DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 54     <-- 54 -->        PDF

u Novom Sadu treba da bude parola: zaštita naših šuma. Toj svrsi kao uvod i podloga
poslužit će posebni referat sa naslovom »Zaštita šuma«, pa treba nastojati, da se tom
zgodom u diskusiji povede riječ o propagandi šumarstva, kao važnom dijelu mjera
za zaštitu šuma, kako bi se dobio što veći krug članova udruženja, da u propagandi
na razne načine što više aktivno sudjeluje.


8. — Kretanje članova J. Š. U. Tajnik izvješćuje da su stigle zamolbe za prijem
u članstvo J. Š. U. ove gg. za redovite: Popovi ć P a j o, šum. savjetnik Novi Sad;
Ing. Vladislav Popović, šum. pristav Banja Luka; Ing. Miloš O b r a d o v i ć,
sreski šum1, referent Podgorica; Dr. Fr an R o š, odvetnik in poscsnik Laško; Ing.
Despot Nikola, šum. savjetnik Banjaluka; Ing. Dujić Ante, šum. referent
Samobor; za člana pomagača: Hribarni k Erich , stud. šumarstva Zagreb. —
Zahvaljuju se na članstvu: Ing. H e u e i s e L e vin, viši š. savjetnik u p. Zagreb; M ilošević
Dušan, šum. pristav Beograd; Cvijić V a s o, podšumar Tuzla. (Novi
se članovi primaju, a ostale promjene uzimaju k znanju!)
9. — Tajnik Ing. Ant e Premuži ć čita nacrt Izvještaja Upravnog odbora
61.
(XVI.) glavnoj godišnjoj skupštini o radu u godini 1936/37.
Predsjednik Dr. Dragolju b Petrovi ć primjećuje, da bi bilo podesno gradu
izvještaja poredati u poglavlja u smislu čl. 3. Pravila J. Š. U., da i sama skupština,
a i kasnije svatko lakše kontroliše, što je i koliko kada Udruženje izvršilo od svojih
glavnih i pravilima određenih zadataka. (Prima se!)
Tajniku se stavlja u dužnost, da izvještaj sa tako raspoređenom građom pravovremeno
dade u tisak, kako bi zajedno sa pozivom na skupštinu mogao biti priložen


9. broju Šumarskog Lista za mjesec septembar i na vrijeme dostavljen svima članovima,
da ne bude potrebno na skupštini izvještaja čitati.
10. — Tajnik ing. Ant e Premuži ć izvješćuje o prepisci u svrhu organizacije
61. godišnje glavne skupštine u Novom Sadu. Nakon rasprave o stiglim informacijama
i predlozima lokalnog pripremnog odbora, što su ga na zamolbu Uprave udruženja
organizovali gg. kolege i članovi Udruženja namješteni kod šumarskog odsjeka Kr.
Banske uprave i Direkcije šuma u Novom Sadu, na predlog predsjednika Dr. Drago 1
j u b a P e t r o v i ć a, zaključuje se, da se skupština sazove za dne 26. i 27. septembra
u Novom Sadu sa slijedećim dnevnim redom:
1. Dne 26. IX. u 10 sati otvaranje zborovanja u velikoj dvorani hotela »Sloboda«.
2. Predavanje g. Ing. Paje Popovića, šefa šum. odseka kr. banske uprave u Novom
Sadu: »Odnošaji i važnost šumarstva u Dunavskoj banovini«.
3. Isti dan poslije podne u 15 sati nastavak zborovanja u velikoj dvorani hotela
»Sloboda«.
Referat g. Ing. Andrije Perušića, inspektora Min. š. i r., Beograd: »Oiporezovanje
šuma i šumskih zemljišta«.


4. Referat ing. Bore Nikolića, višeg šumarskog savjetnika Min. š. i r., Beograd:
»Zaštita
šuma«.
Poslije iznesenih referata slijedi diskusija o temama njima potaknutima.


5. Izvještaj Upravnog odbora o društvenom radu u godini 1936./37., i stanju
društvene imovine; izvještaj Nadzornog odbora i podjeljivanje razrješnice Upravnom
i Nadzornom odboru.
6. Rasprava o budžetu Udruženja za godinu 1938.
7. Odluka o mjestu održavanja slijedeće skupštine Udruženja.
8. Rasprava o stiglim predlozima.
9. Eventualija.
608