DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1939 str. 57     <-- 57 -->        PDF

RAZNO


JEFTIMBA KRZNA u Ljubljani biti će 23 januara 1939 god. u prostorijama Ljubljanskog
velesajma. Jeîtimbu, i to već 27, priređuje lovačko-prodajna organizacija
»Divlja koža«, koja ima direktne veze s inostranim kupcima. Zadaća ove organizacije
ie pomoći lovcima do što povoljnije prodaje njihovog plena. Naravski da mora biti
plen dobro pripremljen, to jest da su kože divljači dobro i pravilno sušene na zraku,
ne na peći! Pre sušenja treba kože dobro očistiti i napeti. Samo valjana roba može
se povoljno prodati. Dobru robu šaljite na naslov »Divlja koža«, Ljubljana-Velesajam.


OGLASI


Gradsko poglavarstvo Subotica


Š. 111 br. 1199/1938


17 decembra 1938.


OGLAS LICITACIJE.


Gradsko poglavarstvo u Subotici na osnovu odluke gospodina Bana Dunavske
banovine III br. 36018/1938, kojom su odobreni izmenjeni i dopunjeni uslovi za izradu
privrednog plana za šumski posed grada Subotice, raspisuje licitaciju za izradu privrednog
plana za dan 21 februara 1939 g.


Površina šumskog poseda grada Subotice iznosi cea 8.000 kat. jutara.
Za izradu privrednog plana može kompetovati svako lice, koje ispunjava uslove
iz 58 §-a Zak. o šumama i odredaba Zakona o ovlašćenim inžinjerima.
Ponude moraju biti zatvorene i zapečaćene. Na omotu se ima staviti natpis:
»Ponuda za izradu privrednog plana za šumski posed grada Subotice«.
Ponude moraju biti propisno taksirane po odredbama Zak. o taksama, a imaju
se podneti gr. poglavarstvu (Šumarski otse´k) najkasnije do 21 februara 1939 do
10 časova pre podne. Nedovoljno taksirane, netaksirane kao i kasno prispele ponude
neće se uzeti u obzir.
Detaljni uslovi mogu se videti u kancelariji gr. šumarskog otseka, svakog radnog
dana za vreme zvaničnih časova.
Potpretsednik: M i 1 a d i n o v i ć s. r.


55