DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 28     <-- 28 -->        PDF

zamenjivati kamene i druge skupe objekte objektima od živog pletera
i ne samo to, već i delove izvesnih objekata, kao što su napr. zidovi
kanala, potslaplja. Ne treba zaboraviti, da želja za izvođenjem što jevtinijih
kamenih objekata dovodi do toga, da ovi objekti postaju pomični i
odlaze. Ako se sruši kamena pregrada, šteta se izražava u desetcima
hiljada dinara; ako se sruši pleter, šteta je u stotinama; pleter se može
i popraviti, a kamena pregrada skoro nikako, već je potrebno ponovo
zidati. To ipak ne znači, da se bez kamenih betonskih i dr. objekata
može da prođe, ali njihova se izrada mora ograničiti na mesta, gde je
to zaista potrebno i neophodno i gde se oni ne mogu zameniti.


Prilikom pitanja ekonomisanja pri uređenju bujica treba spomenuti
jedan način, koji dozvoljava ekonomisanje, a bez ikakvog uštrba za
solidnost radova. To je sistem koncentracije vode tamo, gdje je bujica
razgranata i sastoji se od više aktivnih ogranaka. Nasipčićima manje
visine, u koliko to dozvoljava konfiguracija terena, zaštićuje se glava
bujice od celokupne vode, koja dolazi sa sliva i odvodi se u drugo korito.
Pad ovih nasipa ne srne biti velik: prema stanju terena oko 0,005.
Napadnutu uzvodnu stranu takvih nasipa dovoljno je osigurati busenjem,
jaruge, koje se nađu na putu ovog nasipa, treba osigurati već soliđnijim
nasipom. Priložena šema jasno pokazuje sam princip (SI. 12). U zaštićeno
korito više ne dolazi voda, već samo kišnica sa nagiba, koji predstavljaju
\eoma neznatnu površinu. Procesi erozije i korozije odmah prestaju i
bujica se ugasi sama po sebi. Nikakvih objekata ovde ne treba, već
treba pošumiti dno eventualno i nagibe. Ogranak, u koji je sprovedena
voda, treba već regulisati objektima u sistemu. Količina objekata ne zavisi
od količine vode, već od pada dna. Količina vode zahteva samo veće
dimenzionisanje objekata. Pretpostavimo, da imamo dva ogranka sa
istom dužinom i istim padom, iste geološke formacije. Površina sliva
svakog ogranka iznosi 2 kv. km. U svakom ogranku trebalo bi postaviti
po 20 kamenih pregrada, svega 40. Odvođenjem vode jednog
ogranka pretvaramo površinu sliva drugog u 4 kv. km., čime se dobija
dupla količina maksimalne vode (u stvari neće biti dupla, pošto pri većem
slivu koeficijent oticanja je manji). Kakve izmene mora pretrpeti u svojoj
konstrukciji pregrada sa istom korisnom visinom, a koja je bila projektovana
s obzirom na sliv od 2 kv. km. Pretpostavljajući, da u prvom
slučaju debljina sloja vode nad krunom iznosi 0,5 mt., a u drugom (primajući
u obzir povećanje doticajne brzine) 0,8 mt., iz formule:


.=. (—0,183+ y 0,22(1,6+-^-) + 0.001 I,


nalazimo, da pri H = 2,0 mt. debljina krune pregrade pri p == 0,5 iznosi
0,99 mt., a pri p = 0,8 mt. da iznosi 1,08 mt., što sa neznatnim povećanjem
kubature krila predstavlja razliku u kubaturi objekta svega oko 10%.
To bi značilo, da je u mesto 40 objekata potrebno podići 20, a njihova će
kubatura iznositi onoliko, koliko iznosi kubatura 22 prvobitnih pregrada.


Razume se, da ovaj vrlo jednostavni primer pokazuje samo opšti
princip. U pojedinim slučajevima ušteda na kubaturi i broju objekata
može biti mnogo veća, napr. kada ima mogućnost odvođenja vode od 2
ili više ogranaka.


562