DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 2     <-- 2 -->        PDF

0...0............. )00OOO000OOOOOO0O0OOO0O0©OOO000000OO©e


ŠUMARSKI LIST


IZDAJE JUGOSLOVENSKO ŠUMARSKO UDRUŽENJE


Uređuje redakcloni odbor
Glavni 1 odgovorni urednik: profesor dr. Antun Levakovlć


ŠUMARSKI LIST


S


. izlazi svakog prvog u mjesecu na 2—4 štampana arka


0 Članovi REDOVNI J. S. U. dobivaju ga besplatno nakon podmirenja Članskog go-


O dlšnjeg doprinosa od 100 Din.


O Članovi POMAGAČI a) kategorije (studenti) plaćaju godišnje SO Din.


© b) €. . . « 100 Din.


© Članovi UTEMELJITELJII DOBROTVORI dobivaju ga nakon Jednokratnog doprl


0 nosa od 2000 odnosno 6000 Din.


0 Pretplata za nečlanove Iznosi godlinje 100 Din.


0 ČLANARINA I PRETPLATA SE ŠALJU na čtk J. S. U. 34.293 Ili na adresu


0 Jugoslovenskog Šumarskog Udruženja: Zagreb, Vukottnovlćera ulica 2.


. UREDNIŠTVO 1 UPRAVA nalazi se u Šumarskom domu Zagreb. Vukotlnovićeva


g ulica 2. Telefon 64-73.


0 ZA OGLASE PLAĆA SE:


8 ZA STALNE oglase (Inserate) kao I za dražbene oglase:
g »/i stranica 300 (trlstotlne) Din — i/« stranice 80 (osamdeset) Din.
g l/ s stranice 150 (stopedeset) Din —i/ s stranice S0 (pedeset) Din.
0 Kod trokratoog oglašlvanja daje se 15%. kod šesterokratnog 30%. kod dvaaaestero-
Q kratoog 60% popusta. Porez na oglase kao I tabele zaračunava se posebno, g
© UPRAVA.


g


| GOSPODI SARADNICIMA


S Da bi se uređivanje »Šumarskog Lista« moglo provesti što lakše I brže. upravljamo
X ovu molbu gospodi saradulcima, X
g \ ČLANCI neka obraduju što savremenlje teme, u prvom redu praktična pitanja. v
g Teoriiskl radovi dobro so nam došli. Svakom originalnom članku neka se po mogućnosti
. priloži kratak résumé u francuskom jeziku. — Za svaki prevod treba pribaviti dozvolu
Q autora. — Dobro su nam došle sitne vijesti o svim važnijim pitanjima I događajima a vezi
O sa šumarstvom. — RUKOPISI neka su pisani što čitljivije. Pisati treba samo na neparnim
0 stranicama. S desne Ivice svake stranice treba ostaviti prazan prostor od tri prsta širine.
0 Rečenice treba da su kratke I jasne. Izbor dijalekta I pisma prepušten le piscu. Rukopisi se
0 štampaju onim dijalektom i pismom, kojim su napisani, ukoliko autor Izrlčno ne traži pro0
ralenu. —SLIKE, u prvom redu dobri pozitivi na glatkom papiru, neka ne budu ulljepllene
© u tekst već zasebno. Ako se šalju negativi, treba Ih zapakovatl u čvrste kutije. — CRTEŽI
© neka budu Izvedeni Isključivo tušem na bijelom rlsaćem papiru. Mjerilo na kartama treba ©


označiti samo olovkom. — HONORARI za originalne članke 30 Din, za prevode 15 Din. za ©S preštampavanje Din 10 po štampanoj stranici. — SEPARATNI OTISCI moraju se zasebno, . ©
© naručiti. Trošak snosi pisac. — Oglase, lične . društvene vijesti treba slati Upravi. « ne ©
© Uredništvu. UREDNIŠTVO. g


I REVUE FORESTIERE


© ?


g POUR LES AFFAIRES FORESTIERES, DE L´INDUSTRIE ET DU " g


Q


0 COMMERCE DES BOIS.
g Rédigée par le Comité de Rédaction
O Rédacteur en chef: Prof. dr. Ant. Levakovlć
© Edition de l´Union Forestiere Yougoslave 2, Rue Vukotlnovlé Zagreb, Q
§ Yougoslavie. — Parait chaque mois. Conditions de l´abonnement pour
g l´étranger Din 120 par an. — Résumés en langue française.
g)0OOO0OOOO0O0OOOOO0OOOOQQOOQOOOQOOOOOO0Ô0OOQOQOOOOOOOC