministration und Gütterschätzung, g. 1923, str. 47
5 Vidi pod 1) str. 271.
6 R. Lief mann : Grundsätze der Volkswirtschaftslehre II Bd, 1922, str. 388.
7 Vidi pod 1) str. 274.


451