DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 135     <-- 135 -->        PDF

Dr. Baie n izražava žaljenje da važni nacrt Uredbe o sanaciji imovnih općina
nije dostavljen na mišljenje J. Š. U., kad je udruženje do sada u toliko navrata, a
specijalno kod izrade Zakona o šumama dalo svoju punu i korisnu saradnju.


Na poziv zamjenika predsjednika Dr. Bal en a čita ing. Radošević svoj
referat, odnosno nacrt predstavke, koja bi se imala uputiti povodom sastavljenog nacrta
Uredbe o sanaciji imovnih općina, dokumentujući iscrpivo pojedine navode i tvrdnje
citatima iz zakona i važećih propisa. Podvlači i naročito argumentira neosnovanost
stanovišta nacrta i obrazloženja Uredbe, da su činovnici imovnih općina državni činovnici
»sui generis«, kad je jasan propis, da je činovništvo i osoblje moralo biti pre%
edeno i na državni budžet, a imovnim općinama prema njihovoj gospodarskoj snazi
propisan doprinos (tangenta) u državnu kasu za upravu. Navodi slučajeve prekomjernog
opterećenja imovnih općina lakomislenim i posve nepotrebnim umirovljenjima još
mladih i sposobnih činovnika i službenika, a postavljanjem i prekobrojnih i nepotrebnih
r.ovih. Mnogi su činovnici tek pod kraj života i u visokom rangu premješteni imovnim
općinama, da penzijama terete budžete i takvih imovnih općina, koje su finansijski bile
na izdisaju. Na sva upozoravanja o nepravednom i nemogućem, pa i potpuno apsurdnom
oporezovanju šumskih zemljišta imovnih općina, što se sve potenciralo do groteske
povezanošću poreza sa općinskim nametima, nije se sa nadležnih strana nikako
reagiralo. Upozorava i podvlači, da su pokušaji primjerice Križevačke imovne općine
oko realizacije jednog hipotekarnog zajma za postepeno sređivanje prilika uza sva
duga i uporna nastojanja ostali bezuspješni. Upozorava na razne većinom zlonamjerne
ili barem sebične sugestije za diobu — pa i individualnu — šuma imovnih općina,
što bi išlo u račun nekim trgovcima, geometrima i t. d.


Poslije pretresa pojedinih stavaka nacrta predstavke ing. Radošević a u
diskusiji, u kojoj sudjeluju naročito Dr. Baie n i ing. Miklau , zahvaljuje zamjenik
predsjednika Dr. Baien, ing. Radoševiću na velikom trudu, što ga je uložio
u savjesno i dokumentovano izrađen referat, odnosno nacrt predstavke, i daje riječ
ing. S m i 1 a j u, da pročita i obrazloži svoj sastavak.


Ing. S mil a j čita svoj savjesno i detaljno razrađeni i dokumentovani nacrt
predstavke na g. Ministra šuma i rudnika, na što se u 12 i H sati sjednica prekida,
da se nastavi u 15 sati.


Nastavkom sjednice u 15 sati otvara predsjednik Dr. Dragoljub Petrovi ć
detaljnu diskusiju o oba prije podne iznesena referata, te u opće o pitanju imovnih
opićna.


U diskusiji sudjeluju naročito: ing. M i 1 i ć, Dr. Baien , ing. Mikla u i ing.
Pr e mužić . Usput se napominje, da se čini, da postoji još jedan možda najnoviji
nacrt Uredbe za sanaciju imovnih općina, pa se pripovijeda naročito o sadržaju §§ 55.
i 56. toga nacrta, dok nacrt Uredbe, koji imamo, sadrži samo 30 paragrafa. (Stog a
se zaključuje, da se od Ministarstva šuma i rudnika zatraži
autentični važeći nacrt Uredbe za sanaciju imovnih općina!).


Dr. Baie n predočuje, da je najglavnije, da se riješi pitanje objekta — samih
imovnih općina kao šuma i narodne imovine, koja ne smije propasti. Riješi li se
povoljno to pitanje, onda je relativno lako rješavati buduće pitanje uprave tih šuma.
Vidi se, da se pitanje sanacije imovnih općina kao objekta nacrtom Uredbe nikako
ne rješava, pa je potrebno, da sebi gosp. Ministar šuma i rudnika, amandmanom u
finansijskom zakonu osigura mogućnost rješavanja toga pitanja u slijedećoj čitavoj
Budžetskoj godini, pa će i Udruženje moći stvoriti i izraditi o mnogim detaljima pitanja
sređena gledišta. Pitanje činovnika i osoblja je odjelito pitanje. Oni su do donošenja
novoga zakona o imovnim općinama državni činovnici, kao i svi drugi državni činovnici,
a po postojećim i važećim propisima, pa se i s njima mora i postupati po zakonu.
Koji od njih po novom budućem zakonu o imovnim općinama pređe u službu kod


469