DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 26     <-- 26 -->        PDF

pošumljavaju široko dno, fiksiraju ga i obrazuju prilično velike deponije
materijala. Njihova konstrukcija zadovoljava: postizavanju minimuma
pritiska materijala na uzdužni metar objekta, minimumu debljine sloja
vode u proticajnom otvoru, maksimumu zadržanog materijala na uzdužni
metar i brzom obrazovanju nožica fundamenta za strme nagibe putem
stvaranja paraboličnog profila poprečnog preseka. Inače, sem ukidanja
potslaplja, način izrade pletera isti je kao i za obične pregrade od živog
pletera (SI. 5). Kod nas su primenjene jedino u bujici »Vrbanov Dô« u
srezu preševskom.


V. Kako nemamo dovoljno sredstava za uređenje bujica, potrebno
je što više (gdegod je moguće) primenjivati žive objekte. Potrebno bi bilo
osnovati jednu oglednu bujicu za detaljno proučavanje primene živih
objekata, naročito u vardarskoj banovini, koja ima najviše uslova za tu
primenu. Da je ovaj sistem zaista mnogo ekonomičan, možemo se uveriti
iz proračuna. Ako jedna pregrada od kamena u cementnom malteru sa
korisnom visinom od 2,40 mt i pri određenoj širini stoji 15000 dinara, za
istu korisnu visinu potrebno je 4 pletera iste širine, a visine od 60 cm.
Takvi pleteri dobro izrađeni stoje po 400 din. ili svega 1600 dinara, a
osiguravaju istu dužinu aktivnog korita. Pregledajmo ovaj slučaj sa svih
strana. Razume se, da jedan veći objekat zadrži mnogo više materijala
nego nekoliko manjih sa istom sumarnom visinom i podigne dno na veću
visinu. Šta se postiže podizanjem dna? U prvom redu deponovanje materijala
u većoj količini. Ali bilo bi nelogično stvarati veće deponije materijala,
a istovremeno ostavljati izvore obrazovanja tog materijala.,
odnosno neregulisane aktivne delove korita. Regulacija bujice je potpuna
tek kada su ugašeni svi vulkani materijala. Delimična regulacija aktivnog
poteza ima opravdanja tek tada, kada je ona silom prilika privremena
i nastavlja se u dogledno vreme. Ovo pitanje nije sporno, pa ma kakvi
objekti budu primenjeni. Ako su to kamene pregrade, one se moraju
projektovati na potrebnim mestirna aktivnog korita, koje se time stabilizira.
Kada se na istoj dužini izrade objekti sa manjom visinom u potrebnom
broju, rezultati fiksiranja dna isti su: erozija je zaustavljena. Razlika
između većih i manjih objekata sa istom korisnom visinom jeste u tome.
što se dalji materijal obrazuje ne od raspadanja ili izlokavanja dna, već od
rušenja nagiba, koji padaju u toliko više, u koliko pada dno. Kada je dno
zafiksirano, rušenje nagiba se nastavlja, ali sada već ima svoje vremenske
i! dimenzijske granice. Naime, nagib će se rušiti sve dok ne primi
prirodni ugao rušenja. Pri tome se mora obrušiti i deo obale u izvesnoj
širini. Što je više podignuto dno, to je manje intenzivan proces oburvavanja
i to će se brže svršiti. Inače, posle stabilizacije dna materijal dolazi
isključivo od rušenja nagiba pri procesu obrazovanja prirodnog ugla rušenja:
to je ostatak materijala. I ako on još jedan poslednji put prođe kroz
bujicu u relativno manjoj količini, kao što je prolazio pre toga hiljade
puta, od toga neće biti štete. To je poslednji trzaj ukroćene životinje
(SI. .).
Dakle razlika je u tome, koju širinu obale treba spasti. Ako su u
blizini zgrade, naselja, skupoceni objekti, potrebno je što više podignuti
dno i time zaustaviti rušenje obale. Ali obično takvih delova bujice je
malo i desetak metara obale, koja se sastoji od ispranog sterilnog zemljišta,
ne igra velike uloge. Prema tome svuda, gdje je moguće, treba


560