DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 54     <-- 54 -->        PDF

LIČNE VIJESTI


PROMJENE U SLUŽBI.
Postavljeni su:


J e r e m i ć inž. J e f t i m i i e, za šumarskog pristava S grupe kod Sreskog načelstva
.u Varvarinu;
Krgović ü. Jovan, za potšumara 10 grupe 3. klase kod Šumske uprave u
Jajcu ;
Ü s t o j i ć inž. B o g o 1 j u b, za šum. pristava 8 grupe i v. d. šefa šum. uprave
petrovar. im. općine u Moroviću;
Đ u r k o v i ć inž. M i 1 o r a d, za šum. pripravnika 9 grupe kod Kr. ban. upr.
na Cetini u;
Rumeni ć inž. M i 1 o j e, za šumarskog pristava 8 grupe kod šum. ods. Kr.
banske upr. u Nišu;
Bogdanović inž. M i 1 e n k a, za šum. pristava 8 grupe kod Dir. šuma u
Banjaluci;
Živković inž. R a d i š a, za šum. pristava 8 grupe kod Dir. šuma u Skoplju;
A ć i m o v i ć inž. Vladimira, za šum. pristava 8 grupe kod šum. upr. u
Prijepolju;
Korenić inž. Vladimira, za šum. pristava 8 grupe kod Odjeli, za upravu
dr. šuma Min. šuma i rudnika u Beogradu;
Duči ć inž. Milana , za šum. pristava 8 grupe Dir. šuma u Sarajevu;
K o n d i ć inž. C e d o m i 1 a, za šum. pristava 8 grupe kod šum. uprave u Ključu;
Tregubov inž. S v e v 1 a d a, za šum. pristava 8 grupe kod šum. uprave u
Potocima.


Unapredeni su:


Miodragović inž. B o g o 1 i u b, za Direktora 3. grupe 2. stepena kod Direkcije
šuma u Novom Sadu;


Hranilovi ć inž. Dane , za šum. savjetnika 4. grupe 2. stepena kod Šumarskog
odsjeka Kr. banske uprave u Zagrebu;


M i 1 a s inž. Branko , za šum. višeg pristava 7. grupe kod Sreskog načelstva
u Crikvenici;


Navrati l inž. Ivo, za šum. višeg pristava 7. grupe kod Sreskog načelstva
u Jastrebarskorn;


Š a f a r inž. Josip , za šum. višeg pristava 7. grupe kod Sreskog načelstva
u Delnicama;


Draškovi ć inž. Rade , za šum. višeg pristava 7. grupe kod Sreskog načelstva
u Gospiću;


Mark o vi ć T. Miodrag , za tehnič. višeg nadzornika 7. grupe kod Uprave
drž. parka u Topčideru;


M i h i ć inž. Josip , za šum. višeg pristava 7. grupe kod Sreskog načelstva u
Koprivnici;


52
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 55     <-- 55 -->        PDF

B u z u k Nikola , za podšumara 9. grupe i činovnika kod šum. upr. u Žagubici ;
Suči ć Ma to, za podšumara 9. grupe i činovnika kod šum. upr. u Prnjavoru;
Pašanović Abdulhalima, za pom. tehnič. manipulanta kod šum. uprave


u Prijepolju;
P a n t e 1 i é C e d o m i r, za pom. tehnič. manipulanta 9. grupe kod šum. uprave
u Pirotu;
Asa j inž. Franjo , za šum. savjetnika 4. grupe-2. stepena kod šum. uprave


u Bezdanu;
Karioli ć inž. Stanko , za savjetnika kod Direkc. šuma 5. grupe na Sušaku;
Kapić inž. Mustafa, za savjetnika kod Dir. šuma 5. grupe u Tuzli;
Žaga r inž. Bogdan , za šum. savjetnika 5. grupe kod šum. uprave u Bohinj.


Bistrici;
Žuže k inž. Josip , za šum. savjetnika 5. grupe kod šum. uprave u Županji;
Dr. Vajd a inž. Zl a tko , za šum. savjet. 5. grupe kod šum. uprave u Ogulinu;
B e ć i r a g i ć inž. R a s i m, za šum. savjetnika 5. grupe kod šum. uprave u
Ravnoj Gori;
Rukavin a inž. Ivan , za šum. savjetnika 6. grupe kod šum. uprave u Vinodolu;
M a r k o v i ć inž. M i o d r a g, za šum. savjetnika 6. grupe kod Dir. šuma u Čačku;
S i te r inž. Georg , za šum. savjetnika 6. grupe kod šum. uprave u Kalju;
Šlande r inž.. J o ž a, za šum. savjetnika 6. grupe kod Dir. šuma u Sarajevu;
Konjar inž. Stanislav, za šum. savjetnika 6. grupe kod Dir. šuma u Banja
Luki ;
H a r t m a n inž. Robert , za šum. savjetnika 6. grupe kod Dir.,šuma u Mostaru;
Begović inž. B r a n i s 1 a v, za šum. savjetnika 6. grupe kod šum. uprave u
Busovači;
Ambrinac Franjo, za višeg šum. povjerenika 6. grupe kod Dir. šuma u
Banjaluci;
Besta l inž. V i 1 i m, za savjetnika 5. grupe kod Dir. šuma u Zagrebu;
Mari é inž, B r a n i s 1 a v, za šum. višeg pristava 7. grupe kod šum. uprave
u Moroviću ;
Lovri ć inž. L a v o s 1 a v, za šum. višeg pristava 7. grupe kod šum. uprave
u Fužinama;
Luki ć inž. Č e d o m i r, za šum. višeg pristava 7. grupe kod šum. uprave u
Vozući;
Ü p a č i ć inž. Vojislav, za šum. višeg pristava 7. grupe kod šum. uprave
u Kičevu;
P o p o v i ć inž. V 1 a d i s 1 a v, za šum. višeg pristava 7. grupe kod šum. uprave
u Jajcu;
V a s i 1 i ć inž. Dura , za šum. višeg pristava 7. grupe kod šum. uprave u Bugojnu;
Diki ć inž. Salih , za šum. višeg pristava 7. grupe kod šum. uprave u Mostaru;
Uz e la c inž. Petar , za savjetnika Direkcije 5. grupe i v. d. direktora kod
Direkcije šuma I. banske imov. općine u Glini;


53