DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 53     <-- 53 -->        PDF

štenih šumarskih inžinjera. Kratko zatim odustao je g. Ing. Kajfež od toga svojeg
traženja izjavivši, da je gosp. Ing. Petar Rohr sazvao takav sastanak za 17. VII. 1938.
u Našice.


(Nakon kratke rasprave u kojoj sudje´uju: Ing. Miklau, lug. Smilaj, Ing. Premužić
i Dr. Petrović zaključuje se, da se zamoli g. Ing. Rohra i Savez inžinjerskih
komora, da Udruženju dostave usvojene nacrte Pravilnika odnosno svoje prijedloge,
da i J. Š. U. može po tom predmetu dati svoju saradnju prije, no što nacrt uzme definitivnu
formu, kada će možda biti malo vremena i mogućnosti, da se Pravilnik donese
u zadovoljavajućoj formi!)


c) — Dr. Ing. Zlatko Vajda vratio je Udruženju knjige i slike, što mu ih je
Uprava udruzeiija na njegovu želju dostavila bila u Eberswalde u svrhu održavanja
informativnog predavanja o jugoslovenskim šumama i šumarstvu pred profesorskim
zborom i studentima Visoke šumarske škole u Eberswaldu. 12 kopija poslanih slika
ostavio je Institutu za svjetsko šumarsko gospodarstvo u Tharandtu (Institut für Weltforstwirtschaft
in Tharandt), koji ima karakteristične slike iz sviju skoro zemalja
svijeta, a iz naše države ni jedne. — (Uzima se na znanje i zaključuje se zamoliti
gosp. Ing. Vajdu, da dostavi ta svoja predavanja Udruženju, ako je štampano ili da
nam dostavi rukopis, da se za arhivu udruženja prepiše!)


d) — Kr. Banska uprava Dravske banovine, Šumarski odsjek, dostavila je za
biblioteku Udruženja svoju ediciju: »Letno poročilo o gozdarstvu in lovu u dravski
banovini za leto 1937.« Edicija je kao i dosadanjih godina izrađena pregledno i vrlo
savjesno. Na pažnji Uprava udruženja je pismeno zahvalila, izvještaj je uvršten u
knjižicu Udruženja pod brojem kataloga 1614.


e) — Kr. Banska uprava Dravske banovine dostavila je besplatno za knjižnicu
udruženja brošuru: »Posebni predpisi o iskrišćavanju gozdov in zaščiti in gojitvi domaćega
oreha«. Poslana je pismena zahvala, a brošura je uvrštena u knjižnicu udruženja
pod kataloga brojem 1679. (Uzima se na znanje, a na prijedlog Ing. Miklaua
zaključuje se, da se brošura oglašuje u skrižaljci domaćih šumarskih djela na zadnjoj
stranici omota Šumarskog Lista!)


f) — Min. šuma i rudnika, Odjeljenje za upravu državnih šuma dostavilo je besplatno
za knjižnicu Udruženja svoju ediciju: »Statistika izvoza proizvoda šumarstva
Kraljevine Jugoslavije za god. 1938.« Inače je cijena edicije Din. 20.— i dobiva se u
Ekonomatu Ministarstva šuma i rudnika. Na daru se pismeno zahvalilo, a edicija je
uvrštena u knjižnicu udruženja pod kataloga brojem 1681.


g) — Kr. Banska uprava Savske banovine podijelila je udruženju potporu za
promicanje šumarstva u iznosu od Din. 10.000.—. Uprava se na pripomoći najsrdačnije
zahvalila.


h) — Povodom smrti pok. druga Ing, Tihomira Divjaka sabrala su gospoda činovnici
Ministarstva šuma i rudnika između sebe izvjesnu svotu za nabavu vijenca
na njegov odar. Preostatak od Din. 680.— uručili su predsjeku udruženja d. dr. Petroviću
sa namjenom za povećanje Kereškenjijeve pripomoćne zaklade. (Prima se sa
zahvalom na znanje. Gosp. Dr. Petrović uručuje Din. 680.— blagajniku Dremilu!)


i) — Gosp. Ing. Borislav Nikolić, delegat Udruženja na ovogodišnjoj glavnoj
skupštini Središnjeg društva češkoslovačkih šumara podnesao je o svom izaslanju ovaj
izvještaj:


»Jugoslovenskom šumarskom udruženju, — Zagreb.


Odlukom uprave Jugoslov. šumarskog udruženja broj 483 od 29. juna 1938. god.
određen sam, da kao delegat toga udruženja prisustvujem 27. kongresu Središnjeg
društva čehoslovačkih šumara, koji je održan u Pragu na dan 4. jula t. g. Na put sam
pošao 2. jula, a vratio sam se 9. jula t. g.


Za vreme svečanog dela kongresa održao sam sledeći govor:


„»Uvaženi gospodine predsedniče, poštovane gospode i gospodo.


5!9