DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 147     <-- 147 -->        PDF

dne 18. januara 1937. u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu premijerom njegove
sl;ke sa sela »U starom gnijezdu«!


Zaključeno i potpisano.
Tajnik: Pretsjednik:
lug. Ante Premužić, v. r. Dr. Dragoljub Petrović, v. r.
Ovjerovljuju gg.:


Ing. Ilija Lončar, v. r.
Ing. Ivan Smilaj, v. r.


ZAPISNIK


i.
ledovite sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane
dne 13. VI. 1937. u Zagrebu u prostorijama udruženja
Prisutni: Predsjednik: Dr. inž. Dragoljub Petrović, podpretsjednici:
Dr. inž. Andrija Petračić i inž. Milan Lenarčić, tajnik: inž. Ante
Premužić, blagajnik: Oskar Dremil te odbornici gg. inženjeri: Ilija Lončar,
Ivan Juvančić, Ivan Smilaj, Franc Ravni k, Salih Gjikić, Bora
Nikolić, Nikola Milju š, Milan Anić, Josip Marčić i Otmar Miklau.


Odsustvo su pismeno ili porukom ispričali: ing. Bogdan Babić, ing. Stjepan
Mikša, Dr. ing. Josip Balen i ing. 2IV oj i n Vančetović.
Dnevni red:


1. — Pozdrav pretsjednika.
2. — čitanje i ovjerovljenje zapisnika prošle sjednice U. O.
3. — Izvještaj tajnika o tekućem poslovanju društva.
´-´JIV ;i
4. — Izvještaj blagajnika
o blagajničkom poslovanju. .
5. — Nacrt »Uredbe o prinadležnostima u naturi službenika Ministarstva šuma i
rudnika po grani šumarstva« po predlogu Podružnice Jugoslov. šumarskog udruženja
u Beogradu.
6. — Poticaj za povećanje prinadležnosti državnih službenika po predlogu Podružnice
J. Š. U. Beograd, Ljubljana, Sarajevo i Banjaluka.
7. — Pitanje stručne uprave u nedržavnim šumama po § 131. Zakona o šumama
u vezi sa nezaposlenjem svršenih šumarskih inženjera.
8. — Pitanje zakona o otkupu servituta u Bosni i Hercegovini.
9. — Pitanje iskorišćavanja državnih suvata i planinskih pašnjaka u smislu nove
Uiedbe o organizaciji Ministarstva šuma i rudnika i novog Zakona o državnom računovodstvu.
10. — Reforma
dosadanjeg sistema oporezovanja šuma i šumskog zemljišta.
11. — Pitanje propagande
šumarstva. : :J
12. — Predlog podružnice J. Š. U. Beograd, da se osnuje pri Ministarstvu šuma
i rudnika propagandni odbor za upotrebu drvnog plina.
13. — Predlog Kr. banske uprave Vardarske banovine za davanje priznanja
licima i ustanovama, koji su se istakli u radu oko pošumljavanja na području Vardarske
banovine.
14. — Odašiljanje delegata sa strane J. Š. U. na godišnje skupštine bratskih
slavenskih šumarskih društava.
15. — Pripreme
za 61. godišnju glavnu skupštinu J. Š. U. u Novom Sadu.
16. — Primanje
novih članova udruženja.
17.
— Eventualija.
Tečaj sjednice:
1. — Pretsjednik Dr. ing. Dragoljub Petrović otvara sjednicu u 8 sati
pozdravljajući prisutne članove Upravnog odbora. Poradi obilnoga dnevnoga reda umoljava
članove odbora, da se raspravlja stvarno i po mogućnosti kratko, da se sjednica
tokom dana svakako svrši.
481
10
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 148     <-- 148 -->        PDF

2. — Tajnik ing. Ant e Premuži ć čita zapisnik prošle (3. redovne) sjednice
Upravnog odbora. Kod čitanja zapisnika o raspravi Uredbe o sanaciji Imovnih općina
prekida čitanje Dr. Petrači ć i predlaže, da se s obzirom na obilan ostali dnevni
red sjednice i poradi toga, što je zapisnik 3. sjednice baš poradi rasprave o Uredbi o
sanaciji imovnih općina i teksta predstavke, što ju je Upravni odbor u ime Udruženja
sa sjednice uputio g. Ministru šuma i rudnika, vrlo opsežan, da se odaberu dva člana
odbora, koji su na toj sjednici bili, a svakako jedan da bude i od onih, koji su radili
i na konačnoj stilizaciji same predstavke, da zapisnik do kraja pročitaju i odboru
izvijeste, da li je sastavljen ispravno prema tečaju sjednice. Prema izvještaju te dvojice,
neka se zapisnik prošle sjednice prihvati i odobri, odnosno neka se zamjerke
rasprave, nadopune ili preinake provedu, a ista dvojica neka po tom sa strane Upravnog
odbora zapisnik u konačnoj redakciij ovjere.
Predsjednik pita, prima li se predlog Dra. Petračića.
Odbor usvaja predlog, pa se za dalje čitanje zapisnika određuju gg. ing. Lončar
i ing. Smilaj, (koji su u popodnevnom nastavku sjednice izvijestili odboru, da je zapisnik
ispravan, te su ga po odredbi Upravnog odbora ovjerili).


3. — Tajnik ing. Ant e Premuži ć izvještava o tekućem poslovanju udruženja
u međuvremenu od 3. sjednice:
a.) Nemila smrt otela nam je iz naših redova veći broj stručnih drugova i dugogodišnjih
članova udruženja, a medu njima i jednoga utemeljača. Umrli su: Ruka vin
a Rude , šumarski nadsavjetnik u. p.; Ing. Bali ć Ivan , direktor šuma otočke
imovne općine u Otočcu; Ištaković Blaž, nadšumarnik u. p. u Vinkovcima; Vas
i 1 j e v i ć V a s o, industrijalac u Sarajevu (član utemeljač) ; Ing. Milan Vučković,
viši šum. savjetnik u Vinkovcima; Ing. Steva n Ivanov i ć, šef Šum. uprave u Peći.


Slava našim pokojnim drugovima i lahka im zemlja!


čitavi upravni odbor ustavši sa svojih mjesta kliče: »Slava im!«


Predsjednik Dr. Dragolju b Petrovi ć poziva odbornike da minutom šutnje


odaju počast preminulim drugovima.


Po odanoj počasti saopćava tajnik, da je uprava udruženja redovno obaviještavana
o smrti članova žalobnim objavama njihovih porodica ili drugova šumarskih
činovnika onih nadleštava, gdje su pokojnici služili. Uprava udruženja uputila je porodicama
umrlih pismene izraze saučešća. Nekojih od pokojnika sjetili su se njihovi
bliži prijatelji ili štovatelji nekrolozima, koji su odštampani u Šumarskom Listu, no
u jednom slučaju je Uprava za smrt člana saznala tek po tome, što se Šumarski List
vratio sa naznakom »umro je«. Bilo bi potrebno, da Podružnice jave glavnoj upravi
udruženja odmah smrt svojih članova, odnosno smrt svakog šumarskog stručnjaka na
području podružnice, da se uz odavanje dužnog pieteta sa strane udruženja sprovede
i prestanak članstva. (Zaključuje se, da se u tom smislu piše podružnicama!)


b.) Prema zaključku Upravnog odbora na prošloj sjednici (toč. 10.) razaslana
je brošura na trošak udruženja (separat članka iz Šumarskog Lista broj 3. 1937. godine)
Knežević: »Hercegovačke koze« po 50, 80 ili po 100 komada banskim upravama sa
kraškim područjima: Skoplje, Cetinje, Split, Banjaluka, Sarajevo i Zagreb, da ih u
svrhu propagande šumarstva putem područnih srezova razdijele, gdje najviše treba.
Brošura je primljena dobro, jer je više srezova zetske i primorske banovine posebice
zitražilo još tih brošura. Razaslano je i zadnjih 15 komada, što su bili baš za ovakove
slučajeve pridržani. Autoru je poslano 20 komada separata, da ih on sam po svom
nahođenju razdijeli.


c.) Prema zaključku na prošloj sjednici (tač. 9.) nabavljene su slijedeće stručne
knjige za knjižnicu udruženja:
1.) Jovan Cvijić: Qeomorfologija I. i II. dio. (Dobila je redni broj kataloga 1624).


482
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 149     <-- 149 -->        PDF

2.) Rubner: Die pflanzengeographisch-eokologischen Grundlagen des Waldbaus —


(Broj 1627).


3.) Tschermak: Die natürliche Verbreitung der Lärche in den Ostalpen — (Broj


1629).


4.) Qatin: Les arbres, arbustes et abrisseaux forestiers. — (Broj 1630).


5.) A. Camus: Les arbres, arbustes et abrisseaux d´ornement. — (Broj 1631).


6.) A. Camus: Les châtaigniers. (Monografija rodova Castanea i Castanopsis. —


(Broj 1632).


d.) Na poklon, u zamjenu za naše glasilo ili na ocjenu i oglasivanje dobili smo
ove knjige:


1.) Annuaire international de statistique forestiere. — (Broj 1620).


2.) Izvjestje drž. nižje gozd. sole v Mariboru 1935/36. — (Br. 1623).


3.) Turković Milan: Krajiška investiciona zaklada. — (Br. 1626).


4.) Isljedovanija po ljesovodstvu (Lenjingrad). — (Broj 1628).


5.) Ministarstvo Š. i R.: Statistika izvoza i uvoza šumskih proizvoda Jugoslavije.


(Broj 1633).


6.) Fenaroli L.: II larice nelle Alpi orientali italiane. — (Broj 1634).


7.) Escherich: Die Erforschung der Waldverderber. — (Broj 1635).


e.) Ministarstvo šuma i rudnika aktom svojim broj 848/37. primilo je sa zahvalom
k znanju predloge udruženja odaslane pod brojem 55/37. o izradi i sređivanju šumske
statistike te je iste uzelo u razmatranje. Ministarstvo izvještava, da su preduzete sve
mjere, da se šumarska statistika što prije sredi i publikuje.


f.) Na zauzimanje udruženja (broj 153/37.) putem Ministarstva šuma i rudnika
zi´držalo je Šumsko industrijsko preduzeće Dobrljin-Drvar tri šumarska inženjera dalje
na radu druge vrste, kad su se svršili radovi, za koje su bili uzeti, te su imali biti
otpušteni.


g.) Izvršena je nabavka 100 kom. brošure Markić: »O krajiškim imovnim općinama
« u svrhu raspačavanja. Autor se Udruženju pismeno zahvalio na potpori, koja
mu je na taj način pružena pri izdavanju te važne knjige.


h.) Na poziv Srpskog poljoprivrednog društva u Beogradu prisustvovao je u ime
udruženja pretsjednik Dr. Dragolju b Petrovi ć dne 28. III. 1937. godišnjem zboru
toga društva.


i.) Beogradska podružnica J. Š. U. javila je svojim aktom od 5. V. 1937. broj 36,
ds dne 9. V. 1937. obdržava svoju redovnu godišnju skupštinu i dostavila dnevni red
skupštine.


j.) Bratska bugarska šumarska društva »Družestvo na lesovodite akademici v
Blgarija« i »Družestvo na blgarskite lesovodi« pozvali su naše udruženje, da na njihove
godišnje glavne skupštine, koje su se i jedna i druga održale u Sofiji dne 30. i 31. maja
tu 1. i 2. juna 1937., izašalje svoje delegate. Kako ranije nisu bili određeni delegati,
jer se nije računalo na to, da će skupštine uslijediti razmjerno tako rano, to je predsjedništvo
zamolilo g. ing. Orestij a Krstića , savjetnika ministarstva šuma i rudnika
u Beogradu, da kao delegat zastupa naše udruženje na obje ove skupštine. Q. ing.
Krstić odazvao se pozivu, te je po prethodnom dogovoru sa predsjedništvima obaju
društava prisustvovao u kratkim vremenim razmacima svečanom otvorenju i jedne i
druge skupštine. Q. Krsti ć podnesao je iscrpiv izvještaj o radu jedne i druge skupštine
i o stručnom i društvenom duhu, koji među bugarskim šumarima vlada. Već u
pozdravnim riječima, što ih je pri otvorenju skupštine g. Krsti ć upravio u ime Jugoslovenskog
šumarskog udruženja na bugarske šumare, naglasio je on našu spremnost,
a i opću potrebu saradnje jugoslovenskih i bugarskih šumara, kad su zadaci isti, prilike
slične i skoro jednake, a želja je jednoga i drugog naroda, da si međusobno pomognu.
U svojim odgovorima izrazili su gg. predsjednici bugarskih šumarskih društava radost,


483
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 150     <-- 150 -->        PDF

štt ih je ovaj puta posjetio naš delegat, uvjereni, da će poslije sklapanja pakta vječnoga
piijateljstva među našim državama biti među nama šumarima trajna korisna stručna i
bratska saradnja. U kasnijim razgovorima tokom skupštine i prigodom ekskurzija
stavljali su bugarski šumari predloge, te nam šalju neposredno poruku, da kao prvi
korak saradnje bude uspostava dopisn e službe . Konkretno predloženo je s bugarske
strane, da se od strane J. S. U. izaberu jedan ili dvojica kolega, koji će biti stalni
dopisnici za časopise »Lesovodska misi« i »Gorski pregled« o svima aktuelnim pitanjima
našega šumarstva. Isto tako odredit će bugarska društva sa svoje strane dopisnike,
koji će obavještavati o radovima bugarskog šumarstva u našoj stručnoj literaturi.


Pretresano je i pitanje o zbližavanju između Udruženja šumarskih zvaničnika


kraljevine Jugoslavije i Udruženja bugarskih gorskih stražara.


Poslije skupštine posjetio je g. Krsti ć g. načelnika Odelenja za šumarstvo pri


ministarstvu gosp. Zagorova , a primio ga je i g. ministar poljoprivrede i državnih


imanja Bank i Ba n kov, koji su po njemu uputili pozdrave svima jugoslovenskim


šumarima i »na sičkite zemledelski stopani«.


G. Krsti ć se pridružio ekskurziji u poznatu njihovu šumu Čam Koriju, a posjetio
je i praktičku lugarsku školu. U selu Donji Lozen pregledano je jedno veće
skorašnje klizanje terena. U svemu je ostao na putu 6 dana, a bio je i dočekan, susretan
i ispraćen vanredno srdačno i svečano.
Predsjednik Dr. Dragoljub Petrović umoljava, da se naknadno primi
k znanju ovo izaslanje gosp. ing. Orestij a Krstić a u Sofiju, kao i učinjeni trošak
s time u vezi u iznosu od Din. 1.200.—. (Odobrava se!)


k.) Ministarstvo unutrašnjih djela obavijestilo je udruženje, da je, potrebna
posebna dozvola za odašiljanje Šumarskog Lista u Rusiju. (Zaključuje se, da se dozvola
zatraži, a ujedno da se zatraži dozvola za primanje stručnih šumarskih časopisa i
publikacija iz Rusije!)


4. — Blagajnik Oska r Dremi l čita izvještaj o blagajničkom poslovanju i
zaključnim računima za prošlu godinu 1936.
Tom prigodom se zaključuje, da se ustanovi, da li je muzej J. Š. U. osiguran,
kolika mu je vrijednost, te da se pribavi mišljenje upravnika muzeja g. prof. Dr.
Ug r en o vica . Imade se ujedno ustanoviti, da li je zgrada Šumarski Dom na dosta
visoku svotu osigurana.


Na predlog gosp. ing. Lenarčić a zaključuje se, da se pozovu studenti, da
sakupljaju oglase uz nagradu.


Na predlog Dr. Dragolj. Petrovića zaključuje se, da se kod Prve hrvatske
štedionice uznastoji podizati novac ili barem kamati sa starih knjižica, pa ih uložiti
na novi račun.


Na predlog g. Dr. Dragoljuba Petrovića zaključuje se, da se uvrsti
poziv u svaki Šumarski List za upis u Posmrtnu pomoć.


Zaključuje se, da se umrlim članovima, koji duguju članarinu za dvije godine,
briše dug.


Tvrtkama, kojih više nema, a vode se kao dužnici za Šumarski List ili oglase,,
brišu se svote, koje duguju.


Čita se izvještaj revizionalnog odbora od 26. V. 1937., kao i zaključni računi
za god. 1936. t. j . bilanca, stanje imovine i zaklada, te razmjera primitaka i izdataka
u god. 1936., koji će se naknadno tiskati u izvještaju za godišnju glavnu skupštinu.
(Plima se!)


5. — Beogradska podružnica J. Š. U. dostavila je aktom svojim od 20. IV.
1937. broj 33 nov nacrt »Uredbe o prinadležnostima u naturi službenika Ministarstva
šuma i rudnika po grani šumarstva« s obrazloženjem i molbom, da upravni odbor
484
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 151     <-- 151 -->        PDF

uzme u pretres nacrt Uredbe, te da se na nadležnom mjestu zauzme za izmjenu postojeće
Uredbe u smislu predloga podružnice.


Nakon opsežne diskusije uopće i u pojedinostima, u kojoj učestvuju gg.: Dr.
Petračić, Nikoli ć, Smilaj, Lenarčić, Marci ć, Miljuš i Ravnik
nadopunjuje se nacrt i zaključuje, da se zamoli g. Ministra šuma i rudnika obrazloženom
predstavkom, da dokine kao manjkavu i dijelom nepravednu staru Uredbu, a
svojim zauzimanjem da uznastoji osigurati stupanje na snagu novoj uredbi, koja bi
imala da glasi:


UREDBA


o
prinadležnostima u naturi službenika Ministarstva šuma i
rudnika po grani šumarstva.
Ogrijevna drva.
Cl. 1.


1. — Svi službenici Ministarstva šuma i rudnika namješteni kod nadleštava i
ustanova za upravu državnih šuma i šumarski nadzor dobivaju besplatno ogrijevno
drvo i to godišnje:
a) činovnici 30 prostornih metara,
b) činovnički pripravnici i zvaničnici (lugari i nadlugari) 15 prostornih metara,
c) čuvar šuma (služitelji) 8 prostornih metara.


2. — Neženjeni službenici dobivaju polovicu količine određene u prethodnom
stavu.
3. — Drva će se izdavati umetrena u tri jednake rate če-tveromjesečno unapred
frr-nko korisniku najbliže stovarište ili franko željeznička odnosno parobrodarska stanica
u mjestu službovanja dotičnog službenika.
4. — Ako bi izdavanje ogrijevnih drva bilo nemoguće ili bi stajalo državu više,
nego što iznosi njihova tržna cijena, Ministar šuma i rudnika će odrediti naknadu u
novcu prema stvarnim tržnim cijenama ogrijevnih drva u dotičnom mjestu.
5. — Ogrijevna drva izrađuju se putem režijskih manipulacija i njihova izrada
u naravi ili naknada u novcu osigurava se u režijskom proračunu sastavljenom u
smislu Pravilnika za režijsko poslovanje u državnim šumama.
6. — Tamo, gdje nema režijskog poslovanja, izdaje se ogrijevno drvo u šumi
na panju u dvostrukoj količini.
Deputatno zemljište.
Cl. 2.
Stručno šumarsko osoblje dobiva deputat u zemljištu (livada ili oranica) i to:
a) činovnici 2 hektara,
b) činovnički pripravnici i zvaničnici (lugari i nadlugari) 1 hektar,
c) čuvari šuma (služtelji) 1 hektar.


2. — Deputatno zemljište izdaje se spomenutim službenicima za slobodno iskorišćavanje
za cijelu ekonomsku godinu (od 1. oktobra jedne do 30. septembra iduće godine),
i ´to samo na području njihove šumske uprave, a za činovnike Ministarstva
šuma i rudnika, šumarskih odsjeka kr. Banskih uprava te za sreske šumarske referente,
gdje odredi Ministar šuma i rudnika, odnosno za činovnike direkcija šuma, gdje
odredi direktor.
Cl. 3.
Ova Uredba stupa na snagu danom obnarodovanja u Službenim novinama,
kada ujedno prestaje važiti Uredba o prinadležnostima u naturi šumarskog stručnog
osoblja kod uprave državnih šuma od septembra 1932. godine broj 19.913.«


485
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 152     <-- 152 -->        PDF

6. — Beogradska, Sarajevska, Banjalučka i Ljubljanska podružnica obratile su
se na Glavnu uprvu udruženja, da se na nadležnim mjestima kao staleška šumarska
organizacija zauzme, da se državnim službenicima i penzionerima povise mjesečne
prinadležnosti s obzirom na činjenicu, da su plate već nekoliko puta snižavane, dok
su padale cijene životnih potrepština, ali sada već dugo vremena te cijene neprestano
i naglo rastu, a prinadležnosti´ostaju iste.
Nakon svestrane diskusije zaključuje se, da se Predsjedništvu ministarskog sa


vjeta, gospodinu Ministru šuma j rudnika i gospodinu Ministru finansija uputi detaljno


razrađena i dokumentovana predstavka sa zamolbom, da se s obzirom na činjenično


stanje, ogromno i sve to veće opterećenje činovništva poslom, a ogroman državni


interes da imade sposobno, zadovoljno i radu prilježno činovništvo, svom snagom po


radi, da se prinadležnosti sviju državnih službenika i penzionera srazmjerno tendenci


pcgoršavanja životnih prilika što prije povise.


Pored toga se zaključuje, da se dade poticaj svima udruženjima drugih struka,


da u ime svojih članova zatraže sličnim putem materijalno poboljšanje položaja dr


žavnih službenika i penzionera.


7. — Otvara se diskusija po pismeno podnesenom predlogu predsjednika Dr.
Dragoljub a Petrovića . Oko 230 molbenica svršenih šumarskih inžinjera leži
kod Ministarstva šuma i rudnika, izvršene su velike redukcije šumsko-čuvarskog
osoblja, a šume ne samo da nam se stručno i valjano ne njeguju, nego nedovoljno
čuvane strahovito propadaju i nestaje ih. Po § 131. Zakona o šumama propisana je
stručna uprava i državni efikasni nadzor i nad nedržavnim šumama. Ogromne su površine
takovih šuma, gdje nema zapravo nikakovog ni nadzora, ni čuvanja ni uopće
nikakove organizacije. Najvažnija je prema sadanjim u mnogim krajevima očajnim
prilikama zaštita opstanka šuma.
Gg. Ing. Lenarčić i ing. Bora Nikolić crtaju nekoje naročite činjenice
i ukazuju na puteve, kojima se odmah treba poći.


Zaključuju se potom uputiti obrazloženu predstavku gosp. Ministru šuma i rudnika,
da digne svoj glas na nadležnim mjestima, a i pred javnosti, da se odstrani uplitanje
neodgovornih faktora u provođenje šumske politike uopće, a personalne napose,
te da povećavši broj stručnog gospodarskog i nadzornog te čuvarskog osoblja pomogne
rad oko spašavanja naših šuma i savremenog šumskog gospodarenja.


8. — Predsjednik Dr. Dragoljub Petrovi ć obrazlaže svoj pismeno
podneseni predlog o pitanju Zakona o otkupu servituta u bivšoj Bosni i Hercegovini.
Nakon diskusije zaključuje se, da se raniji uži odbor ad hoc (Dr. P e t r o v i ć,
ing. Babić , ing. Premužić ) jedan dan prije slijedeće sjednice odbora sastane,
prouči dosada pribrani materijal ipo tome pitanju i spremi izvještaj sa predlozima
za iduću sjednicu.


9. — čita se pismeno podneseni predlog predsjednika Dr. Dragoljub a
Petrović a o eventualnom iskorištavanju državnih suvata i planinskih pašnjaka
u jednoj vrsti vlastite režije. U diskusiji obrazlaže Dr. P e t r o v i ć, da je pored
ogromnih površina državnih suvata na Šari i drugim planinama Južne Srbije stočarstvo
zapravo u nazadovanju i naš živalj trpi velike štete, jer primjerice sir kačkavalj
nalazi sve manje prođe, a stradava producenat i kod prodaje jaganjaca. Od toga
stanja trpe znatno i državni prihodi, odnosno država kao vlasnik pašnjaka, a trpjet
će, čini se, sve više i ubuduće. Trebalo bi sa strane Udruženja dati sugestije Ministarstvu
šuma i rudnika, da se pitanje proučava i s te strane, ne bi li bilo po državnu
kasu od koristi pomoći boljoj prođi privatno produciranih stočarskih proizvoda time,
da država investira u uređenje samih pašnjaka, u postrojenja za preradu produkata,
eventualno da organizuje preradu i dalju prodaju u svojoj režiji, jer inače privatna
486
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 153     <-- 153 -->        PDF

inicijativa riješava pitanje melioracije prilika i akomodacije na novo sporo, a gubitke
ima i privatnik stočar i država.


Ing. L e n a r č i ć primjećuje, da je svakako veliki dio toga pitanja čisto poljoprivredne
prirode, a Ministarstvo je šuma samo vlasnik najvećeg dijela suvata i planinskih
pašnjaka. Nastojanje oko unapređenja stočarske produkcije same, kad se
gleda na same eksploatatore-stočare, čisto je poljoprivredno pitanje, no nema sumnje,
da postoji vezanost interesa vlasnika i eksploatatora pašnjaka i preko jednostavnog
ljudskog osjećaja. Možda bi bilo najbolje riješenje, da se čisto poljoprivredni dio toga
pitanja rješava na bazi zadrugarstva inicijativom poljoprivrednih državnih organa i
ustanova uz izvjesnu susretljivost sa strane Ministarstva šuma i rudnika kao vlasnika,
a ta bi se susretljivost sastojala poglavito u raznovrsnim melioracionim radovima na
samim pašnjacima, čime bi se povećavala i njihova vrijednost i prihodi s njih njihovom
vlasniku, ali bi se pomagalo i ono čisto poljoprivredno nastojanje s druge
strane, jer je jedno o drugom ovisno.


Ing. Pr e muži ć primjećuje, da prije svega treba odrediti opći stav prema
tome stočarstvu kao gospodarskoj grani i o tome, kako ono općenito može odgovaiati
našem budućem gospodarskom programu. Ranije je gro stoke silazio zimi na
prostrane tesalske i tracijske pašnjake, koji su sada u Grčkoj. Ljeti se paslo na našim
planinama. I u toj formi bi riam doneslo to stočarstvo konačno kobne rezultate, kako
je to bilo svuda i svagda sa nomadskim stočarstvom. Svjetske pustinje, naši i tuđi
krševi, privremena tolika i tako prostrana stepska i gola područja svuda po svijetu
riječit su dokaz, što vuče za sobom ovakva vrsta stočarstva. Po ratu mora tamošnja
planinska stoka, kod nas i zimovati. Nama je u interesu, da ta mnogobrojna stoka ne
tare poljoprivrednih ratarskih površina u nizinama ni zimi, makar nizinski ratar
danas i rado davao u zakup svoje njive za tuđu stoku. Bolje bi bilo, da nizinski ratar
kombinira prehranu svoj e stoke doprinosom s planine, nego da planinski stočar
zahvaća svojim gospodarstvenim rasporedom i u nizinu. Žutih tragova bujica nalazi
se sada daleko u kuruzištima ravnica odmah dalje na jug od Vranje. Ne prevlada li
dosta rano ratar stočara u onim krajevima i ne preuzme li ratar dobrim dijelom u
svoje ruke i šumarsku zastavu, pokrit će se današnja kuruzišta šljunkom i jarugama,
a onda nam neće doseći novaca ni za samo zagrađivanje bujica. Ima jedna granica
između stočarstva od komocije i stočarstva od nužde. Tamo dolje biti isključivi stočar
još nije nužda. Šumarima je i dužnost i interes da izgrađuju pojam ispravnog ratarstva
iz prirodnih zakona tla i podneblja nekoga kraja, jer što rđavo ratarstvo pokvari,
tura se šumarstvu, da popravlja. Ratar je po prirodi prijatelj šumaru, stočar i
šumar teško da će se igdje složiti!


Zaključuje se, da se preporuči Ministarstvu šuma i rudnika, da proučava pitanje
državnih suvata i gorskih pašnjaka sa diskusijom pomenutih tačaka gledišta.
U 12 i četvrt sati prekida se sjednica i urice nastavak u 16 sati.
U 16 sati se sjednica nastavlja.


10. — Ministarstvo šuma i rudnika aktom svojim od 2. IV. 1937. broj 2288 umoljava
udruženje, da nastavi svoja ranija proučavanja o reformi sistema oporezovanja
šuma : šumskih zemljišta, pa da mu svoja mišljenja i predloge dostavi.
Zaključuje se, da se od stranih šumarskih udruženja, s kojima se stoji u vezi
zatraže podaci o njihovim stanovištima, jer je lako, da se i kod njih nije zakonima
kodificiralo mišljenje šumarskih stručnih krugova; da se pribavi mišljenje podružnica,
podaci, što ih je već sabrao i obradio gospodarsko-šumarsk fakultet u Zagrebu; da
se nabavi u tu svrhu prikladna novija literatura za knjižnicu udruženja.


Kako će se bez sumnje o tome raspravljati dulje vremena na više sjednica, to
će referent za taj predmet biti ing. M i k 1 a u.


487
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 154     <-- 154 -->        PDF

Na ovogodišnjoj glavnoj skupštini treba da bude o tome pitanju jedan referat


. formi predavanja, pa neka se članovima to i ranije objavi, da diskusija iza referata
bude svestranija i plodnija.


11. — U diskusiji o propagandi šumarstva naglašuje se, da je to glavni stručni
zadatak udruženja.
Ing. Premuži ć naglašava da treba i medu šumarima raspravljanjem principijelnih
pitanja u Šumarskom Listu iskristalizovati glavne misli vodilje našega šumarstva,
tada će propaganda biti realna po sadržaju i u glavnom jedinstvena u argumentaciji.
Organizacijom pismene propagande u časopisima i dnevnicima treba de se dođe
do sviju slojeva pučanstva. Uredništva listova u glavnom rado primaju dobro pisane
sastavke, a prema svojim materijalnim okolnostima ih primjereno i nagrađuju.


Dr. Petračić : Tako pripravljana propaganda bila bi spora, a stanje je u
šumama takvo, da treba raditi brzo sa sredstvima i jednostavnijim. I ploče sa natpisima
i t. d. učinit će svoje, a neće se dakako izgubiti ni drugi ispravan propagandistički
rad.


Ing. Lenarčić ; Propaganda treba da bude trajna, stalna i svestrana. Potrebni
su i brzi, ali dakako i trajni efekti. Nijedan dobar rad neće ostati bez plodova.
Potreban bi bio jedan čovjek ili i više ljudi, kojima bi glavni posao bila propaganda.
Ti bi se mogli izgrađivati sistematski i provoditi rad po strožem programu. Nakon
podrobnije diskusije, u kojoj još sudjeluju gg. Miklau, Dr. P e t r o v i ć, B. Niko
1 i ć, zaključuje se, da se štampaju ponovice u što više primjeraka dosadanji plakati
i sa slovenskim tekstom, da se zgodne rečenice šumarske propagande putem Min.
pošta i monopola nastoje dobiti na dopisnice i listovne omote, duhanske zamote, cigaretne
škatulje, žigice; da se pribire propagandni materijal za izložbe, da se na putevima
u šume podižu ploče sa natpisima, da se iz knjiga osnovnih škola izbace sastavci
protivni razumnoj šumarskoj misli putem Min. prosvjete. U budžet udruženja nastojat
će se u propagandne svrhe uvrstiti veći iznos, no što je bilo dosada, a zamolit Min.
šuma i rudnika, da pripomogne materijalno nastojanje udruženja, a i samo da orgamzuje
i budžetom finansijalno osigura neposredni svoj propagandistički rad.


12. — Na predlog Beogradske podružnice J. Š. U. zaključuje se zamoliti gospodina
Ministra šuma i rudnika, da preuzme inicijativu, da se u Ministarstvu šuma i
rudnika obrazuje jedan stalni odbor, koji bi se starao za propagandu upotrebe drvnog
plina kao pogonskog materijala i činio predloge nadležnim ustanovama u pogledu
mjera, koje treba u tu svrhu preduzeti. U taj odbor da uđu predstavnici: Ministarstva
šuma i rudnika, vojske i mornarice, trgovine i industrije, pošta i telegrafa, saobraćaja,
građevina, Tehničkih fakulteta u Zagrebu i Beogradu, predstavnika domaće industrije
i praktičara slobodne profesije.
13. — Na predlog Kr. banske uprave Vardarske banovine zaključuje se, da se
sa strane Jugoslovenskog šumarskog udruženja dade pohvalno priznanje za uspješan
lad oko pošumljavanja krševa i goleti na području Vardarske banovine i to: Dra gutinu
Martinoviću, učitelju u Ulš. Dolu, Stevanu Mavrčiću, učitelju
u Tabanovcu, Petru Veličkoviću, zemljoradniku iz Krševice, Nikoli Marinkoviću,
penzion. starešini sela iz Grdelice, Panti Rabadžiću, zemljoradniku
iz Berova, Mihajlu Rostiću, učitelju iz Vranje, Jagoda n u Jakovljeviću,
računovođi suda iz Donjeg Žapskog, Milanu Stošiću, zemljoradniku
iz Lukova, Trajku Živkoviću, zemljoradniku iz Dubinca, Trajku Mila-
R ovi ću, zemljoradniku iz Dubinca, Dragutinu Mitiću, služitelju Š. upr. Vranje
iz Tibudže, Svetozaru Ristiću, zemljoradniku iz Donje Trebešinje, Mladenu
N e š i ć u, zemljoradniku iz Donje Trebešinje, Mladen u Čekiću , zemljoradniku iz
Cukovca, Petru Stojakoviću, kovaču iz Zlatokopa, Radomiru Nakiću,
škol. nadzorniku sreza Pčinjskog iz Vranje, Ivan u Karnijeviću , učitelju iz Ko488
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 155     <-- 155 -->        PDF

cure, Vasiliju Nikoliću, učitelju iz Moštanice, Zahariji Popoviću, učitelju
iz Breznice, Srećku Bogdanoviću, učitelju iz Davidovca, Društvu za
p oš umi ja van j e Pljačkavice, Prstilovca i ostalih goleti u okolini Vranje, Opstini
Krivopalančkoj, Opštini Židilovskoj, Opštini Petraljičkoj,
Opštini Kratovskoj i Opštini Opilskoj.


14. — Zaključuje se, da se zamoli Ljubljanska podružnica, da odredi svoga jednog
člana, koji bi u ime udruženja išao kao delegat na skupštinu českoslovačkog šumarskog
društva, a u ime putnog troška da mu se dade prevoznina brzog vlaka II razjeda
od mjesta stanovanja do mjesta skupštine i natrag, trošak za podizanje putnice
te Din. 250.— na ime dnevnice za sve dane provedene na putu, u čemu je sadržan i
izdatak za prevoz povodom ekskurzija i t. d. Tako da bude i sa delegatom za skupštinu
Poljskog šumarskog društva, ako zažele izašiljanje delegata. Delegat je dužan
da povrativši se podnese udruženju izvještaj o stručnim predmetima sa skupštine i
stručnih ekskurzija, a ne može ništa primati što bi padalo na teret odnosnog bratskog
šumarskog društva.
15. — Prema zaključku stvorenom na skupštini prošle godine u Zagrebu ovogodišnja
će se glavna godišnja skupština udruženja održavati u Novom Sadu. Na osnovu
izvještaja tajnike Ing. Ant e Premužić a o pribranim informacijama od gg. kolega
stručnih šumarskih činovnika u Novom Sadu zaključuje se, da se u daljim dogovorima
nastoji oko toga, kako bi se glavna skupština sastala na zborovanje dne 26. i 27.
septembra, a stručne ekskurzije izvršile odmah narednih dana iza toga (maksimalno
tri dana). Predsjedništvo neka zamoli gg. kolege na službi Direkcije šuma i Kr. banske
uprave u Novom Sadu da u sporazumu sa gg. kolegama na službi kod Direkcije šuma
Imovne općine petrovaradinske izrade i upravi udruženja dostave svoj predlog u pogledu
održavanja skupštine i s njom skopčanih ekskurzija. Ujedno neka se ta gg. kolege
zamole, da preuzmu brigu oko pribave prikladne dvorane za održavanje skupštine
i glede rasporeda ukonačivanja, a ukoliko je moguće da izrade pogodnosti u
pogledu umjerenih cijena za stanove i opskrbu. Pregovori sa gg. kolegama neka se
završe tako, da se na slijedećoj sjednici Upravnog odbora u augustu o. g. može odrediti
sve glede saziva i rasporeda skupštine. Za slijedeću odborsku sjednicu treba
da bude sastavljen i nacrt godišnjeg izvještaja o radu udruženja u vremenu od prošlogodišnje
skupštine sa predlogom budžeta, da se sve to može na sjednici pretresti
i konačno redigovati.
16. — Primljeni su ovi novi članovi udruženja: Za redovite: Potočnik
Martin, ipodšumar, Murska Subota ; Ing. N o v i c k i I v a n, N i š ; H a n i k a Miroslav,
vi. šum. pristav, Lekenik. Za pomagače: Tonković Dragutin, stud.
šumarstva Zagreb.
Prestali su biti članovi udruženja ova gg.: Heinriha r Franc-, lesni trgovac
in posesnik, Škofja Loka; Milosevic Stjepan, rač. kontrolor, Sarajevo; Purić
Dušan , čin. pripravnik šum. uprave, Kraljevo; Nikol i ć I. M i o d r a g, čin. pripravnik
geometar, Niš.


Umrli : Rukavina Rude, šum. nadsavjetnik u. p., Nova Gradiška; Bali ć
han , direktor šuma, Otočac; Ištakovi ć Blaž , nadšumarnik u. p., Vinkovci; V asiljević
Vaso, industrijalac, Sarajevo; Vučković Milan, viši šum. savjetnik,
Vinkovci ; Stevan I v a n o v i ć, šef Šum. uprave, Peć.


17. — Eventualija:
a) Na predlog redakcije časopisa »Matica Rada« (Beograd, Kraljev trg 15) zaključuje
se zamjena toga časopisa sa Šumarskim Listom.
b) Na ponuku Ministarstva Š. i R., Odjeljenje za vrhovni šumarski nadzor od


. VI. 1937. br. 3.500 ne može Udruženje delegirati svoga zastupnika na III. interna


489
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 156     <-- 156 -->        PDF

cionalnu konferenciju za upotrebu drveta u Parizu (26—28 jula 1937. u Palais du
Bois) poradi skučenih sredstava.


c) Odbija se molba Društva Jugoslov. agrikulturnih tehničara (Praha XVIII,
Aleksandrova kolej) od 21. V. 1937. broj 147 za potporu njihovih naučnih ekskurzija
po Ceskoslovačkoj i inozemstvu poradi skučenih sredstava i drugih zadataka našeg
udruženja.


d) Povodom molbe Ratimira Kneževića, stud. šumarstva i stipendiste udruženja
od 20. IV. 1937., da mu se isplate iznosi stipendije stavljeni »in suspenso«, zaključuje
se, da se tome udovolji samo u tom slučaju, ako se nakon pribranih informacija od
dekanata Poljoprivrednog šumarskog fakulteta u Zemunu utvrdi, da je potpuno udovoljio
u pogledu položenih ispita.


e) U smislu čl. 11. stav. 4. i 7. Uredbe o poljoprivrednim komorama od 21. I.
1937. M. s. br. 55 imade središnjica (centrala) Jugoslovenskog šumarskog udruženja
do 27. juna odnosno 4. jula 1937. pravo delegirati u komorsko vijeće Poljoprivredne
komore svake banovine po jednoga vijećnika i zamjenika iz redova članova svojih
podružnica na tom području. Mandat traje do opoziva sa strane organizacije, koja
delegira.


Zaključuje se, da se postojeće podružnice pozovu, da glavnoj upravi predlože
lica između svojih članova za tu svrhu, a glavna će uprava udruženja obavijestiti nadležnu
gg. banove i Poljoprivredne komore, koji su to delegati i dati im po Uredbi propisana
uvjerenja. Predsjedništvo će zamoliti što usmeno što pismeno određene kandidate
za tu svrhu da se prime te časti i dužnosti u Poljoprivrednim komorama onih
banovina, gdje Udruženje ne ima za sada podružnica. Poradi povezanih odnosa između
komora i upravnih vlasti neće se u vijeća delegirati šefova Šumarskih odsjeka
kod Kr. banskih uprava.


f) Na upit odbornika Ing. Mikalua , kako stoji predmet u pitanju ljetovališta
za šumarske činovnike na otoku Mljetu, odgovara tajnik, da se izaslanik Direkcije
šuma Sarajevo upravo nalazi na Mljetu, te ćemo jamačno dobiti doskora odgovore
na naše upite i dopise. Ministarstvu šuma i rudnika najavljeno je, da se za tamošnju
državnu zgradu ozbiljno interesiramo i zamolilo se, da se sa zgradom za sada po
mogućnosti ne disponira drugačije.


g) Predsjednik Dr. Dragoljub Petrović izvještava, da su se prigodom
prošlogodišnje skupštine českoslovačkog šumarskog društva vodili razgovori između
našega delegata bivš. predsjednika Prof. Dr. ing. Josip Balena i kolega čeških šumara
o putu naših šumara u Českoslovačku u svrhu stručnog pregleda njihovih pogodnih
šumskih gospodarstava. Povodom toga primio je ljubazan poziv gospodina
staroste u ime zastupstva zemaljskog glavnog grana Brna, da naši šumari dođu i
pregledaju šume veleposjeda grada Brna, a organizaciju ekskurzije da će provesti
šumarski ured toga veleposjeda u Kuržimu kod Brna.


Zaključuje se, da se pristupi organizaciji te ekskurzije, a predsjedništvo da vodi
dopisivanje sa spomenutim šumarskim uredom, pa kad se sve uglavi, da se obavijeste
naši interesovani članovi putem novinstva i šumarskih nadleštava za prijavak. Računati
će se sa 20 izletnika, pa tko se prije javi imat će prednost. Šumarskom uredu
u Kuržimu ima se javiti, da ne očekujemo nikakovih beneficija, već da će svaki učesnik
podmirivati svoje troškove, a što će tiče stanova i hrane da se ne želi nikakav
iuksus, već samo jednostavno primjereno i uredno.


Predsjednik Dragoljub Dr. Petrović, zaključuje sjednicu u 20 sati.


Zaključeno i potpisano.
Predsjednik: Tajnik:
Dr. ing. Dragoljub Petrović, v. r. Ing. Ante P r e m u ž i ć, v. r.


490