DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 140     <-- 140 -->        PDF

mnogo pomoženo, osigurano bi bilo pravilno i normalno funkcionisanje te uprave, a


osoblje uprave bilo bi osigurano i zadovoljno.


Ako je državna vlast ozbiljno riješila, da K. I. O. vrati autonomiju uprave,
onda J. Š. U. energično protestira protiv člana 2. projekta Uredbe, kojim se elanom
današnje državno službeno osoblje na službi kod K. 1. O. bez daljnjega prevodi u
aitonomnu službu K. I. O. To je protivno raznim odredbama postojećih zakona, jer
dižava nema prava da današnje državno službeno osoblje na službi kod K. I. O. bez
njegovog pristanka postavlja u službu bilo kojeg samoupravnog tijela. U nadležnosti
je Vašoj, gospodine Ministre, kao vrhovnog nadzornog organa da propišete kvalifi


k. čije, koje mora imati osoblje, koje će biti namješteno kod autonomnih K. I. O. Stvar
je pak K. I. O., kada im se vrati autonomija, da si one izaberu i namjeste kvalificirano
osoblje. Stvar je napokon interesiranog osoblja, hoće li se natjecati za prijem
a tu samoupravnu službu K. I. O. ili ne. Današnje osoblje na službi kod krajiških
imovnih općina je na osnovu citirane naredbe iz 1922. godine službeno državno osoblje
i takovo ono imade ostati, t. j. , država ga imade zadržati. Naravski da se i ono može
n; tjecati za prijem u samoupravnu službu K. I. O. Odredba dakle člana 2. projekta
Uredbe čini grubu povredu interesa i stečenih prava državnog službenog osoblja na
službi kod K. 1. O., koje je u tu službu postavljeno na osnovu ukaza ili dekreta po
postojećim zakonima o državnim službenicima.
Na osnovu prednjeg obrazloženja, a za slučaj, da se K. 1. 0. vrati autonomija
uprave, J. Š. U. drži, gospodine Ministre, da je jedini zakoniti put, da sve ono današnje
državno službeno osoblje na službi kod K. I. O., koje neće stupiti u autonomnu
službu K. I. O. ili neće u tu službu biti primljeno, država zadrži, da ga plaća iz državne
kase, te, ga sukcesivno — kako budu K. I. O. mjesta svoje autonomne uprave
popunjavale svojim osobljem — premješta u službu kod uprave državnih šuma ili kod
općih upravnih vlasti.


Isto tako gosp. Ministre J. Š. U. drži, da je jedini zakoniti način, da sve ono
penzionisano državno službeno osoblje kod K. I. O., koje je penzionisano poslije 4.
maja 1922., država prenese na svoj budžet.


Prednji zahtjevi su u potpunoj saglasnosti sa stečenim pravima, pravnim principima
i postojećim zakonima, a postupak protivan prednjim zahtjevima u očitoj je
protivnosti sa navedenim postojećim pravnim stanjem.


Ako bi 51. 7, 8, 9, 21, 22 projekta Uredbe imali biti novi statut za buduće autonomno
osoblje K. I. O., onda je J. Š. U. slobodno da Vam, g. Ministre, iznese svoje stanovište
i po odredbama tih članova.


Obzirom na odredbe člana 7 i 8, projekta Uredbe J. Š. U. drži, da se ovako
sniženim i nesigurnim prinadležnostima osoblja K. I. O. ne će ništa sanirati, jer slabo
plaćeno osoblje neće imati dostatno volje ni inicijative za povjereni mu posao. Poznato
je, da sarno primjereno plaćeno, t. i., zadvoljno osoblje privređuje u ekonomiji
svoga poslodavca i čini tu ekonomiju aktivnom. Ne može se održati mišljenje, da bi
se na taj način riješila pasivnost imovnih općina i da bi ta pasivnost bila još veća,
ako se ovako ne bi postupilo. Prije će se ta pasivnost povećati radi toga, što se
slabim prinadležnostima lomi uprava i čuvanje dobara K. I. 0., slabi se moral i karakter
pojedinaca, jer se ne daje onaj minimum sredstava, koji je neophodno potreban
za održanje poštenog života. Otvaraju se vrata korupciji, koja može uništiti i ´koja je
već uništila i mnogo veća dobra.


Obzirom na odredbe čl. 21. projekta Uredbe J. Š. U. mora naglasiti, da nije
02biljno razmotrena okolnost o dnevničarskoj službi kod K. I. O. \movne općine naime
drže zbog slabog finansijalnog stanja znatan broj dnevničara, od kojih mnogi imadu
i preko 15 godina dnevničarske službe. Tom dnevničarskom osoblju ne daje se prema
spomenutom članku Uredbe mogućnost, da mu se u penziju uračunaju dnevničarske


474