DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Na pozdravu se zahvalio u ime članova ekskurzije gosp. proi. Dr. Hilf, rektor
Visoke šumarske škole u Bberswaldu umolivši tajnika ing. Premužića, da u ime članova
ekskurzije izruči pozdrave g. predsjedniku i članovima Udruženja izjavivši svoju
radost, što po bogatoj stručnoj knjižnici i čitavom ormaru kolekcije glasila udruženja
Šumarskog Lista vidi, da je rad Udruženja živ i plodan, a da je plodan i rad naših
šumara, uvjerit će se jamačno pregledbom šuma po raznim krajevima Jugoslavije narednih
dana. Ujedno je zaželio i dalji uspješan rad J. Š. U. i napredak i procvat .jugoslavenskom
šumarstvu uopće, a veze i upoznavanja između njemačkih i jugoslavenskih
šumara da se održe i još više ojačaju.


Na spomen ovoga posjeta i za opću informaciju predane su na ruke vode ekskurzije
g. prof. Dr. Hi Ha 3 spomenice: »Pola stoljeća šumarstva«; jedna za visoku
šumarsku školu u Eberswaldu, jedna za udruženje tamošnjih studenata šumarstva, a
jedna za Institut für Weltforstwirtschaft u Tharandtu (čiji zastupnik g. Dr. Buchholz
je učestvovao isto tako u ekskurziji).


Njemački gosti pregledali su i šumarski muzej Udruženja očitujući svoje puno
priznanje, zatim šumarski fakultet, sveučilišnu knjižnicu, entografski muzej i jadransku
izložbu u Zagrebu, pa šume grada Zagreba u Zagrebačkoj gori. Svuda ih je pratio
pored gg. profesora šumarskog fakulteta, nekolicine šumara iz Zagreba i tajnik Udruženja
Ing. Premužić, koji je kasnije bio s njima i na Plitvičkim Jezerima, Lici i Hrvatskom
Primorju od Senja do Crikvenice, kamo je bio kao banovinski šumarski činovnik
u tu svrhu izaslan po Šumarskom odsjeku Kr. Banske uprave u Zagrebu. Ekskurzija
je u 14 dana prošla sve važnije naše šumske objekte po državi pod stalnim vodstvom


g. Ing. Ant e Ružica , višeg savjetnika Ministarstva šuma i rudnika, koje je ovu
ekskurziju njemačkih profesora i studenata po našoj državi i organizovalo i rukovodilo.
(Uzimajući ovo na znanje Upravni odbor odobrava naknadno rashodovanje 3 komada
edicije: Pola stoljeća šumarstva!)


k) — Gosp. dipi. tehn. Kiri l Č. Demi ć dostavio je Upravi Udruženja svoju
novo izašlu knjigu: »Radne mašine za obradu drveta« umolivši. da se knjiga uvrsti u
oglasnu skrižaljku domaće stručne šumarske literature na posljednjoj stranici omota
Šumarskog Lista. Knjiga je uvrštena u knjižnicu udruženja, pa se preporuča udovoljiti
želji autora. (Uzima se na znanje i odobrava!)


1) — Uprava Ljubljanskog velesajma javila je dopisom održavanje ljubljanskog
velesajma . vremenu od 1. do 10. IX. 1938.


m) — Preduzeće Istok-Pres ponudilo je dati tiskati u Šumarskom Listu povremeno
svoje omanje propagandističke članke proti malarije, odnosno reklamu za prodaju
kinina, poslavši jedan takav članak kao uzorak. U ime odštete voljno je preduzeće
za svaki takav člančić odštampan u Šumarskom Listu platiti Din. 35.—. (Zaključak:
neka se preduzeću jave naše cijene za oglase u Š. L.!)


n) — Oblasni odbor Jadranske Straže u Zagrebu obratio se usmeno putem svoga
predstavnika na Upravu udruženja za pripomoć oko uređivanja šumarskog dijela izložbe
»Naš Jadran«, što ju je spomenuti odbor spremao za vrijeme od 25. VI. do 5. VII. o. g.
u Zagrebu. Kako je tajnik udruženja Ing. Ant e Premuži ć bio i od strane Šumarskog
odsjeka Kr. banske uprave Savske banovine, kao činovnik toga Odsjeka, određen
da organizuje uređenje šumarskog dijela izložbe, to se s tehničkih razloga posao odvijao
unutar djelokruga Šumarskog odsjeka Banske uprave Savske banovine, koji je
sabrao i dao izraditi najveći dio izložbenog materijala. Dio vrijednog materijala dostavili
su i Šumarski odsjeci Kr. Banske uprave Primorske i Zetske -banovine, a naročito
profesorska stolica za uzgoj šuma Šumarskog fakulteta u Zagrebu, pa je s te
strane naročito g. prof. Dr. ing. Andrij a Pe t rači ć omogućio, da se na izložbi
upotpuni zbirka mediteranskog grmlja i drveća.


Po intencijama Oblasnog zagrebačkog odbora Jadranske straže kao priređivača
imalo se uz nešto historijata izložbom prikazati poglavito sadanje stanje prilika mora


522