DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 43     <-- 43 -->        PDF

a svaki upliv i pokušaj protiv ovog kardinalnog rada, pa dolazio on ma
s koje strane, bezuslovno spriječiti. Potrebe i nevolje naroda treba
onako tumačiti i liječiti, kakove one jesu, a ne prema momentanim interesima
raznih špekulanata.


Ovo bi bila temeljna načela, po kojima bi se imali budući radovi
na kršu prosuđivati i izvoditi, a koja bi svaki sin ove napaćene zemlje
trebao da pozdravi i prihvati kao najvažniji zadatak u radu za dobro
naroda. Svjestan sam težine ovoga zadatka i ne utvaram sJ, da će povodom
ovoga moga izlaganja krš osvanuti zelen, no želim skrenuti pažnju
čestite javnosti na način, kako bi trebalo da se počne, pa da se ta bijeda
bar malo ublaži i daljnje zlo spriječi. Popraviti stanje, koje se stoljećima
povlači i svakim danom sve više komplicira i pogoršava, nije jednostavna
stvar. Ovakav rad iziskuje najveće žrtve i napore kroz dug niz
godina, koje neće moći da izvede jedna generacija. Na nama je da
s time počnemo i dobrim primjerom prednjačimo, a mlađi će morati tim
smjerom da produže sve do konačnog poboljšanja i uspjeha. Ne učini
li se to, ostaće krš i golijet za vječita vremena kao žig i sramota današnje
generacije.


Nije mjesto ovdje, da se upuštam u detalje stručnih i tehničkih
izlaganja, po kojima bi se imali radovi izvoditi. 0 tome su već davno
stručnjaci napisali mnoge knjige, a ja ću se ograničiti samo na glavne
smjernice, koje bi imale da odgovaraju duhu vremena i prilikama, u
kojima živimo. Prva i polazna tačka u ovome radu mora biti, kako već
rekoh, da se svuda sačuva postojeća šuma i produktivna snaga tla. A
ovo će biti moguće samo onda, ako smanjimo potrošnju gorivog drveta
boljom ekonomijom i ako Hercegovcu potrebe na drvetu namirimo iz
šuma, u kojima se racionalno gospodari.


Da bi se ovo objasnilo, potrebno je da bar malo bacimo pogled
na hercegovački krš i: na bosanske šume, pa da onda tek rečemo, kako
bi se dalo ovo gospodarenje uskladiti i provoditi. Razmotrimo najprije
objekte, s kojih se danas Hercegovina drvari, način na koji se do drveta
dolazi, i krajeve, koji su u pogledu drveta najoskudniji.


Krš zauzima najveći opseg u blizini varošica, gradova i jačih na


selja. Iz ovakvih središta šire se golijeti i pustoš u radijalnom smjeru


na sve strane i zauzimaju iz dana u dan sve veće površine. Razlog je


cvome u tome, što se u napučenijim krajevima i jačim naseljima troši


više drveta, pa se svak laća za onim, što je bliže i do čega je lakše


doći. Nitko ne bira načina, na koji će se drvetom koristiti, kao što nitko


ne vodi brige ni o posljedicama, koje iz toga slijede. Nevolja očiju nema,


pa se svak bori za opstanak današnji ni ne misleći na to, šta mu nosi su


trašnji dan. Glavna je briga siromašnom konzumentu da dođe do što


jeftinijeg tovara drva, a onom bijedniku, koji ga drvetom snabdijeva, da


od utrška stečenog od tovara drva kupi pregršt brašna i šaku soli, kojom


će prehraniti obitelj.


Pošto na hercegovačkom kršu nema šuma, iz kojih bi se mogle do


bivati veće količine drveta, to nema ni razloga da se izrađuju transportne


naprave, kojima bi se drvo jeftinije dopremalo. Ostala je jedina moguć


nost dobave tovarom (najviše magaretom) ili bremenom i ljudskom sna


gom, kojom se sirotinja služi. Pa u ovom neracionalnom gospodarenju


leži razlog, da je drvo i skupo.


661