DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 137     <-- 137 -->        PDF

Koliko je vrijeme dopustilo, Glavna Uprava Jugoslovenskog šumarskog udruženja
stilizovala je, i ako na brzu ruku, svoje stanovište u vezi pomenutoga projekta,
koje Vam se ovdje prilaže.


Glavna uprava Jugoslovenskog šumarskog udruženja se nada, da ćete, Gospodine
Ministre, usvojiti gledište Glavne Uprave pod 1.) i 2.) te Vas moli, da joj pošaljete
namjeravani tekst Uredbe, pa će Vam po njemu dati svoje detaljno mišljenje.


Izvolite, Gospodine Ministre, i ovom zgodom primiti izraze našeg odličnog
poštovanja.


Za Jugoslovensko šumarsko udruženje


Tajnik: Predsjednik:


Ing. Ante Premužić, v. r. Dr. Dragoljub Petrović, v. r.«


Stanovište Jugoslovenskog šumarskog udruženja o projektu Uredbe o sanaciji
Kiajiških imovnih općina. (Priloženo prednjem dopisu.)


Mjere potrebne radi uređenja pitanja Krajiških imovnih općina su slijedeće:


1.) Da se provede u život i onaj dio naredbe Ministarstva šuma i rudnika od


4. maja 1922 g. br. 13054, koji u život nije proveden, a to je čl. 5. te Naredbe, t. ].,
da država plaća iz svoga budžeta državnu upravu K. I. O., a K. I. O. da državi preima
njihovim finansijalnim mogućnostima te troškove refundiraju.
2.) Da se iz šuma K. I. O. osim međutimnih prihoda imade godišnje trošiti samo
godišnji etat glavnog prihoda, koji je obračunat na temelju potrajnog godišnjeg gospodarenja,
a za finansijalnu ophodnju za pojedinu vrstu drva.


Da za sva primanja u naravi pravoužitnici plaćaju primjereni doprinos u novcu.
3.) Da se K. I. O. oslobode plaćanja dopunskog poreza na prihod od njihovog
zemljišta.
Da se provede revizija klasifikacije šumskog zemljišta kao i revizija čistog katastarskog
prihoda. Ako je to radi troškova nemoguće, da se provede procentalno
sniženje osnovnog poreza na prihod od šumskog zemljišta analogno kao kod oranica
: livada.
Da se otpise dug na državnom porezu — bilo koje vrste — nastao do konca
godine 1936.
Da se zemljišta K. I. O. na kršu oslobode plaćanja osnovnog poreza na prihod
cd zemljišta.
4.) da se Otočka, Ogulinska, Slunjska, I. banska, .. banska i Đurđevačka imovna
općina oslobode plaćanja banovinskog prireza na bilo koju vrst državnog poreza, a
ostale imovne općine da plaćaju u ime tog banovinskog prireza znatno manji postotak,


nego dosada.


Da se otpise dug na banovinskom prirezu nastalom do konca 1936.


5.) Da se Otočka, Ogulinska, I. banska, II. banska i Đurđevačka imovna općina
oslobode plaćanja općinskog prireza na bilo koju vrstu državnog poreza, a ostale
in,ovine općine da plaćaju u ime tog općinskog prireza znatno manji postotak nego
dosada.


Da K. I. O. na ime otplate duga na općinskom prirezu nastalom do konca 1936.
prepuste upravnim općinama odgovarajući iznos dužnih šumskih šteta.


..) Da Ministar šuma i rudnika isplati Otočkoj, Ogulinskoj, I. Banskoj, II. Banskoj,
Slunjskoj i Đurđevačkoj imovnoj općini iz fonda za pošumljavanje kao pozajmicu
u svrhu djelomične isplate zaostataka na prinadležnosti osoblja iznos od
din. 5,000.000.—.


7. Da K. I. O. u roku od 5 godina uz zakonski kamatnjak otplate svoje ostale
lažne dugove.
471