DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Navedeni momenti toliko su važni, te sam smatrao potrebnim da ih
istaknem i na ovom mjestu. Međutim poznavanje naših mediteranskih
šuma ni izdaleka nije iscrpljeno sa navodima u pomenutim publikacijama.
Nisu ondje detaljnije obuhvaćene ni sve vrste drveća, koje kod nas čine
mediteransku šumu, a nisu detaljnije izneseni ni mnogi specijalni zadaci,
kojima ima služiti šuma u Mediteranu i kojima treba podesiti šumsko
gospodarstvo i u pogledu izbora vrsta drveća i u pogledu strukture sastojine,
a onda i u pogledu postupka sa sastojinama.


I ako se na prvi pogled čini, da Mediteran ima svuda gotovo podjednake
stanišne i gospodarske osobine, prema kojima bi i zadaci šume
i šumskoga gospodarstva imali biti više ili manje istovjetni, ipak prilike
na raznim lokalitetima nisu ni tu podjednake. Tu sam činjenicu nastojao
istaći već i u pomenutim svojim radovima. Skretao sam pažnju da u
našem Mediteranu, kao malo gdje, i geografski položaj i konfiguracija
terena u vezi sa klimatskim i edafskim činiocima dovodi vrlo brzo da
posvemašnje izmjene u pogledu vrsta drveća.3


Klimatski činioci daju prije svega sigurnu osnovicu za razmatranje
ovoga pitanja, a onda i najjači dokaz da su tvrdnje, koje sam iznio,
tačne. U vezi toga javljaju se i razni zadaci, o kojima treba voditi računa
i pri uzgajanju šuma i pri postupanju sa podignutom sastojinom. Dovodeći
šumu s jedne strane u vezu sa stanišnim činiocima, jer je ona u stvari
njihov rezultat, a s druge sa životom i potrebama naroda, njezina će
uloga biti veoma raznolika. Upravo ovdje nisu samo izravn e ko risti
, koje daje šuma, uvijek najvažnije. Mnogo su puta neizravn e
korist i daleko veće, pa je u vezi toga i preča potreba, da se one zadovolje.
Otuda je potrebno i jače interesovanje za razne vrste, koje mogu
uspijevati na mediteranskim staništima, a kojima prije nije obracana veća
pažnja; otuda dolaze nastojanja, da se dublje upoznaju rezultati dosadan
jega rada u raznim pravcim; otuda dolazi i traženje puteva i načina,
kako da se uzgoji šuma na zemljištima, gdje je sada nema, a gdje je ne
može zamijeniti niti koja druga vrsta biljne proizvodnje.


Nastavljajući rad oko istraživanja vrsta drveća i njihovih osobina
na našim mediteranskim staništima, a onda nastavljajući proučavanja
naših mediteranskih šuma uopće — iznijeću ovdje daljnje rezultate toga
rada kao prilog za proučavanje i poznavanje čempresa
i njegovih sastojina.


Govoreći o mediteranskoj šumi na otoku Mljetu nisam spominjao
čempres. To je bilo zbog toga, što ga ondje nema, pa o njemu nisam
ni mogao donijeti podatke u tome radu.4


Govoreći o problemu pošumljavanja gologa Krša napomenuo sam
čempres kao jednu od vrsta, koje dolaze u obzir pri podizanju šuma
ručnim putem. Detaljnije mu nisam na tom mjestu obraćao pažnje, jer bi
to prelazilo okvir zadataka, koje sam postavio u toj publikaciji.5


U ovom ću radu nastojati da unesem više svjetlosti u pitanje o
čempresu kao o vrsti, koja treba da u našem šumskom gospodarstvu,
specijalno u izrazitom Mediteranu, zauzme daleko više mjesta nego
dosada.


3 V. op. C. pod 1.
4 V. op. c. pod 2.
5 V. op. c. pod 1.


346