DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 50     <-- 50 -->        PDF

Ovirn radom mnogo je učinjeno na otklanjanju dosadašnjih nesigurnosti u ocenjivanju
trofeja, što irna i stanoviti ekonomski značaj. ´Po bodovima, koje dobivaju
pojedine trofeje, ne daje se naime samo satisfakcija srećnom lovcu; taj momenat na
međunarodnim lovačkim izložbama ima daleko veći značaj. Svima je još u živoj uspomeni
uspeh Rumunije na međunarodnoj lovačkoj izložbi u Leipzigu, gde su Rumunji
pobrali najbolje trofeje, posle čega je započet pravi juriš bogatih lovaca iz svih ikrajeva
sveta na rumunjska lovišta, gde se danas n. pr. dobri jeleni plaćaju 1000—1500 RM.
Ne treba dokazivati, kakav upliv može to vršiti na šumsku rentu.


I kod nas se postepeno obnavljaju lovišta i neke direkcije šuma postigoše već
lepe uspehe prodajom otstrela iz svojih šuma. Zato nam nije svejedno, kako će se
ocenjivati trofeje na berlinskoj izložbi; iza uklanjanja izvesnih nepovoljnih faktora iz
dosadašnjih formula imamo opravdanih nada, da će naša država na berlinskoj izložbi
zauzeti jedno od prvih mesta, što ne će ostati bez posledica ne samo za budućnost
našeg lovstva već i našeg šumskog gospodarstva.


Dr M. M.


IZ UDRUŽENJA


ZAPISNIK


5.
redovite sjednice Upravnog odbora Jugoslovenskog šumarskog udruženja održane
dne 22. augusta 1937. godine u Zagrebu.
Prisutni: Predsjednik Dr. ing. Dragoljub Petrovi ć, podpredsjednik:
Dr. ing. Andrija Petračić, tajnik ing. Ante Pre mužić, blagajnik Oskar
D r e m i 1, odbornici gg. inženjeri : Ilija Lončar, Ivan J u v a n č i ć, Stjepan
Mikša, Milan Anić, Otmar Miklau, i urednik Šumarskog Lista prof. Dr.
ing. Antun Leva k ovi ć.


Odsustvo sii pismeno ili porukom ispričali gg.: podpredsjednik
inž. Milan L e n a r č i ć te odbornici : Ing. Vjenceslav Radošević, Ing. Ivan
S m i 1 a j, Ing. Bogdan Đ a b i ć, Ing. Fran R a v n i k, Ing. Salih D j i k i ć,
Dr. ing. Josip Balen, Ing. Boris lav Nikoli ć, Ing. Nikola M i 1 j u š, Ing.
Josip Marčić i Ing. 2 i v o j i n Vančetović.


Dnevni red:


1. — Pozdrav predsjednika.
2. — Čitanje zapisnika
prošle sjednice i njegovo ovjerovljenje.
3. —i Izvještaj tajnika
o tekućem poslovanju udruženja.
4.
— Izvještaj blagajnika o stanju imovine i blagajničkom poslovanju te pretres predloga
predračuna za godinu 1938.
5.
— Rasprava o projektu Uredbe o organizaciji i službi čuvarskog osoblja kod Uprave
državnih šuma. (Min. Š. i R. br. 1532).
6. — Rasprava o otkupu servituta na području bivše Bosne i Hercegovine.
7. — Rasprava o mjerama za propagandu šumarstva.
8. — Kretanje u članstvu J. Š. U. (primanje novih članova, brisanje umrlih i onih
koji su najavili istup).
604
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 51     <-- 51 -->        PDF

9. — Rasprava o nacrtu izvještaja Upravnog odbora J. Š. U. i konačna njegova redakcija
za 61. (XVI.) glavnu godišnju skupštinu Udruženja.
10. — Definitivno utvrđenje dana za održanje 61. (XVI.) godišnje glavne skupštine,
sastav poziva i dnevnog reda za skupštinu i stručne ekskurzije.
11. — Rasprava o oporezovanju šuma i šumskih zemljišta.
12. — Eventualija.
Tečaj sjednice:


1. — Predsjednik Dr. ing. Dragoljub Petrović otvara sjednicu u 8 i .
sati, žali što je mnogo članova odbora odsutno. Razlog je međutim, kako se vidi iz
pismenih ispričnica i isprika usmenom porukom1 terenska zaposlenost u ove dane najživljega
rada stručnog po šumama. Mnoge su isprike stigle brzojavom, a to znači da
su mnoga gg. odbornici do u zadnji čas držali, da će ipak-na sjednicu moći doći.
Ova je sjednica predzadnja u ovoj radnoj godini, šesta sjednica održat će se
dne 25. IX. 1937. u Novom Sadu uoči glavne godišnje skupštine, pa se pozivaju i prisutna
gg. odbornici, a neka tajnik u pozivu za tu sjednicu naročito naglasi, da svi
članovi Upravnog odbora neizostavno dođu i na tu šestu sjednicu i na godišnju glavnu
skupštinu Udruženja u Novom Sadu.


2. — Tajnik ing. Ant e Premuži ć saopćuje´, da je zapisnik prošle (4) sjednice
Upravnog odbora ´prema sporazumu na toj sjednici otisnut već u Šumarskom Listu
broj 7—8 od godine 1937. pa nije potrebno, da se posebice čita, ako su sva prisutna
gospoda odbornici zapisnik pročitali. Budući da su svi prisutni pročitali zapisnik, a na
upit predsjednika nema nitko primjedaba, zapisnik se usvaja i po gg. odbornicima Iliji
Lončaru i Ivanu Juvančiću ovjerovljuje. (
3. — Tajnik ing. Ant e Premuži ć izvješćuje o tekućem poslovanju udruženja
u međuvremenu od 4. sjednice:
a) Naučna ekskurzija u Českoslovačke šume. Na osnovu zaključka
stvorenog na 4. sjednici dne 13. VI. 1937. pod točkom 17. g) pristupilo je predsjedništvo
udruženja organizaciji naučne ekskurzije u českoslovačke šume, pa se dopisivanjem
s Šumarskim uredom veleposjeda grada Brna u Kuržimu odredio program
ekskurzije (pregled šuma vlasništva grada Brna, posjet spilje Macohe, pregled triju
državnih šumarskih i školskih gospodarstava u daljoj okolici Brna, državnih šuma kod
Krživoklata zapadno od Praga, posjet Praga). Uprava udruženja objavila je ekskurziju
i pozvala učesnike dvaputa putem /dnevnih novina i posebice preko državnih, samoupravnih
i privatnih šumarskih nadleštava, da se prijave do .. VIII. 1937. Ekskurzija
bi počela dne 29. VIII. 1937. Poradi silnih kiša čitavoga ovoga ljeta oteščano je bilo
svršavanje stručnih i poslovnih radova ove godine u našim šumama, mnogim šumarima
porasli su neodgodivi poslovi poradi poplava i prirodnih nezgoda, pa se nije mogao
javiti dovoljan broj učesnika. Sa prijavljenih sedam učesnika nije se mogla ekskurzija
ostvariti, pa je uz zahvalu gg. kolegama čehoslovačkim šumarima i ustanovama na
pokazanoj bratskoj drugarskoj susretljivosti ekskurzija otkazana. (Prim a s e n a
znanje!)


b) Oporavilište za šumarske činovnike i njihove obitelj.!
na otoku Mljetu.


U vezi sa obaviješću na prošloj (4.) odborskoj sjednici pod toč. 17. f) izvješćuje
tajnik, da je stigao odgovor Direkcije šuma u Mostaru, pod koju sada spada i državna
šuma na Mljetu sa zgradom bivšeg benediktinskoga manastira. Direkcija nije dostavila
nikakovih nacrta niti troškovnika za popravke i preinake te zgrade, pa se prema tome
ipak nema podataka za konačan zaključak o preuzimnju te zgrade po sporazumu od


605
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Ministarstva šuma i rudnika i o mogućnosti adaptacije ,po Udruženju u naumljenu svrhu.
Direkcija šuma Mostar nema ranije izrađenih nacrta i troškovnika.


Zaključuje se, da se pokuša putem Min. šuma i rudnika
doći do nacrta i troškovnika, za koje se zna da su izrađen i, a
tajnik Ing. Pre mužić, da ove jeseni pođe na Mljet i točnim pregledom
zgrade, šume i okolice izradi i Upravnom odboru podastre
dokumentovan i iscrpivo obrazložen predlog!


c) Direkcija šuma Skoplje dostavila je pod brojem 4596—1937. opsežan prepis
Zapisnika o radu šumsko-privredničke konferencije održane dne 28. .. i 1. III. 1937.
u Skoplju. Toj ina šire zasnovanoj konferenciji predsjedavao je načelnik za upravu
državnih šuma gospodin Dr. ing. Žarko Miletić, a otvorio ju je svojim govorom gospodin
Ministar šuma i rudnika Ing. Gjura Janković. U obliku govora i čitanih referata
iznesao je više misli i pretiloga o potrebnoj organizaciji budućeg rada oko unapređenja
šumarstva i poljoprivrede u Vardarskoj banovini.


Zaključuje se, da uprava Udruženja dade izraditi prikladan
eksceript iz toga zapisnika za Šumarski List, ikako bi se
širi krug čitalaca društvenog glasila upoznao sa nazorima
šumarskih poljoprivrednih stručnjaka i pojedinih privrednika
i o smjernicama budućeg rada na tome području naše
države.


d) Na ovogodišnjoj glavnoj skupštini Središnjeg društva češkoslovačkih šumara
dne 3. do 6. jula u Liberecu zastupao je kao delegat Jugoslov. šumarsko udruženje


g. F ran Vi die, koga je na zamolbu upravnog odbora udruženja odredila u tu svrhu
Ljubljanska podružnica. Osim toga je Ljubljanska podružnica na tu skupštinu izaslala
svoga tajnika g. Tavčara. Delegat Udruženja Dr. Vidic podnesao je po povratku iz
Čehoslovačke opširan izvještaj. U izvještaju se poglavito opisuju šume i šumarske
prilike onih predjela, kuda su prolazili učesnici skupštine. (Prima se na znanje!).
e) Njemačko šumarsko društvo (Deutscher Forstverein) pozvalo je .1. Š. U. dopisom
od 27. VII., da izašalje svoga delegata na njihovu godišnju skupštinu, koja se


održava dne 4. IX. u Freiburgu. Zaključuj e se, da se zažel i uspješa n
ra d kongresa , a delegat , da se ne izašalj e porad i skučeni h
sredstav a udruženja .


f) Udruženje civilnih inžinjera-geodeta dostavilo je prvi broj svoga glasila »Geodetski
List« (za ožujak 1937) sa zamolbom, da J. Š. U. dostavlja u zamjenu svoje
glasilo »Šumarski List« u svrhu učvršćenja međusobnih društvenih i stručnih veza. —
Zaključuje se, da se Udruženju civilnih inžinjera-geodeta
ti ostave dosada izašli brojevi našega glasila za god. 1937. i
dalje da se zamjena vrši, jer Geodetski List donosi gradivo
iz nauke, koja je predmet studija i prakse šumarskih inži


r. j e r a.
g) Uredništvo časopisa »Seljački bukvar« dostavilo je u godini 1937. izašle brojeve
svoga Lista sa zamolbom, da mu se u zamjenu šalje Šumarski List, jer želi, da
u svom Listu donosi sve, što bi za seljaštvo bilo važno iz šumarstva i šumske privrede.
Zaključuje se, da se zamoljena zamjena tokom godine
1937. vrši, a koncem godine da se pregleda i k o n s t a t u j e, što je
list o šumarstvu donesao, te da se ocijeni, ima li se zamjena
vršiti i dalje. Bude li »Seljački Bukvar« donosio zgodne pučke
članke i bilješke o šumarstvu, potpomoći će se zamjenom propaganda
šumarstva među širim seljačkim slojevima.
h) Gospodin Teodor BudJsavljević, stipendista J. Š. U. apsolviravši studij na
šumarskom fakultetu u Zagrebu krajem školske godine 1936/37. zahvaljuje se pismeno


606
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Udruženju, što mu je davanjem stipendije po Din. 500.— mjesečno kroz četiri godine
omogućilo svršiti šumarski studij. Nastojat će, da se oduži .»radeći, što može, u korist
šumarskoj struci i ljudima uopće«!


i) Udruženje činovnika poštanske, telegrafske i telefonske struke odgovorilo je
na upućeni im dopis sa strane .1. Š. U. u pogledu poduzimanja koraka za povišenje
plaće državnih činovnika (broj 373—1937). Udruženje je sa svoje strane i ranije u tom
pogledu poduzelo korake i pokretalo akcije.


j) Udruženje stručne štampe Kraljevine Jugoslavije organizuje »´Prvu izložbu
stručne štampe Kraljevine Jugoslavije« i poziva J. Š. U., da izloži svoje glasilo. Pristojba
za pola kvadratnog metra (kao minimum) izložbenog prostora jest Din. 100.—.


Zaključuje se, da se Šumarski List na toj izložbi, koja se
održava od 3. do 10. oktobra u Beogradu, izloži.


4. — Blagajnik Oskar Dre m il izvještava o tekućem blagajničkom poslovanju.
Po tom saopćuje, da je proučenjem akata i prikupljanjem informacija ustanovio,
da se svojedobno radilo o osiguranju Šumarskog muzeja, koji je predan na uporabu
šumarskom fakultetu, ali da do faktičnog osiguranja nije došlo. Zaključuj e se,
da se osiguranje muzeja na svotu od Din. 250.000.— kod osiguravajućeg
društva »Croatia« u Zagrebu predbilježi, a uprava
univerziteta u Zagrebu pozove, da prema ugovornoj obavezi
osiguranje u istinu provede i osigurninu redovito plaća. —
Pretresa se zatim predlog predračuna (budžeta) udruženja za god. 1938., pa se nakon
nekih manjih promjena nacrt budžeta prihvaća time, da se otisne zajedno sa izvještajem
o radu Udruženja u godini 1936/37. ´
5. — Tajnik čita nacrt Uredbe o organizaciji i službi čuvarskog osoblja kod
Uprave državnih šuma, što ga je Ministarstvo šuma i rudnika dostavilo na mišljenje
Udruženju aktom broj 15321.
Nakon rasprave zaključuje se, da se s obzirom na kratak dani rok za odgovor
upozori samo na poteškoće, koje bi se bez sumnje suprostavile u praksi provedbi 61. 3.
nacrta Uredbe. Zabranom služenja čuvaru na području srezova, gdje je roden on ili
njegova žena, te gdje on ili žena imaju rođaka ili nepokretnog imanja, onemogućilo bi
se kod striktne provedbe služenje čuvarima i ondje, gdje nema stvarnih zapreka, da
svoju službu vrše nesmetano i savjesno. Opća tendenca čl. 3. nacrta Uredbe je ipak
dobra i njeno uvaženje u restingiranoj mjeri potrebno. Dovoljna bi međutim bila ustanova,
da se čuvar ne namješta u blizini svoga ili ženinog rodnog mjesta ili gdje bi mu
uslijed srodstva bilo oteščano savjesno vršenje povjerene službe. Činjenicu, da čuvar
iz daleka teže pozna ljude i načine vršenja krađa i prodaje kradenog drveta, oslabljuje
u izvjesnoj mjeri projektovana stalnost čuvara barem kroz 5 godina na jednom mjestu.
Kod premještanja, unapređivanja i otpuštanja lugara nije zgodno da direktor bude
vezan na predlog šefa šum. uprave i inspekcionog odnosnog činovnika Direkcije, jer
kao odgovorni šef kontroliše rad sviju podređenih mu organa, nego kod tih svojih čina
ima da valjano ocijeni učinjene mu predloge s tih strana.


6. — Radi odsutnosti članova Upravnog odbora iz Bosne kao i radi toga, što ni
predsjedniku g. Dr. Dragoljubu Petroviću ni g. ing. Bogdanu Babicu
nij e bilo moguće doći dan prije sjednice dne 21. VIII. sa odnosnim spisima i podacima
u Zagreb, da se pitanje predhodno po odboru ad hoc (Petrović, Babić, Premužić) raspravi
i obrazložen predlog podnese, zaključuje se, da se odustane od rasprave o
otkupu servituta na području bivše Bosne i Hercegovine, te da se to pitanje raspravi
na jednoj od odborskih sjednica iza glavne skupštine.
7. — Predsjednik Dr. Dragoljub Petrović, saopćuje, da nije iznesen pred
sjednicu novi kakav predlog u pitanju propagande šumarstva, no skupštini udruženja
607
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 54     <-- 54 -->        PDF

u Novom Sadu treba da bude parola: zaštita naših šuma. Toj svrsi kao uvod i podloga
poslužit će posebni referat sa naslovom »Zaštita šuma«, pa treba nastojati, da se tom
zgodom u diskusiji povede riječ o propagandi šumarstva, kao važnom dijelu mjera
za zaštitu šuma, kako bi se dobio što veći krug članova udruženja, da u propagandi
na razne načine što više aktivno sudjeluje.


8. — Kretanje članova J. Š. U. Tajnik izvješćuje da su stigle zamolbe za prijem
u članstvo J. Š. U. ove gg. za redovite: Popovi ć P a j o, šum. savjetnik Novi Sad;
Ing. Vladislav Popović, šum. pristav Banja Luka; Ing. Miloš O b r a d o v i ć,
sreski šum1, referent Podgorica; Dr. Fr an R o š, odvetnik in poscsnik Laško; Ing.
Despot Nikola, šum. savjetnik Banjaluka; Ing. Dujić Ante, šum. referent
Samobor; za člana pomagača: Hribarni k Erich , stud. šumarstva Zagreb. —
Zahvaljuju se na članstvu: Ing. H e u e i s e L e vin, viši š. savjetnik u p. Zagreb; M ilošević
Dušan, šum. pristav Beograd; Cvijić V a s o, podšumar Tuzla. (Novi
se članovi primaju, a ostale promjene uzimaju k znanju!)
9. — Tajnik Ing. Ant e Premuži ć čita nacrt Izvještaja Upravnog odbora
61.
(XVI.) glavnoj godišnjoj skupštini o radu u godini 1936/37.
Predsjednik Dr. Dragolju b Petrovi ć primjećuje, da bi bilo podesno gradu
izvještaja poredati u poglavlja u smislu čl. 3. Pravila J. Š. U., da i sama skupština,
a i kasnije svatko lakše kontroliše, što je i koliko kada Udruženje izvršilo od svojih
glavnih i pravilima određenih zadataka. (Prima se!)
Tajniku se stavlja u dužnost, da izvještaj sa tako raspoređenom građom pravovremeno
dade u tisak, kako bi zajedno sa pozivom na skupštinu mogao biti priložen


9. broju Šumarskog Lista za mjesec septembar i na vrijeme dostavljen svima članovima,
da ne bude potrebno na skupštini izvještaja čitati.
10. — Tajnik ing. Ant e Premuži ć izvješćuje o prepisci u svrhu organizacije
61. godišnje glavne skupštine u Novom Sadu. Nakon rasprave o stiglim informacijama
i predlozima lokalnog pripremnog odbora, što su ga na zamolbu Uprave udruženja
organizovali gg. kolege i članovi Udruženja namješteni kod šumarskog odsjeka Kr.
Banske uprave i Direkcije šuma u Novom Sadu, na predlog predsjednika Dr. Drago 1
j u b a P e t r o v i ć a, zaključuje se, da se skupština sazove za dne 26. i 27. septembra
u Novom Sadu sa slijedećim dnevnim redom:
1. Dne 26. IX. u 10 sati otvaranje zborovanja u velikoj dvorani hotela »Sloboda«.
2. Predavanje g. Ing. Paje Popovića, šefa šum. odseka kr. banske uprave u Novom
Sadu: »Odnošaji i važnost šumarstva u Dunavskoj banovini«.
3. Isti dan poslije podne u 15 sati nastavak zborovanja u velikoj dvorani hotela
»Sloboda«.
Referat g. Ing. Andrije Perušića, inspektora Min. š. i r., Beograd: »Oiporezovanje
šuma i šumskih zemljišta«.


4. Referat ing. Bore Nikolića, višeg šumarskog savjetnika Min. š. i r., Beograd:
»Zaštita
šuma«.
Poslije iznesenih referata slijedi diskusija o temama njima potaknutima.


5. Izvještaj Upravnog odbora o društvenom radu u godini 1936./37., i stanju
društvene imovine; izvještaj Nadzornog odbora i podjeljivanje razrješnice Upravnom
i Nadzornom odboru.
6. Rasprava o budžetu Udruženja za godinu 1938.
7. Odluka o mjestu održavanja slijedeće skupštine Udruženja.
8. Rasprava o stiglim predlozima.
9. Eventualija.
608
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Ukoliko rte stigne odobrenje za pogodovnu vožnju na željeznicama prije tiskanja
poziva, tajnik će naknadno putem dnevnih novina izvijestiti članstvo o dobivenim
povlasticama.


11. — Na predlog predsjednika Dr. Dragoljuba Petrovića skida se predmet
s dnevnog reda, jer će na skupštini u Novom Sadu prema usvojenom dnevnom
redu biti poseban referat posvećen pitanju oporezovanja šuma i šumskih zemljišta.
12. — Eventualija:
a) Tajnik ing. Ant e Premuži ć saopćuje, da je iz razgovora sa članom udruženja
g. Dr. Nikolom Neidhardtom doznao, da ga je u službi postradali naš
drug Ing. Ivan Saćer zamolio, da mu pribere informacije, gdje bi mogao dobiti jedan
sat za slijepce. Prema informacijama stajao toi jedan takav sat Din. 380.—. Kako je
život g. Saćeru, potpunom slijepcu, uz malu mirovinu vrlo težak, predlaže se, da mu


J. Š. U. iz za to raspoloživih sredstava nabavi i dade takav sat u znak i za utjehu,
da ne zaboravljamo svojih potrebnih i teško postradalih drugova. (Prima se!)
b) Tajnik izvještava i predlaže na odluku u međuvremenu od saziva sjednice
prispjelu ponudu Jugoslov. novinarskog udruženja — Potporni fond, da za Šumarski
List sakuplja oglase uz veći procenat nagrade, no što dobivaju ostali oglasni zavodi.
(Ne usvaja se!)


c) Na zamolbu Ljubljanske podružnice J. Š. U. broj 63/37 zaključuje se, da se
Upravni odbor obrati predstavkom na gosp. Ministra šuma i radnika, da se odustane
od odluke o ukidanju Niže gozdarske sole u Mariboru, jer je takova škola za napredak
šumarstva u Dravskoj banovini vrlo potrebna.


d) Stavlja se tajniku u dužnost da izradi za slijedeću sjednicu Upravnog odbora
predlog za raspis svetosavskih nagrada Udruženja, kako bi se na toj sjednici mogla
odabrati natječajna temata i natječaj početkom školske godine 193.7/38 raspisati.


Jednako se imade izraditi i predlog za raspis natječaja za dvije stipendije po
Din. 500.— mjesečno za dva studenta šumarstva u smislu postojećeg Pravilnika, budući
da su dosadanji stipendisti udruženja apsolvirali šumarske nauke.


e) Tajnik ing. Antun Premužić izvještava, da je izvršen zaključak 4. sjednice
Upravnog odbora od 13. VI. 1937. točka 17 e), pa su nakon predhodnog pristanka odnosne
gospode delegirani sa strane Jugoslovenskog šumarskog udruženja u pojedine
Poljoprivredne komore, i to na području 1. Savske banovine u Zagrebu Ing. Vilko
Čmelik, načelnik Min. šuma i rudnika u p. iz Zagreba za vijećnika, a ing. Dr. Rudolf
Pipan, šumarski savjetnik iz Bjelovara za zamjenika. 2. Dravske banovine u Ljubljani
Ing. Sotošek Stanko, učitelj gozdarske škole iz Maribora za vijećnika, a ing. Sevnik
Franjo, upravitelj drž. uprave iz Ljubljane za zamjenika. 3. Primorske banovine u
Splitu ing. Mužinić Milan, inspektor Min. šuma i rudnika u p. iz Splita za vijećnika,
a ing. Stepančić Fran, šum. inžinjer iz Splita za zamjenika. 4. Vardarske banovine u
Skoplju ing. Marković Ljubomir, direktor šuma iz Skoplja za vijećnika, a ing. Đoković
Radovan, viši šum. pristav iz Skoplja za zamjenika. 5. Vrbaske banovine u Banjaluci
ing. Savin Jovan, direktor šuma iz Banjaluke za vijećnika, a Dr. Zuboyic Jovan, viši
šumarsKi savjetnik iz Banjaluke za zamjenika. 6. Moravske banovine u Nišu ing. Miodragović
Bogoljub, direktor šuma iz Niša za vijećnika, a ing. Stevo Kolarovjć, viši
savjetnik iz Niša za zamjenika. 7. Zetske banovine u Cetinju ing. Kušan Stjepan,
šum. savjetnik iz Cetinja za vijećnika, a ing. Vučetić Spiro, sreski šum. referent iz
Dubrovnika za zamjenika. 8. Dunavske banovine u Novom Sadu ing. Manojlović Milan,
viši šumarski savjetnik iz Beograda za vijećnika, a ing. Baranac Slobodan, savjetnik
Ministarstva šuma iz Beograda za zamjenika. 9. Drinske banovine u Sarajeyu Ing.
Babić Bogdan, direktor šuma iz Sarajeva za vijećnika, a ing. Šerbetić Adolf, šumarski
savjetnik iz Sarajeva za zamjenika.


609