DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 64     <-- 64 -->        PDF

po sortimentima. Podaci u detaljnim pregledima zadržali su onu fizionomiju, koju su
dobili u svojoj državi. Tako na pr. podaci za Jugoslaviju, ipored već navedenog, ističu
da je površina šuma od 1932. do 1935. god. s 31,2% pala na 30,6%. Rumunjska ističe
medu ostalim podatke o uređenju šuma, po kojima tek nešto više od jedne petine
imaju gospodarske osnove, dvije sedmine privremene, a ostala površina bez ikakvih
je uređajnih planova. Čeho-Slovačka predložila je podatke o veličini šumskih kompleksa
svrstanih po kategoriji vlasništva. Opširne podatke poslala je na pr. Švedska
razvrstavši ih posebno za sjeverne, a posebno za južne svoje šume. Tu su podaci i o
razdiobi šuma po njihovoj produktivnoj sposobnosti razvrstani u devet bonitetnih razreda
s maksimalnom produkcijom po 1 ha od 10,5 m3 (I. razred). Tih je svega 0.1%
ili oko 20.000 ha, dok je pretežni dio šuma u južnom dijelu u IV. i V. razredu (s prirastom
4,5 odnosno 3,4 m3), a u sjevernom dijelu u V. i VI. razredu (s 3,4 odnosno
2,5 m3), a vrst drva smreka, bor i breza.


Iz iznijetog razabire se zanimivost ove publikacije. Same brojke govore mnogo
više, nego li se to u prvi mah čini. Iz njih se može zaključiti o vrsti drveta, a starosti
šuma, o dimenzijama uzgoja drveta i t. d. dajući ujedno i sliku visine šumarstva u
odnosnoj državi. Ona služi i kao putokaz u trgovini drvom, jer se iz nje razabire, što
pojedine države kao kupci traže ili kao producenti nude, kao i kolika je godišnja produkcija
odnosno konsumpcija.


Knjiga je štampana s- uporednim francuskim i engleskim tekstom, a prema iznescnom
vrijedna preporuke, da se nađe u knjižnicama i naših šumarskih ustanova i
šumara.


Ing. O. Fiškorić.


PREGLED ČASOPISA.


Centralblatt für das gesamte Forstwesen, 1935, Hft 1. — t Dr. J. K1 i m e s c h.


— Ing. Strele : Zur Geschichte der Wildbachverbauung in Oesterreich von 1884 bis
1934. (Iz povijesti o zagrađivanju bujica u Austriji od 1884 do 1934 g.). — Dr. F.
Worschitz : Angaben zur röntgenographischen Qualitätsprüfung der Hölzer. (0
rentgenografskom određivanju kvalitete drva.)
Hft 2. — Ing. Strele : Zur Geschichte der Wildbachverbauung in Oesterreich
von 1884 bis 1934. (Svršetak.) — F. Schö n wiese : Die Lopyrus-Kalamität 1931/32
in Kärnten. (O štetama od Lopyrusa u god. 1931/32 u Koruškoj.)


Hft 3. — F. Schö n wi e se : Die Lopyrus-Kalamität 1931/32 in Kärnten. (Svršetak.)
— Ing. S c h w a rz: Klimatische Bedingungen des besten Gedeihens der Schwarznuss
in Nordamerika. (Klimatski uslovi najboljeg uspijevanja crnog oraha u Sjev.
Americi.) — Ing. Pohl : Und wiederum die Bodenertragslehre. (Opet primjena nauke


o čistoj prihodnoi vrijednosti tla.) — Dr. W. Neubauer : Zur Praxis der Waldschätzung.
(O procjenjivanju vrijednosti šuma.)
Hft 4. — Dr. W. Neubauer : Zur Praxis der Waldschätzung. (Nastavak.) —-
Ing. J. Fröhlich : Aus dem Fichtenurwald der Südkarpathen. (O smrekovoj prašumi
u Južnim Karpatima.)


Hft 5/6. — Dr. W. Leiningen: Prof. Dr. Richard Lang zum Gedächtnis.
(Uspomena na prof. dr. R. Langa.) — Dr. E. Schimitschek: Forstschädlingsauftreten
in Oesterreich 1927 bis 1933. (Pojava štetnih insekata u austrijskim šumama
od 1927 do 1933 god.) — Dr. W. Neubauer : Zur Praxis der Waldschätzung. (Nastavak.)


Hft 7/8. — Dr. E. Schimitschek : Forstschädlingsauftreten in Oesterreich
1927 bis 1933. (Nastavak.) — Dr. W. Neubauer : Zur [Praxis der Waldschätzung.
(Nastavak.)


Hft 9. — Dr. W. Neubauer : Ziur Praxis der Waldschätzung. (Svršetak.) —
Dr. E. Schimitschek : Forstschädlingauftreten in Oesterreich 1927 bis 1933. (Svrš.)


618
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Hft 10. — Dr. L. Hufnagel : Die Buchenfrage im Wechsel der Zeiten. (Pogledi


o uzgojnoj vrijednosti bukve u prošlosti i danas.) — Dr. J. Fl a t scher : Der Holzaussenhandel
Oesterreichs im Jahre 1934. (Austrijska vanjska trgovina drvom u god.
1934.) _ Dr. W. Neubauer : Zur Praxis der Waldschätzung. (Dodatak.)
Hft 11. — Dr. J. Fiat sc h er: t Julius Mar che t. — Ing. H. Zieger: Untersuchungen
über die Massenleistung von Fichte und Tanne im Plenterwalde. (Istraživanja


o
drvnim masama jelovine i smrekovine u prebornoj šumi.)
Hft 12. —Prof. M. Seitner : Larentia varia ta v. cembrae Kitt. (Larentia variata
v. cembrae i drugi neki leptiri koji živu na limbi.) —Dr. M. Schreiber : Zur
Methodik des Durchforstungsversuches. (O metodici pokusnog proredivanja.) — H.
Loh wag: Über eine Ahornkrankheit. (0 bolesti javora koju uzrokuje Poria obliqua
Bres.)
Centralblatt für das gesamte Forstwesen, 1936, Hft 1. — Prof. A. Kondratjew:
Zur Frage über die Methodik der Auswahl der Modellstämme. (O metodici izbora modelnih
stabala.)
Hft 2. — Prof. M. Seitner : Lachnus cembrae n. sp. Die Zirbenblattlaus. (Lachnus
cembrae kao štetnik na iglicama limbe.) — H. Hönlinger : Praktische Umtriebsbestimmung.
(Praktično određivanje ophodnje.)
Hft 3. — Dr. Schimitschek : Forstschädlingsauftreten in Oesterreich 1934
und 1935. (Pojava štetnih insekata u austrijskim šumama u g. 1934 i 1935.) — H.
Hönlinger : Zur Theorie des finanziellen Umtriebes. (0 teoriji financijske ophodnje.)
Hft 4. — Ing. Rie bel: Zur Praxis der Waldwertrechnung. (O računanju vrijednosti
šuma.) Dr. E. Schimitschek : Forstschädlingsauftreten in Oesterreich 1934
und 1935. (Svršetak.)
Hft 5/6. — Dr. E. B a z a 1 a: Anregungen und Betrachtungen zur forstlichen Oekonomik
und Forstpolitik. (O ekonomisanju u šumarstvu i šumarskoj politici.)
Hft 7/8. — Tischendorf: t Christoph Wagner. — Dr. W. Neubauer:
t Profesor Dr. Ernst Gerhardt. — Ing. F. Stell weg-Carion: Eignungsprüfung
bei Steokhölzern.
(Ispitivanje uzgojne sposobnosti reznica nekih vrsta.)
Ing. Milan Anić.


OGLASI


ŠTITI OD BOROVOG MODRENJA


FUNGIMORÎ


Drvo u mikroskopu Oku gledaoca pruža se u mikroskopu fantastična slika.
Drvne ćelije u svojoj prozirnosti — poput stakla — sjaju kao
svijetle, srebrne prilike. Jasno se vide srčane zrake pravokutno
svrstane, a i otvori koji međusobno spajaju pojedine ćelije dobro se
razabiru. Svu ovu krasotu razara poznata modra gljiva koja te ćelije
napunjuje svojom prljavom modrom gljivastom mrežom, pri čemu i


samo drvo gubi mnogo od svoje vrijednosti.


No postoji vrlo jednostavno i jeftino sredstvo kojim se
može spriječiti, da se zametne modra gljiva.
To je FUNGIMORS-postnpak


Zatražite odmah besplatno vrlo zanimljivu propagandistička brošuru.


GUSTAV GRAU & HEIDEL, CHEMNITZ 1


Zastupnik: Ing. ALEKSANDER WUNDSAM, SARAJEVO, poštanski pretinac 67.


619
ŠUMARSKI LIST 10-11/1937 str. 66     <-- 66 -->        PDF

INDUSTRIJA ORUŽJA


BOROVIVIK I VRBANIĆ


ZAGREB« Jurišlćeva 9 kod Glavne pošte
Telefon 59-S9


Preporuča svoj eij. gg. lovcima svoje prvorazredne puške, pištolje i sva lovački pribor.


PREUZIMAMO sve u puškaraki zanat zasijecajuee popravke oružja te izvršujemo ave
najsavjesnije. — Izradjujemo lovačke puške po specijalnim narudžbama — Prodajemo najsolidnju
lovačku municiju. — Dajemo savjete i informacije u pogledu lovačkog oružja,


Šumsk a Industrija


Filipa Deut§cha Sinovi


Vrhovčeva ulica 1 ZAGREB Telefon broj 30-47


Parna pilana u Turopolju.


Export najfinije hrastovine. — Na skladištu ima velike količine potpuno suhe hrastove
građje svih dimenzija


Utemeljeno godine 1860. Utemeljeno godine 1860.


Uprava gospodarstva i šumarstva


KRNDIJA


NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska i šumarska industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i šumske proizvode


620