DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10/1938 str. 59     <-- 59 -->        PDF

8. — čita se dopis Skopske podružnice od 17. V. 1938. broj 23 i rezolucija doneta
na skupštini te podružnice dne 14. V. 1938. u Skoplju, kojom se je poradi sadanjeg
slabog ili nikakvog čuvanja nedržavnih šuma u Vardarskoj banovini, a velike važnosti
tih šuma za one južne krajeve, traži zavođenje čuvanja i uprave u nedržavnim šumama
na način, kako je to učinjeno u državnom šumskom gazdinstvu. Troškove od sistema
da snose vlasnici šuma, banovina i Ministarstvo šuma i rudnika, sve dok se nedržavne
šume Juga ne osposobe za pojačanu proizvodnju i ne stvore uslovi za potrajnost gazdovanja
u njima. Do konačnog riješenja problema čuvanja nedržavnih šuma da se zadrži
dosadan]! sistem zadružnog čuvanja ščuma, s time da se kroz naredni budžet banovine
obezbijedi redovna isplata zadružnih čuvara šuma, a od vlasnika ubire određena tangenta.
Nakon rasprave u kojoj učestvuje veći broj prisutnih odbornika zaključuje se,
da se saopći Skopskoj podružnici, da se Upravni odbor ne slaže sa rezolucijom podružnice,
nego stoji na principu, da se čuvanje privatnih šuma ima vršiti na trošak
vlasnika šuma, a ako on to ne vrši kako treba, može država kao nadzorna vlast primjenom
Zakona o šumama preuzeti upravu i čuvanje nedržavnih šuma na trošak vlasnika.
Ukoliko Skopska podružnica želi, može se njena rezolucija iznesti konačne odluke
radi pred glavnu godišnju skupštinu Udruženja.


9. — Čita se predstavka gosp. Ing. V 1 a d. Bos il je vica od 24. V. 1938., kojom
traži zauzimanje Udruženja protiv prakse, da se šefovima državnih šumskih Uprava
snizuje isplata putnih paušala i na samih 25% prvotno određenog iznosa.
Zaključuje se, da se predstavkom na Ministarstvo šuma i rudnika zatraži isplata
paušala prema uredbi sa 100% iznosa, jer je život znatno poskupio, a snižavanje isplate
na 65% nastupilo je bilo u doba najteže krize po državne primitke.


10. — a) Tajnik izvješćuje, da su upućena u vezi sa nastojanjem Udruženja oko
propagande šumarstva predstavke Ministarstvu šuma i rudnika, da se pri Minist, šuma
i rudnika osnuje Odsjek za propagandu šumarstva; Ministarstvu Saobraćaja,
da se dozvoli postavljanje propagandističkog šumarskog materijala u vagone
osobnih vozova državnih željeznica; Glavnoj Upravi državnih monopola, da se dozvoli
i omogući donošenje propagandnog šumarskog materijala u obliku odgovarajućih sličica
s rečenica lijepljenjem na kutijama žižica, zamotcima duhana i kutijama cigareta; Gosp.
Ministru finansija, da u svrhu potrebne propagande šumrstva izdejstvuje uvaženje
predstavke Udruženja poslate Glavnoj upravi monopola Kr. Jugoslavije.
b) Prema zaključku HI. odborskc sjednice od 15. V. 1938. pod toč. 10. a) priredio
je gosp. Ing. Fran Ravnik brošuricu Ing. Viktora Novaka »D e č j i da n z a p o-
g o z d o v a n j e« na srpsko-hrvatskom nariječju. Tajnik čita dopis gosp. Ravnika gdje
moli, da se tekst još s jezične strane dade pregledati i pročistiti, jer je radio u žurbi.


Zaključuje se da se: 1. Zatraži od gosp. Ing. Viktora Novaka dozvola za izdavanje
njegove brošure na srpsko-hrvatskom nariječju pod naslovom: Dječji dan za
pošumljavanje. 2. Da se tajnik ing. Premuzić pobrine za traženi pregled i procišćenje
teksta s jezične strane. 3. Da se po tom zamoli M. Š. i R. da Udruženju podijeli primjerenu
pripomoć za izdavanje ove propagandističke brošure.


c) Tajnik lug. iPremužić napominje, da je pod točkom dnevnoga reda današnje
sjednice 3. n) izvjestio o svojem radu oko orgamzovanja i uređenja šumarskog odsjeka
Jadranske izložbe, koja je održana od 25. VI. 1938- u Zagrebu. Pri sređivanju i rasporedu
materijala na izložbenom prostoru pomogao je mnogo i član Upravnog odbora


g. Ing. Milan Anic. Da je taj šumarski dio Jadranske izložbe propagandistički dobro
uspio dokazuje činjenica, da je Oblasni odbor Jadianske straže u Zagrebu dobio veći
broj pisama iz pokrajine, gdje se pitalo za pogdjekoji detalj podrobnije ili se predlagalo,
da se organizuje praktička provedba posla u smislu idejnih smjernica prikazanih
šumarskim dijelom Jadranske izložbe. Pisama te vrste dobio je i Ing. Premuzić sam,
kao i više usmenih poziva, da nastavi sa propagandnim predavanjima o smjernicama
525