DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1937 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Domaća stručna djela iz područja šumarstva


Nabavlja .. kod


pisca Zemun. Karađorđeva 9


.


.

J. Š. U. (Za Kozarčevo poprsje)
Tiskara Narodnih Novina. Zgb.
pisca. Bgđ. Ministarstvo š.
n


.


n


Bgđ. Ministarstvo š..


»


O. Krstić. Bgđ. Ministar, š.
„Drvotržac". Zgb. Praška 6.
´ n
w-


n


*


J. Š. U. Zgb. Vukotinović. 2.
pis. Bgđ. Vojv. Dobrnjca 52.
St. Šerban. Bgđ. Garašanin. 18.
pis. Bgđ. Miloša Pacerca 25.
pie. Bgđ. Zadarska 10. I.


.


J. Š. U. Zgb. Vukotinović. 2.
pis. Zgb. Palmotićeva 68.
Lotspajh. Zemun. Kr. Petra 11.


»


«
pis. Bgđ. Južni bulevar 23.
pis. Bgđ. Južni bulevar 23.


Kr. Srpska Akademija Bgđ.
pis. Skoplje Bans. upr.
pisca Garešnica
Ban. upr. Šum. ođsj. Ljubljana
pis. Bgđ. Minist, šuma
pis. Zemun. Šum. fakultet


J. Š. U. Zgb. Vukotinovićeva 2.
Kmetijska družba Ljubljana


Cijena
zastuđ.


Naslov knjige


0 proređama
Naš goli krš
Pril. poza naših raeđit. šnma
Pogl. na šumarstvo Bugarske
Josip Kozarac
Zakon o šumama
Karta šuma Imovnih općina
Naše šumar, i lovstvo (Za nar.)
Pokr. poljopr. izložba i škola


(Šumarstvo)
Kratke pouke iz šumarstva
Šematizam i status šum. osoblja
Zbornik šum. zakona i propisa
Molika (Prijevod s bug.)
Kubični sadržaj klada
Površina neobrub. dasaka
Prerač. engl, stopa i palaca
Površina sređnjača (Centreplanks.)
Kubature popruga (frizera)
Praktično uređivanje šuma
Prilozi za istoriju š. u Srbiji
Biljna patologija za šum.
Mehan. prerada đrveta
Pojam šume Poj. posednika


Prinudni put
Jugosl. Lovčevi zapiski


Dendrometrija


Naše šume
Uređenje bujica


Premer š. metođ. slobodnih štab.
Određivanje starosti šuma


Privredni značaj lova
Šum. privredna geografija


Značaj šuma u prirr. i kult.


životu naroda
Šume našega juga
Tab. za njem. bačv. robu
Kmetsko gozdarstvo
Šumarstvo Morav. banovine
Geodetska vežbanja I


Rač. vrijednosti šuma


Pratika za gozđ. posestnike


"5"


u


n


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
P i a a c


Baien J. đr.


m


if


n


«
Balen-Sagađin
Baranac S.


»


*
Borošić J.
Borošić-Sarnavka
Dimitrov T.
JFink F.


.


_ .


n


.


Hufnagl-Ves.-îrlil.
Jekić M. Jov.
Josifović M. đr.
Jovanović Đ. đr.
Kopri vaik V.


.


Levaković A. đr.


Mađarević S.


Maletić Lj.


»


*
Marinović M. đr.


n


H


Marković Lj.


Mihaldiić V.


Miklavžić J.


Miletić Ž. đr.


Nedeljković S.


Nenađić Đ. đr.


Novak V.


Din


50.—


115.50.
60.
15.
50.
25.—
20 —
1520

50,


60.10.
45.—
20.—
6.2025.
20.—
60m—


50.30.
30.
članovi
70 —
nečl.
100.—


120.70.
30.
16.—
60.300

10.30.
50.—
8.15.—
60.—
članovi


70. -
ncčUn.
100.—
6


Din

. —
— —


20.—


15.—

16.—
4.16.

60.—


— ´
25.članovi
60—
ncčlan.


70.—-´

40.—


40.—
-


članovi


50.nečlan.
10.