DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 54     <-- 54 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


PROMJENE U SLUŽBI.
Postavljeni su:


J e r e m i ć inž. J e f t i m i i e, za šumarskog pristava S grupe kod Sreskog načelstva
.u Varvarinu;
Krgović ü. Jovan, za potšumara 10 grupe 3. klase kod Šumske uprave u
Jajcu ;
Ü s t o j i ć inž. B o g o 1 j u b, za šum. pristava 8 grupe i v. d. šefa šum. uprave
petrovar. im. općine u Moroviću;
Đ u r k o v i ć inž. M i 1 o r a d, za šum. pripravnika 9 grupe kod Kr. ban. upr.
na Cetini u;
Rumeni ć inž. M i 1 o j e, za šumarskog pristava 8 grupe kod šum. ods. Kr.
banske upr. u Nišu;
Bogdanović inž. M i 1 e n k a, za šum. pristava 8 grupe kod Dir. šuma u
Banjaluci;
Živković inž. R a d i š a, za šum. pristava 8 grupe kod Dir. šuma u Skoplju;
A ć i m o v i ć inž. Vladimira, za šum. pristava 8 grupe kod šum. upr. u
Prijepolju;
Korenić inž. Vladimira, za šum. pristava 8 grupe kod Odjeli, za upravu
dr. šuma Min. šuma i rudnika u Beogradu;
Duči ć inž. Milana , za šum. pristava 8 grupe Dir. šuma u Sarajevu;
K o n d i ć inž. C e d o m i 1 a, za šum. pristava 8 grupe kod šum. uprave u Ključu;
Tregubov inž. S v e v 1 a d a, za šum. pristava 8 grupe kod šum. uprave u
Potocima.


Unapredeni su:


Miodragović inž. B o g o 1 i u b, za Direktora 3. grupe 2. stepena kod Direkcije
šuma u Novom Sadu;


Hranilovi ć inž. Dane , za šum. savjetnika 4. grupe 2. stepena kod Šumarskog
odsjeka Kr. banske uprave u Zagrebu;


M i 1 a s inž. Branko , za šum. višeg pristava 7. grupe kod Sreskog načelstva
u Crikvenici;


Navrati l inž. Ivo, za šum. višeg pristava 7. grupe kod Sreskog načelstva
u Jastrebarskorn;


Š a f a r inž. Josip , za šum. višeg pristava 7. grupe kod Sreskog načelstva
u Delnicama;


Draškovi ć inž. Rade , za šum. višeg pristava 7. grupe kod Sreskog načelstva
u Gospiću;


Mark o vi ć T. Miodrag , za tehnič. višeg nadzornika 7. grupe kod Uprave
drž. parka u Topčideru;


M i h i ć inž. Josip , za šum. višeg pristava 7. grupe kod Sreskog načelstva u
Koprivnici;


52