DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6/1938 str. 47     <-- 47 -->        PDF

;


PROMJENE U SLUŽBI:


Premješteni su:


Radimir inž. Dragutin, viši savjetnik dir. š. 4. grupe 1. stepena od Direkcije
šuma u Sarajevu za direktora šuma u Mostaru;
Trivuna c inž. Ra do mir, viši savjetnik dir. š. 4. grupe 2. stepena od
Direkcije šuma u Mostaru k Dir. šuma u Sarajevu;
Abramovi ć inž. Ante , šum. savjetnika 4. grupe 2. stepena od sreskog načelstva
na Sušaku k s resko m načelstvu u Somboru;
Horva t inž. August , šum. viši pristav 7. grupe od sreskog načelstva u.
Delnicama k s reskom načelstvu na Sušaku;
Novak inž. Aleksander, šum. viši pristav 7. grupe i šef šum. uprave u
Vrgin-Mostu k šum. upravi u Glini;
Tereščenko inž. S t e f a n, šum. savjetnik 6. grupe od šum. uprave u Aleksincu
k šumarskom odseku Kr. banske uprave u Skoplju;
Velič´ković Dragoslav, šumarski povjerenik 7. grupe od šumske uprave
u Kuršumliji k sreskom načelstvu u Pirotu;
Erco g Lazar , podšumar 1. klase 7. grupe od šumske uprave k sreskom načelstvu
u Bosanskom Petrovcu;
Ći v š a inž. Duš a n, šum. savjetnik 6. grupe od Direkcije šuma u Nišu k šumskoj
upravi u Srednjem;
T e š a n o v i ć Vladimir , podšumar M. kl. 8. grupe od sreskog načelstva u
Doboju k Direkciji šuma u Mostaru.
Novkovi ć ing. Dušan , šum. savjetnik 6. grupe od šum. prave u Srednjem
k Dir. šuma u Sarajevu.


Unapređeni su:


Č i v š a inž. Dušan , za šumarskog savjetnika .. grupe kod šum. uprave u
Srednjem;
S r đ i ć inž. Dušan , za šumarskog pristava 8. grupe kod sreskog načelstva u
Travniku;
Čok l inž. Martin , za šumarskog pristava 8. grupe kod šumarskog odsjeka
Kr. banske uprave u Ljubljani;
Nik o li é inž. Svetoz a r, za šumarskog pristava 8. grupe kod šumarskog
odsjeka Kr. Banske uprave u Nišu;
P e t r o v i ć inž. Jovan , za šumarskog pristava 8. grupe Kr. Banske uprave
na Cetinju;
Petrović inž. D i m i t r i j e, za šumarskog pristava 8. grupe Kr. Banske
uprave u Nišu;
Balai ć inž. Majo, za šumarskog višeg pristava 7. grupe kod sres. načelstva
u Vrbovskom;
V i r n i k inž. Franjo , za šum. višeg pristava 7. grupe kod sreskog načelstva
u Krškom;
Kan e inž. S t a n i s 1 a v, za šumarskog višeg pristava 7. grupe kod šumarskog
odsjeka Kr. Banske uprave u Ljubljani;
Š e p i ć inž. Nikol a za šumarskog višeg pristava 7. grupe kod sreskog načelstva
na Rabu;
Z u p a n č i ć inž. Radovan, za šumarskog višeg pristava 7. grupe kod sreskog
načelstva u Murskoj Suboti;
So t a Šefe inž. Stanko , za šumarskog višeg pristava 7. grupe kod šumarskog .
odsjeka Kr. ban. uprave u Ljubljani;


345