DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 27     <-- 27 -->        PDF

uslove zakonom propisane, da budu proglašene zaštitnima, sa njima postupiti po drugom
stavu § 74. zakona o šumama.
»Osim prednjeg treba intenzivno propagirati šumarstvo i prosvećivati narod u
pogledu gazdovanja sa šumom.


»U pogledu šuma iz § 56 zakona o šumama zakonom je već omogućena puna
kontrola upravnih vlasti nad gospodarenjem sa istima, te je za sprečavanje devastacije
istih potreban intenzivan i smišljen rad upravnih vlasti i stroga, ali pravična primena
zakona i zakonskih sankcija sa njihove strane.


»Kako zakonom o šumama nisu predviđene apsolutno sve sankcije protivu svih
onih, koji se ne pridržavaju zakonskih naredaba i odredaba upravnih vlasti, to je
potrebno da one donesu sve potrebne naredbe, pa neka ih i donesu, u koliko ih do sada
već nisu donele.


»Naročitu pažnju treba obratiti:


1) čuvanju i njezi šuma iz § 56. zakona o šumama;


2) primeni sviju propisa zakona i zakonskih naređenja, naročito onih, koji sprečavaju
upropašćivanje ili služe unapređenju šuma;
3) brzoj i efikasnoj primeni sankcija prema svima i svakome.
»U pogledu čuvanja i nege šuma iz § 56. Zakona o šumama kr. banska uprava


— otsek za šumarstvo — mora najstrožu im merama obezbediti dobro čuvanje i negu
tih šuma.
»Otsek se isto tako mora postarati, da se svi propisi zakona i zakonskih naređenja
izvrše i izvršuju i nesme dopustiti, da mnogi od ovih ostaju neprimenjeni.
»Otsek mora zavesti strogu kontrolu nad radom krivičnih organa u pogledu brze
i efikasne primene sankcija.


»Otsek mora nastojati na tome da sve osoblje, koje ma u kome pogledu primenjuje.
ili izvršuje odredbe Zakona o šumama, bude neporočno, rnarljivoi i sposobno za
rad. Sve pak ono, koje nije na svom mjestu, ima se bez ikakve bolećivosti otpustiti iz
službe i zameniti sposobnim, savesniim i marljivim, ovo u toliko pre, jer je toga osoblja
za sada mali broj pa se kvantitet mora nadoknaditi kvalitetom.


»Uopšte otsek mora svim raspoloživim sredstvima nastati, da se satiranju i uništenju
šuma stane na put, obraćajući pri tome prvenstvenu i naročitu pažnju na šume,
od čijeg opstanka zavise vitalni interesi naroda i države.


»U koliko hi u ove svrhe trebalo Zakon o šumama dopuniti, otsek će podneti
obrazložen i celishodan predlog.


»Da bi odelenje za vrhovni šumarski nadzor bilo upućeno u sve mere, koje taj
otsek bude ipreduzeo s obzirom na ovo naređenje, Otsek će mu najdalje do kraja
meseca aprila ove godine podneti svoj iscrpan izveštaj i predlog.«


Banske uprave dolaze u dosta težak položaj, da potpuno izvrše prednje naređenje
u okviru zakonskih propisa. Nije dosta reći: »Neprijatelj je pred nama, navalimo!«,
ako prethodno nismo sistematski i valjano organiziovali i spremili borce i navalu. Prednji
raspis trebalo bi upotpuniti, a nekoje tvrdnje korigirati.


a) Ne stoji tvrdnja, da su »sve veće poplave« u vezi sa nestajanjem šuma, jer to
nije ni nauka prečistila. Dublji uzroci većim poplavamja kozmičke su prirode. Šume
povoljno utiču samo na djelovanje kratkotrajnih, normalnih kiša.


b) Neupućenost odnosno prosvijećenost naroda i poboljšanje njegovog materijalnog
stanja može tek u dalekoj budućnosti da pomogne. Liječenje toga zla dakle nije aktuelno.


c) Labavo ili nikakovo vršenje dužnosti pojedinih nadzornih vlasti i njihovih
str.učnih organa pri sprovođenju zakonskih propisa u pogledu šuma iz § 55 z. š. isto
tako nije općenit razlog za nestajanje nedržavnih šuma.


d) Najviše se satiru općinske i seoske šume, a i ostale zemljoradničke šume
raznih posjedovnih formacija kao i državne šume u Bosni i Srbiji. Zašto? Jer u tim


325