DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 15     <-- 15 -->        PDF

U 1934. godini plantaža matice do 1. jula isterala je šibe dužine ka»
što je krajem prve godine, samo umesto jednog pruta svaka reznica
je isterala po 4—5 šiba. Izgleda, da će Salix americana obrazovati sklop
još iste godine.


Materijal od plantaže na »Vrbanovom Dolu«, kao što je rečeno,
upotrebljen je za osnivanje plantaže kod železničke stanice Ristovac
na čunu nanosa same Krševičke reke na odstojanju od 1,5 km. od Morave.
Ovde su uslovi mnogo povoljniji. I ako se podzemna voda nalazi
na oko 1,5 mt. od površine, te ne može biti iskorišćena prvih godina,
pesak sadrži dosta hranljivih sastojaka, a kultura može biti navodnjavana
iz Krševičke reke u toku nadolaska bujičnih voda. Ovakvih natapanja
bilo je izvršeno dva: prvo odmah po sadenju, a drugo krajem
juna. Već prve godine srednji prirast iznosio je u julu 1,30 mt., a ima
dosta reznica sa 2 mt. visine. Ovde na manjoj površini učinjen je pokušaj
sa kultivisanjem domaće Salix purpurea. Ali pri istim uslovima rakita je
mnogo zaostala od plemenitih vrba. Površina plantaže oko Ristovca
iznosi 3,2 ha.


Od drugih vrsta sađene su reznice jablana i bele topole na dnu
korita Vrbanovog Dola. Reznice jablana primile su se sa 80%, a bele
topole sa 50%. Prirast za prvu godinu iznosio je 60 cm. Naročitu pažnju
treba obratiti na gajenje bele topole, koja podnosi malo plodna zemljišta
sa skoro sterilnim peskom, podnosi i sušu i može biti sa velikim uspehom
upotrebljena za pošumljavanje bujičnih nanosa, pa i goleti s peskôvitim
tlom. Pošto se reznice primaju tek sa 30 do 40%) i uspeh zavisi od
prve godine, najbolji je način uzgoja topole u rasadniku. Uz povoljne
prilike bela topola u rasadniku dostiže do 1,5 mt. visine krajem prve
godine i ovakve sadnice daju mnogo bolji i siguran rezultat.


Baš se na ovoj bujici desio slučaj, koji smo spomenuli: nije bilo
kreditne mogućnosti za izradu kanala na čunu nanosa, te se trebalo poslužiti
palijativom. Kao svaka slična mera, tako i ova iziskivala je periodične
dopune, popravke i što je najglavnije: stalan nadzor i održavanje.
Pored svih svojih negativnih osobina, izazvanih samim karakterom
ove metode, ona je ipak ispunila svoj zadatak i u potpunosti sačuvala
sve regulacione objekte u samom koritu regulisane bujice.


Ovde je bila mogućnost primene dveju glavnih varijanti. Prva je
izgledala kao najbolja, ali takođe nije mogla biti primenjena usled nedostatka
kredita. To je izrada živih pletera u sistemu po izohipsama čuna
nanosa. Pleteri visoki oko 70 do 100 cm. ukopavaju se na ćelu svoju
visinu koncentrično po izohipsama na uzajamnom odstojanju prema padu
terena. Na uzdužnom profilu moraju biti u strogom sistemu, tako da je
ivica svakog donjeg pletera na istom horizontu sa delom gornjeg pletera
ispod ivice za 20—25 cm. Na krajevima pleteri moraju biti uzdignuti i
usečeni u teren u cilju sprečavanja zaobilaženja vode. Debljina vodene
struje iznad pletera iznosila bi oko 2 cm. Osobitu pažnju treba obratiti
na što tačnije ukopavanje pletera — sa tačnošću bar do 1 cm. po izohipsi,
jer u protivnom slučaju na nižim mestima pletera koncentrisaće se
struje vode, koje će podlokavati neosigurani pleter. Ove izohipse od
pletera dostižu prema širini čuna nanosa dužinu od 250 mt., te ako su
dobro izrađeni, ne iziskuju potrebu osiguranja, jer debljina sloja vode
iznosi najviše 2 cm. Kako se ovom prilikom postiže ravnomerno razli


549