DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 17     <-- 17 -->        PDF

i


izmijenio prvobitne odnose u velikoj mjeri- Ali i pored svega toga biće
razmatranje socioloških elemenata u prirodnim formacijama važan pomagač
za ocjenu naših današnjih, a onda i novih staništa, koja ćemo
davati čempresu.


H o 1 m b o e iznosi redovne čempresove komenzale na Kipru: P.
halepensis, Arbutus Andrachne, Pistacia terebinthus, Olea europea, Ouercus
coccifera. Sve su to vrste, koje su inače karakteristične za poodmaklo
regresivno stanje.25


Rube l nam iznosi podatke za staništa na Kreti.26 Prirodne čempresove
šume na Kreti, na vapnencu, sastoje se od vrste Cupressus sempervirens
var. horizontalis. C. sempervirens var. pyramidalis, koja se samo
rijetko javlja, smatra se mutacijom.


Stabla horizontalne forme na Kreti po svome habitusu mnogo su
slična jeli odnosno boru. Gdje je pun obrast i gust sklop, nema gotovo
nikakovih elemenata donje sastojine. Gdje je sklop slabiji, dolaze pod
glavnom sastojinom ove vrste: Phlomis fruticosa, Salvia triloba, Thymus
capitatus, Asphodeline lutea, Asphodelus microcarpus, Asparagus acutifolius,
Ceratonia siliqua, Euphorbia acanthothamnos, Orchis quadripunctatus,
Osyris alba, Olea europea oleaster, Urginea maritima.


Čempres se na Kreti penje do 1.500 m nadmorske visine. Niže položaje
zauzima poglavito alepski bor, a čempres tu dolazi utrešen; idući
na više od 500 m nadmorske visine, čempres dolazi sve više


Čempres i alepski bor vrlo su česti u smjesi, a nuzgredna im je
sastojina poglavito Cistus sp., Phomis fruticosa i Ouercus coccifera.


Gdje čempres na tim staništima nije na udaru čovjeka, dosegne
20—30 m visine, opseg mu je do 8 m, što znači da mu je promjer preko
2,5 m.


Jedan i drugi autor ističe, da čempres ne daje prostirke.
Na Kirenaici dolazi čempres u makiji, u kojoj prevladuje Arbutus
unedo i Myrtus communis odnosno u kojoj mnogo dolazi Pistacia lentiscus.
Tu ponegdje dolazi i na goloj stijeni, veoma je skromnih dimenzija,
a stabla su već od podnožja granata. Na tom su staništu skupine
čempresa redovno vrlo prorijeđene, upravo degradirane- U uvalama i
dolinama slika je bolja: ponekad dosegnu pojedina stabla visinu od
30—35 m.27
Sličnu sliku degradiranosti pokazuje čempres u Tunisu i u Maroku.
Izuzetak čine i tu staništa u dolinama i u uvalama.28
Na jugu Francuske i na brojnim talijanskim staništima dolazi čempres
kultiviran obilno. Ali ni tu mu nisu skupine svuda od naročite"
šumsko-gospodarske važnosti, jer ga nalazimo najčešće na grobljima i
oko crkvi. To je uostalom, možemo kazati, pravilo u čitavom Mediteranu,
a naročito to vrijedi za piramidalnu formu.
Međutim u Francuskoj kao i u drugim krajevima Mediterana, a naročito
u Italiji zauzima čempres staništa sve više kao izrazita šumsko


25 J. Hol m boe, Studies on the végétation of Cyprus, Bergen, 1914.
26 V. op. c. pod 14.
27 V. op. c. pod 7.
28 Dtto.


351