DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 56     <-- 56 -->        PDF

G r a h 1 i inž. L j u b o m i r, za šum. višeg pristava 7. grupe i šefa šum. upr. u
Ivanjskoj Križev. im. općine;


Kne z inž. Ante , za šum. višeg pristava 7. grupe i šefa šum. uprave u Kloštar
Ivaniću Križev. im. općine;


S r d i ć inž. Aleksander, za šum. višeg pristava 7. grupe kod Dir. šuma
imov. općine Nova Gradiška;


Kostenac inž. Ivan, za šum. višeg pristava 7. grupe i šefa šum. uprave u
Grubišnom Polju durdev. imov. općine;
J a n k o v i ć inž. B u d i m i r, za šum. višeg pristava 7. grupe kod Dir. šuma
petrovar. imov. općine u Srem. Mitrovici;


P e r k u č i n inž. I s i d o r, za šum. višeg pristava i šefa šum. uprave u Dvoru


II. ban. imov. općina;
Tala n Viktorija , za višeg tehnič. manipulanta 7. grupe kod šum. Odsjeka
kr. banske uprave u Zagrebu.


Premješteni su:


Š t e r i ć inž. D r a g o m i r, šum. viši pristav 7. grupe od Sreskog načelstva Kosov.
Mitrovica k Banskoj upravi, šum. odsjeku u Nišu;


Vlah o Zvonimir , podšumar 9. grupe od Šumske uprave Oolovo k Sreskom
načelstvu u Donjem Mihaljevcu;


Tat o mi rovi ć Đuro , podšumar 9. grupe od Sreskog načelstva Donji Miho-
Ijac k Šumskoj upravi u Novu Gradišku;


Panteli ć Čedomil , pom. tehnič. manipulant 10. grupe od Šumske uprave
Olovo k Šumskoj upravi u Pirotu;


M a t i ć inž. V a s i 1 i j e, šum. pristav 8. grupe od Direkcije šuma Tuzla k Šumskoj
upravi u Jasenku;


Ž e ž e 1 i ć inž. Josip , šum. pristav 8. grupe od Direkcije šuma na Sušaku
k Šumskoj upravi u Draganec;


Šolaj a inž. Milan , šum. viši pristav 7. grupe i v. d. direktora Direkcije šuma
slunj imov. općine u Karlovcu;


B e s t a 1 inž. Vil i m, šum. savjetnik .. grupe i šef šum. uprave iz Draganca
k Direkciji šuma u Zagreb.


54