DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1937 str. 17     <-- 17 -->        PDF

samo za 1 mm u vertikalnom smjeru izaziva, pošto je vizurni pravac OC
stalan, grešku u očitanju od 1 m (za naš račun kod stabala visokih 40 m).


Zajedno sa prvom manom ova druga mana djeluje na mjerača i
psihološki. Naročito početnici nevoljko se osjećaju za vrijeme mjerenja
visina, kad nisu sigurni za rezultat svojih mjerenja.


Treća je mana Cristenovog hipsometra u tome, što se u većini
slučajeva ne može izmjeriti duljina »tehničkog« drveta. Za mjerenje
»tehničke duljine« potrebno je promijeniti stajalište na bliže ili u najboljem
slučaju sa istog stajališta ponoviti čitavu manipulaciju, dakle sve
tri vizure.


Četvrta je mana nejednoličnost podjeljenja na visinomjeru kao i
to da podjeljenje teče odozgo dolje, a ne obrnuto, kako to zahtijeva
priroda stvari.


Navedene mane Christenovog hipsomtera uočio sam za vrijeme
terenskih taksacionih radova na području zagrebačke direkcije šuma
prošloga ljeta. Da bih olakšao posao i da bih došao do što veće sigurnosti
u mjerenju visina, iskombinirao sam novu konstrukciju Christenovog
hipsometra. Primjenom principa hipsometara I. kategorije (vidi Leva ković
: Dendrometrija, str. 71—85) na Christenovom visinomjeru dobio
sam nov visinomjer, koji ima sve pozitivne strane visinomjerâ I. kategorije,
a nema mana Christenovog hipsometra.


Od hipsometara I. kategorije kao uzor - instrumenat bio mi je na
umu uvijek Sanlaville-ov dendrometar (L e v a k o v i ć, 73—77). Zato sam
i novu kombinaciju visinomjera mislio da nazovem Christen-Sanlavillovim
hipsometrom. Tek naknadno, kada je pitanje novoga visinomjera
bilo riješeno, a i izrada instrumenata naručena, saznao sam od gosp. prof.
L cvakovića, da je Hu b još god. 1892. predložio sličnu konstrukciju
visinomjera (vidi Dr. Ud o Müller : Lehrbuch der Holzmesskunde«
Berlin 1915, str. 147-148, ili 1923, str. 152 ili Österreichische Forst- u. Jagdzeitung
1892, str. 59). Nu pošto se, i pored sličnosti principa, moja modifikacija
Christenovog hipsometra u detaljima znatno razlikuje od Hubove,
smatrao sam za potrebno (sa odobrenjem gosp. prof. Levakovića)
da iznesem pred šumarsku javnost njenu konstrukciju.


Hu b je predložio, da se visina stabla mjeri pomoću običnoga colštoka
na ovaj način: Na colštok se nalijepi papir u duljini od na pr. 4 cm.
Ako se vizira na 4 m dugačku motku smještenu uz stablo tako, da papirnata
vrpca od 4 cm na colštoku pokriva motku od 4 m, onda će svaka
daljnja 4 cm na colštoku odgovarati dužini od 4 m, t. j . 1 cm na colštoku
= 1 m na stablu. Za vertikalizovanje coštoka Hub predlaže, da se


o colštok priveže
kamen.
Nema sumnje, da je Hubov princip posvema ispravan, ali konstrukcija
visinomjera i suviše je primitivna.
Smatram, da je Sanlaville-ov visinomjer svakome poznat. Napominjem
samo njegove osnovne mane za praktičnu upotrebu: neizbjezivu
potrebu stativa, vertikalizovanje instrumenta, slabu portativnost, i radi
svega toga velik potrošak vremena za rad.


Moja modifikacija, koja predstavlja novu kombinaciju navedenih
instrumenata, izgledala bi ovako:
Na donjem dijelu metalnog ravnala, sličnog Christenovom, urezan
je razmak za viziranje na motku. Kao i kod Huba, u slučaju da je razmak


515