DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 52     <-- 52 -->        PDF

u svrhu zauzimanja Udruženja za regulisanje položaja činovnič. pripravnika
volontera analogno volonterima u drugim strukama državne službe.


8. — Rasprava o rezoluciji Skopske podružnice sa skupštine od 14. V. 1938.
9.
— Rasprava o predstavci Ing. Vladimira B o s i 1 j e v i ć a za zauzimanje Udruženja
u pitanju pravednije naplate putnih paušala šumarskog osoblja u državnoj
službi.
10. — Rasprava o mjerama za propagandu šumarstva.
11.
— Kretanje u članstvu J. Š. U. (primanje novih članova, brisanje umrlih i onih
koji su najavili istup).
12. — Rasprava o nacrtu izvještaja Upravnog odbora J. Š. U. i konačna njegova redakcija
za 62. (XVH.) godišnju glavnu skupštinu.
13.
— Definitivno utvrđenje dana za održanje 62. (XVII.) glavne godišnje skupštine,
sastav poziva i dnevnog reda za skupštinu i stručne ekskurzije.
14. —
Eventualija.
Tečaj sjednice:


1. — Predsjednik Dr. Ing. Dragoljub Petrović otvara sjednicu u 8 sati
pozdravljajući prisutne. Saopćuje pismene isprike odsutnih članova i isprike po nekom
od prisutnih članova.
2. — Tajnik Ing. Ant e Pr e muži ć izvješćuje, da je zapisnik 3. sjednice
Upravnog odbora, održane dne 15. V. 1938. u Beogradu, otisnut u Šumarskom Listu
broj 6 za godinu 1938. (stranica 332. do 341.), te predlaže — ukoliko su ga prisutna
gg. odbornici pročitali, da se ovjeri, odnosno nadopuni ili ispravi bez ponovnog čitanja
ovdje na sjednici.
Na upit gosp. predsjednika izjavljuju svi prisutni članovi Upravnog odbora, da
su zapisnik pročitali, pa da ga nije potrebno ponovno čitati. Ing. Mukl a u predlaže,
da se u Zapisniku 3. sjednice točka 13. c. (Šum. List str. 341.) iza riječi: »Zaključuju
se«, umetnu još riječi »na prijedlog Ing. Miklau-a«. Prijedlog Ing. Miklau-a se usvaja,
pa tajnik unosi nadopunu u tiskani primjerak zapisnika spremljenog za ovjeru.


Po odredbi predsjednika Dr. Petrovi ć a, ovjerovljuju tada nadopunjeni zapisnik
gg. odbornici: Ing. Otmar Miklau, i Ing. Borislav Nikolić.


3. — Tajnik Ing. Ante Pre mužić čita slijedeći izvještaj o tekućem poslovanju.
a) — Učesnik prošlogodišnje skupštine u Novom Sadu i ekskurzije skupštinara
na državnom dobru Belje Josip Crepić opisao je svoje dojmove o tome u nekoliko
brojeva tjednika »Hrvatski Branik« i u osječkom »Hrvatskom Listu«. Dostavio je te
svoje sastavke Upravi Udruženja te nekojim članovima udruženja i gostima izaslanicima
bratskih bugarskih i češkog šumarskog udruženja — u svemu 60 primjeraka
spomenutih listova. Podnesao je račun o tom i moli, da mu se podmiri trošak od Din.
75.—. (Iznimno se usvaja i odobrava isplata toga manjeg iznosa, no upozorit će se
štampanjem te opaske u sjedničkom zapisniku, da se u buduće ne računa s time, da bi
Udruženje snosilo trošak dostave takovih opisa učesnicima skupštine!)


b) — Zagrebačka inžinnjerska komora pozvala je gosp. Ing. Dragu Kajfeža, koji
stanuje u Zagrebu, da kao predstavnik šumarske struke sudjeluje pri izradi nacrta
»Pravilnika o razgraničenju djelokruga ´ ovlašćenih inžinjera«. (Zakon o ovlašćenim
inžinjerima od 30. Vffl. 1937. stupio je naime na snat u objavljenjem u Službenim Novinama
dne 13. X. 1937. U § 2. stav. 3. toga zakona stoji: »Ministar građevina u spoT
razumu s nadležnim ministrima, a po saslušanju Saveza inžinjerskih komora, određuje
Pravilnikom djelokrug pojedinih struka ovlašćenih inžinjera«). Gospodin Ing. Kajfež
kao član Udruženja zamolio je Upravu udruženja dopisom od 5. VII., da sazove sastanak
neposredno zainteresovanili članova Udruženja u Zagreb u prostorije Udruženja
u svrhu dogovora i zajedničkog stilizovanja dijelova Pravilnika, koji bi se ticali ovla


518