DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 28     <-- 28 -->        PDF

šumama nije organizovano čuvanje ili nikako ili barem ne kako treba. Način organizovanja
čuvanja općinskih i seoskih šuma raspravljen je prvi puta stvarno i pravilno
na kongresu Jugoslavenskog šumarskog udruženja u Novom: Sadu u septembru 1937 g.
i tamo je iznesen konkretan predlog, koji treba uzeti u razmatranje, jer je svaki drugi
put problematičan.


e) Ni sreski šum. referenti u najvećem dijelu države ne mogu da vrše svoj primarni
zadatak kako valja, jer ih je malo i jer imaju ogromne teritorije, a većinom su
mlađi i neiskusni stručnjaci. Sve kad bi ih i bilo u dovoljnom broju, ako nemaju potreban
broj pomoćnog tehničkog osoblja i čuvara, ne samo da ne mogu ništa, već su i suvišni.


f) 0 ono malo šumskih šteta prijavljenih po čuvarima ne raspravlja se brzo. To
ne zavisi o šum. ´organima, već o pravnim referentima kod sreskih načelstava. Ti se
izgovaraju, da nemaju dovoljno pomoćnog osoblja, da bi te silne šum. prijavnice i
daljnji postupak po njima na vrijeme otpravljali. Prolazi vrijeme i desi se, da g. ministar
šuma i rudnika predlaže amnestije i abolicije. Dakle u ovom vrlo važnom upravnom
postupku po podnesenim šum. prijavnicama treba se obratiti drugim faktorima i ev:
obezbijediti sredstva za pomoćne sie. U svoje je vrijeme brodska imovna općina plaćala
iz svojih sredstava po jednoga namještenika kod sreskoga načelstva u Brodu i Županji,
da pomogne pravnom referentu, i to joj se obilno isplatilo. I danas se može naći slična
solucija.


g) Opća privredna kriza nije danas više uzrok satiranju šuma niti se ona može
još više pogoršati neracionalnom sječom šuma. Naprotiv se kriza, glad´ i neimaština (na
žalost) ovakovim postupkom sa šumama na čas ublažava.


h) U vitalnom; interesu naroda mnogo više kotira hljeb nego šuma.


i) Vlasnik privatne šume najbolje sam čuva svoju šumu. On ju eventualno neracionalno
iskorišćuje, a tomu nije teško naći lijeka. Teško je sa onim komunalnim
šumama, gdje se gubi svijest o potrebi sačuvanja komune i javlja se tendencija za
rasulo. Tu se satire. Vlasnika kao da nema, a takovog se vlasnika ne može prisiliti na
čuvanje šume zakonskim sredstvima. Koja su to sredstva i kako da ga se prisili? Gdje
su organi da kontrolišu rad u onim šumama, koje se neprestano satiru? Gdje su organi,
koji će neposredno sprječavati štete, t. j . koji će danju, a prema potrebi i noću čuvati
šurUje?


j) Mladi, a i mnogi stariji stručnjaci ne će znati, koji su to vitalni interesi cjeline,
koji zahtijevaju opstanak nekih šuma. Zakon o šumama ne pozna te vitalne interese.
Kako će dakle šumarski organi utvrditi te vitalne interese cjeline i proglasiti izvjesne
šume stalno zaštitnima? Pa ako ih i proglase, koji će organi voditi brigu, da se i strogo
vrše sve mjere određene zakonom o šumama, da se s takvim šumama zaista i postupa
kao sa zaštitnima? Te organe treba postaviti i obezbijediti. čiji da budu ti organi?
Tko da ih plaća? Odakle? Raspis o tome ne govori. Bolje je ne proglašavati šume
zaštitnima, dok se ne obezbijede sve zakonom propisane mjere, jer ako se proglase
takovima, a budu se i dalje satirale, onda će zakon o šumama izgubiti i ono malo snage,
što je još ima. Kapitulacija će biti gotova. A što onda? Ako te privatne šume ne ispunjavaju
zakonske uslove da budu proglašene zaštitnima, koji su to važni javni interesi,
zbog čije će zaštite ban predložiti ministru, da se i sa tim šumama strogo trajno
gazduje? Kako će ih utvrditi sreski šum. referenti? Ti su interesi pobrojani u § 7 zakona


o šumama. Koji su važniji? Potrebno je dati instrukcije nižim vlastima, jer će bez toga
vlasti postupati po vlastitoj uviđavnosti, a možda i nepravilno.
k) Nije razumljivo, čim je omogućena puna kontrola upravnih vlasti nad gospodarenjem
sa šumama § 56 z. š. Možda privrednim planovima? Koliko takvih ima i koliko
ih je na snazi? Ili možda s tim, što sreski šum. referent upravlja stručno sa tim šumama?
A što vrijedi stručna uprava bez čuvanja šuma ili pored slaboga čuvanja? Čemu takova
stručna uprava, ako se šume satiru? Može li sreski šumarski referent da valjano obilazi


326