DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 128     <-- 128 -->        PDF

sadanjeg katastarskog čistog prihoda, onda vlasnik šume plaća zemlja


nnu od prihoda, kojeg uopće nikada ne može postići, jer kod prekidnog


šumskog gospodarenja ne postoji kapital drvne mase odnosno njegovi


kamati. Radi toga bi se kod prekidnog šumskog gospodarenja zemljarina


morala razrezati na osnovu zemljišne rente, odnosno kao baza za razrez


zemljarine imalo bi da služi samo oko 20—30% sadanjeg katastarskog


čistog prihoda.


U toku čitavog našeg razmatranja upotrebljavali smo izraz zemljišna
renta radi toga, jer njime tačno označujemo onaj iznos, koji smatramo
kao osnovicu za razrez poreza. Protivnici teorije zemljišnog čistog
. prihoda ne operiraju sa izrazom zemljišna renta, nego napominju samo
rentu, koja uz odabrani kamatnjak daje konačni iznos, koji je jednak
glavnom sječivom prihodu plus prolongirani prihodi od proreda, umanjeni


za troškove izdane u isto vrijeme.


Na osnovu dosadanjeg razmatranja dolazimo do zaključka, da bi


kod nas pri razrezu zemljarine, odnosno osnovnog i dopunskog poreza


na šumskom zemljište, trebao da služi kao poreska osnovica kod po


trajnog šumskog gospodarenja sadanji katastarski čisti prihod, a kod


prekidnog šumskog gospodarenja zemljišna renta ili oko 20—30% sa


danjeg čistog katastarskog prihoda.


Razmotrimo sad ukratko neke momente, koji se odnose na veličinu


čistog katastarskog prihoda. U našem katastru ima katastarskih čistih


prihoda, koji su veći za šumsko zemljište nego za poljoprivredno zemlji


šte nego za poljoprivredno zemljište istog boniteta, kako to ističe M a r-


k i ć.20 Ovakovi katastarski čisti prihodi svakako su pogrešno ustanov


ljeni, i ako oni predstavljaju prosječne godišnje prihode.


Teoretski i praktički je naime utvrđeno, da je rentabilitet poljskog
gospodarstva veći od rentabiliteta šumskog gospodarstva. Osim toga
u Njemačkoj21 kao jednoj od najnaprednijih zemalja u šumskom i poljoprivrednom
gospodarstvu dokazano je, da se prihodne sposobnosti šumskog
zemljišta prema prihodnim sposobnostima poljoprivrednog zemljišta
istog boniteta odnose prosječno kao 1 :4 (1 :3 do 1:5).


Prema tome u svim onim slučajevima, gdje je katastarski čisti prihod
šumskog zemljišta veći od poljoprivrednog istog boniteta, ima se
provesti korektura tih rezultata, odnosno provesti revizija ljestvica čistog
katastarskog prihoda na osnovu zakona o katastru. Takva revizija
bezuslovno je potrebna radi ispravnosti plaćanja poreza po vlasnicima
šuma.


Osim navedenog razmotrimo još neke slučajeve, koji bi se bezuslovno
trebali uvažiti kod razreza poreza na šume odnosno šumsko
zemljište- Kako je poznato, u našoj državi kao agrarnoj zemlji mnogo se
pogoduje poljoprivredi. Međutim s obzirom na šumarstvo ne može da
se rekne to isto. Tako je Uredbom o olakšanju zemljarine za poresku
godine 1935 br. 4.200 od 2. II. 1935., čiji su propisi produženi i na
budžetsku godinu 1937/38. smanjen katastarski čisti prihod poljoprivrednog
zemljišta za I? ili 33%. Propisi te »Uredbe« nisu se međutim primijenili
na šumsko zemljište. Radi toga postoje danas mnogi slučajevi,
gdje je porez na šumsko zemljište mnogo veći, nego za susjedne ora


20 Ing. M. Markić : O krajiškim imovnim općinama, 1937, str. 42 i 43.
21 Dr. Büh l er: Waldbau I, 1918, str. 613—616.


462