DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 25     <-- 25 -->        PDF

u tom pogledu naročito opasna ni prva godina, pošto baš prve godine u
koritu zadržavaju vlagu i pre popunjavanja pregrade, stvarajući jezera.


U toku vremena, koje je potrebno za stvaranje definitivne linije
ravnoteže istovremeno se počinje i stvaranje kalusa i obrašćivanje donjeg
preseka, što daje mogućnost mladom drvetu, da iskoristi dublje
slojeve bogate vlagom. Što se tiče pruća, koje po svom položaju može
razviti žile u nanosu, ono će se primiti tek ako se pregrada bude popunila;
u protivnom pruće ostaje u suvom nasipu, te se ne može primiti. U
ostalom potpuno je dovoljno da se primi donji deo pletera, što se obično
uvek dešava, jer svaka pregrada za jednu sezonu mora zadržati bar nekoliko
decimetara nanosa.


Radi pojačanja i potpunog osiguranja sistema od pletera uvek je
poželjno i potrebno preseći taj sistem solidnim pregradama od kamena
sa manjom visinom. Ove pregrade trebalo bi podići na odstojanju od 50
do 150 metara prema padu i vrsti geološke formacije. Time će se sav
sistem pletera podeliti na nekoliko zasebnih poteza, te u slučaju kakvog
kvara on će biti lokalizovan.


Prve dve godine bezuslovno je potreban stalan i pažljiv nadzor nad
objektima od pletera. Veoma je lako zapušiti i nabiti zemljom manju šupljinu
ili prodor, koji je napravila voda oko pletera u samom početku
obrazovanja. Ako se to ne učini na vreme, sledeći nadolazak vode naglo
proširi i poveća tu šupljinu, tako da posledice mogu biti katastrofalne za
objekat.


U red živih objekata spadaju i takozvane garnisaže. One nemaju
korisne visine, već samo fiksiraju postojeće dno i štite ga od daljeg
snižavanja i izlokavanja. I garnisaže tek tada imaju smisla, kada su izrađene
od živog pruća, koje će prorasti. Garnisaže se primenjuju u koritima
sa većim padom i sa trouglastim poprečnim profilom odnosno, gde
je dno uzano i gde bi poprečni objekti bili suviše natrpani. Qarnisaza je
vrsta fašine, koja se ukopava u dno bujice i pričvrsti za dno koljem
zabijenim sa obe strane garnisaže. I u ovom slučaju pruće u garnisaži
mora biti što više priljubljeno i sabijeno, u protivnom možemo dobiti
jednu vrstu cevi, koja može čak i povećati brzinu vode i time izazvati
podlokavanje. Nikakvo se ne srne polagati garnisaža u većoj dužini, već
preko svakih 30—50 metara treba preseći postavljanjem živog pletera
odnosno pregrade, koja osigurava garnisažu od uzdužnog pomeranja i
smanjuje na određenim mestima brzinu vode. Garnisaže mogu se primenjivati
pri manjim slivovima odnosno pri količinama^ maksimalne vode,
koje ne premašuju 10 kub. met./s.


Treba još nešto reći i o ćoškastim ili špičastim pregradama od živog
pletera, koje u principu donekle igraju ulogu garnisaže, ali na širokom
dnu korita, barem od 5 mt pa na više, t. j . obično na donjem delu bujice
ispred čuna nanosa. One u planu predstavljaju jedan kut od oko 40°, uperen
nizvodno, imaju malu korisnu visinu (oko 30—40 cm u samom šilju).
Visina se postepeno povećava prema krajevima. Krajevi (krila) ukopavaju
se u nagibe. Potslaplja ne trebaju, ali se moraju projektovati u
strogom sistemu. Nanos, koji zadržavaju ovakve pregrage, taloži se po
paraboličfiorn preseku, te se voda ne´koncentriše na jednom mestu, već
se razliva po povećanom perimetru pletera. Upotrebljavaju se naročito u
bujicama sa sitnim materijalom, te gde je pruće blizu i nije skupo. Brzo


JDzf