DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Ministarstva šuma i rudnika i o mogućnosti adaptacije ,po Udruženju u naumljenu svrhu.
Direkcija šuma Mostar nema ranije izrađenih nacrta i troškovnika.


Zaključuje se, da se pokuša putem Min. šuma i rudnika
doći do nacrta i troškovnika, za koje se zna da su izrađen i, a
tajnik Ing. Pre mužić, da ove jeseni pođe na Mljet i točnim pregledom
zgrade, šume i okolice izradi i Upravnom odboru podastre
dokumentovan i iscrpivo obrazložen predlog!


c) Direkcija šuma Skoplje dostavila je pod brojem 4596—1937. opsežan prepis
Zapisnika o radu šumsko-privredničke konferencije održane dne 28. .. i 1. III. 1937.
u Skoplju. Toj ina šire zasnovanoj konferenciji predsjedavao je načelnik za upravu
državnih šuma gospodin Dr. ing. Žarko Miletić, a otvorio ju je svojim govorom gospodin
Ministar šuma i rudnika Ing. Gjura Janković. U obliku govora i čitanih referata
iznesao je više misli i pretiloga o potrebnoj organizaciji budućeg rada oko unapređenja
šumarstva i poljoprivrede u Vardarskoj banovini.


Zaključuje se, da uprava Udruženja dade izraditi prikladan
eksceript iz toga zapisnika za Šumarski List, ikako bi se
širi krug čitalaca društvenog glasila upoznao sa nazorima
šumarskih poljoprivrednih stručnjaka i pojedinih privrednika
i o smjernicama budućeg rada na tome području naše
države.


d) Na ovogodišnjoj glavnoj skupštini Središnjeg društva češkoslovačkih šumara
dne 3. do 6. jula u Liberecu zastupao je kao delegat Jugoslov. šumarsko udruženje


g. F ran Vi die, koga je na zamolbu upravnog odbora udruženja odredila u tu svrhu
Ljubljanska podružnica. Osim toga je Ljubljanska podružnica na tu skupštinu izaslala
svoga tajnika g. Tavčara. Delegat Udruženja Dr. Vidic podnesao je po povratku iz
Čehoslovačke opširan izvještaj. U izvještaju se poglavito opisuju šume i šumarske
prilike onih predjela, kuda su prolazili učesnici skupštine. (Prima se na znanje!).
e) Njemačko šumarsko društvo (Deutscher Forstverein) pozvalo je .1. Š. U. dopisom
od 27. VII., da izašalje svoga delegata na njihovu godišnju skupštinu, koja se


održava dne 4. IX. u Freiburgu. Zaključuj e se, da se zažel i uspješa n
ra d kongresa , a delegat , da se ne izašalj e porad i skučeni h
sredstav a udruženja .


f) Udruženje civilnih inžinjera-geodeta dostavilo je prvi broj svoga glasila »Geodetski
List« (za ožujak 1937) sa zamolbom, da J. Š. U. dostavlja u zamjenu svoje
glasilo »Šumarski List« u svrhu učvršćenja međusobnih društvenih i stručnih veza. —
Zaključuje se, da se Udruženju civilnih inžinjera-geodeta
ti ostave dosada izašli brojevi našega glasila za god. 1937. i
dalje da se zamjena vrši, jer Geodetski List donosi gradivo
iz nauke, koja je predmet studija i prakse šumarskih inži


r. j e r a.
g) Uredništvo časopisa »Seljački bukvar« dostavilo je u godini 1937. izašle brojeve
svoga Lista sa zamolbom, da mu se u zamjenu šalje Šumarski List, jer želi, da
u svom Listu donosi sve, što bi za seljaštvo bilo važno iz šumarstva i šumske privrede.
Zaključuje se, da se zamoljena zamjena tokom godine
1937. vrši, a koncem godine da se pregleda i k o n s t a t u j e, što je
list o šumarstvu donesao, te da se ocijeni, ima li se zamjena
vršiti i dalje. Bude li »Seljački Bukvar« donosio zgodne pučke
članke i bilješke o šumarstvu, potpomoći će se zamjenom propaganda
šumarstva među širim seljačkim slojevima.
h) Gospodin Teodor BudJsavljević, stipendista J. Š. U. apsolviravši studij na
šumarskom fakultetu u Zagrebu krajem školske godine 1936/37. zahvaljuje se pismeno


606