DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI h ST


GOD. 61. JULI—AUGUST i937.


Dr. IVO HORVAT (ZAGREB):


PREGLED ŠUMSKE VEGETACIJE
U HRVATSKOJ*


(APERÇU DE LA VÉGÉTATION SYLVESTRE EN CROATIE)


Veliko šumsko područje, koje se stere od istočne obale Jadranskoga
Mora do panonske nizine, pokazuje mnoge osobine. Pod utjecajem čovjeka
potisnuta je doduše u znatnoj mjeri šumska vegetacija, pa su goleme
površine pretvorene u gospodarske kulture ili su prešle zbog nerazumnog
pustošenja u jadne kamenjare. Uz to ima u Hrvatskoj još danas
lijepih površina šuma, koje su u mnogom sačuvale svoj prirodni značaj.
U višim, teže pristupačnim predjelima nalaze se tu i tamo prašume, u
kojima je čovjek utjecao samo pašom (Horvat , 1925). Zato je njihovo
poznavanje od veoma velikog značenja. Višegodišnjim istraživanjima
upoznao sam najvažnije zajednice, koje izgrađuju šumsku vegetaciju, pa
bih želio na ovom mjestu prikazati u preglednim crtama horizontalno i
vertikalno raspoređenje najznačajnijih tipova šuma hrvatskih krajeva, a
drugom ću zgodom pomnije prikazati sastav i životne prilike pojedinih
šumskih zadruga.


Govoreći ov´dje o šumskoj vegetaciji u Hrvatskoj neću se obazirati
na mediteransku zimzelenu regiju, koja je ograničena na razmjerno usko
područje otoka i obala Jadranskoga Mora, a zastupana je šumom česmine
(Quereus Hex) i njezinih degeneracijskih faza (makije) i sa šumom crnoga
i alepskoga bora (Pinus nigra i P. halepensis). O tim se šumama nalaze
podaci u djelima Becka-Mannagette (1901) i A damo vic a
(1911), a u novije doba i u Horvatić a (1928, 1934). Predmet će ove
raspravice biti samo ona šumska vegetacija, koja se u horizontalnom i
vertikalnom pogledu nadovezuje na zimzelenu regiju i pripada velikom
šumskom području euro-sibirsko-borealno - američke regije
u smislu Braun-Blanqueta (1923). Ova je regija zastupljena
u našim krajevima nizom šumskih zajednica, koje su u jednom dijelu
izraz općih životnih prilika i predstavljaju konačne, klimom uvjetovane
zadruge, a u drugom su dijelu ove zajednice uvjetovane posebnim orografskim,
edafskim, lokalno-klimatskim ili antropogenim faktorima, koji
sprečavaju razvitak vegetacije u smjeru potpune prilagodbe općim klimatskim
prilikama. Šume se u Hrvatskoj razlikuju i s obzirom na geografsko


* Prethodni izvještaj.
337
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 4     <-- 4 -->        PDF

rastezanje od primorskih obronaka do panonske nizine i s obzirom na
visinsko dosezanje od površine mora do visokih planinskih skupova dinarskoga
gorja. Najniži je vegetacijski pojas izgrađen od hrastovih šuma
različite građe, iznad njega nalazi se snažan pojas bukve, koji seže poprečno
do visine od 1600 m, a povrh njega nalazi se pojas klekovine
(bora). U jugoistočnim krajevima dinarskih planina nalazi se između
pojasa bukve i pojasa planinskoga bora posebni pojas munikove šume
(Pinus leucodermis), koji nije još do sada dostatno ispitan. Isto tako
nijesu još ispitane mi šume crnoga i bijeloga bora, koje zapremaju na
nekim mjestima veće površine.


Listopadne hrastove šume izgrađene su od nekoliko floristički i ekološki
bitno različitih zajednica, koje se ne mogu ujediniti u bilo kakvu
vtišu zadružnu jedinicu. Neposredno na zimzelenu mediteransku vegetaciju
nadovezuje se u primorskim stranama i susjednim zagorskim krajevima
veliko područje kserofilnih hrastovih šuma, koje pripadaju svezi
Quer don pubescentis -sessiliflorae (Braun - Blanquet, 1932). Ova
je sveza zastupljena na Balkanskom Poluotoku s više samostalnih asocijacija,
a nastava u glavnom submediteranske krajeve. Günthe r
Beck-Mannagetta (1901) opisao je na spomenutom mjestu najznatniju
zadrugu ove sveze pod limenom krške šume (»Karstwald«), a
Adamovi ć (1912, 1913) je u više rasprava pridonio njezinom poznavanju.
Krška se šuma ističe napose obilnim nastupanjem hrastova
(Quereus pubescens, Qu. cerris. Qu. sessiliflora, Qu. macedonica i dr.),
stalnom nazočnosti crnoga graba (Ostrya carpinifoliä) i bijelog grabića
(Carpinus duinensis), crnim jasenom (Fraxinus ornus), maklenom (Acermonspessulanum) i mnogim grmovima, od kojih su napose \*ažni Prunus
machaléb, Cornus mas, Rhamnus cathartica, Viburnum lantana, Colutea
arborescens, Petteria ramentacea, Cotinus coggygria i dr. Uz te se vrste
nalazi još znatan broj trajnih zeljastih biljaka, koje daju šumi vrlo šarolik
izražaj. Osim miješanih šuma hrasta medunca i crnog graba, koje u vrlo
mnogolikom sastavu pokrivaju veće površine submediteranskih krajevia,
pripadaju istoj svezi i neke šume crnoga bora (Pinus nigra), koje su razvijene
na primorskim obroncima i u nutrini kopna.


Zadruge sveze Quercion pubescentis-sessiliflorae predstavljaju
u su b mediteranskim krajevima konačne, k 1 i mak´s
- za d r ug e, koje se prema nutrini kopna sve više gube. Veliki
dinarski planinski sistem priječi kao snažna prirodna pregrada prodiranje
termofilne vegetacije u nutrinu kopna, pa su se tako zadruge sveze Quercion
pubescentis-sessiliflorae obilnije proširile samo na mjestima, gdje se
na mediteransku vegetaciju nadovezuju veće površine ravnica ili se nalaze
dublje doline rijeka, koje slijevaju vode u Jadransko More i pružaju povoljne
uvjete za razvoj termofilne vegetacije. Ovu pojavu vidimo u hrvatskom
i dalmatinskom1 Primorju, a isto tako i u dolinama Drima i Vardara
(Horvat, 1935, Rudsky, 1936), gdje su zadruge suhih hrastovih i
borovih šuma zapremile veće površine. Istina, ove zadruge sežu, kako sam
istaknuo, duboko u nutrinu našeg kopna i prekrasno su razvijene u sjevernoj
Hrvatskoj i Sloveniji. Tu su one zastupljene samo asocijacijom Quercuspubescens -Géranium sanguineum, u kojoj se već gube mnogi značajni
elementi krške šume južnih krajeva. Tako ne dolazi od drveća na pr.
Quercus macedonica, Carpinus duinensis i Acer monspessulanum, od
gimova Petteria ramentacea, dok se od niskoga rašća nalaze još uvijek


338
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 5     <-- 5 -->        PDF

veoma stalno i obilno vrste Géranium sangiiineum, Chrysanthemumcorymbosum, Melittis melisophyllum, Lithospermiim purpureo-coeruleum,
Polygonatum officinale, Peucedanum oreoselinum. Teucrium chamaedrys,
Inula hirta, Mercurialis ovata, Campanule persicifolia, Trifolium rubens,
Or obus niger, Silene nemoralis i dr. Šuma hrasta m e d u n c a i
crnog graba uvjetovana je u sjevernoj Hrvatskoj
lokalnim klimatskim i e d a f s k i m faktorima, te je
vezana na strma, suha, vapnom obilna staništa na sunčanoj ekspoziciji,
dok na onom terenu, koji omogućuje prirodni, klimatski uvjetovani razvitak
vegetacije i tla, ustupa mjesto ekološki bolje prilagođenoj zadruzi
hrasta kitnjaka i običnog graba (Querčeto -Car-pinetum croaticum).
Oranica prirodnih klimatskih područja šuma sveze
Ouercion pubescentis - sessiliflorae i šume hrasta kitnjaka i
običnog graba (Querceto - carpinetum croaticum), koja pripada
svezi Fagion silvaticae, nalazi se u Hrvatskoj u
glavnom na grebenu dinarskoga planinskoga lanca.
U suhim kontinentalnim krajevima Podunavlja gubi se međutim na umjerenu,
Vlažniju klimu prilagođena šuma hrasta kitnjaka i običnog graba i
ponovno se javljaju šume sveze Quercion pubescentis - sessiliflorae, koje
su bolje prilagođene na sušu i vrućinu panonske nizine.


Šuma hrasta kitnjaka i običnog graba pokriva u Hrvatskoj i Bosni
goleme površine. Prvi je shvlatio, doduše nešto preširoko, ovu značajnu
zajednicu ilirskih zemalja G. Beck-Mannagetta (1901) i opisao je
pod imenom bosanske šume (»bosnisches Eichenwald«). U sloju drveća
preteže redovno hrast kitnjak i obični grab, a stalno dolazi i divlja trešnja,
dok je rjeđi klen i gorki javor. U nekim plohama nalazi se obilno i bukva.
L´ sloju grmlja dolaze stalno i obilno vrste Coryliis avellana, Crataegus
sp. div., Cornus sanguinea, Acer campestre, Evonymus europaeus, Ligustrum
vulgare, Viburnum opulus, Prunus avium, Daphne mezereum, Acer
pseudoplatttnus i dr. Katkad se nalazi u zadruzi i Acer tataricum. Od
nižega rašća nastupaju obično vrste Stellaria holostea, Galium vernum,
Crocus vernus, Epimedium alpinum. Milium effusum, Polygonatum multiflorum,
Pulmonaria officinalis, Aposeris foedida. Carex silvatica, Anemone
nemorosa, Asarum europaeum, Lamium Orvala, Symphytum tuberosum,
Sanicula europaea, Vicia oroboides, Hacquetia epipactis. Galium silvatwum
i dr. Zadruga Querceto - carpinetum croaticum predstavlja u
kontinentalnom dijelu Hrvatske i velikom dijelu
Bosne klimaks najnižeg vegetacijskog pojasa. U


florističkom sastavu u mnogom nalikuje na srednjoevropske šume kitnjaka
i graba, koje su posebno prikazali Braun-Blanque t (1932), Klika
(1932), Tüxen (1933), Szafer (1935) i dr. Querceto -carpinetumcroaticum razvija ise na bazičnim, neutralnim! i slabo kiselim tlima i može
se raščlaniti prethodno u najmanje dvije subasocijacije, jednu na neutralnoj
i drugu na slabo kiseloj podlozi. Na jače kiselim tlima degenerira šuma
kitnjaka i graba i prelazi postepeno u posve novi tip hrastove šume iz
acidifilne sveze Quercion roboris -sessiliflorae.


Na kamenju oskudnom bazama ne može se uopće razviti naravni
vegetacijski klimaks, vteć su takva mjesta prekrivena posebnom acidifilnom
šumom, u kojoj također preteže hrast kitnjak, ali s posve drugim pratilica
ma. Često se nalaze veće površine takvih šuma na silikatnom kamenju
i na ispranim tercijarnim ilovačama i pjeskuljama. Braun-Blanque t


339
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 6     <-- 6 -->        PDF

(1932) nazvao je u spomenutoj studiji o švicarskim šumama takve zajednice
imenom Quercetum medioeuropaeum i prikazao je njihove osnovne
životne uvjete. I naše šume na kiseloj podlozi pripadaju ovoj zadruzi. U
sloju drveća redovno posve preteže hrast kitnjak, a na nekim se mjestima
javlja obilno i kesten (Castanea sativa), koji se često pod utjecajem čovjeka
u zadruzi veoma raširi tvoreći gotovo čiste kestenove šume. Takve kestenjače
osobito su lijepo razvijene na zelenim škril´jevcima na Medvednici.
Katkad se uz hrast javlja obilno i bukva, dok su grmovi u zadruzi redovno
slabo zastupljeni, obično se nalazi samo borovica (Juniperus communis)
i glog (Crataegus sp.). U sloju niskoga rašća ističe se velikom stalnošću
Genista germanica, G. tinctoria, Calluna vulgaris, Melampyrum pratenset
Luzula nemorosa, L. campestris, Veronica officinalis, Hieracium murorum
(?), a od mahova napose Polytrichiim attenuatum i Hypnum cupressiiorme.
U višim se pojasima javlja veoma obilno i Vaccinium myrtillus. dok
se na drugim plohama nalazi katkad obilno Festuca heterophylla. Sve te
vrste upućuju na to, da je tlo veoma kiselo. Zanimljiv je razvitak ove
zadruge i njezin odnos prema klimaksu. Na tlima oskudnim vapnom dolazi
pod utjecajem čovjeka do znatnih promjena na vegetacijskom pokrovu.
Stalnim iskorišćivanjem šume, a osobito sabiranjem sušnja nastaju u tlu
promjene, koje se odrazuju osobito jasno u florističkom sastavu šumske
zajednice. Iz veoma bujne šume kitnjaka i običnog graba nastaje pri stalnom
iscrpljivanju tla najzad veoma oskudna šuma hrasta i geniste.


Na rubovima takve acidifilne šume i na mjestima gdje je šuma odviše
prorijeđena, naseljuje se obilno vrijes [Calluna vulgaris), koji u zatvorenoj
šumi ne uspijeva. Nastavi li se još više s proredom i sječom,
nastaju iz acidifilne šume hrasta kitnjaka goleme površine vriština f
bujadnica.


Sve dosad navedene šume nastavaju suha staništa, izvan dohvata
poplavne i podzemne (provirne) vode. Na poplavnom području Save i njezinih
pritoka nalaze se vrlo značajne šume hrasta lužnjaka (Quercusrobur), poznate pod imenom slavonske šume. Beck-Mannagetta
opisao je ove šume biranim riječima, a naša istraživanja pokazuju da one
pripadaju vjerojatno novoj svezi (Alnio - Querdon roboriš). Najznačajnija
je zadruga ove sveze zadruga Quercus robur - Genista virgata. U sloju
drveća preteže hrast lužnjak, a uz njega nastupaju obilno bijeli jasen
(Fraxinus excelsior) i brijest (Ulmus campestris). Od grmlja se ističe
osobito u doba cvatnje visoka genista, dok se od niskog rašća nalazi obilno


Carex bryzoides, Deschampsia caespitosa, Ajuga reptans, Lysimachianummularia, Ranunculus surdons, Lycopus europaeus, Agrostis sp. i dr.
Ove šume lužnjaka često su dulje vremena pod vodom, te se održa vaju
kao trajni stadiji uvjetovani stalnom poplavom
. Međutim na mjestima, koja su samo toliko uzdignuta, da se voda
ne može trajnije zadržavati, naseljuje se obični grab, a uz njega i njegove
značajne pratilice, poimence Stellaria holostea, Anemone nemorosa, Asarum
europaeum, Polygonatum multiflorum i dr. Iz poplavne šume hrasta
lužnjaka nastaje na sušim mjestima šuma hrasta lužnjaka ili kitnjaka i
običnog graba, koja pretstavlja klimaks u tom području.


Osim spomenutih hrastovih šuma nalaze se u poplavnom, ali još
češće na tlu, gdje prodire voda, lijepo razvijene šume johe (Alnus glutinosa).
One redovno nastaju iz vrbika zarašćivanjem močvara. Uz johu se
nalaze same higrofilne pratilice, od kojih se ističu napose hmelj (Humulus


340
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 7     <-- 7 -->        PDF

lupiilus), a u sloju grmlja nalazi se obilno Viburnum opulus, Rhamnus
frangula, Salix-vvste i nadasve značajna sremza (Prunus Padus). Sremza
je vezana na šumu johe, a našao sam ju dosad u Kuplenovom u Hrvatskom
Zagorju i u vlažnim šumama kod Draganića u Pokuplju.


Iznad pojasa hrastovih šuma nalazi se u Hrvatskoj
široki pojas bukve, koji seže na planinama u
Južnoj Hrvatskoj poprečno do visine od 1600 m.
Bukva se javlja kao posebni visinski pojas već u području sveze Quercionpubescentis - sessiliflorae u Hrvatskom Primorju i Dalmaciji. Na Velebitu,
Svilaji, Dinari, Biokovu i t. d. nadovezuju se bukove šume neposredno na
šumu hrasta medunca i crnog graba posve slično kao u Sevenama u Južnoj
Francuskoj (Braun-Blanquet, 1923) i na Apeninskom Poluotoku
(Liidi, 1935). U kontinentalnom dijelu Hrvatske, u području klimaksa
hrasta kitnjaka i običnog graba, raširena je bukva često kao primjesa hrastovih
šuma. 0 njezinom raširenju odlučuju posve lokalne prilike. Dok
na prisojnim vapnenim obroncima dolazi hrast kitnjak sve do visine od
600 m, to se na osojnim obroncima spušta katkad čista bukova šuma vrlo
nisko. Ipak je njezino glavno raširenje u višim brdima i na planinama,
gdje izgrađuje bilo čisto, bilo s jelom miješane šume.


U Hrvatskoj možemo lučiti u glavnom tri tipa bukove šume, koji se
već na prvi pogled jasno ističu. To su : brdska bukova šuma
s primjesom elemenata hrasta i graba, miješana šuma bukve i
jele na višim gorama i planinama i najzad planinska bukova
šuma , koja postepeno prelazi u klekovinu bukve. Sva ta tri tipa pripadaju
ipak jednoj osnovnoj sociološkoj jedinici, jednoj asocijaciji i predstavljaju
zasebne subasocijacije s većim brojem faciesa.


Bukova šuma jasno se odlikuje od svih ostalih šumskih zadruga
hrvatskih krajeva većim brojem svojstvenih vrsta. Od tih se ističu u sloju
drveća bukva, jela i javor mliječ. Sama bukva nastupa doduše često i u
drugim nekim zajednicama, tako na pr. u acidifilnim šumama hrasta kitnjaka.
Ove su tvorevine nastale u znatnoj mjeri utjecajem čovjeka i ne
mogu se bez daljega pribrojiti bukovoj zajednici, jer se od nje bitno floristički
razlikuju. Međutim svagdje, gdje se bukva naravno naseljuje i nesmetano
razvija, stvara ona konačno osnovne životne uvjete za razvitak
cijele zajednice, pa ju stoga možemo smatrati u najmanju ruku sklonom
našoj zadruzi. Još u većoj mjeri vrijedi to za jelu, koja dolazi doduše
katkad obilno i uz smreku, ali se redovno zadružuje s bukvom i u visini
od 850—1250 m izgrađuje na nekim mjestima još danas divne prašume.
Na Ličkoj Plješevici nalaze se stabla jele, koja dosižu visinu od 54 m. a
stara su oko 600 godina. Od ostalog drveća nalazi se u bukovoj šumi često
gorski javor i mliječ. U sloju grmlja ističu se od svojstvenih vrsta Daphnelaureola, Lonicera alpigena i Evonymus latifolius, a od niskoga rašća
Ruscus hyppoglossum, Euphorbia amygdaloides, Dentaria bulbifera, D.
polyphylla, D. savensis, Paris quadriiolia, a u Južnoj Hrvatskoj i Calainintha
grandiflora. Sve ove vrste jasno luče bukovu šumu od srodne šume
hrasta kitnjaka i običnog graba, s kojim ju veže znatan broj vrsta svojstvenih
za svezu Fügion silvaticae. Takve su vrste na pr. Asperula odoruta,
Anemone nemorosa, Sanicula europaea, Hacquetia epipactis, Asarum
europaeum i mnoge druge.


Brdska bukova šuma ističe se pored toga mnogim vrstama, koje u
miješanoj šumi bukve i jele redovno ne dolaze. Takve su vrste na pr.


341
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Cornus sanguinea, Corylus avellana, Acer campestre, Galium silvaticnm


i dr. Naprotiv nalazi se u drugoj subasoeijaciji, u bukovoj šumi s jelom,
redovno obilno Polygonatum verticillatum, Prenanthes purpurea, Aremonia
agrimonioides i t. d. I ova šuma seže samo do izvjesne visine, pa
se jela već u visini od 1250 m obično gubi, a bukva biva pri sve većem
usponu niža, zatim se svija poput mača i najzad prelazi u nisku, neprohodnu
klekovinu, koja na mnogim planinama zaprema velike plohe.


Osim ovih razlika uvjetovanih vfeinom, razlikuje se bukova šuma
u pojedinim geografskim područjima i omogućuje postavljanje geografskih
varijanata. Tako su na pr. bukove šume dinarskog planinskog sustava
(Fagetum silvaticae dinaricum) nedvojbeno različna varijanta od bukovih
šuma međurječja (Fagetum silvaticae pannonicum).


Iznad pojasa bukve nalazi se na višim vrhovima
u Južnoj Hrvatskoj nadasve značajan pojas klekovine
bora (Pinus maghus), koji čini ujedno najviši
vegetacijski pojas naših planina. Prema tome ne nalazi
se u hrvatskim planinama iznad pojasa bukve posebni pojas smreke {Piceaexcelsa), kako to drži Soo (1931/32). Šuma smreke pokriva doduše u
Južnoj Hrvatskoj i Bosni katkad velike površine, ona se često miješa
s jelom i bukvom tvoreći lijepe šume, a na mnogim se mjestima nalaze i
gotovo čiste šume smreke (Vajda, 1933), ali posebni visinski
pojas smreke ne može se razlikovati. Šume smreke
raširene su u prirodnom, širokom pojasu bukve, a po svom se sastavu u
znatnoj mjeri približuju šumama Alpa i Karpata (F u r r e r, 1923, A i c h i n-
g e r, 1933, S z a f e r, Pawlowski et K u 1 c z y n s k i, 1925). U njima
dolazi ne samo Vaccinium Vitis idaea, V. myrtillus. Prenanthes purpurea,
već i vrste Listera cordata, Lycopodinm annotinum, Corralorrhiza trifida
i Hyloconium loreum (Rhythidiadelphus loreus), koji dovoljno pokazuje
sociološku samostalnost ove šume prema drugim zadrugama u Hrvatskoj
i njezinu srodnost sa zadrugama Srednje Evrope. Šuma je smreke kod
nas u glavnom vezana na duboke, hladne doline (na pr. Smrčeva Dolina i
Štirovača u Velebitu, Dolina pod Crnim Vrhom na Ličkoj Plješivici) ili
na grebene izložene jakom udaru vjetra (na pr. Kozjak, Balinovac, Rajinac
u Velebitu, Žestikovac u Ličkoj Plješivici, Bijele Stijene i t. d.). Na takvim
se mjestima održaje smreka zaštićena lokalnom klimom, dok na svim
drugim mjestima nužno podliježe pred konkurencijom bukve i jele. To se
vidi vrlo lijepo na starim paljevinama na Ličkoj Plješivici, na kojima osvaja
smreka prva teren, ali biva s vremenom potiskivana od bukve i jele.
Samo na mjestima, koja su klimatski ili orografski
nepogodna za bujniji razvitak ovih potonjih vrsta,
može se održati smreka kao trajni vegetacijski
stadij.


Istaknuo sam, da je najviši šumski pojas hrvatskih planina izgrađen
od klekovine bora (Pinus mughus). Ona pokriva na nekim vrhovima goleme
površine, ali je čovjek stalno potiskuje, da proširi planinske rudine
važne za planinsko gospodarstvo. Pinus mughus dosiže prirodno i najviše
vrhove naših planina, pa je tako planinska vegetacija u Hrvatskoj razvijena
samo na mjestima, koja onemogućuju razvitak klekovine (vrlo velika
izloženost vjetru, rušenje snježnih sipina, dugo ležanje snijega, stijene i
točila) (Horvat , 1930). U klekovini posve preteže borić, a tu i tamo
ističe se koja kržljava smreka. Od grmova nastupaju obilno vrste Lonicera


342
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 9     <-- 9 -->        PDF

reticulata, Salix grandifolia, Rhamnus fallax, Sorbiis chamaemespilus, S.
auciwaria, Ribes alpinum var., Rosa sp. i dr. Od niskih grmića ističu se
Erica carnea, Juniperus nana, Vaccinium myrtillus, V. Vitis idaea i Genista
radiata, a uz to i bujno nisko rašće. Kako se borić paljenjem ili .pašom
stalno potiskuje, zauzimaju neki grmići velike površine. U tom su značajne
napose vrste Juniperus nana i Genista radiata.


Ovaj kratki pregled pokazuje jasno, da se šumska vegetacija u Hrvatskoj
odlikuje, u poređenju sa šumskom vegetacijom Srednje Evrope,
mnogim značajnim osobinama. Razlike se ističu ne samo u prostornom
raspoređenju, već i u građi pojedinih zadruga. Neke zadruge pokazuju u
oba područja toliku sličnost, da se mogu neposredno priključiti već opisanim
zadrugama Srednje Evrope (na ipr. Piceetum excelsae, Quercetum medioeuropaeum).
Druge se šumske zadruge u Hrvatskoj razlikuju u toilikoj
mjeri od sličnih zadruga Srednje Evrope, da ih smatramo posebnim asocijacijama.
Razlike se ističu napose kod onih zadruga, koje predstavljaju
konačne, klimatski uvjetovane zajednice, bilo u pojedinim krajevima, bilo
u pojedinim visinskim pojasima." Tako se ove zadruge, koje su najbolji
izraz ne samo sadašnjih životnih prilika, već i neposredni izraz historijskog:
razvitka vegetacije, ističu jasnim regionalnim osobinama. One podaju
hrvatsko-crnogorskom (ilirskom) području zasebni biljno-geografski biljeg,
koji je nadasve izražen i u planinskoj vegetaciji naših krajeva (H o r v a t,
1930).


LITERATURA.


Adamović , L.: Biljnogeografske formacije zimzelenog pojasa Dalmacije, Hercegovine
i Crne Gore. Rad Jug. akad. znan. i umjet. Zagre´b, «krnji. 188, 1911.


Adamović , L.: Biljmo-geografske formacije zagorskih krajeva Dalmacije, Bosne,
Hercegovine i Crne Gore. Rad Jug. akad. znan. i umjet. Zagreb, knj. 193, 1912
i knj. 195, 1913,


A i c h i n g e r, E. : Vegetationskunde der Karawanken. Jena, 1933.
Beck-Mannagetta , G.: Vegetationsverhäiltnisse der illyrischen Länder, 1901.
Braun-Blanquet , J.: L´origine et le développement des flores dans le Massif


central de France. Paris-Zürich, 1923.
Braun-Blanquet , J. : Zur Kenntnis nordschweizerischer Waldgesellschaften.
Beih. zum Bot. Centralbl. Bd. XLIX, 1932.
Furrer , E.: Kleine PflanzemgeographJe der Schweiz. Zürich 1923.
Hö r vat , 1.: O vegetaciji Plješevice u Lici. Geograf. Vestnik, Ljubljana, 1925.
Horvat , I.: Vegetacijske studije o hrvatskim planinama I. Rad jug. akad. znan. i
umjet. Zagreb, sv. 47, 1930.
Horva t T.: Istraživanje vegetacije Vardarske banovine. Ljetopis Jug. akad. znan. i
umjet. Zagreb, sv. 47, 1935.
Horvatić , S t j . : Karakteristika flore i vegetacije krša. Šumarski list, Za-greb, 1928.
Horvatić , Stj. : Flora i vegetacija otoka Paga. Prir. istraž. Jug. akad. znan. i
umjet. Zagreb, sv. 19, 1934.
Klika , J.: Lesy v xerothermni oblasti. Cech. Sbornik čs. akadem. Zemedelske, Roč.
VII, 1932.
Ludi , W.: Beitrag zur regionalen Vegetationsgliederung der Appeninhalbinsel.
Veröff. d. Geobot. Institutes Rubel in Zürich, 12 Heft, 1935.
Rudsky , I.: O vegetaciji planine Ošljaka. Glasnik Hrv. Prir. Društva Zagreb god
XLl— XLVIiII. 1936,


343
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 10     <-- 10 -->        PDF

S o o, R.: Flöten- und Vegetationskarte des historischen Ungarns. Mitt. d. Kommission


für Heimatskunde der Qr. Stefan Tisza Gesell. Deorecen, Bd. WH, 1931-1932.


Szaf er, V.: Las i step na zachodniem Podolu. Rozpraw. Polskiej Akademji, Krakow,


Tom. LXXI, 1935.


Szaf er W., Pawlowski B. et Kulczynski S.: Die Pflanzenassoziationen


des Tatragebirges III. Bull. Acad. Polonaise Ser. B. 1927.
Tüxen , R.: Klimaxprobleme des NW-europäischen Festlandes. Nederl. Kruidkundig
Archief, Deel 43, 1933.
Vajda, ZI.: Studija o prirodnom rasprostranjenju i rastu smreke u sastojinama Qor.
skog Kotara. Šumarski list, Zagreb, god. 1933.


Résumé.


Dans ce rapport provisoire, l´auteur a caractérisé au point de vue floristique
les groupements des forets les plus impontantes dans la Croatie continentale. Il y traite
brievement de leur extension, de leur façon de vivre et de leur développement. Sur
notre territoire, qui est relativement assez restreint, la végétation sylvestre est bien
développée. Le territoire de climax des forets sclérophiles de Quercetum illicis qui
couvre les îles méridionales croates et dalmates de meme que la côte voisine, est
continue par une zone plus au moins large, selon les conditions orographiques du
territoire de climax, de l´alliance Quercion pubescentis - sessiliflorae qui trouve sa
limite, dans l´intérieur, sur les massifs dinariques. Les associations de l´alliance mentionnée
se trouvent appauvries jusqu´a la Croatie septemtrionale, mais elles ne sont
conditionnées ici que par le climat local. Les parties continentales ´de la Croatie et
de la Bosnie du Nord, qui descendent des massifs dinariques jusqu´a la plaine pannonienne,
appartiennent, dans la zone la plus basse, au territoire de climax de l´association
Querceto-Carpinetum croaticum. Cette foret couvre un sol neutre ou peu acidiphile,
tandis que le sol extremenent acidiphile est couvert par le Quercetum medioeuropaeum.
Dans les plaines de la Save qui sont exposées aux innondations continuelles, se développe
la foret slavonique de chenes (l´association Quercus robur — Genista virgata).
Au dessus des forets de chenes s´étend le puissant territoire des forets de hetres, qui
monte jusqu´a une hauteur de 1.600 m a peu pres. Les forets de hetres se différencient
selon la hauteur et constituent les trois subassociations: celles de Fagetum montanum, de
Fagetum abietosum et de Fagetum subalpinum. En outre, les forets de hetres des contrées
septentrionales se distiguent des forets de hetres des contrés méridionales.


Dans la zone de hetres on recontre aussi des forets d´épicéa qui ne forment
aucune zone verticale; elles ne sont conditionnées que par le climat local. La zone
la plus haute est constituée par le Pinus mughus qui, dans les montagnes croates,
n´atteint pas sa limite la plus haute possible. A cause de cela la végétation alpine ne
dépend que des conditions orographiques et climatiques locales. Les groupements des
forets en Croatie montrent donc en comparaison avec les forets de l´Europe centrale
beaucoup de traits communs, mais il y a aussi des différences assez remarquables.


L´auteur.


.^


344