DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Na završnoj sednici plenuma zaključeno je po pozivu Gen. direktora dr. Cajan


dera, da se idući sastanak kongresa održi u Finskoj 1940 godine.


S time je završen ovaj kongres i učesnici su se razišli neki kućama, drugi pöi
ekskurzijama, a svi pod dojmom osećaja, kako ovakvi kongresi u današnje vreme
imaj« možda veći značaj nego ikad pre. I ako provedba raznih mera za unapređenje
šumarstva pada u dornen unutrašnje šumarsko-političke aktivnosti pojedinih država,
ipak smišljena međunarodna akcija može mnogo uraditi u tom pogledu. Međusobno
.upoznavanje stručnjaka raznih zemalja već samo po sebi mnogo znači, ali još više
zajedničko raspravljanje važnih problema, traženje osnovica za zajednički rad, saopštavanje
stečenih iskustava na istom polju rada, međusobno potstrekavanje itd. ´Produkti
šume postaju sve važnijom sirovinom u međunarodnoj trgovini, pa je sasvim
razumljivo da se sakupljaju oni, kojima je poverena briga oko trajne proizvodnje tih
sirovina, a vođeni brigom, da ta proizvodnja ne naruši trajno davanje ostalih koristi
vezanih o šume kao izvor energije za podmirivanje takozvanih kolektivnih potreba
čovečanstva. Taj momenat dobro je uočio ministar poljoprivrede Daranyi , kada je
u svojem pozdravnom govoru podvukao, da jedva ima koja druga grana proizvodnje,
gde bi interesi pojedinih zemalja išli tako uporedo jedni s drugima, kao što je to slučaj
kod šumarstva.


U doba kad je međunarodna politička situacija tako napeta da se svakog časa
može očekivati katastrofalna pojava orkana, kao blagi šumski povetarac zvuče reci
prof. Ebertsa : »Neka i rad međunarodnog šumarskog kongresa doprinese tome, da
šuma postane most među narodima zemaljske kugle, preko kojega će si pružiti ruku
za sporazuman rad u ljubavi prema šumi i u međusobnom poštovanju.«


Dr. M. M.


ŠTA OČEKUJE NAŠE LOVSTVO I ŠUMSKO GOSPODARSTVO OD RADA KOMISIJE
MEĐUNARODNOG LOVAČKOG SAVETA U PRAGU?


Pre osam godina osnovan je u Parizu Međunarodni lovački savet (Conseil International
de la Chasse — C. J. C.) sa zadatkom da unapređuje interese lovstva, nauke


o lovu i lovne privrede održavajući stalan kontakt i zbližavajući lovce i lovske stručnjake
svih zemalja, začlanjenih u savetu. U tom cilju savet proučava mere, pomoću
kojih se mogu otkloniti razne zapreke i nesuglasice na polju lovstva, težeći ka unifikaciji
glavnih odredaba lovnog zakonodavstva i postižući harmoniju interesa naročito
medu susednim zemljama.
Na sastancima ovog saveta izneta je velika dokumentacija o lovstvu i lovnom
zakonodavstvu pojedinih država, raspravljalo se o pitanjima koja interesuju međunarodno
lovstvo i učinjeno je mnogo na međusobnom upoznavanju lovaca i stručnjaka
na polju lovstva velikog dela sveta, jer je u savetu začlanjeno oko 50 nacija. Naročito
se ističe rad na zaštiti ptica selica, koje su prilikom seobe stalno uništavane u masama.
Zauzimanjem saveta kod nadležnih vlada uspelo je da se zavedu strogi zakonski propisi,
koji će u buduće onemogućiti ovo uništavanje i pružiti zaštitu korisnim pticama.
U isto vreme sakupljeno je mnogo materijala o kretanju ptica i time je doprineto mnogo
za proučavanje ovog još prilično nerasvetljenog pitanja zoologije. Isto tako zauzimanjem
saveta uprošćenc su odredbe o prenosu oružja i lovačkog pribora preko granica,
u znatnoj meri je unapređena trgovina i izmena žive divljači za rasplodne svrhe, sinhronizovano
je vreme lovostaje među susednim zemljama, započet je studij lovne zoogeografije
itd.


Članovi ovog saveta birani su između visokih funkcionera nacionalnih lovačkih
organizacija, vlasnika lovišta, istaknutih stručnjaka na polju lovstva, nauke o lovu,
lovne zoologije, autora priznatih dela na polju lovstva, upravnika i pretstavnika velikih
lovišta, šefova raznih naučnih institucija, koje su u vezi s lovom (muzeji, instituti za
zaštitu prirode i si.) itd. Među njima ima i šumarskih stručnjaka, naročito iz Nemačke,


602
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Francuske, Cehoslovačke, Švedske, a i medu našim članovima C. I. C-a nalaze se dva
šumara.


Na sastanku održanom pre tri godine u Varšavi izabrano je nekoliko komisija
sa naročitim zadatkom. Jedna od tih komisija imala je da prouči pitanje ocenjivanja
lovačkih trofeja. Iz Nauke o lovu poznato je, da su formule za ocenjivanje trofeja pronalazak
novijeg vremena i da u tom pogledu nije bilo saglasnosti među lovcima.
Funkcioneri na raznim nacionalnim i međunarodnim izložbama imali su mnogo muke
da nađu kriterij za objektivno ocenjivanje vrednosti pojedinih trofeja, od čega je na
međunarodnim izložbama zavisio i prestiž pojedinih zemalja. Tako je za jelensko rogovlje
poznata formula dr ing. K. Šimana, Prof. Dyka, direktora muzeja Nadlera i
Blancharda; za srnjake formule Šimana, Dyka, šumarnika Biegera, dr Rubeške i mađarske
formule; za divojarce formule dr Šimana, Bar. Sommaruge, ing. Zmaga Ziernfelda
i mađarska itd.


U praktičnom životu izbor pojedinih formula otežavala je okolnost, što njihova
upotrebljivost nije bila dokazana naučnim metodima na osnovu procene na velikom
broju primeraka iz najraznovrsnijih krajeva.


Kako se približava vreme za veliku međunarodnu lovačku izložbu, koja se drži
u novembru ove godine u Berlinu, trebalo je raščistiti s formulama još pre izložbe, da
se stvori opšte iprihvaćeno objektivno merilo za ocenjivanje trofeja na ovoj izložbi,
koja će, sudeći po pripremama, preći sve dosadašnje priredbe ove vrste. U tom cilju
sazvan je već spomenuti odbor na sastanak, koji je održan u Pragu od 24—29 maja


o. g. Učestvovalo je 17 članova iz 12 zemalja, od tih dvojica iz Jugoslavije (biv. ministar
u Sarskom području i pretsednik upravnog suda Dr Milova n Zoriči ć i
profesor Dr Mila n M a r i n o v i ć). Pored redovnih članova bilo je još 29 pozvanih
gosti.
Za taj sastanak spremila je uprava državnih šuma u Čehoslovačkoj na čelu
s gen. direktorom Dr K. Š i m a n o m, a u zajednici sa lovačkom komorom i lovačkim
organizacijama (na čelu prof. visoke škole u Brau ing. Dyk ) i zavodom za naučno
izučavanje lovstva (na čelu univ. prof. Dr ....... ) takav materijal, da je inače
teški zadatak komisije bio sasvim uprošćen i olakšan. Vreme sastanka odabrano je
za vreme proletne lovačke izložbe trofeja CSR, a osim toga sagrađen je i naročiti
paviljon, u koji su sakupljene trofeje sa svih strana sveta, tako da je premeravanje
moglo uslediti bez ikakih poteškoća. Osim toga pripremljen je ceo niz dokumentovanih
referata o pojedinim formulama sa paralelnim pokusima i stavljen nđ dispoziciju komisiji
ceo kadar šumarskog personala sa svim potrebnim spravama.


Rad je razdeljen u četiri komisije: 1) z a jelena i s r n j a k a, pretsednik


vrhovni meštar Reicha Scherping , potpretsednik upravnik dvor. lovišta iz Buku


rešta Mocsonyi; 2) za platana, soba i irvasa, pretsednik upravnik dvor.


lovišta iz Budimpešte K i s s de N e m e s k é r, potpretsednik Belgijanac de V i n d ;


3) za bizona, muflona, d i v o j a r a, k o z o r o g a i si., pretsednik Dr M. Z o


riči ć, potpretsednik grof C o 11 o r e d o - M a n n s f e 1 d (Austrija) ; 4) za kurjaka,


risa, medveda ivepra, pretsednik grof B i e 1 s k i (Poljska), potpretsednik prof.


Komârek (CSR).


Potkomisije su vrlo savesno radile nekoliko dana, za koje vreme je vršena cela
serija premeravanja i upoređenja na osnovu svih postojećih formula. U komisiji za
jelene imali srno pri ruci i naše jelensko rogovlje iz Vojvodine, koje je vrlo porozno,
te brzo gubi težinu. Zahvaljujući tom rogovlju prisutni su došli do osvedočenja, da
dotle upotrebljavana Nadlerova formula, koja je bazirana prvenstveno na težini rogovlja,
ne može biti primljena za međunarodnu, te se pristupilo modifikaciji, kod koje
je uzeta za bazu Šimanova formula. Tako se radilo i kod ostalih formula, te su sve
pretrpele manje ili veće izmene. Nove formule biće oprobane na velikoj međunarodnoj
izložbi u Berlinu.


603