DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1937 str. 62     <-- 62 -->        PDF

i. Ujedinitelja. Podružnica bi zajam otplaćivala sukcesivno prema svojim finansijskim
mogućnostima u određenom joj vremenu.
Dr. Pe t rači ć drži, da se zamolbi ne može udovoljiti, jer izdatak Podružnice
ne bio za svrhu određenu čl. 3. Pravila J. Š. U.
Dr. Baien : Pored toga je nemoguće zamolbi udovoljiti, jer redovni prihodi
Udruženja dotječu tek kako tako za ostvarenje redovnih izdataka, kako se vidjelo prigodom
rasprave o predlogu budžeta za god. 1938. Gotovina Udruženja je uložena u
štedionicu na uložene knjižice, a ti su ulošci, kako je poznato »zaleđeni«, pa će se
moći njima raspolagati, tek kad opet postanu likvidni.


Ing. Miklau : Podružnica ne navodi konkretno, kako bi zajam vraćala, osim
toga se pokrenulo već pitanje uređenja lječilišta i oporavilišta za članove J. Š. U. na
otoku Mljetu, a štogod bude raspoloživa novca, trebat ćemo ga jamačno za pregradnju
Šumarskog Doma, kad iseli zagrebački šumarski fakultet po izgradnji zgrade za nj
u Maksimiru, što će predvidivo biti u godini 1938.


Po zavreštku rasprave zaključuje se, da se zamolbi ne može
udovoljiti, a o tom se ima Podružnica obavijestiti.


9. — Uzima se u pretres zamolba apsolvenata bivše dvogodišnje šumarske škole
u Sarajevu, da se J. Š. U. zauzme na nadležnim mjestima, da se apsolventi te škole
rasporede u smislu rešenja g. Ministra prosvjete broj 21.762/36., kojim im se priznaje
kvalifikacija potpune srednje škole, dok ostanu u svojoj struci.
Budući da se J. Š. U. zauzimalo opetovano u tom predmetu ranije prije spomenutog
rešenja, zaključuje se, da se preporuči interesentima, da
svaki osobno molbom na nadležnom mjestu zatraži svoje pravo.


10. — Rasprava o stiglim predlozima za 61. (XVI.) godišnju glavnu skupštinu:
a.) Dr. ing. Nikola Neidhardt podnesao je dne 12. IX. pismeni predlog, da skupština
promijeni Pravilnik o podjeljivanju stipendija J. Š. U. u smejru, da se stipendij
omogući i: 1.) našem unesrećenom drugu g. Ing. Ivanu Saćeru, 2.) djeci umrlih članova


J. Š. U. ne samo za studij šumarstva već i za studij drugih nauka. U obrazloženju se
uz ostalo napominje, »da nezaposlenih šumarskih inžinjera ima mnogo, pa nije potrebno
putem stipendija navoditi daljnje mladiće na studij šumarstva«.
Nakon podulje rasprave zaključuje se, da se predlog Dr. Neidhardta iznese pred
skupštinu s preporukom da se Pravilnik izmijeni u ovom smislu:


»J. Š. U. osniva kod svoje blagajne depozit, iz kojega će isplaćivati bilo stipendije
za studij šumarstva ili drugih disciplina na našim univerzitetima, bilo pomoći za
usavršavanje svojh članova — šumarskih inžinjera — kod nas ili na strani. U izuzetnom
slučaju moći će se dati pomoć i siromašnoj djeci u gimnaziji. — Pomoć za usavršavanje
ne može biti manja od Din. 5.000. Obroke, u kojima će se pomoć isplaćivati,
odredit će upravni odbor. Pomoć ili stipendij mogu dobiti djeca sadanjih ili umrlih
članova J. Š. U. Reflektanti studenti šumarstva ili drugih fakulteta treba da doprinesu
svjedodžbu o položenom prvom državnom ispitu.«


b.) Zaključuje se, da se pred glavnu skupštinu iznese predlog g. ing. Ivana Smi


laja od 15. IX., kojim traži a.) da se zamoli g. Ministra šuma i rudnika da nacrt Za


kona o sanaciji imovnih općina prije predaje Narodnom Predstavništvu dostavi J. Š. U.,


da po tom dade svoje mišljenje; b.) da se glavna skupština J. Š. U. izjasni, usvaja li


stanovište Upravnog odbora, što ga je zauzeo u predstavci upućenoj g. Ministru šuma


i rudnika u pitanju bivšeg jednog nacrta te uopće o sanaciji imovnih općina (Šum.


List god. 1937. str. 470 do 478).


c.) Zaključuje se, da se pred glavnu skupštinu iznese predlog g. ing. Ivana Smilaja
od 15. IX. 1937. o uređenju pitanja, da li su šumarski inžinjeri po novom zakonu
o ovlaštenim inžinjerima ovlašteni raditi i takve geodetskogeometarske radove, koji


680