DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1937 str. 19     <-- 19 -->        PDF

5) Ni vizurna naprava niti motka na primjerenoj udaljenosti nikada
neće premašiti vidni kut našega oka.


6) Nakon viziranja na motku Iako se vizira na vrh stabla.


7) Podrhtavanje umorne ruke ili mala greška u viziranju na motku
ne daje velikih grešaka u visini. Otklonjenja visinomjera za 1 mm prenose
se u naravi kao 1 dm (za mjerilo 1 : 100). Kod Christenovog hipsometra
za visoka stabla oVa je greška, kao što vidjesmo, znatno veća (za stablo
visoko 40 m otklonjenje od 1 mm daje grešku u naravi od 1 m).


8) Visinomjer daje mogućnost, da se u isti čas izmjeri i »tehnička
duljina« stabla, što nije slučaj kod Christenovog.
9) Kod mjerenja visina potrebno je doduše, da se glava naginje natrag,
no ipak je rad jednostavniji, pa prema tome manje zamara.


10) Mjerač je sigurniji u radu nego kod rada sa Christenom.


11) Visinomjer ne traži posebnog stativa, kao što to traži Sanlaville-
ov. Može jednostavno da se uz pomoć naročitog prstena objesi na prst.
Nu ipak za što točniji rad preporuča se, da se ruka nasloni na obični
štap. Ako visinomjer objesimo pomoću prstena i kuke na običan štap,
imaćemo skoro jednaku sigurnost u viziranju i očitavanju visina kao i
kod Sanlaville-ovog dendrometra.


Napomena: radi što veće točnosti u viziranju skošeni su rubovi
vizurnih naprava (sa poleđine) i rubovi mjerila. Crtice su u ravnalo urezane
(vidi sliku).


Donoseći u Š. Listu prikaz ove konstrukcije visinomjera nemam
na umu ništa drugo no da kolegama u praksi predložim jednu praktičnu
primjenu Hubovog, Christenovog i Sanlaville-ovog principa. Pošto je
sprava dosta jednostavna, svaki će ju moći napraviti sam ili naručiti
kod najbližeg bravara. Debljina ravnala može da iznosi 2 do 2´5 mm.
Donji dio ravnala, ispod b, može da se podeblja, pa da onda služi kao
uteg. U slučaju potrebe pisac ovih redaka stoji gg. kolegama na raspolaganje.
Probni primjerak izrađen je u Zagrebu uz cijenu od Din 120.


RÉSUMÉ.


La base de cette nouvelle construction est la regle hypsométrique de Chri sten
, modifiée et a la pratique vraiment bien appropriée d´apres le principe de Hub.
Vis-a-vis de ces 2 constructions, la nouvelle construction représente du coté pratique
un progres undubitable.


517