DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11/1938 str. 5     <-- 5 -->        PDF

koja obiluje aktivnim bujicama, bujice su bile svrstane u referat: bujice,
štetočine il bolesti šuma, zaštitne šume i šumski požari...


Nesredenost prilika još se jasnije pokazuje u kontradikciji zakonskih
propisa sa faktičkim stanjem. Poslednjim pravilnikom propisano je,
da režiser radova ne srne biti inženjer, koji nema bar dve godine prakse
na bujicama. U isto vreme referent za uređenje bujica ima za neposrednog
starešinu šefa šumarskog otseka, koji većinom nema nikakve prakse
na bujicama. Ipak taj šef ima svestranu, pa i tehničku vlast, odobrava i
menja projekte i kontroliše svu tehničku stranu radova. A kako su bujice
isključivo tehnička grana, a nikako administrativna, ovakav nenormalan
položaj stvara veće trzavice.


Do svega ovog dolazi se isključivo stoga, što ni do danas nisu otvoreni
otseci za uređenje bujica, koji su predviđeni zakonom o bujicama,
a time je stvorena veća šupljina u celoj organizaciji.


Dakle neobaveštena stručna javnost opaža bezuspešne napore bujičarskih
organa il ne želeći da pronađe prave razloge, izvodi zaključak,
da ne valjaju naprave. Pri tome neće da razume ni to, da ove naprave
možda ni za četvrt nisu izrađene onako kako treba i kako je predviđeno
u projektu, a sve usled nedostatka kredita. Zašto ovim kritičarima ne
padne na pamet, da bil se u vezi sa mostom, koji je slabo izrađen, moglo
sa istom logikom i sa istim osnovom reći, da ne vrede svi mostovi i da
treba reke preplivati! Oni samo usled totalnog nepoznavanja prilika dolaze
do toga, da preporučuju bujičarima, da ostave te svoje naprave,
koje ne vrede, i da se late jedinog pametnog sredstva: pošumljavanja.
Njihovom pogrešnom shvatanju doprinosi, uzgred budi rečeno, i površno
prelistavanje stručnih knjiga o bujicama, gde se posred dosadnih strana
sa ciframa i formulama pronađe nešto o koristi pošumljavanja bujica.
Rezonuje se pri tome ovako: uzrok pojave bujica je devastacija šuma;
vratimo šumu na njeno mjesto, odnosno uklonimo uzrok i bujice će
iščeznuti same po sebi. Na žalost, ovakvo mišljenje vrlo je daleko od
istine.


II. U čemu je ipak uloga pošumljavanja pri radovima na uređenju
bujica? Ova je uloga svakako mnogo manja, no što se obično misli. Sa
stručnog gledišta ova uloga može se jasno i precizno izraziti. Pošumljavanje,
odnosno šuma, smanjuje koeficijent oticanja sa sliva. Za koliko
smanjuje, može se videti iz mnogobrojnih empiričnih formula, do kojih
se došlo putem dugogodišnjih proučavanja, istraživanja i eksperimenata.
Ali isto tako pri analizi svih ovih formula izlazi, da šuma nije jedini faktor
u veličini koeficijenta oticanja, već samo jedan od faktora. Po Iszkovskom
šuma igra sledeću ulogu: pri močvarnom slivu: bez šume C — 0,05, a sa
šumom — 0,035; pri ravnom slivu: bez šume C — 0,1, a sa šumom —
0,06; pri brežuljkastom slivu: bez šume C — 0,35, a sa šumom — 0,3;
pri brdovitom slivu: bez šume C — 0,45, a sa šumom 0,40 % što je za
bujice najvažnije, pri planinskom slivu: bez šume C — 0,50, a sa šumom
— 0,45. Dakle autor pridaje najveće značenje padu sliva, a ne šumi,
koja pri većim padovima sliva menja veličinu C samo za 0,05.
Saksonska tablica maksimalne vode uračunava upliv šume u mnogo


većem razmeru. Ona predviđa tri stepena nagnutosti sliva: slabo nagnut
teren, brežuljkast sliv i planinski sliv. I svuda prisustvo šume smanjuje
koeficijenat oticanja tačno dva put, napr. pri planinskom slivu dugačkom
539