DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 118     <-- 118 -->        PDF

U šumarskoj nauci postoje dva oprečna stajališta i u pitanju, što ima
da služi kao poreska osnovica za razrez poreza na d o h o d a k. I ovdje
jedno shvaćanje zastupa Weber-Freiburg, a drugo Endres.


W e b e r - F. uzima u obzir pojam dohotka od S c h a n z a, pa ističe,
da se kao dohodak ne smiju smatrati faktično unišli čisti primici nekog
šumskog gospodarstva u jednoj godini, nego faktično nastali prirast
vrijednosti, te se ima provesti tačno lučenje rente od kapitala i sastaviti
u tom smjeru trgovačka bilanca. Prema tom shvaćanju predstavljaju
sastojine imovinu i produktivno sredstvo, čiji prirast ili renta ima da se
smatra kao dohodak i da se kao takav oporezuje. U godišnjim prihodima
može često da se nalazi i dio kapitala drvne mase, koji ne može da se
smatra kao dohodak. U takvom slučaju godišnji prihod predstavlja trošenje
i zahvat u imovinu, te zbog toga onaj dio prihoda, koji predstavlja
imovinu, ne bi smio doći pod porez.


Radi toga zaWebera-F . predstavlja dohodak u šumskom gospodarstvu
samo godišnji čisti prirast vrijednosti šume bez obzira na to,
da li je taj prirast iskorišten ili je ostao i dalje u šumskom gospodarstvu
kao privrednom gospodarstvu. Na osnovu takovog shvaćanja zahtijeva
W e b e r, da se kod potrajnog i prekidnog šumskog gospodarenja oporezuje
svake godine u ime dohotka čisti godišnji prirast šume. Kako smo
međutim već kod zemljarine spomenuli i dokazali, takovo je shvaćanje
za prekidno šumsko gospodarenje neispravno. Osim toga protivi se to
i H. W. Weberovo j definiciji dohotka, jer se ne može godišnji čisti
prirast vrijednosti kod prekidnog gospodarenja u godini svog postanka
iskoristiti ili u novčanom obliku kućanstvu privesti. U tom slučaju plaćao
bi vlasnik šume porez na dohodak, a da ovaj i ne postoji.


Predodžba W e.b e r a - F. da godišnji prirast vrijednosti kod potrajnog
šumskog gospodarstva predstavlja dohodak, može vrijediti samo
za normalnu šumu, gdje je godišnji prirast vrijednosti jednak šumskoj
renti. No što se zbiljno stanje šume više udaljuje od normalnog, to će
postojati veća razlika medu njima. Zato Krieger, 8 koji je inače W e b
e r o v pristaša s obzirom na oporezivanje dohotka kod potrajnog šumskog
gospodarstva, ističe, da glavna Weberov a greška pri obrađivanju
teorije oporezivanja dohotka od šumskog gospodarstva leži baš u
pretpostavci jednakosti šumske rente i godišnjeg prirasta vrijednosti
šume. Ta pretpostavka međutim vrijedi samo za normalnu šumu.


Oporezivanje šuma na osnovu godišnjeg prirasta vrijednosti može
se doduše provesti, ali je neispravno takav porez nazvati porezom na
dohodak, kako to naglašuje Endres. 8


Dok Webe r ostaje konzekventno na svom shvaćanju oporezivanja
dohotka od šumskog gospodarstva, dotle je Endre s tokom svoga
rada mijenjao svoje mišljenje u tom smjeru.


U prvom izdanju svoje šumarske politike on usvaja shvaćanje dohotka
po »izvornoj teoriji« (spomenuta naprijed pod točkom c). Ali on to
ne čini potpuno, te promatra oporezivanje dohotka sa stajališta stručnošumarskog
i stajališta porezno-tehničkog. Sa stajališta porezno-tehničkog
najpodesnije je, ističe Endres , da ne postoji nikakova razlika između


8 Dr. H. Krieger : Die Messung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des
Waldes, god. 1929, str. 93.


9 Vidi pod 2), str. 870.


452