DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Francuske, Cehoslovačke, Švedske, a i medu našim članovima C. I. C-a nalaze se dva
šumara.


Na sastanku održanom pre tri godine u Varšavi izabrano je nekoliko komisija
sa naročitim zadatkom. Jedna od tih komisija imala je da prouči pitanje ocenjivanja
lovačkih trofeja. Iz Nauke o lovu poznato je, da su formule za ocenjivanje trofeja pronalazak
novijeg vremena i da u tom pogledu nije bilo saglasnosti među lovcima.
Funkcioneri na raznim nacionalnim i međunarodnim izložbama imali su mnogo muke
da nađu kriterij za objektivno ocenjivanje vrednosti pojedinih trofeja, od čega je na
međunarodnim izložbama zavisio i prestiž pojedinih zemalja. Tako je za jelensko rogovlje
poznata formula dr ing. K. Šimana, Prof. Dyka, direktora muzeja Nadlera i
Blancharda; za srnjake formule Šimana, Dyka, šumarnika Biegera, dr Rubeške i mađarske
formule; za divojarce formule dr Šimana, Bar. Sommaruge, ing. Zmaga Ziernfelda
i mađarska itd.


U praktičnom životu izbor pojedinih formula otežavala je okolnost, što njihova
upotrebljivost nije bila dokazana naučnim metodima na osnovu procene na velikom
broju primeraka iz najraznovrsnijih krajeva.


Kako se približava vreme za veliku međunarodnu lovačku izložbu, koja se drži
u novembru ove godine u Berlinu, trebalo je raščistiti s formulama još pre izložbe, da
se stvori opšte iprihvaćeno objektivno merilo za ocenjivanje trofeja na ovoj izložbi,
koja će, sudeći po pripremama, preći sve dosadašnje priredbe ove vrste. U tom cilju
sazvan je već spomenuti odbor na sastanak, koji je održan u Pragu od 24—29 maja


o. g. Učestvovalo je 17 članova iz 12 zemalja, od tih dvojica iz Jugoslavije (biv. ministar
u Sarskom području i pretsednik upravnog suda Dr Milova n Zoriči ć i
profesor Dr Mila n M a r i n o v i ć). Pored redovnih članova bilo je još 29 pozvanih
gosti.
Za taj sastanak spremila je uprava državnih šuma u Čehoslovačkoj na čelu
s gen. direktorom Dr K. Š i m a n o m, a u zajednici sa lovačkom komorom i lovačkim
organizacijama (na čelu prof. visoke škole u Brau ing. Dyk ) i zavodom za naučno
izučavanje lovstva (na čelu univ. prof. Dr ....... ) takav materijal, da je inače
teški zadatak komisije bio sasvim uprošćen i olakšan. Vreme sastanka odabrano je
za vreme proletne lovačke izložbe trofeja CSR, a osim toga sagrađen je i naročiti
paviljon, u koji su sakupljene trofeje sa svih strana sveta, tako da je premeravanje
moglo uslediti bez ikakih poteškoća. Osim toga pripremljen je ceo niz dokumentovanih
referata o pojedinim formulama sa paralelnim pokusima i stavljen nđ dispoziciju komisiji
ceo kadar šumarskog personala sa svim potrebnim spravama.


Rad je razdeljen u četiri komisije: 1) z a jelena i s r n j a k a, pretsednik


vrhovni meštar Reicha Scherping , potpretsednik upravnik dvor. lovišta iz Buku


rešta Mocsonyi; 2) za platana, soba i irvasa, pretsednik upravnik dvor.


lovišta iz Budimpešte K i s s de N e m e s k é r, potpretsednik Belgijanac de V i n d ;


3) za bizona, muflona, d i v o j a r a, k o z o r o g a i si., pretsednik Dr M. Z o


riči ć, potpretsednik grof C o 11 o r e d o - M a n n s f e 1 d (Austrija) ; 4) za kurjaka,


risa, medveda ivepra, pretsednik grof B i e 1 s k i (Poljska), potpretsednik prof.


Komârek (CSR).


Potkomisije su vrlo savesno radile nekoliko dana, za koje vreme je vršena cela
serija premeravanja i upoređenja na osnovu svih postojećih formula. U komisiji za
jelene imali srno pri ruci i naše jelensko rogovlje iz Vojvodine, koje je vrlo porozno,
te brzo gubi težinu. Zahvaljujući tom rogovlju prisutni su došli do osvedočenja, da
dotle upotrebljavana Nadlerova formula, koja je bazirana prvenstveno na težini rogovlja,
ne može biti primljena za međunarodnu, te se pristupilo modifikaciji, kod koje
je uzeta za bazu Šimanova formula. Tako se radilo i kod ostalih formula, te su sve
pretrpele manje ili veće izmene. Nove formule biće oprobane na velikoj međunarodnoj
izložbi u Berlinu.


603