DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Udruženju, što mu je davanjem stipendije po Din. 500.— mjesečno kroz četiri godine
omogućilo svršiti šumarski studij. Nastojat će, da se oduži .»radeći, što može, u korist
šumarskoj struci i ljudima uopće«!


i) Udruženje činovnika poštanske, telegrafske i telefonske struke odgovorilo je
na upućeni im dopis sa strane .1. Š. U. u pogledu poduzimanja koraka za povišenje
plaće državnih činovnika (broj 373—1937). Udruženje je sa svoje strane i ranije u tom
pogledu poduzelo korake i pokretalo akcije.


j) Udruženje stručne štampe Kraljevine Jugoslavije organizuje »´Prvu izložbu
stručne štampe Kraljevine Jugoslavije« i poziva J. Š. U., da izloži svoje glasilo. Pristojba
za pola kvadratnog metra (kao minimum) izložbenog prostora jest Din. 100.—.


Zaključuje se, da se Šumarski List na toj izložbi, koja se
održava od 3. do 10. oktobra u Beogradu, izloži.


4. — Blagajnik Oskar Dre m il izvještava o tekućem blagajničkom poslovanju.
Po tom saopćuje, da je proučenjem akata i prikupljanjem informacija ustanovio,
da se svojedobno radilo o osiguranju Šumarskog muzeja, koji je predan na uporabu
šumarskom fakultetu, ali da do faktičnog osiguranja nije došlo. Zaključuj e se,
da se osiguranje muzeja na svotu od Din. 250.000.— kod osiguravajućeg
društva »Croatia« u Zagrebu predbilježi, a uprava
univerziteta u Zagrebu pozove, da prema ugovornoj obavezi
osiguranje u istinu provede i osigurninu redovito plaća. —
Pretresa se zatim predlog predračuna (budžeta) udruženja za god. 1938., pa se nakon
nekih manjih promjena nacrt budžeta prihvaća time, da se otisne zajedno sa izvještajem
o radu Udruženja u godini 1936/37. ´
5. — Tajnik čita nacrt Uredbe o organizaciji i službi čuvarskog osoblja kod
Uprave državnih šuma, što ga je Ministarstvo šuma i rudnika dostavilo na mišljenje
Udruženju aktom broj 15321.
Nakon rasprave zaključuje se, da se s obzirom na kratak dani rok za odgovor
upozori samo na poteškoće, koje bi se bez sumnje suprostavile u praksi provedbi 61. 3.
nacrta Uredbe. Zabranom služenja čuvaru na području srezova, gdje je roden on ili
njegova žena, te gdje on ili žena imaju rođaka ili nepokretnog imanja, onemogućilo bi
se kod striktne provedbe služenje čuvarima i ondje, gdje nema stvarnih zapreka, da
svoju službu vrše nesmetano i savjesno. Opća tendenca čl. 3. nacrta Uredbe je ipak
dobra i njeno uvaženje u restingiranoj mjeri potrebno. Dovoljna bi međutim bila ustanova,
da se čuvar ne namješta u blizini svoga ili ženinog rodnog mjesta ili gdje bi mu
uslijed srodstva bilo oteščano savjesno vršenje povjerene službe. Činjenicu, da čuvar
iz daleka teže pozna ljude i načine vršenja krađa i prodaje kradenog drveta, oslabljuje
u izvjesnoj mjeri projektovana stalnost čuvara barem kroz 5 godina na jednom mjestu.
Kod premještanja, unapređivanja i otpuštanja lugara nije zgodno da direktor bude
vezan na predlog šefa šum. uprave i inspekcionog odnosnog činovnika Direkcije, jer
kao odgovorni šef kontroliše rad sviju podređenih mu organa, nego kod tih svojih čina
ima da valjano ocijeni učinjene mu predloge s tih strana.


6. — Radi odsutnosti članova Upravnog odbora iz Bosne kao i radi toga, što ni
predsjedniku g. Dr. Dragoljubu Petroviću ni g. ing. Bogdanu Babicu
nij e bilo moguće doći dan prije sjednice dne 21. VIII. sa odnosnim spisima i podacima
u Zagreb, da se pitanje predhodno po odboru ad hoc (Petrović, Babić, Premužić) raspravi
i obrazložen predlog podnese, zaključuje se, da se odustane od rasprave o
otkupu servituta na području bivše Bosne i Hercegovine, te da se to pitanje raspravi
na jednoj od odborskih sjednica iza glavne skupštine.
7. — Predsjednik Dr. Dragoljub Petrović, saopćuje, da nije iznesen pred
sjednicu novi kakav predlog u pitanju propagande šumarstva, no skupštini udruženja
607