DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 17     <-- 17 -->        PDF

vanje vode iz bujice i to prilikom svake kiše, ovaj sistem sam u sebi
sadrži i sve uslove za idealno natapanje i iskorišćavanje bujičnih voda.
Sem toga postavljanjem ovih živih pletera istovremeno pošumljava se i
čitav kompleks površine čuna nanosa (SI. 5).


Ali kako ova metoda nije mogla biti izvedena, pristupilo se drugoj,
jevtinijoj. Na gornjem delu čuna nanosa biö je izrađen zaštitni sistem i
to od pojaseva po tangenti na izohipse. Svega ovih pojaseva izrađeno
je šest i to odozgo na niže: kao prva bila je pregrada od fašina sa korisnom
visinom od 70 cm i podslapljem od kaldrme osiguranim pleterom
od dva reda, a ukopanim za 70 cm. Celokupna dužina podslaplja iznosi
230 mat., pošto je ordinata parabole pada struje 1,50 mt. i refleksnii skok
oko 80 cm. Drugi pojas vezan sistemom sa prvim jeste pregrada od
jednostrukog pletera sa korisnom visinom od 30 cm. u cilju stvaranja
što manje kaskade, a zatim (takođe u sistemu) sleduje isto takva pregrada
od živog pletera sa još manjom korisnom visinom (od 20 cm). Ove
dve pregrade imaju podslaplje od kaldrme od 1 mt. širine. Nizvodno od
ove pregrade na odstojanju od 5 mt. postavljena su 3 pojasa od živog


SI. 6. Sistem živih objekata na gornjem delu čuna nanosa bujice »Vribanov Dô« u srezu
preševskom. Fotografisano je nakon 5 dana po izradi.


pletera u cilju stabiliziranja postojeće linije horizonta čuna nanosa i između
njih guste palisade od živog vrbovog kolja. Ova se palisada produžuje
nizvodno od poslednjeg pletera za 5,50 mt.


Prva pregrada od fašina, stvarajući skok vode smanjuje brzinu
vode na poslaplju do minimuma. Pri daljem kretanju struja se lomi o
dve manje pregrade i protiče kroz palisadu. Na taj je način jedan od
zadataka ovog sistema: postizanje što manje brzine vode pri dolaženju
na neosigurani čun nanosa. Sav donji čun nanosa je, kao što je gore
navedeno, pošumljen plemenitom vrbom.


Nezaštićena razlika visina od poslednjeg pojasa pletera do fiksne
tačke čuna nanosa iznosila je 5 mt., što je mnogo s obzirom na strukturu
zemljišta (SI. .).


551