DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 58     <-- 58 -->        PDF

u jednom obrascu podatak o rasprostranjenju šuma u pojedinim visinskim zonama. Tih
podataka nigdje nemamo u postojećim gospodarstvenim osnovama tako detaljno razrađenih.
Ogromnu količinu rada trebalo bi ulo´iti sada za statistiku i tamo gdje postoje
gospodarske osnove, jer bi trebalo na slojničkim kartama mjeriti i evidentirati površine
pojedinih zona među odnosnim izohipsama. Pa ikad bi se i taj ogromni posao
obavio, korist od toga podatka bila bi mala ili skoro nikakova, jer se ne bi znalo,
kako je s rasprostranjenjem pojedinih vrsta drveća u toj zoni, a ne bi se imao ni
podatak o vrsti tla, ekspoziciji i t. d., da bi se prema statističkom tom podatku mogla
opravdati kakova potrebna gospodarstvena mjera za popravak prilika u budućnosti,
čemu bi takav statistički podatak racionalno i imao samo da služi.


3) Za nas doma, a sada i za van dosta bi bilo da možemo valjano dati pet šest,
najviše desetak, statističkih podataka. Ni njih još ne možemo dati jednostavnim prepisom
iz šumarskog knjigovodstva, jer ono nije u mnogim krajevima uređeno ni zavedeno.
Nemamo još svuda ni podataka o površini šuma u opće, te po vrsti drveta,
uzgoja i vlasništva. Udruženje je ranije izneslo svoje prijedloge Ministarstvu za brzo
sabiranje barem tih podataka u krajevima, gdje ne postoje ni šumske gospodarstvene
osnove niti sređen zemljišni katastar. Stoga se ponovno preporučuje sabiranje na taj
način, a i to po naročitom u tu svrhu namještenom oso´blju, da se ne umrtvi za. dugo
vremena redovan rad šumarskih nadleštava i time odgodi opet na dugo vremena i
onako mučno sređivanje i organizacija našeg šumskog gospodarstva, koje će nam tek
u budućnosti dati pouzdanu osnovicu za toliko potrebnu valjanu šumarsku statistiku.


6. — Cita se predstavka »Zveze obsolventov gozdarskih šol u Mariboru« od
27. VII. 1938. broj 109, kojom se moli za zauzimanje Udruženja oko ostvarenja zakonskih
mogućnosti, da apsolventi Gozdarske škole u Mariboru budu postavljani za podšumare.
Zveza je predstavku uputila neposredno Ministarstvu šuma i rudnika, pa moli
Udruženje, da povoljno riješavanje te predstavke zagovorom kod gosp. Ministra šuma
i rudnika pomogne.


´Nakon opsežne rasprave, u kojoj sudjeluju gg. Ing. Nikol i ć, Dr. P e t r o v i ć,
Dr. P e t r a č i ć, ing. Pre mužić, a naročito ing. M i k 1 a u, konstatuje se, da § 135.
Zakona o šumama, na koji se predstavka poziva govori samo o čuvarima šuma; zvanje
podšumara da mogu polučiti samo apsolventi dvo- i četverogodišnje srajevske šumarske
škole svršivši prethodno 3—4 razreda srednje škole, a osim toga da opetovano stižu
opomene Ministarstva finansija, da se u amandmane finansijskih zakona ne unose promjene
činovničkog zakona. Napominje se osim toga, da je Gozdarska škola i osnovana,
a poslije ostala neukinuta poradi toga, što se trajno isticalo, da njeno osnivanje i podržavanje
zahtijevaju posebne šumarske prilike a Dravskoj banovini, da se îzo´brazi
osoblje potrebno tamošnjim malim privatnim šumoposjednicima te ti šumoposjednici
sami, a da apsolventi neće tražiti namještenja u državno jslužbi.


Na osnovu rasprave zaključuje se, da se ne će J. Š. U. zauzimati za povoljno
riješenje predstavke upućene po Zvezi Ministarstvu, ali će se Udruženje u svom budućem
radu zanimati pitanjem i potrebom šumarskog tehničkog pomoćnog osoblja kao
i time da se to pitanje statutom uredi. Rad po tom pitanju preporučit će se budućem
upravnom odboru.


7. — Cita se predstavka o potrebi regulisanja položaja šumarskih inžinjera činovničkih
pripravnika-volontera, našto, predsjednik Dr. P e t r o v i ć izvještava, da se
po pitanju usmeno kod gosp. Ministra šuma i rudnika intervenisalo i da se čini, da će
pitanje biti povoljno riješeno. Zaključuje se, da se pismeno zamoli gosp. Ministra šuma
i rudnika, da se zauzme, kako bi amandmanom tinansijskom zakonu bilo činovničkim
pripravnicima-volonterima zajamčeno uračunavanje vremena provedenog u tom svojstvu
— nakon docnijeg primanja u državnu šumarsku službu — u pripravnu službu, za
kao vrijeme provedeno u državnoj službi, za pripravnu službu, penziju i napredovanje.
524