DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Ing. IVAN SM1LAJ (VINKOVCI):


NAČIN UZGOJA I ISKORIŠĆAVANJA
SLAVONSKIH HRASTIKA*


(MODES DE CULTURE ET D´ UTILISATION DES CHENAIES
DE SLAVONIE)


Zemljište. Pod slavonskim hrastom razumijeva se hrast lužnjak.
Lužnjak se prirodno rasprostire po starijim i mlađim poplavnim riječnim
područjima. Područje prirodnog rasprostranjenja slavonskog lužnjaka je
poplavno područje rijeke Save u njenom srednjem i donjem toku. Kod
ovog savskog poplavnog područja, na kojem se lužnjak prirodno pojavljuje,
razlikuju se dvle etaže: viša i niža. Viša, starija etaža odavno je
već suha i nju Sava više ne plavi. Ovamo spadaju šume Brodske imovno
općine Durgutovica, Surduk, Gornja Dolca. U toj etaži zemljišta su već
dobro razvijena. Pojavljuje se i kitnjak, koji traži više mjesta i toplije
položaje. Niža, mlada etaža bila je do pred koju godinu izvrgnuta periodičkim
— proljetnim i jesenskim — poplavama Save. Te poplave taložile
su mulj, vrlo fin i vrlo plodan produkt raspadanja materijala, nošenog
vodom te rijeke. Jer te poplave nisu kroz godinu bile česte, to nije bilo
često i živo ni to taloženje mulja, pa se je i u toj etaži moglo izgraditi
prvoklasno zemljište, podesno za šumsku i poljoprivrednu kulturu.


U cilju obrane te niže etaže od štetnih posljedica poplava za poljoprivrednu
kulturu podignut je pred nekoliko godina nasip od SI. Broda
do Mitrovice. Mi šumari smo se pobojali, da će taj nasip štetno djelovati
na šumsku kulturu radi pomanjkanja toga svakogodišnjeg osvježavanja
odnosno hranjenja zemljišta sa tim muljem. Svakako će to štetno utjecati
u prvom redu na brijest, koji zahtijeva mnogo vlage u zemljištu, zatim
na jesen, koji zahtijeva i mnogo vlage i mnogo hrane u tlu. No držim, da
za lužnjak to ne će imati štetnih posljedica, čemu služe za dokaz šume
lužnjaka u višoj, starijoj etaži ovog poplavnog područja, gdje on dolazi
miješan sa grabom, a donekle i sa brijestom i jasenom. Držim da će taj
nasip u mješovitim šumama ovog savskog poplavnog područja imati
ove posljedice: znatno će se umanjiti učešće brijesta i jasena, a povećat
će se učešće graba; hrast pak ostati! će netaknut.


Aluvijalni nanos, na kom se nalazi slavonski lužnjak, po svom je
sastavu pjeskovita ilovača sa vidljivim znacima početnog podzoliranja.
To je zemljište duboko, rahlo, propušta lako vodu i zrak, slabo se opire
prodiranju korjenja, lako se troši, bogato je na mineralnim hranilima.
Takovo zemljište lužnjaku odlično prija.


Klima. Nadmorska visina ove posavske ravnice kreće se od 18—102


m. Njena apsolutna vlaga kreće se oko 700 m/m. Relativna vlaga je oko
75%, pa je tako moguća brza transpiracija biljnog svijeta. Maksimalna
temperatura je oko 33° C, minimalna oko —15* C, poprečna oko 10° C.
* Predavanje održano 3. X. 1938. u šumi Radiševo brodske imovne općine prigodom
ekskurzije učesnika glavne godišnje skupštine Jugoslavenskog šumarskog
udruženja, održane 2. X. 1938. u Vinkovcima.
25
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Kako lužnjak traži srednju vlagu tla, malu vlagu zraka, jaku toplinu,
to navedeni klimatski faktori ove ravnice lužnjaku potpuno odgovaraju.


Lužnjak se dakle u ovoj posavskoj ravnici s obzirom na tlo i klimu
nalazi u optimumu svog prirodnog rasprostranjenja. Stoga je i razumljivo,
da se on ovdje najuspješnije pomladjuje prirodnim putem.


Prirodno pomlađivanje starih hrastika. Prikazati ću ovdje onaj
način prirodnog pomlađivanja, koji na temelju 12 godišnjeg rada u tim
šumama držim najuspješnijim za uzgoj zdravih otpornih i vrijednih slavonskih
šuma.


Najprije o prirodnom pomlađivanju hrastika starih 200—300 godina.
Kako po 1 jutru ima 20—30 takovih stabala, to je obrast slab i sklop
jako prekinut. Nekoliko godina (obično 5) prije nego se misli na kojoj
površini sjeći te stare hrastike, zabrani se za pašu jedan njen dio i to
obično u jesen one godine, u kojoj je žir urodio. U većini slučajeva zabrani
se 5-godisnja sječna površina. To je tkz. predzabrana. Kako ti
hrastovi unutar 5 godina bezuvjetno rode žirom do dva puta, i to svakako
jedanputa dobrim urodom, to sav taj žir ostaje na zabranjenoj
površini. Tlo je radi slabog obrasta sastojine već i prije stavljanja u
predzabranu postalo dosta vlažno, jer je dosta oborina došlo izravno u
zemlju. Uslijed dostatnog priliva sunca listinac je rastvoren. Na površini,
koja se misli zabraniti, ima malo korova, koji nije opasan za novi pomladak.
Žir dakle pada na samo tlo, te je time klijanje osigurano. Kod
uroda žira, iza koga se površina misli staviti u predzabranu, puštaju se
u tu.buduću predzabranu svinje, i to prije opadanja zdravog žira, da
razruju tlo pa da time uspjeh klijanja bude što bolje osiguran. Iza kako
svinje tlo dostatno razruju i čim počne padati zdrav žir, površina se
zabrani za pašu i žirenje t. j. stavi se u predzabranu. Povrh žira napada
listinac, koji ga prekriva preko zime, što je vrlo važno za slučaj zime
bez snijega, da žir ne promrzne.


I ako je hrast vrsta drva, koja traži mnogo svjetla, ipak zasjena
starih stabala dolazi dobro isklijalom žiru, jer nježne biljčice u prvim
godinama života čuva od prejake insolacije i od preobilne vlage, dok je
transpiracija potpuno omogućena. I trave i ne pregusti korov zaštićuju
mlade biljčice od kasnih proljetnih mrazova i čuvaju ih također od insolacije,
naročito na otvorenim mjestima, gdje nema zasjene starih stabala.


Kako za vrijeme od 5 godina hrastova stabla rode sigurno do dva
puta, to je za vrijeme trajanja prcdzabrane naplodena sva površina pod
krošnjama starih stabala. One pak površine, koje nijesu krošnjama pokrivene,
pošumljuju se poslije obavljene sječe starih stabala. Kod drugoga
uroda žira ne mogu se naravski u predzabranu puštati svinje, jer
bi one svojim rovanjem oštetile postojeći pomladak.


Ako u predzabrani ima jasena, brijesta i graba — koji prate hrast
u mješovitim posavskim šumama — naplode te vrste drveća površinu
predzabrane, jer svaka od njih u roku od 5 godina rodi sjemenom i to
grab obilno skoro svake godine, a jasen i brijest dostatno. Naplodjenje
ovim vrstama uspješno je, ako je tlo obraslo samo sa rijetkim mekanim
travama, te njihovo sjeme, koje je vrlo lagano, dođe do golog tla. Najuspješnije
je, ako je površina izvrgnuta poplavi, koja donosi fini mulj,
koji je vrlo dobro rasadište jasena i brijesta. Grabu to naplavljivanje
nije potrebno, samo njegovo sjeme treba da dođe na golo tlo. Kako
vjetar može sjeme ovih vrsta na daleko raznositi, to će površina njime


26
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 29     <-- 29 -->        PDF

biti dovoljno naplodena, ako u predzabrani bude samo nekoliko stabala
ovih vrsta.


Ako je površina predzabrane obrasla gustom travom i gustim korovom,
prirodno pomlađenje sa ovim vrstama ne uspijeva. Tada se pomlađenje
tim vrstama vrši sadnjom biljaka iza sječe svih stabala. I za
slučaj, ako stabala tih vrsta u predzabrani nema, ne popunjuje se predzabrana
njihovim biljkama, već se to čini također iza sječe hrastovih
stabala.


Kada je površina predzabrane naplodena hrastom, a po mogućnosti!
i jasenom, brijestom i grabom — ako ih je u predzabrani bilo — posijeku
se stara stabla. Jasno je, da se prigodom rušenja i izrade stabala, a naročito
prigodom izvoza izrađene robe, pomladak dosta oštećuje. Međutim
posljedica toga oštećenja uskoro nestaje, naročito ako je površina bila
dobro naplodena.


Uređenje sječina. Iza dovršene sječe i izvoza pristupa se uređenju
sječne površine i to postepenim načinom. Sječina se najprije očisti od
raznih preostalih otpadaka. Zatim se pristupa čišćenju sječne površine
od raznog korova kao i nepoželjnog predrasta. To se čišćenje obavlja
odmah iza sječe ili godinu dvije poslije, već prema naravi i jakosti korova
i predrasta. Trava je naime već toliko odrasla i gusta, da je
dostatna da očuva mlade biljke od mraza. Čišćenjem od korova i predrasta
dobiju biljčice više topline, zraka i ^svjetla, time je pojačana transpiracija
i asimilacija, a posljedica je svega toga pojačani prirast.


Iza provedenog čišćenja sječine provodi se popunjavanje sječne
površine. Ponajprije se pošumljuju mjesta, koja nisu bila prekrivena
krošnjama hrastovih stabala, pa prema tome nisu ni naplodena. Zatim
se pošumljuju ev. čistine, nastale prigodom izvoza izrađene robe. Pošumljavanja
se vrše biljkama jasena, brijesta i graba. U koliko na
sječnoj površini nije bilo druge vrste drveća osim hrasta, pa prema tome
sječna površina nije mogla i drugim vrstama drveća biti prirodno pomlađena,
zatim u koliko naplođenje ovim vrstama nije izvršeno ni na
način, da je sjeme tih vrsta doneseno sa strane bilo vodom bilo vjetrom,
te napokon u koliko sječna površina nije tim vrstama naplodena iz bilo
koga razloga, i ako je na sječnoj površini bilo stabala tih vrsta, popunjuje
se prirodni pomladak hrasta biljkama tih vrsta. Osebina tla je
mjerodavna, koja će se od tih vrsta drveća saditi. Na vlažno tlo dolazi
jasen i brijest, na ocjeditija mjesta dolazi grab. Biljke tih vrsta drveća
vade se u zabranjenim sastojinama, gdje je taj pomladak pregust, ili u
tkz. privremenim prirodnim šumskim vrtovima. Ima naime u odraslim
sastojinama položaja, gdje jasen i brijest neobično povoljno i brzo uspijevaju,
bilo da sjeme pada sa okolnih stabala bilo da je doneseno poplavnom
vodom. Takova se mjesta ograde, pa se iz tih prirodnih vrtova
kroz nekoliko godina vadi na milijune mladih biljaka za presadnju.


Kako svaka od navedenih vrsta drveća u mladosti brže prirašćuje
od hrasta, to se ta popunjavanja provode obično koju godinu iza izvršene
sječe, kada je već hrast ojačao i počeo bolje prirašćivati u visinu, te ga
navedene vrste ne mogu — bar u toj najranijoj mladosti — osjetljivo
zasjenjivati i gušiti.


Ako se gdje prigodom uređivanja sječne površine ustanovi, da bi


učešće hrasta trebalo biti jače, provede se sadnja žira pod motiku, ako


nije prekasno t. j . ako nema bojazni, da bi ev. guste i visoke trave


27
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 30     <-- 30 -->        PDF

malu hrastovu biljčicu u zimi povalile i ugušile. Ako je sadnja žira nemoguća,
zasade se hrastove biljke, koje se vade iz gustih branjevina.
Navedenim radovima bila bi sječna površina za prvo vrijeme
očišćena i uređena.


Prirodno pomlađivanje 100—160-godišnjih sastojina. Kako se vrši
prirodno pomlađivanje u sastojinama starima 100—160 godina t. j . u sastojinama,
u kojima se obično gospodari uz ophodnju od 140 godina
odnosno, iz zdravstvenih razloga, uz ophodnje od 120 ili 100 godina?


Ako je u takovim sastojinama uslijed bilo kakovih kalamiteta sklop
prekinut, prirodno pomlađivanje vrši se kao i kod starih hrastika. Ako
je pak sklop potpun, onda se u sastojini provede jedan sijek, kojim se
Sklop prekida. Time dolazi u tlo više vlage, sunce brže rastvara listinac
i eventualni kiseli humus, svinje ruju, tlo se razrahljuje i pripravlja da
primi žir. U prvoj žirorodnoj godini potrebna površina stavi se u predzabranu
na ca 5 godina. Sada se prirodno pomlađivanje vrši na isti način
kao i kod starih hrastika. Ovaj sijek (radi prekidanja sklopa u svrhu
priprave tla) zajedno sa prirodnim pomlađivanjem traje ca 10 godina,
u kom je vremenu površina samo zadnjih 5 godina zabranjena za pašu.
Sastojina se ne stavlja u predzabranu prije godine uroda žira i iz razloga,
da se preranim stavljanjem u predzabranu ne razviju guste trave sa
trnjem i raznim drugim korovom, što je na ovako dobrom tlu sasvim
moguće. Tlo bi dakle u tom slučaju bilo prekriveno, pa žir i sjeme graba,
a osobito sjeme jasena i brijesta, ne bi dolazilo do golog tla, nego bi na
travi ili korovu uginulo.


Iz istoga razloga — radi naplođenja sa sjemenom jasena i brijesta


— u većini slučajeva u sastojinama sa jako prekinutim sklopom nema
svrhe držati predzabranu dulje od 5 godina. Iza pet godina zabrane od
paše izraste na zabranjenoj površini — radi velike plodnosti tla — gusta
visoka trava, razni živi pokrov i korov tako, da ako stabla jasena i
brijesta i urode sjemenom, sjeme kada padne, ne dođe u dodir sa
zemljom, nego ostane na travi, živom pokrovu i korovu i ugine. Prirodno
je dakle najplodenje tim sjemenom nemoguće. Ne preostaje stoga drugo,
nego iza provedene sječe provesti popunjavanja sadnjom biljaka tih
vrsta drveta.
I ako žir rodi svake 2—4 godine, pa je prirodno pomlađenje žirom
u roku od 5 godina osigurano, može se ipak dogoditi da radi proljetnih
mrazova u doba cvata ne bude uroda žira kroz 5 i više godina. Tada
se na površini predzabrane izvrši umjetno pošumljavanje sadnjom žira
pod motiku. Ovakovih slučajeva ima vrlo malo.


I gdje se sastojine osuše, gdje je dakle iz toga razloga prirodno
pomlađenje nemoguće, mora se odmah provesti sadnja žira, da mlade
biljke što prije ojačaju, da ih ne bi guste i bujne trave povalile i pogušile.
Isto tako mora se što prije na ovakovim površinama obaviti i sadnja
biljaka jasena i brijesta, jer i njih guste trave mogu da povale i uguše.


Šumskopoljsko gospodarstvo. Dogodi se gdjekad, da u sastojinama
sa vrlo slabim obrastom tlo jako zakorovi ili se digne predrast, koji
s obzirom na vrst drva, starost itd. ne može poslužiti kao buduća glavna
sastojina. Na takovim površinama moguće je jedino umjetno pošumljenje,
jer se sasijecanjem korova i predrasta dobiju mnogobrojni i bujni izbojci
iz panjeva i žilja, radi kojih je prirodno pošumljenje žirom sasvim ne


28
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 31     <-- 31 -->        PDF

moguće. To umjetno pošumljivanje provodi se ovako: Površina se izda
U zakup na tri godine za poljoprivredne usjeve. U prvoj se godini taj
predrast sasiječe, a panjevi njegovi sa ostalim korovom iskrče, zemlja
se preore i zašilje poljoprivrednim biljkama. Te se biljke siju i druge i
treće godine. U početku zadnje godine zakupa (obično u jesen) iskrčena
se površina zasadi žirom pod motikom ili pod plug, a na proljeće se
zasiju usjevi, koju se mogu žeti. Kada dođe do skidanja usjeva, ovaj se
požanje tako, da se žir, koji već ima jednu godinu, ne ošteti. Ovaj usjev
je ove prve godine čuvao žir od mraza. Zemljište je dakle dvije godine
bilo bez šumskog nasada. Koju godinu iza sadnje žira, koja ne treba biti
izvedena gusto, popuni se hrastova kultura u većini slučajeva grabom,
koji na takova zemljišta spada, jer se zakorovljuju u glavnom viša suha
mjesta, dok u nižim vlažnijim mjestima nema toliko korova, da bi se
na ovaj način morao odstraniti, da se površina uzmogne privesti šumskoj
kulturi.


Ovo šumskopoljsko gospodarstvo svuda se, gdje je to iole moguće,
izbjegava. Krčenjem i oranjem tlo se doduše razrahljuje i pojačava se
njegova prozraka, ali s druge strane poljoprivredni usjevi iscrpljuju tlo,
jer mu oduzimlju i vlagu i mineralna hraniva, što onda manjka mladim
biljkama koje radi toga zaostaju u prirašćivanju i! postaju manje otporne
protiv parasita. Osim toga — jer u mladosti te biljke nisu guste —
zaostaje njihov uzrast, krošnjate su i granate, nemaju potrebnog prirasta
u visinu, deblovina im nije čista od grana, a i teže se čiste od grana.


Šumsko-poljsko gospodarstvo može konvenirati kao nužno zlo
samo kod pretvaranja niskih šuma u visoke, ako se ne bi ni na koji drugi
način moglo spriječiti tjeranje izbojaka i postići uništenje izbojne snage
panjeva. Tu onda dolazi šumskopoljsko gospodarstvo kao najradikalnije
sredstvo za pretvorbu niske šume u visoku. Uzgojene sastojine imati
će sve štetne posljedice toga šumskopoljskog gospodarstva, ali samo u
prvoj ophodnji. U drugoj ophodnji mogu se već uzgojiti nove sastojine
iz sjemena prirodnim putem.


Odvodnjavanje. U ovoj posavskoj kao i u svakoj drugoj ravnici
ima većih i manjih terenskih depresija, gdje se voda — bilo od poplava
bilo od oborina — zadržava, jer ne može ili nikako oticati ili ne može
otići u kratko vrijeme. Postoje radi toga površine, koje su ili sasvim gole
ili obrasle mekim, manje vrijednim vrstama drveća ili, ako su obrasle
vrijednim vrstama drveća, zaostaju u kvantitativnom i kvalitativnom
prirašćivanju. Kako to drveće nije zdravo i otporno, izvrgnuto je napadajima
raznih bolesti i´ parasita. Ta voda bilo na površini, ako stagnira.
bilo u tlu, ako sporo otiče, sprečava aeraciju tla i na površini stvara
kiseli humus. Radi kiselog humusa nema u tlu oksidacionih procesa. Radi
veće vlage u tlu jače je ispiranje iz eluvijalnog u iluvijalni horizont.
Stvara se dakle podzolasto tlo. Podzolasto pak tlo sprečava porast šume,
a osobito hrasta, koji ima za korijen duboku srčanicu. Da se odstrane
raznovrsne pobrojane štetne posljedice preobilne odnosno stagnantne
vode na površinama, gdje ima šume, ali kvantitativno i kvalitativno
slabe, kao i da se privedu šumskoj kulturi bare, t. j . površine gdje uopće
nema nikakove šumske kulture, moraju se te površine odvodniti. Radi
pozitivnih utjecaja toga odvodnjavanja možemo na odvodnienim površinama
uzgojiti dobre sastojine hrasta, jasena i brijesta. Na taj način


29
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 32     <-- 32 -->        PDF

nestaje iz posavskih šuma bara, dosadanjih neplodnih površina. Ovom
odvodnjavanju posvećuje se danas velika pažnja i1 ono se intenzivno
provodi, te se na taj način znatni kompleksi zemljišta ili uopće privode
šumskoj kulturi ili se znatno poboljšavaju.


Gdje je radi malih površina bara ili radi pomanjkanja odvodnih
recipijenata odvodnja preskupa odnosno nemoguća, pošumljuju se postojeće
male bare amerikanskim jasenom, a nešto i kanadskom topolom.
Kako iza podignuća nasipa Brod—Mitrovica u tim malim barama voda
dugo ne stagnira, jer je to sada samo voda od oborina, to ovo pošumljavanje
dobro uspijeva. Naročito uspijevaju sadnje amerikanskog jasena,
dok kanadska topola ne pokazuje baš naročit uspjeh.


Divljač. I divljač— niska i visoka — pravi na mladim još neodraslim
biljkama branjevina i kultura velike štete. U gospodarskim jedinicama,
gdje ima mnogo te divljači, gotovo sav pomladak branjevina i
kultura je obgrižcn. Jedino nisu obgrižene biljke, koje su se probile kroz
trnje, jer do njih divljač ne može doći. Ali opet radi obrane od divljači´
ne smije se trnju pustiti: maha, jer su rijetke biljke, koje se kroz njega
probiju, dok većina njih propadne. Divljač svake godine preko zime
odgrizava vršne pupove, uslijed čega krošnje mladica rastu u stranu,
a ne u vis, dobivaju šimširast oblik, onemogućuje se prirast u visinu
ii time uništava kvaliteta podmlatka. Tragovi ovih štetnih posljedica
ostaju kroz cio život sastojine. Iz obzira prema obilnom lovu u ovim
šumama ne posvećuje se ovim štetama nikakova ili se posvećuje vrlo
slaba pažnja. No dobar uzgoj budućih sastojina imperativno traži reduciranje
broja te divljači — naročito visoke — na racionalnu mjeru kao
i dobru zimsku prehranu tako reducirane divljači. Time će se izvršiti
i selekcioniranje divljači, a i veći užitak u vršenju lova.


Ponovno uređenje branjevina. Iza prvog uređenja branjevina ne
dira se u njih kroz kojih 5 godina. Kroz to vrijeme ojačale su i razvile su
se biljke glavnih vrsta drveća. No ponovno je istjerao i razni korov, a
naročito izbojci iz panjeva i žilja sasječenog predrasta i grmlja. Nade se
tu i gustog mladog topolika. Sve to tišti i zagušuje biljke glavnih vrsta
drveća. Tom pomlatku se ponovno pomaže čišćenjem t. j . ništenjem
svega korova, grmlja, trnja, izbojaka i tog mladog topolika, gdje je pre-
gust. Oslobođeni pomladak ima ponovno više svjetla, zraka, topline, a
time i intenzivniju transpiraciju i: povećanu asimilaciju, pa dosljedno i
brži prirast u visinu. Ovakova čišćenja, koja se u zadnje vrijeme intenzivno
provode, a koja su neophodno potrebna, stoje doduše mnogo novaca,
ali su od očite velike kristi za pomladak glavnih vrsta drveća.


Omjer smjese. Prigodom ovih čišćenja provodi se već u nekoj
mjeri i reguliranje omjera smjese onih vrsta drveća, koje čine glavni
dio buduće sastojine. Gdje je hrast u očitoj, a nepotrebnoj većini, tu se
pomaže dobro razvijenim biljkama jasena, brijesta il graba odstranjivanjem
susjednih hrastića. Gdje je pak hrast u manjini i guše ga ostale
vrste drveća, tu se pomaže njemu. Ako se ovim radovima u slučaju,
gdje je hrast u manjini1, ne može omjer smjese odmah regulirati na mjeru,
koju za hrast želimo, to nema mjesta zabrinutosti, jer je hrast ovdje u
svom optimumu, gdje podnosi zasjenu i do 20 i! više godina, pa će svojom
snagom nadvladati sve svoje susjede, koji mu u rastu smetaju. Osim
ovoga pomaže mu se i kod proreda.


30
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Kada je tako i taj posao završen, ostavlja se branjevina u miru
kroz kojih 10—15 godina.
Prorede. U starosti od 20—30 godina pristupa se po prvi puta
njegovanju, a time i prvom iskorišćavanju mladih podignutih sastojina.


Kod uzgajanja.sastojina ide se ili za produkcijom što veće drvne
mase ili za produkcijom što većeg broja što vrednijih stabala t. j . što
veće drvne mase tehničkog materijala. Vrijednost svakog stabla ovisi


o što duljoj i čišćoj deblovini. Vrijednost nekih vrsta drveta je veća, ako
takova deblovina ima sitne koncentrične godove. Ti sitni godovi su
kod hrastovine vrlo važni radi uporabe takovog drveta za oplatice. Kod
jasena, graba i brijesta ta sitnogodnost nije toliko važna. Uzgoj jedne ili
druge vrsti sastojina ovisi o proredama t. j . o njegovanju podignutih
sastojina počevši od ca 20 godina starosti pa dalje.
Stabla sa dugom čistom i sitnogodnom deblovinom uzgajaju se niskom
proredom, kod koje se vade podstojna stabla, dok se u vladajuca
stabla odnosno u njihove krošnje ne dira. Time se forsira prirast u visinu.
Kako ispod krošanja vladajućih stabala nema svjetla, deblo se čisti
od grana. Radi slabo razvijene krošnje i godišnji prirast je minimalan t.


j . godovi ostaju sitni, uski.
Najveća drvna masa sastojina postizava se, ako se kod proreda
zadire u krošnje vladajućih stabala i time intenzivira prirast, dok se
podstojna stabla ostavljaju u glavnom netaknuta, da čiste deblovinu
vladajućih stabala. To je visoka proreda. Kod ove prorede ima opet
raznih niansa i intenziteta već prema tome, ide li se samo za uzgojem
što veće ukupne drvne mase bez obzira na njen kvalitet ili pak i za
uzgojem što vrednijih stabala.


Međutim ne ovisi samo o čovjeku, koju će proredu u nekoj sastojini
primijeniti, već to ovisi i o samoj sastojini. Kod čistih sastojina, sastavljenih
od vrsta drveća, koje traže puno svjetla, nije moguća visoka proreda.
Takove su baš čiste hrastove sastojine ovoga područja. Tu se ne
mogu odgojiti podstojna stabla, jer uslijed pomanjkanja svjetla podstojni
hrast ugiba. Bez podstojne pak sastojine prekidati krošnje vladajućih
stabala znači doduše povećati otpornost stabala i cijele sastojine, povećati
kvantitetu, ali znači i umanjiti kvalitetu producirane drvne mase.
Prirast u debljinu povećava se, ali se krošnja spušta i deblo postaje
granato od tjeranja vodenih izbojaka. Radi toga se sa zadiranjem u
krošnje počinje tek u starosti, kada deblo više ne tjera te izbojke, a to je
kod hrasta oko stote godine. Ako se dakle u čistim hrastovim sastojinama
žele uzgojiti vrijedna stabla duge i čiste deblovine, onda ne preostaje
drugo nego niska proreda. Ovim razlozima se potpuno opravdavaju
niske prorede, vršene prije u čistim slavonskim hrastovim sastojinama,
ali samo ondje, gdje su bile i podignute samo čiste hrastove
sastojine. U takovim se sastojinama ne može ni danas drugačije raditi
niti se drugačije radi. Ali se ne može opravdati prijašnji rad, da se kod
proreda iz mješovitih sastojina, gdje su vrste kao jasen, grab, brijest,
divlje voće i t. d. sudjelovale sa malim postotkom, sistematski vadilo
sve to tkz. bijelo drvo i tako ubrzo nastale čiste hrastove sastojine. To
se danas ne radi.


Kod mješovitih pak sastojina, gdje su ostale vrste sudjelovale sa
jakim postotkom, povadena su opet u glavnom sva podstojna stabla, ali
je ipak ostala mješovita sastojina, jer se u vladajuca stabla — u ovom


31
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 34     <-- 34 -->        PDF

slučaju hrast, jasen, brijest, lipa itd. - nije diralo. Ta vladajuća stabla
imaju dugu, čistu deblovinu, ali i slabo razvijene krošnje.


U obranu takovog prijašnjeg rada, kojim se je kod proredivanja
forsirao uzgoj čistih hrastovih sastojina, može se navesti, da onda valjda
nije bilo takovih kalamiteta, kakove danas biju čiste hrastove šume, i!
da se onda hrast smatrao jedinom vrijednom vrsti drveća, pa ga je
trebalo lijepo i uzgojiti. Danas to nije tako. Razvitkom tehnike, a Ü uslijed
skupoće hrastovog materijala, danas su došle do visoke vrijednosti i one
vrste drveća, koje su prije bile smatrane za šumski korov. Prema tome
je rad pri uređivanju šumskog gospodarstva danas drugačiji nego prije.


U mješovitim sastojinama ovog savskog poplavnog područja zastupani
su hrast i jasen, koji traže puno svjetla, zatim brijest, koji podnosi
poluzasjenu, te grab, koji podnosu zasjenu. U takovim je sastojinama
na mjestu samo visoka proreda, pa se ona treba i provoditi, jer se njom
mogu uzgojiti zdrave i otporne sastojinc, a i vrijedna stabla, čiste deblovine
sa po potrebi sitnim godovima.


Prva proreda kod visokih proreda je zapravo čišćenje. Kako kod
slavonskog hrasta prirast u visinu kulminira u 40—50 godini, to se u
tim mladim sastojinama još ne može vidjeti, koja su stabla vladajuća, pa
se kao takova još ne mogu ni tretirati. Stoga se kod te prve prorede
vade u prvom redu stabla suha, zatim polusuha, bolesna i defektna, koja
nemaju dugog vijeka, napokon stabla koja smetaju razvoju susjednih
boljih stabala. Sklop se ne prekida. Ne regulira se ni odnos stabala gornje
prema podstojnoj etaži kao ni odnos njihovih krošnja. Iza toga čišćenja
dobiva se tek prava slika sastojine, koja se odsada može njegovati po
zahtjevima visoke prorede.


Tek druga proreda provodi se po zahtjevima visoke prorede. Tu
se također vade najprije suha, polusuha i bolesna stabla, koja ne mogu
dočekati slijedeću proredu. Od podstojnih stabala ostaju sva ona, koja
mogu da žive do slijedeće prorede i koja ne smetaju kojem vladajućem
stablu. Zadire se zatim u krošnje vladajućih stabala vađenjem slabijih,
zaostalih, loše uzraslih vladajućih stabala, ali ipak samo utoliko, da
sklop krošanja vladajućih stabala ne bude odviše prekinut. Jer još uvijek
ta stabla nisu postigla kulminaciju prirasta u visinu, pa se ne dozvoljava
preranim, prebrzim i prejakim otvaranjem krošanja izazvati pad toga
prirasta. Da bi se kod vladajućih stabala producirala deblovina dobre
strukture, otvaraju se njihove krošnje polagano, da se one postepeno
mogu razvijati, da se postepeno i istodobno sa krošnjama razvija i korijenje,
da se prirast u debljinu bez velikih poremetnja pravilno razvija i
da ne bude preintenzivan t. j . da godovi ne budu preširoki, već da se
održe u dimenzijama, koje još daju dobar materijal za oplatice. Jer
vrijednost trupaca za oplatice osim pravnosti, jedrosti, čistoće, zdravosti,
koncentričnostii godova, ovisi i o sitnim godovima. Ovo je najvažniji
momenat kod provadanja visoke prorede: uz produkciju što veće
drvne mase vladajućih stabala uzgojiti tehnički što vrednija stabla. Ovo
je sredina između principa uzgoja što veće drvne mase i uzgoja što vred"
nijih stabala.


Kod vađenja stabala pazi se na uzdržavanje odnosno postignuće
poželjnog omjera smjese između prisutnih vrsta drveća. Ako ima vladajućeg
hrasta premalo, on se favorizira. Ako ga ima previše, on se vadi
u korist dobro razvijenih stabala bilo jasena bilo brijesta. U starosti´1


32
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 35     <-- 35 -->        PDF

sastojina, preko 80 godina, vadi se više jasen, brijest i grab, jer ta stabla
u toj dobi imaju već svoje najpovoljnije dimenzije, koje tržište najviše
traži. A za naplodnju sječne površine u doba sječe hrasta dosta je po
jutru par stabala takovih vrsta drveta.


Tu visoku proredu — ali! umjerenu — u šumama brodske imovne
općine zahtijeva i fakat, da imovna općina mora davati svojim pravoužitnicima
mnogo hrastove i brestove kratke seoske građe, koja se može
vaditi samo ovakovom proredom. Radi podavanja te sitne seljačke grade
moralo se prije u nekim gospodarskim jedinicama zavesti nisko gospodarenje.
Otkako su zavedene te umjerene visoke prorede, sve to nisko
gospodarenje je napušteno i ono se ponovno sukcesivno prevodi u visoki
uzgoj.


I ako se ta umjerena visoka proreda uvodi u šume brodske imovne
općine tek od nekoliko godina unatrag, provelo se ipak po prednjem
kriteriju već dosta čišćenja (prvih proreda) kao i redovitih proreda.


Glede daljnjih proreda do konca ophodnje ima se istaći, da će se
one kod brodske imovne općine vršiti u slabijem intenzitetu, ali što češće
iz razloga, što se sav materijal od tih prihoda odnosno njegov glavni
dio doznačuje pravoužitnicima za ogrev i gradu, pa je prema tome i kod
ovog prihoda potrebna potrajnost u kraćim turnusima. Kod državnih
šuma intenzitet svakako može biti jači, a turnusi dulji, jer državne šume
nisu opterećene servitutom.


Svakako postoji mogućnost, da će uz ovakovo proređivanje kod
ophodnje od 140 godina hrastova stabla imati dimenzije od 60—80 cm
prsnog promjera, a to su dimenzije, koje se traže za hrastovu najfiniju
robu.


Ima kod brodske imovne općine i slučajeva, da su se mlade hrastove
sastojine, stare 40—80 godina, osušile do obrasta 0.3 do 0.5. Kako
bi se sječom preostalih hrastovih stabala dobila šuma panjača, pa kako
ta stabla nemaju ni dimenzija, koje tržište traži, a izmakla su sušenju, jer
su zdrava i otporna, to su takove sastojine stavljene u zabranu i posađene
biljkama jasena, jer je u tim konkretnim slučajevima tlo zahtijevalo
sadnju jasena. Kako te posađene biljke imaju dosta svjetla, postići će taj
jasen na koncu ophodnje hrasta (od 140 godina) starost od 60—100 godina
i dimenzije od 30—50 cm. pr. pr., koje se dimenzije mogu dobro unovčiti.


Iz svega iznešenog vidljiv je cilj, za kojim se ide. Uzdržavati i poboljšavati
plodnost zemljišta, te sprečavati! njegovo pogoršanje. Izbjegavati!
podizanje čistih hrastovih sastojina, podizati mješovite sastojine
hrasta, jasena, brijesta, graba u smjesama, koje odgovaraju zemljištu, na
kome se te sastojine žele podići. Uzgajati zdrava, jaka, otporna i vrijedna
stabla, a dosljedno tome i isto takove sastojine. Davati vlasniku potrajne
i dobre prihode.


Moram naglasiti neoborivi fakat, da se sve ovo može postići samo
onda, ako je osoblje, koje te poslove izvodi, stalno. Naročito to vrijedi
za šefove uprava il to najviše za one, koji na upravu dolaze prvi puta
i koji trebaju godinu dvije, dok se na upravi snađu i u te poslove upute.
Ako se oni češće premještaju, jasno je, da mnogi od navedenih poslova
izostane ili ako se provede — naročito prorede — provede se dosta loše.


Iskorišćavanje. Drvni materijal, koji se na opisane načine dobiva iz
slavonskih šuma, iskorišćuje se na razne načine.


33 ..
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Materijal od čišćenja mladih sastojina ili tkz. sitnih proreda izrađuje


se kod imovnih općina u ogrjev i doznačuje pravoužitnicima, a kod dr


žavne šumske uprave prodaje se na panju ili uz naknadnu premjerbu


okolnom pučanstvu.


Materijal od redovitih proreda iskorišćuje se različito, već prema


uporabivosti Kod imovnih općina se stabla, koja su sposobna za ogrev,


doznačuju tako i pravoužitnicima, a tanja stabla hrasta i brijesta, koja


su sposobna za građu, doznačuju se na panju pravoužitnicima za krovnu


i mosnu gradu. Dosta topolovih stabala doznačuje se pravoužitnicima za


rezanje letava. Deblja hrastova i brestova stabla kao i stabla jasena,


graba, lipe, divljeg voća, topola i t. d. prodavaju se na panju okolnom


pučanstvu. Ako takovih stabala ima više, nego li je potrebno za okolno


pučanstvo, iznosi1 se taj materijal kod nekih imovnih općina na prodaju


na panju putem ofertalnih dražba, a kod nekih se izrađuje u vlastitoj


režiji u konačne produkte (pragove, rudno drvo) i u poluprodukte


(trupce), pa se kao takav prodaje. Ogrev ostaje imovnim općinama. Kod


državne šumske uprave skoro sav taj materijal se izrađuje u vlastitoj


režiji, a nešto se prodaje na panju okolnom pučanstvu.


Materijal od konačnih sječa se kod nekih imovnih općina prodaje
na panju ofertalnim dražbama, a kod nekih se izrađuje u vlastitoj režiji
u konačne produkte (duga, pragovi itd.) i u poluprodukte (trupce), pa
se kao takav prodaje. Ogrev opet ostaje imovnim općinama. Kod državne
šumske uprave taj se materijal od najnovijeg vremena izrađuje sav u
vlastitoj režiji.


Stari hrastici prodavaju se na panju ofertalnim dražbama.


Iz prednjeg je vidljivo, da se kod drž. šumske uprave u glavnom
svakovrsni materijal izrađuje u vlastitoj režiji, dok se kod imovnih
općina stari hrastici prodavaju na panju, a ostali se materijal kod jednih
prodaje na panju, a kod drugih se izrađuje u vlastitoj režiji i kao izrađen
prodaje. Jedan i drugi sistem iskorišćavanja ima svojih »pro« i »contra«.


Kod konačnih produkata (pragovi, rudno drvo, dužica itd.) izrađenih
u vlastitoj režiji može se točno utvrditi prodajna cijena. Kod konačnih
produkata ima izrada u vlastitoj režiji prednost, jer se zna, koliko je od
doznačenih stabala izrađeno tih konačnih produkata i kolika im je prodajna
cijena, što se kod prodaje na panju ne može znati. Ali se usprkos
toga takova stabla, iz kojih se izrađuju ti konačni produkti, mogu dobro
prodati i na panju, samo u tom slučaju sav riziko slabe kvalitete stabala
ide na teret kupca. Kod konačnih produkata ima dakle izrada u vlastitoj
režiji prednost nad prodajom na panju.


Kod prodaje na panju stabala, iz kojih se mogu izrađivati! i konačni
produkti i poluprodukti — uz prethodnu procjenu po uobičajenim sortimentima
— može se po podacima naknadne premjerbe kod izrade prodanih
stabala, te po prodajnoj cijeni ustanoviti poprečna cijena po m3
prodanog materijala. Ali se ne može znati, koliko je postignuto po 1 m3
pojedinog sortimenta. Ne zna se naime, koliko je kupac izradio od kojeg
sortimenta, jer svaki1 od kupaca ima za obilježavanje sortimenata svoje
posebne znakove, budući svaki od kupaca vrši sortiranje na svoj način


— svaki ima svoje uzance — a kalkulacija kupca, na temelju koje je
on stavio ponudu, njegova je velika tajna.
Ako se trupci t. j. poluprodukti, izrađeni u vlastitoj režiji, prodavaju
kao vidjena roba, zna se, koliko šumovlasnik dobiva za pojedini sorti


34
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 37     <-- 37 -->        PDF

ment, naravski po njegovom sortiranju, koje se bazira na uzancama, a
koji sortimentil kod preprodaje ili izrade u konačni produkt izgledaju
sasvim drukčije. Kod prodaje pak trupaca, izrađenih u vlastitoj režiji, uz
naknadnu premjerbu, ne može opet sortiranje izvršeno zajednički po
prodavaocu il kupcu biti mjerodavno, jer kupac kod preuzimanja robe
za svaku i najmanju grešku pravi zamjerke i tjera Sortimente uvijek na
niže, dok kod preprodaje ili izrade u konačni produkt omjer tih sortimenata
izgleda sasvim drugačiji.


Kako se dakle kod oba ova načina iskorišćavanja (prodaja na
panju — izrada u režiji) ne može tačno utvrditi ni pojedini Sortiment
poluprodukta ni njegova prodajna cijena, što je jedino mjerodavna baza
za ocjenu uspjeha jednog i drugog načina iskorišćavanja, to svi dokazi,
da je ovaj ili onaj način iskorišćavanja poluprodukata po šumovlasnika
rentabilniji, nisu uvjerljivi. Zaključivati! po rezultatima prodaja, da je
ovaj ili onaj način iskorišćavanja rentabilniji, nije ispravno. Kada je konjunktura
tu, prodaje se dobro i na jedan i na drugi način. Kada nje nema,
prodaje se slabo na oba načina. Što je neki materijal bulo na ovaj ili onaj
način bolje ili lošije prodan, ovisi o momentanoj potrebi tržišta, a nipošto
od ovakvog ilil onakvog načina prodaje. No ipak se mora istaći, da je sa
trgovačkog gledišta prodaja izrađenih trupaca jasniji posao, jer prodavalac
i kupac kod ovog načina prodaje znaju tačnije, što prodaju
odnosno kupuju.


Cijeli ovaj rad izrade i prodaje u režiji nije postavljen na trgovačku
bazu. Svaki posao nosi ili dobitak ili gubitak. Kod šumovlasnika se ne
može govoriti o dobitku ili gubitku, nego o višoj ili nižoj polučenoj šumskoj
taksi. Kod današnjeg uređenja toga režijskog rada, ako se izrađena
roba proda uz nisku cijenu, odgovorni režiser može svakog časa biti
pozvan na odgovornost, zašto je izrađena roba prodana nisko, jer to se
trebalo predviditi i t. d. Naravski da to ubija volju i ambiciju za taj rad.


Sve ove primjedbe vrijede za izrađene poluprodukte, koji se prodaju
kako u tuzemstvu tako i u inozemstvu, No za poluprodukte, koji
mogu biti samo eksportna roba, ima još jedna vrlo važna primjedba.
Izrade se, iznesu se na prodaju, ali ostanu neprodani iz bilo kojih razloga,
od kojih je najvažniji velika teškoća plaćanja. A sva ta eksportna roba,
koja se izvozi kao poluprodukt, vrlo je vrijedna roba. Ako se ta roba
ne proda, ona propada, jer se teško konzervira. To može kobno svršiti
po odgovornog režisera. Ovakovi slučajevi ovako vrijedne robe ukazuju
neminovno na to, da kod Ministarstva šuma treba za prodaju ovakove
robe, koja se radi u državnim šumama ili šumama javnopravnih korporacija,
osnovati jedan prodajni bureau, koji bi ovakove šumovlasnike
informirao o potražnji i prodajnoj cijeni ovakove robe. Bojazan pred
ovakovim slučajem je glavni razlog, da se kod nas nitko ne usuđuje u
režiji raditi stare hrastike, koji su par excellence roba za oplatice, pa
prema tome za eksport, a koja roba predstavlja ca 80% vrijednosti tih
starih hrastika.
Napokon moram istaći i ovo. Cilj je izrade šume u režiji vlasnika
da poduzetnička dobit ostane u ruci šumovlasnika. Izradom šume u konačne
produkte i u poluprodukte ta poduzetnička dobit ostaje šumovlasniku
samo onda, ako taj konačni produkt ili poluprodukt dođe izravno
u ruke potrošača. U većini slučajeva konačni produkt dođe u ruke


35
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 38     <-- 38 -->        PDF

potrošača, dok poluprodukt dođe redovito u ruke industrijskog prerađivača.


No i konačni produkt i poluprodukt može najprije doći u ruke
posrednika. Iz ruke ovog dolazi produkt do potrošača, a poluprodukt u
ruke industrijskog prerađivača. Pojava posrednika je običajna pojava u
svim granama trgovine, a î zarada posrednika je neznatna. Kod konačnog
produkta dakle dolazi1 poduzetnička dobit u ruke šumovlasnika ili u cijelom
iznosu ili u najvećem njenom iznosu. Kod poluprodukta pak poduzetnička
dobit ne dolazi u ruke šumovlasnika, već u ruke industrijskog prerađivača
ili veći dio u ruke njegove, a manji dio u ruke posrednika. Industrijskom
prerađivaču je svejedno, kupi li sirovinu za preradu na panju
ili izrađenu u poluprodukt, čak mu je ovo potonje povoljnije, jer se ne
mora patiti sa izradom i izvozom. Kod poluprodukta nije dakle režija
postigla svoj cilj. Da režija taj cilj postigne, trebaju ovakovi šumovlasnici,
kao što je država i javnopravne korporacije, produkte svojih
šuma izrađivati u konačne produkte, pa ih kao takove prodavati sa svojih
skladišta. Treba trupce prerađivati na pilanama. Preradom dobiveni konačni
produkti mogu dulje stajati, jer se lahko konzerviraju. Ali za taj
posao treba provesti sasvim novu organizaciju rada i to na bazi, koju
imaju privatni veliki šumovlasnici. Kada oni tako mogu raditi, mogla bi
to i država i imovne općine i! jake zemljišne zajednice. A to bi se vrlo
lako moglo, kada bi bilo više povjerenja i razumijevanja, jer dobra volja
je tu, a i kapitala bi se lako našlo, jer bi to bio rentabilan posao.


Ove misli o radu u režiji iznio sam potaknut primjedbama sa raznih
strana, zašto imovne općine svoje šume — naročito stare hrastike ne
izrađuju u vlastitoj režiji.


Résumé. L´auteur expose ses vues, en premiere ligne, sur le probleme des
éclaircies dans nos futaies de chene pédoncule et, ensuite, sur le probleme du meilleur
mode de leur utilisation.


SAOPĆENJA


..... .....?


(....... ........... .......... ....)


Ja .. ........, .. ce „...... .... y .....". .... je .. ...... ....., a .... ...
.... .. ....... ........ .... .... .... .......... ...... y ...... . ..... ce
.... ... ... — ..... .... — ... ....... . ... ........ To ce ......... ... . ....,
... ce ..... .. ..... ........ ...... ........ ... .............. ...... — .......
..........., ...... .........., ......., ... .......... ........ ...... ... ......
........ .. .. ...... ........ ......: ........ ce a ...... ... ......... ...........
...... .... ...., ... je ............ ...... ce .. ..... ...... ....... ....
.... . ........ ......, a ..... .. ....... ...... .... .............´, ... ......
ce . ...: ... .. ...... (..> ....... .. .... .......) ............ .........., ........,
............. ........ ......, ... je ........... ..... ...... .....
............., ............... . ..... ce .... .. .... ......: ........ ... ....
....... ........ . .............


36