DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1937 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Na ovom mjestu treba da se dotaknem jednoga naročitoga neprijatelja
šume i šumskoga gospodarstva osobito u Mediteranu, kome treba
obratiti najintenzivniju pažnju, naročito u sastojinama četinara.


Požar i su na mediteranskim staništima od davnina jedni od
glavnih zatornika šume. Razumljivo je da su četinarske sastojine izložene
najvećim opasnostima i da najviše stradavaju. Svakogodišnji požari u
primorskim kulturama dokaz su za to.


Čuvene čempresove sastojine na Pelješcu stradale su od požara u
velikoj mjeri 22.-24. septembra 1907."


Na žalost može se kazati, da gotovo i nema ljeta, a da se požar ne
javi češće u Mediteranu. Pored intenzivnoga čuvanja, koje će biti najbolje
osigurano, ako su kulture u privatnoj svojini, najviše će pomoći
uzgajanje i održavanje mješovitih sastojina, lišćara sa četinarima. Mediteranski
lišćari, prije svega vrste koje dolaze u makiji, primiješani čempresu
mnogo će pomoći njegovoj obrani od požara.


3.
Da bi se mogla dobiti slika o drvnoj proizvodnji, koju daje čempres
na našim staništima, odnosno da bi se mogla dobiti slika o toku razvitka
čempresa, potrebno bi bilo iznijeti rezultate opsežnijih dendrometrijskih
ispitivanja. Prilike su dopustile međutim da mogu donijeti podatke o ispitivanju
samo malog broja stabala. Ti nam podaci ne mogu dati tačan
odgovor ni o toku razvijanja čempresovih sastojina ni o drvnoj proizvodnji-
Ali će nam ipak ti podaci dati izvjestan pogled u tok razvijanja
čempresa na našim staništima kao i pogled u drvnu proizvodnju, koju on
može osigurati kod nas. Zbog upoređivanja donosimo i analizu alepskoga
bora. Obavljene su analize ovih stabala:


A) sa staništa u Metkoviću
a) iz predjela »B o b a 1 j«
stablo br. 1) piramidalni čempres (SI. 21—29);
» » 2) horizontalni čempres (SI. 30—38);
» 3) alepski bor (SI. 39—47);


b) iz predjela »P r e d o 1 a c«
stablo br. 4) piramidalni čempres (SI. 48—56;)
» » 5) horizontalni čempres (SI. 57—65);
» » 6) alepski bor (SI. 66—74);


B) sa staništa »M a r j a n« kod Splita
stablo br. 7) piramidalni čempres (SI- 75—83);
» » 8) horizontalni čempres (SI. 84—92);
C) sa staništa u okolici Dubrovnika odnosno u K o n
a v 1 j i m a:


stablo br. 9) piramidalni čempres (Č i 1 i p i, SI. 93—101);


» » 10) piramidalni čempres (Bujici , SI. 102—110);


» » 11) piramidalni čempres (Za val je, SI. 111—119);


.. Marčić, Šumski požar (refleksije na šumskom garištu). Zadar 1907.


387